Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Liepos mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. 1 dalis. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2017 m. liepos 13 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija (toliau – Komisija) imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams ir ES politikos sritis apimančiais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija taip pat užbaigia 122 bylas – atitinkamos valstybės narės problemas išsprendė ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Be to, Komisija šiandien nusprendė pateikti keletą oficialių pranešimų. Išsamiau tai apžvelgiama 2 dalyje MEMO/17/1936.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą – pranešime MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

1. Žemės ūkis ir kaimo plėtra

(Daugiau informacijos: Daniel Rosario, tel. +32 229 56185, Clémence Robin, tel. +32 229 52509)

Pagrįstos nuomonės

Komisija prašo KIPRO, ITALIJOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS į nacionalinę teisę perkelti nuostatas dėl prekybos tam tikrais pieno produktais standartų

Komisija nusprendė pateikti pagrįstas nuomones Kiprui, Italijai ir Jungtinei Karalystei, nepranešusioms Komisijai apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkelti prekybos tam tikrais pieno produktais, t. y. kazeinais ir kazeinatais, standartai (Direktyva (ES) 2015/2203). Šioje direktyvoje nustatytos ženklinimo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, suderinti ES teisės aktus dėl maisto produktų su tarptautiniais standartais ir palengvinti laisvą judėjimą maisto ūkio subjektams prekiaujant šiais produktais. Valstybės narės turėjo perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir iki 2016 m. gruodžio 22 d. pranešti Komisijai apie perkėlimo priemones. Kazeinai, kurių yra piene ir kurie įvairiose pramonės šakose atskirai gali būti naudojami kaip rišiklis, naudojami labai plačiai, pavyzdžiui, jie yra vienas svarbiausių sūrio sudedamųjų dalių, taip pat jie naudojami kaip maisto priedas. Kazeinų didelė maistinė vertė, juose yra visų pagrindinių aminorūgščių – pirmiausia jie naudojami sūriams gaminti, jų dedama į baltymų papildus ir grietinėlės kavai miltelius. Reikalavimą Komisija išdėstė pagrįstoje nuomonėje, kurią ji teikia po to, kai 2017 m. sausio mėn. buvo išsiųsti oficialūs pranešimai. Valstybės narės turi per du mėnesius įvykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

2. Konkurencija

(Daugiau informacijos: Ricardo Cardoso, tel. +32 229 80100, Yizhou Ren, tel. +32 229 94889)

Pagrįstos nuomonės

Komisija prašo BULGARIJOS, ČEKIJOS, GRAIKIJOS, KIPRO, LATVIJOS, MALTOS ir PORTUGALIJOS įgyvendinti Direktyvą dėl ieškinių dėl žalos, patirtos dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, atlyginimo

Europos Komisija paprašė Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Kipro, Latvijos, Maltos ir Portugalijos iki galo perkelti į nacionalinę teisę Direktyvą dėl ieškinių dėl žalos, patirtos dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, atlyginimo (Direktyva 2014/104/ES) Ši direktyva padeda nukentėjusiems nuo ES antimonopolinių taisyklių pažeidimų, tokių kaip kartelių sudarymas ar piktnaudžiavimas dominuojančia rinkos padėtimi, piliečiams ir bendrovėms reikalauti atlyginti patirtą žalą. Be kita ko, nukentėjusiesiems ja sudaromos geresnės galimybes surinkti įrodymus, reikalingus patirtai žalai pagrįsti, ir suteikiama daugiau laiko reikalavimams pareikšti. Todėl Direktyva dėl ieškinių dėl žalos, patirtos dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, atlyginimo yra labai svarbi ES konkurencijos teisės vykdymo užtikrinimo priemonė. Valstybės narės turėjo iki 2016 m. gruodžio 27 d. perkelti ją į nacionalinę teisę. Šiandien Komisija teikia pagrįstas nuomones Bulgarijai, Čekijai, Graikijai, Kiprui, Latvijai, Maltai ir Portugalijai, nepranešusioms Komisijai apie perkėlimo priemones. Šios septynios valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi Direktyvai įgyvendinti. Negavusi tinkamo atsakymo Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

3. Ekonomikos ir finansų reikalai

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Barbara Ochotnicka, tel. +32 229 13754)

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui SLOVĖNIJOS bylą dėl biudžeto nuostatų perkėlimo

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Slovėnijos, kuri nepranešė apie priemones perkelti direktyvai, kuria nustatyti valstybių narių biudžetams taikytini reikalavimai. Direktyvoje dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (Tarybos direktyva 2011/85/ES) nustatyta, kad valstybės narės iki 2013 m. gruodžio 31 d. turėtų perkelti jos nuostatas į savo teisės sistemas ir pateikti Komisijai atitinkamų nacionalinės teisės aktų tekstą. Kol kas Slovėnija pateikė tik dalį šios informacijos. Todėl šiandien Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui Slovėnijos bylą dėl neišsamaus pranešimo apie šios direktyvos perkėlimo priemones. Direktyva yra viena iš šešių teisės aktų, vadinamų šešių dokumentų rinkiniu, kuris 2011 m. buvo priimtas siekiant stiprinti ekonomikos valdymą ES. Ja siekiama užtikrinti, kad valstybės narės vykdytų patikimą biudžeto politiką, ir sustiprinti jų fiskalinę politiką. Siekiant šių tikslų, Direktyvoje valstybės narės įpareigotos priimti įvairių priemonių, tokių kaip savalaikis patikimų ir išsamių fiskalinių duomenų skelbimas, nacionalinių skaitinių fiskalinių taisyklių nustatymas, vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto planavimas, taip pat makroekonomikos ir biudžeto prognozių patikimumo ir skaidrumo didinimas. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

4. Bendroji skaitmeninė rinka

(Daugiau informacijos: Nathalie Vandystadt, tel. +32 229 67083, Johannes Bahrke, tel.+32 229 58615)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimas. Komisija nusprendė perduoti Teisingumo Teismui trijų valstybių narių bylas

Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą perduoti ES Teisingumo Teismui Belgijos, Kroatijos ir Slovakijos bylas dėl vėlavimo perkelti į nacionalinę teisę Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyvą (Direktyva 2014/61/ES). Valstybės narės turėjo iki 2016 m. sausio 1 d. perkelti šias nuostatas į nacionalinę teisę. Komisija prašys Teisingumo Teismo skirti šioms trims valstybėms narėms baudą už kiekvieną dieną, nuo sprendimo priėmimo dienos iki tol, kol Direktyva bus taikoma pagal nacionalinę teisę. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra dėl Belgijos, Kroatijos ir Slovakijos pradėta 2016 m. kovo mėn., o 2016 m. rugsėjo mėn. vykdant šią procedūrą išsiųstos pagrįstos nuomonės. Nuo tada šios valstybės narės dar nepranešė Komisijai apie visų Direktyvos perkėlimui reikiamų priemonių priėmimą. Dėl Kroatijos, Komisija buvo užtikrinta, kad paskutinė trūkstama perkėlimo priemonė bus oficialiai priimta šį penktadienį. Taikant Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyvą galima sutaupyti iki 30 proc. sparčiojo interneto diegimo sąnaudų. Pavyzdžiui, joje yra nuostatų dėl pakartotinio fizinės infrastruktūros panaudojimo. Direktyvoje taip pat aptartas įvairių sektorių – įskaitant telekomunikacijų, energetikos, nuotekų, transporto ir kitas infrastruktūrines sritis – vykdomų civilinės inžinerijos darbų koordinavimas. Šios priemonės sudaro sąlygas veiksmingiau įrengti naują fizinę infrastruktūrą, kad tinklus būtų galima diegti mažesnėmis sąnaudomis. Iki 80 proc. plačiajuosčio ryšio tinklų diegimo sąnaudų tenka civilinės inžinerijos darbams, pvz., gatvių perkasimui tiesiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio kabelius. Šios taisyklės priimtos siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau ES gyventojų galėtų naudotis sparčiuoju internetu. Direktyvos įgyvendinimas labai svarbus ir platesne prasme, siekiant baigti kurti ES bendrąją skaitmeninę rinką ir padidinti tinklų sujungiamumą. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

5. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Sara Soumillion, tel. +32 229 67094)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Komisija perduoda Teisingumo Teismui KROATIJOS bylą dėl nepranešimo apie nacionalines priemones, kuriomis perkeliamos ES nuostatos dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo

Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui Kroatijos bylą dėl nepranešimo apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos ES teisės nuostatos dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo (Direktyva 2014/67/ES), nors perkėlimo terminas baigėsi beveik prieš metus. Direktyvoje 2014/67/ES, dar vadinamoje Vykdymo užtikrinimo direktyva, nustatytos pagrindinės priemonės, kuriomis skirtos kovai su ES teisės nuostatų dėl darbuotojų komandiravimo apėjimu ir piktnaudžiavimu jomis ir kuriomis gerinamas valstybių narių bendradarbiavimas ir keitimasis informacija šioje srityje. Todėl kovojant su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu darbuotojų komandiravimo srityje itin svarbu teisingai ir laiku perkelti Vykdymo užtikrinimo direktyvą – tuo suinteresuotos visos valstybės narės, bendrovės ir darbuotojai. Vykdymo užtikrinimo direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2016 m. liepos 18 d. Visos valstybės narės, išskyrus Kroatiją, pranešė Komisijai apie perkėlimo priemones. Remdamasi šiais duomenimis Komisija vertina, ar Vykdymo užtikrinimo direktyva yra tinkamai įgyvendinta. 2016 m. rugsėjo mėn. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą, o 2017 m. vasario mėn. – pagrįstą nuomonę, ragindama Kroatijos pranešti apie perkėlimo priemones, tačiau Kroatijos valdžios institucijos to vis dar nepadarė. Todėl, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 260 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra, Komisija prašys Teisingumo Teismo skirti Kroatijai baudą už kiekvieną dieną, kol Direktyva bus visiškai perkelta į nacionalinę teisę. Valstybėms narėms nepranešus apie perkėlimo priemones, Komisija imasi nagrinėti šį klausimą prioriteto tvarka. Pateikti šią informacija yra svarbu ir todėl, kad Komisija jos pagrindu vertina perkėlimo priemonių atitiktį reikalavimams ir taip užtikrina, kad Vykdymo užtikrinimo direktyva būtų taikoma teisingai ir vienodai. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

6. Energetika

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller, tel. +32 229 52589)

Pagrįstos nuomonės.

Branduolinė energetika. Komisija prašo AUSTRIJOS, ČEKIJOS, ITALIJOS, KROATIJOS ir PORTUGALIJOS užtikrinti visišką atitiktį Radioaktyviųjų atliekų direktyvai

Komisija paprašė Austrijos, Čekijos, Italijos, Kroatijos ir Portugalijos užtikrinti visišką atitiktį Radioaktyviųjų atliekų direktyvai (Tarybos direktyva 2011/70/Euratom) ir, visų pirma, pranešti Komisijai apie savo nacionalines panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programas. Šia direktyva nustatoma sistema atsakingam ir saugiam panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymui užtikrinti, kad ateities kartoms nebūtų užkrauta nepagrįsta našta. Pagal ją valstybės narės privalo nustatyti tinkamą nacionalinę panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo aukšto lygio saugos užtikrinimo tvarką. Jos tikslas – apsaugoti darbuotojus ir plačiąją visuomenę nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus. Radioaktyviosios atliekos susidaro gaminant elektros energiją branduolinėse elektrinėse arba naudojant radioaktyviąsias medžiagas su elektros gamyba nesusijusiais tikslais medicinos, mokslinių tyrimų, pramonės ir žemės ūkio srityse. Tai reiškia, kad radioaktyviųjų atliekų susidaro visose ES šalyse. Valstybės narės turėjo iki 2015 m. rugpjūčio 23 d. pranešti apie savo nacionalines programas. Atitinkamos valstybės narės turi per du mėnesius įvykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

7. Aplinka

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321)

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Komisija prašo LENKIJOS nedelsiant sustabdyti medienos ruošos darbus Belovežo girioje

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui Lenkijos bylą dėl suintensyvėjusių medienos ruošos darbų Belovežo girioje, kuri yra saugoma „Natura 2000“ teritorija. Be to, kadangi pradėtos didelio masto medienos ruošos operacijos, Komisija prašo Teisingumo Teismo nustatyti laikinąsias priemones, kad Lenkija būtų priversta nedelsdama šiuos darbus sustabdyti. 2016 m. kovo 25 d. Lenkijos valdžios institucijos priėmė sprendimą, sudarantį galimybes tris kartus padidinti medienos ruošos darbų apimtį Belovežo girios srityje, įskaitant medienos ruošos darbus teritorijose, kuriose iki šiol buvo draudžiama bet kokia intervencija. Šios priemonės, be kita ko, šimtamečių medžių kirtimas, kelia didžiulę grėsmę „Natura 2000“ teritorijos vientisumui. „Natura 2000“ teritorijoje saugomos rūšys ir buveinės, kurių išlikimui yra reikalingas pirmykštis miškas, įskaitant negyvąją medieną. Kai kurioms iš šių rūšių Belovežo giria yra pati svarbiausia ar net vienintelė likusi tinkama teritorija Lenkijoje. Iš turimų duomenų aišku, kad šios priemonės nesuderinamos su saugomos teritorijos apsaugos tikslais ir viršija tai, kas būtina tvariam miško naudojimui užtikrinti. Be to, prieš priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintas šių priemonių poveikis „Natura 2000“ teritorijai. 2017 m. balandžio mėn. Komisija pateikė Lenkijai pagrįstą nuomonę, prašydama jos atšaukti plataus masto medienos ruošos darbus ir nustatydama tam vieno mėnesio terminą. Tačiau Lenkija į tai neatsižvelgė ir pradėjo įgyvendinti planą. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės.

Plastikiniai maišeliai. Komisija prašo ISPANIJOS įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl lengvųjų plastikinių maišelių

Komisija ragina Ispaniją iki galo perkelti į nacionalinę teisę ES teisės aktus dėl atliekų. Siekiant kovoti su išteklių eikvojimu ir šiukšlinimu, ES šalių vyriausybės buvo įpareigotos iki 2016 m. lapkričio 27 d. priimti priemones, kuriomis mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių naudojimas, kaip nustatyta plastikinių maišelių direktyvoje (Direktyva (ES) 2015/720). Siekdamos sutartų tikslų, nacionalinės vyriausybės gali pasirinkti iš priemonių sąrašo. Pavyzdžiui, tai gali būti ekonominės priemonės, kaip antai lengvųjų plastikinių maišelių kainos nustatymas. Kita galimybė yra siekti nacionalinių naudojimo mažinimo tikslų – valstybės narės turi užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos vienas asmuo per metus sunaudotų ne daugiau kaip 90 tokių maišelių. Iki 2025 m. pabaigos šis rodiklis turėtų būti sumažintas iki 40 maišelių vienam asmeniui. abiem atvejais tikslo galima siekti nustatant privalomąsias priemones arba sudarant susitarimus su ekonomikos sektoriais. Taip pat galima maišelius uždrausti, tačiau toks draudimas turi neviršyti Direktyvoje nustatytų ribų, kad nebūtų trikdomas laisvas prekių judėjimas Europos bendrojoje rinkoje. Komisija prioriteto tvarka tikrina, ar valstybės narės įgyvendino įsipareigojimą perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Jei Ispanija per du mėnesius nuo pagrįstos nuomonės gavimo neįvykdys įsipareigojimų, Komisija gali nuspręsti perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

Atliekos. Komisija siunčia ISPANIJAI paskutinį įspėjimą dėl to, kad keliuose regionuose ji nenustatė ar neperžiūrėjo atliekų valdymo planų

Komisija prašo Ispanijos visoje jos teritorijoje nustatyti atliekų valdymo planu, kurie atitiktų ES atliekų srities teisės aktuose (Direktyva 2008/98/EB) nustatytus tikslus ir žiedinės ekonomikos reikalavimus. Atliekų valdymo planai yra pagrindinė priemonė, kuria siekiama sumažinti atliekų susidarymo ir valdymo poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą. Valstybės narės bent kas šešerius metus turi pakartotinai įvertinti savo atliekų valdymo planus ir juos atitinkamai patikslinti. Kadangi šie planai labai svarbūs, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl 7 valstybių narių, įskaitant Ispaniją. 2015 m. Ispanija peržiūrėjo savo nacionalinį atliekų valdymo planą atsižvelgdama į naujus Atliekų pagrindų direktyvos reikalavimus. Tačiau kompetencija atliekų valdymo srityje visų pirma priklauso regionams – autonominėms sritims ir miestams, todėl, vadovaudamiesi Ispanijos teise, jie turi priimti savo atliekų valdymo planus. Kadangi ne visi regionai priėmė tinkamus atliekų valdymo planus, 2016 m. lapkričio mėn. Komisija išsiuntė Ispanijai oficialų pranešimą, prašydama priimti reikiamus atliekų valdymo dokumentus. Kol kas atliekų valdymo planų nepateikė Balearų salų, Kanarų salų, Madrido autonominės sritys ir Seutos autonominis miestas. Be to, Aragono ir Katalonijos autonominės sritys turėtų peržiūrėti savo atliekų valdymo planus, nes jie priimti daugiau kaip prieš šešerius metus. Todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Ispanijai nesiėmus veiksmų, jos byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

8. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Letizia Lupini, tel. +32 229 51958)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl KROATIJOS, kuri nepriėmė įstatymo dėl energetikos įmonės INA-Industrija Nafte, d.d. (INA) privatizavimo pataisų

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl KROATIJOS, nesuderinusios 2002 m. įstatymo dėl INA-Industrija Nafte, d.d. (toliau – INA įstatymas) su ES teisės nuostatomis dėl laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės. INA-Industrija Nafte, d.d. (toliau – INA, d.d.) yra pagrindinė Kroatijos energetikos įmonė, iš dalies priklausanti Kroatijos vyriausybei. INA įstatymu valstybei suteikiami specialūs įgaliojimai šioje įmonėje, įskaitant teisę vetuoti INA sprendimus dėl susijusių su akcijų arba turto, kurių vertė viršija tam tikrą ribą, pardavimo. Be to, valstybė gali prieštarauti svarbiems sprendimams valdymo klausimais, kaip antai dėl bendrovės veiklos pobūdžio keitimo, koncesijų ir leidimų vykdymo ir registruotos buveinės vietos. Tai, kad Kroatijos valstybė gali nepatvirtinti svarbių įmonės interesus atitinkančių sprendimų, gali turėti neigiamą poveikį įmonės akcijų vertei ir mažinti INA patrauklumą investuotojams. Komisija mano, kad INA įstatyme nustatyti specialieji valstybės įgaliojimai be reikalo varžo laisvą kapitalo judėjimą ir įsisteigimo laisvę. Ji pripažįsta, kad siekis užtikrinti energijos tiekimo saugumą yra teisėtas viešasis interesas, kurį palaiko ES, ir kad šiuo pagrindu gali būti pateisinami SESV nustatyti laisvių apribojimai. Tačiau tokie apribojimai turi būti proporcingi. Šiuo atveju INA įstatymu Kroatijos valstybei suteiktos galios prieštarauti svarbių bendrovės sprendimų priėmimui nepateikiant tokio veto motyvų, susijusių su grėsme energijos tiekimo saugumui, kitai viešosios politikos sričiai arba viešajam interesui. Komisija mano, kad ši besąlyginė veto teisė viršija tai, kas būtina energijos tiekimo saugumui užtikrinti, ir todėl yra neproporcinga. Nepaisant šiandien priimto sprendimo, Komisija yra pasirengusi atsižvelgti į Kroatijos valdžios institucijų pastangas ieškoti problemos sprendimo. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl ISPANIJOS, neįgyvendinusios ES teisės nuostatų dėl informatorių

Šiandien Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Ispanijos, nepranešusios apie priemones, kuriomis visapusiškai įgyvenamos ES teisės nuostatos dėl informatorių. 2015 m. Komisija priėmė įgyvendinimo direktyvą (Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2015/2392, vadinamoji Informatorių direktyva) dėl pranešimo kompetentingoms institucijoms apie faktinius arba galimus Piktnaudžiavimo rinka reglamento pažeidimus. Ši direktyva yra dalis kovos su piktnaudžiavimu rinka priemonių sistemos, ir pagal ją valstybės narės turi nustatyti veiksmingus mechanizmus, sudarančius galimybę pranešti apie Piktnaudžiavimo rinka reglamento pažeidimus. Joje yra nuostatų dėl informatorių, pranešančių apie tokius pažeidimus, apsaugos, taip pat joje konkrečiau nustatytos informatorių ir asmenų, apie kuriuos pranešta, apsaugos procedūros, įskaitant nuostatas dėl veiksmų reaguojant į informatorių pranešimus ir asmens duomenų apsaugos. Valstybės narės turėjo iki 2016 m. liepos 3 d. perkelti šias nuostatas į nacionalinę teisę. Pasibaigus šiam pirminiam terminui, 2016 m. rugsėjo mėn. tam tikrų valstybių narių, įskaitant Ispaniją, buvo paprašyta imtis priemonių, kuriomis užtikrinama visiška atitiktis naujosioms nuostatoms dėl pranešimo apie pažeidimus. Per ši laikotarpį Komisija negavo informacijos apie visišką šių nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę. Todėl ji perduoda Ispanijos bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialūs pranešimai ir pagrįstos nuomonės

Finansinės paslaugos. Komisija prašo AIRIJOS, ČEKIJOS, KROATIJOS ir NYDERLANDŲ įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl draudimo

Komisija nusprendė pateikti Airijai, Čekijai, Kroatijai ir Nyderlandams pagrįstas nuomones, prašydama jų iki gali įgyvendinti Direktyvą „Mokumas II“ (Direktyva 2009/138/EB) ir Direktyvą „Omnibus II“ (Direktyva 2014/51/ES). Šiomis direktyvomis – kurios pakeitė 14 draudimo ir perdraudimo direktyvų, bendrai vadintų „Mokumas I“ – siekiama užtikrinti draudimo bendrovių finansinį patikimumą finansinių sunkumų laikotarpiais. Direktyvos visapusiškai įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d., o į nacionalinę teisę jas reikėjo perkelti iki 2015 m. kovo 31 d. Tačiau Airija, Čekija ir Nyderlandai nepranešė Komisijai apie visas priemones, reikalingas visapusiškam jų nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę. Reikalavimą Komisija išdėstė pagrįstoje nuomonėje, kurią ji teikia po to, kai 2015 m. gegužės mėn. šioms šalims buvo išsiųsti oficialūs pranešimai. Išnagrinėjusi gautus atsakymus Komisija nepakeitė nuomonės, kad šiose valstybėse narėse minėtos direktyvos iki galo neperkeltos. Airijai, Čekijai, ir Nyderlandams per du mėnesius nesiėmus veiksmų, jų bylos gali būti perduotos ES Teisingumo Teismui. Tuo pačiu klausimu Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Kroatijai, jos nacionalinių valdžios institucijų prašydama iki galo perkelti Direktyvą „Mokumas II“ (Direktyva 2009/138/EB) ir Direktyvą „Omnibus II“ (Direktyva 2014/51/ES). Kroatijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jai pagrįstą nuomonę šiuo klausimu.

 

9. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

(Daugiau informacijos: Lucia Caudet, tel. +32 229 56182, Mirna Talko, tel. +32 229 87278)

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Paslaugos. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui BELGIJOS bylą dėl apskaitininkams taikomų apribojimų

Europos Komisija nusprendė ES Teisingumo Teismui perduoti bylą dėl Belgijos, nes apribojimai, šioje šalyje taikomi apskaitininkams, teikiantiems paslaugas susijusiose srityse, yra nesuderinami su Paslaugų direktyva (Direktyva 2006/123/EB). Pagal Belgijos teisės aktus apskaitininkams draudžiama teikti nekilnojamojo turto agento ar draudimo brokerio paslaugas ar vykdyti finansinę veiklą. Komisija mano, kad šis draudimas neatitinka Paslaugų direktyvos (jos 25 straipsnio dėl daugiasritės veiklos) ir kad yra mažiau ribojančių būdų nepriklausomumui, nešališkumui ir profesinei etikai užtikrinti. 2016 m. lapkričio mėn. pateiktoje pagrįstoje nuomonėje Komisija jau išreiškė susirūpinimą šiuo klausimu ir paprašė Belgijos ištaisyti šią ES teisės neatitinkančią padėtį. Kadangi Belgija to nepadarė, Komisija nusprendė perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialūs pranešimai

Automobilių išmetami teršalai. Komisija prašo penkių valstybių narių pateikti išsamesnį teisinį išaiškinimą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti papildomus oficialius pranešimus Graikijai, Ispanijai, Jungtinei Karalystei, Liuksemburgui ir Vokietijai, prašydama jų pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip jos taiko ES transporto priemonių tipo patvirtinimo taisykles (Direktyvą 2007/46/EB). Atidžiai išnagrinėjusi Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Liuksemburgo ir Vokietijos atsakymus į 2016 m. gruodžio mėn. joms išsiųstus oficialius pranešimus, Komisija prašo išsamiau paaiškinti, kodėl šios valstybės narės neskyrė baudų automobilių gamintojui, kuris naudojo pagal ES teisę uždraustus išderinimo įtaisus. Taip pat Komisija prašo Graikijos pateikti daugiau informacijos apie nacionalinę baudų sistemą, nustatytą pagal ES tipo patvirtinimo teisės aktus. Šiandien Komisija nutraukė Lietuvos bylą, nes jos nustatyta baudų sistema atitinka ES teisės aktus.

 

Pagrįstos nuomonės

VENGRIJA. Vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Aukštojo mokslo įstatymo Komisija pereina prie antrojo etapo

Šiandien Europos Komisija nusprendė pateikti Vengrijai pagrįstą nuomonę dėl 2017 m. balandžio 4 d. iš dalies pakeisto Aukštojo mokslo įstatymo atitikties ES teisei. Komisija nusprendė pateikti Vengrijai pagrįstą nuomonę dėl iš dalies pakeisto įstatymo, kuris nesuderinamas su aukštųjų mokyklų laisve teikti paslaugas ir įsisteigti bet kurioje ES vietoje. Be to, Komisija vis dar mano, kad naujais įstatymas varžo akademinę laisvę, teisę į mokslą ir laisvę užsiimti verslu, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir pagal Sąjungos teisius įsipareigojimus tarptautinės prekybos teisės srityje. Atidžiai išnagrinėjusi Vengrijos atsakymą į balandžio 27 d. oficialų pranešimą, Komisija nepakeitė išvadų, padarytų po išsamios teisinės analizės ir po 2017 m. balandžio 12 d. ir 16 d. kolegijos posėdžių, kurių pagrindu pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra. Vengrija turi per vieną mėnesį pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Mažmeninė prekyba. Komisija prašo VENGRIJOS panaikinti mažmenininkams taikomus apribojimus

Šiandien Komisija nusprendė pateikti Vengrijai pagrįstą nuomonę, kurioje prašo panaikinti apribojimus, taikomus nuostolingai dirbančioms mažmeninės prekybos įmonėms. Pagal Vengrijos teisės aktus dvejus metus iš eilės nuostolingai veikiantiems mažmenininkams draudžiama prekiauti greitos apyvartos prekėmis, kaip antai maisto produktais. Komisija mano, kad tokiu apribojimu pažeidžiama įsisteigimo laisvė ir nediskriminavimo principas (SESV49 straipsnis), taip pat laisvo kapitalu judėjimo principas (SESV 63 straipsnis), ir kad jis negali būti pagrįstas svarbiomis bendrojo intereso priežastimis. Vengrija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Laisvas prekių judėjimas. Komisija prašo ISPANIJOS užtikrinti laisvą maisto papildų judėjimą

Šiandien Komisija nusprendė pateikti Ispanijai pagrįstą nuomonę, kurioje prašo jos panaikinti diskriminacinę praktiką prekybos maisto papildais srityje. Ispanijos teisės aktuose nustatyta, kad pirmą kartą pateikiant Ispanijos rinkai maisto papildą, Ispanijos įsisteigusios įmonės turi pranešti apie tai vietos valdžios institucijoms, o kitų ES šalių įmonės turi pateikti prašymą Ispanijos maisto saugos ir mitybos agentūrai (AECOSAN), kas kainuoja daugiau. Todėl Komisija mano, kad šie Ispanijos reikalavimai riboja laisvą prekių judėjimą (SESV 34 straipsnis), nes yra diskriminuojamos kitose ES šalyse įsisteigusios įmonės. Ispanija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Radijo įranga. Komisija prašo trijų valstybių narių į nacionalinę teisę perkelti nuostatas dėl radijo įrenginių

Šiandien Komisija nusprendė pateikti pagrįstas nuomones Graikijai, Jungtinei Karalystei ir Kiprui, kurioje šių šalių prašo į nacionalinę teisę perkelti Direktyvą dėl radijo įrenginių (Direktyva 2014/53/ES). Direktyvoje dėl radijo įrenginių nustatyti pagrindiniai reikalavimai dėl sveikatos apsaugos ir saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir veiksmingo spektro naudojimo, taip pat ji yra teisinis pagrindas tolesniam reglamentavimui pagalbos skambučių, sąveikumo ir privatumo bei asmens duomenų apsaugos priemonių srityse. Joje taip pat nustatytos taikytinos procedūros ir įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti prieš pateikiant radijo įrenginius ES vidaus rinkai, taip pat sustiprinta rinkos priežiūra. Valstybės narės turėjo iki 2016 m. birželio 12 d. visapusiškai perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Jungtinė Karalystė ir Graikija dar nepranešė perkėlusios šią direktyvą į nacionalinę teisę, o Kipras pranešė perkėlęs ją tik iš dalies. Šios trys valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

10. Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Melanie Voin, tel. +32 229 58659)

Oficialus pranešimas

VENGRIJA. Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl įstatymo, taikomo iš užsienio finansuojamoms NVO

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą dėl birželio 13 d. priimto naujo įstatymo dėl iš užsienio finansuojamų NVO. Šiame Vengrijos įstatyme tam tikrų kategorijų NVO, per metus gaunančioms daugiau kaip 7,2 mln. HUF (apie 24 000 EUR) iš užsienio, nustatyta nauja prievolė registruotis, visas savo publikacijas, interneto svetaines ir medžiagą spaudai žymėti žyma „užsienio remiama organizacija“ ir teikti Vengrijos valdžios institucijoms nustatytą informaciją apie iš užsienio gautą finansavimą. Nesilaikančioms šių informavimo ir skaidrumo reikalavimų organizacijoms numatytos sankcijos. Europos Komisijos vertinimu, šis įstatymas neatitinka ES teisės dėl trijų priežasčių. 1) Šiuo įstatymu nepagrįstai pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės, visų pirma asociacijų laisvė. Naujasis įstatymas gali trukdyti NVO surinkti lėšų, o tai gali apriboti jų veiklos pajėgumus. 2) Šiuo įstatymu taip pat nepagrįstai ir neproporcingai apribotas laisvas kapitalo judėjimas, nustatytas Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo. Įstatymu nustatyti nauji registravimosi, informacijos teikimo ir viešumo reikalavimai yra diskriminaciniai, sukuriantys šioms organizacijoms administracinę naštą ir kenkiantys jų reputacijai. Šios priemonės gali turėti atgrasomąjį poveikį skiriant finansavimą iš užsienio, todėl atitinkamoms NVO gali būti sunkiau jį gauti. 3) Įstatymas yra problemiškas ir teisės į privatumo į asmens duomenų apsaugą požiūriu. Juo neužtikrinama reikiama skaidrumo interesų ir paramos teikėjų bei gavėjų teisės į asmens duomenų apsaugą pusiausvyra. Visų pirma tai pasakytina apie reikalavimą pranešti Vengrijos valdžios institucijoms tikslias pavedimų sumas ir išsamią informaciją apie paramos teikėjus, kurią jos po to viešai paskelbia. Todėl Komisija nusprendė, kad Vengrija nevykdo įsipareigojimų pagal ES sutartis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Remdamasi šia išvada Komisija šiandien nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą ir nustatyti vieno mėnesio terminą, per kurį Vengrijos valdžios institucijos turi pateikti atsakymą. Komisija pasirengusi patarti ir padėti Vengrijos valdžios institucijoms sprendžiant šį klausimą. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

11. Jūrų reikalai ir žuvininkystė

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321)

Pagrįstos nuomonės.

Jūrinių teritorijų planavimas Komisija prašo penkių valstybių narių pranešti apie nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Jūrinių teritorijų planavimo direktyva.

Šiandien Komisija nusprendė pateikti pagrįstas nuomones Bulgarijai, Graikijai, Kiprui ir Kroatijai, nepranešusioms apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę visiškai perkeliamos ES teisės nuostatos dėl jūrinių teritorijų planavimo sistemos nustatymo (Direktyva 2014/89/ES). Valstybės narės turėjo perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir iki 2016 m. rugsėjo 18 d. pranešti Komisijai apie perkėlimo priemones. Vykstant konkurencijai dėl jūrinių teritorijų – atsinaujinančiosios energijos įrangos, žvejybos, akvakultūros, turizmo, žaliavų gavybos, jūrų transporto maršrutų ir kitose srityse – tapo aišku, kad reikia nuoseklesnio Europos vandenų valdymo. Jūrinių teritorijų planavimo sistema veikia tarpvalstybiniu lygmeniu įvairiuose sektoriuose. Ji leidžia užtikrinti, kad žmonių veikla jūrose būtų vykdoma veiksmingai, saugiai ir tvariai, ir padeda siekti įvairių ekologinių, ekonominių ir socialinių tikslų. Direktyvoje nustatyta ES šalių bendra sistema ir būtiniausi reikalavimai, taikytini jūrinių teritorijų planavimui. Šios valstybės narės turi per du mėnesius įvykdyti įsipareigojimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

12. Migracija, vidaus reikalai ir pilietybė

(Daugiau informacijos: Natasha Bertaud, tel. +32 229 67456; Tove Ernst, tel. +32 229 86764; Markus Lammert, tel. +32 229 58602)

 

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Teisėta migracija. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl BELGIJOS, kuri neužtikrino trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių

Šiandien Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Belgijos, iki galo neįgyvenusios Vieno leidimo direktyvos (KomisijosDirektyva 2011/98/ES). Siekiant palengvinti teisėtą migraciją, šioje direktyvoje nustatytos supaprastintos procedūros ir trečiųjų šalių darbuotojų bendros teisės. Praleidusi pirminį perkėlimo terminą, kuris pasibaigė 2013 m. gruodžio 25 d., Belgija vis dar iki galo neįgyvendino šios direktyvos. Todėl šiandien Komisija nusprendė perduoti Belgijos bylą ES Teisingumo Teismui. Valstybės narės turėjo iki 2013 m. gruodžio 25 d. visapusiškai perkelti Direktyvą į nacionalinę teisę/ Kol kas Belgija tik iš dalies perkėlė naująsias teisės nuostatas. Todėl 2014 m. kovo mėn. Komisija išsiuntė Belgijai oficialų pranešimą, o 2015 m. balandžio mėn. – pagrįstą nuomonę. 2015 m. lapkričio mėn. Komisija perdavė Belgijos bylą ES Teisingumo Teismui. 2016 m. balandžio mėn., Belgijos valdžios institucijoms pateikus papildomos informacijos, bylos nagrinėjimas buvo laikinai sustabdytas. Tačiau Belgija vis dar nepranešė Komisijai apie visišką Direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Todėl Komisija nusprendė vėl perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui. Komisija siūlo ES Teisingumo Teismui skirti Belgijai 70 828,80 EUR baudą už kiekvieną dieną. Baudos dydis nustatytas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, trukmę ir į atgrasomąjį poveikį, atitinkantį valstybės narės finansinį pajėgumą. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės ir užbaigtos bylos

Teisėta migracija. Komisija prašo BELGIJOS, KROATIJOS, SUOMIJOS IR ŠVEDIJOS užtikrinti, kad būtų iki gali įgyvendinta Sezoninių darbuotojų direktyva, ir nutraukia ESTIJOS, LIUKSEMBURGO IR RUMUNIJOS bylas

Šiandien Komisija imasi priemonių dėl Sezoninių darbuotojų direktyvos (Direktyva 2014/36/ES) perkėlimo trūkumų. 2014 m. vasario 26 d. priimtoje Sezoninių darbuotojų direktyvoje nustatytos sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos ir tokių sezoninių darbuotojų teisės. Valstybės narės turėjo iki 2016 m. rugsėjo 30 d. perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Šiandien Europos Komisija pateikė Kroatijai ir Suomijai pagrįstas nuomones dėl nepranešimo apie nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų. Taip pat Komisija pateikė pagrįstas nuomones Belgijai ir Švedijai, pranešusioms tik apie dalinį šios direktyvos perkėlimą. 2016 m. lapkričio 24 d. Komisija išsiuntė Belgijai, Estijai, Kroatijai, Liuksemburgui, Rumunijai, Suomijai ir Švedijai dėl iki galo neperkeltos Sezoninių darbuotojų direktyvos. Kroatija ir Suomija kol kas nepranešė apie jokias Direktyvos perkėlimo priemones, o Belgijos ir Švedijos priemonėmis, apie kurias pranešta, Komisijos nuomone, ne visos Direktyvos nuostatos iki galo perkeltos į jų nacionalinę teisę. Belgija, Kroatija, Suomija ir Švedija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visas priemones, kurių imtasi visiškam Direktyvos įgyvendinimui, o priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Išnagrinėjusi priemones, apie kurias pranešė Estija, Liuksemburgas ir Rumunija, Komisija nusprendė užbaigti procedūrą dėl šių valstybių narių.

 

13. Judumas ir transportas

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Alexis Perier, tel. +32 229 69143)

Oficialus pranešimas ir pagrįstos nuomonės

Tvarus transportas. Komisija prašo septynių valstybių narių iki galo perkelti į nacionalinę teisę nuostatas dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo

Šiandien Komisija išsiuntė pagrįstas nuomones Airijai, Graikijai, Jungtinei Karalystei, Maltai, Rumunijai ir Slovėnijai, prašydama jų pranešti apie nacionalinę politikos sistemą, sukurtą pagal ES alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo taisykles (Direktyva 2014/94/ES). Nacionalinė politikos sistema yra pagrindinė Direktyvoje numatyta priemonė, skirta įgyvendinti jos tikslams – sukurti alternatyviųjų degalų infrastruktūrą, įskaitant elektromobilių įkrovimo prieigas ir gamtinių dujų bei vandenilio degalų papildymo punktus, ir išvengti vidaus rinkos susiskaidymo dėl nesuderinto alternatyviųjų degalų pateikimo rinkai. 2017 m. gegužės mėn. priimtame dokumentų rinkinyje „Europa kelyje“ Komisija nurodė, kad, siekiant visiems europiečiams užtikrinti netaršų ir konkurencingą judumą, labai svarbu paspartinti alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą. Šios šešios valstybės narės turi per du mėnesius įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Direktyvą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui. Be to, Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Švedijai, kuri pranešė apie nacionalinę politikos sistemą, kuri neatitinka Direktyvoje nustatytų būtiniausių reikalavimų.

* Atnaujinta 2017 07 14 (pašalinta nuoroda į Lenkiją).

 

Pagrįsta nuomonė

Keleivių teisės. Komisija prašo GRAIKIJOS taikyti visas nuostatas dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių

Šiandien Komisija paprašė Graikijos taikyti visas ES teisės nuostatas dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais ES vykstančių keleivių teisių (Reglamentas Nr. 1177/2010). Pagal dabar galiojančius Graikijos teisės aktus keleiviams nesudaromos sąlygos iki galo pasinaudoti šiame reglamente nustatytomis teisėmis atšaukus ar atidėjus jų įsigytą keleivių plukdymo jūra paslaugą. Graikija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas teisingas Reglamento taikymas. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

14. Sveikata ir maisto sauga

(Daugiau informacijos: Anca Paduraru, tel. +32 229 91269, Aikaterini Apostola, tel. +32 229 87624)

Pagrįsta nuomonė

Komisija prašo Italijos įgyvendinti priemones, kurios būtinos užkertant kelią Xylella fastidiosa plitimui

Šiandien Komisija teikia Italijai pagrįstą nuomonę, nes jos institucijos neužkerta kelio kenksmingo organizmo Xylella fastidiosa plitimui. Po Xylella fastidiosa protrūkio Apulijos regione Italijos valdžios institucijos buvo įpareigotos užtikrinti visišką atitiktį ES teisės nuostatoms dėl augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų ir kovos su jų plitimu ES (Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 ir Tarybos direktyva 2000/29/EB). Be kita ko, pirmą kartą patvirtinus Xylella fastidiosa buvimą, jos turėjo nedelsdamos pašalinti savo teritorijoje esančius užkrėstus augalus. Tačiau gauta naujų pranešimų bakterijos protrūkius Italijoje, o šios šalies pateiktas tvarkaraštis neleido užtikrinti, kad užkrėsti medžiai būtų laiku pašalinti, kaip nustatyta ES teisės aktuose. Xylella fastidiosa yra viena pavojingiausių pasaulyje augalų bakterijų, kuri sukelia įvairių ligų, darančių didžiulę ekonominę žalą žemės ūkiui. Valstybės narės turi imtis visų reikiamų priemonių, kad Xylella fastidiosa būtų išnaikinta ir neišplistų visose valstybėse narėse. Reikalavimą Komisija išdėstė pagrįstoje nuomonėje, kurią ji teikia po to, kai 2015 m. gruodžio mėn. buvo išsiųstas oficialus pranešimas. 2016 m. liepos mėn. Komisija išsiuntė Italijos valdžios institucijoms papildomą oficialų pranešimą. Italija turi per du mėnesius įvykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Italijos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

15. Mokesčiai ir muitų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough, tel. +32 229 87183)

Pagrįsta nuomonė

Mokesčiai. Komisija prašo PRANCŪZIJOS panaikinti nepalankius reikalavimus mokesčių mokėtojams, gaunantiems pajamų užsienyje

Komisija paprašė Prancūzijos iš dalies pakeisti tam tikras teisės nuostatas dėl gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo metodo. Pagal dabar Prancūzijoje galiojančias taisykles Prancūzijoje gyvenantiems mokesčių mokėtojai, kurie dalį pajamų gauna kitoje Europos ekonominė erdvės (EEE) valstybėje narėje, negali pasinaudoti asmenims ir šeimoms skirtomis mokesčių lengvatomis, kurios taikomos Prancūzijoje gaunamoms pajamoms. Be to, užsienyje gautų pajamų atveju Prancūzijos mokesčių mokėtojai, turintys įsiskolinimą, negali pasinaudoti galimybe susigrąžinti mokesčių kreditą ar atidėti mokėjimą. Nepanaikindama šių teisės nuostatų Prancūzija pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir EEE susitarimo straipsnius dėl laisvo darbuotojų judėjimo, įsisteigimo teisės ir laisvo kapitalo judėjimo. Prancūzijos valdžios institucijoms per du mėnesius nesiėmus veiksmų byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

Pagrįstos nuomonės ir užbaigtos bylos

Mokesčiai. Komisija prašo BULGARIJOS, KIPRO ir PORTUGALIJOS į nacionalinę teisę perkelti naujas taisykles dėl skaidraus keitimosi informacija apie sprendimus dėl mokesčių

Komisija nusprendė pateikti pagrįstas nuomones Bulgarijai, Kiprui ir Portugalijai, nes šios valstybės narės nepranešė į nacionalinę teisę perkėlusios naujas nuostatas dėl ES mokesčių administratorių automatinio keitimosi informacija apie sprendimus dėl mokesčių (Tarybos direktyva (ES) 2015/2376). Valstybės narės turėjo iki 2016 m. gruodžio 31 d. perkelti šias priemones į nacionalinę teisę. Naujosiomis taisyklėmis siekiama kovoti su tarpvalstybiniu mokesčių vengimu, agresyviu mokesčių planavimu ir žalinga mokesčių konkurencija; pirmieji informacijos mainai tarp visų ES mokesčių administratorių numatyti šių metų rugsėjį. Komisija šioms trims šalims suteikė du mėnesius atsakymui pateikti. Negavusi tinkamo atsakymo Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui. Komisija džiaugiasi, kad Čekija, Graikija, Lenkija ir Vengrija šias priemones perkėlė, ir šiandien užbaigė atitinkamas pažeidimo nagrinėjimo procedūras. Antruoju procedūros etapu Komisija įvertins, ar visų valstybių narių teisės aktai atitinka naujuosius reikalavimus.

 

MEMO/17/1935

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar