Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Процедури за установяване на нарушение от месец юли — Част 1: основни решения

Брюксел, 13 юли 2017 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Комисията приключва също така 122 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

Освен това днес Комисията реши да изпрати редица официални уведомителни писма. Подробности ще намерите в част 2: MEMO/17/1936.

За повече информация относно процедурата на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията за установяване на нарушение.

1. Земеделие и развитие на селските райони

(За повече информация: Daniel Rosario — тел.: +32 229 56185, Clémence Robin — тел.: + 32 229 52509)

Мотивирани становища:

Комисията призовава КИПЪР, ИТАЛИЯ и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да транспонират мерките относно пазарните стандарти за някои млечни продукти

Комисията реши да изпрати мотивирани становища до Кипър, Италия и Обединеното кралство,тъй като те не са съобщили на Комисията за национални мерки за транспониране относно пазарните стандарти за някои млечни продукти, а именно казеини и казеинати (Директива (ЕС) 2015/2203). Правилата за етикетиране, изложени в тази директива, имат за цел осигуряването на високо равнище на защита на здравето, привеждането на законодателството на ЕС за храните в съответствие с международните стандарти и улесняването на свободното движение на тези продукти от стопанските субекти в хранителната промишленост. Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство и да информират Комисията за тези мерки до 22 декември 2016 г. Казеините, които се съдържат в млякото и може да се използват самостоятелно в много отрасли като свързващо вещество, имат много разнообразни приложения — от това да бъдат основен компонент на сиренето до употребата им като хранителна добавка. Казеинатите имат важни хранителни свойства, съдържат всички основни аминокиселини и се използват предимно в производството на сирене, в протеинови добавки и в сметана за кафе на прах. Исканията на Комисията са под формата на мотивирано становище и следват официалните уведомителни писма, които тя изпрати през януари 2017 г. Държавите членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

 

2. Конкуренция

(За повече информация: Ricardo Cardoso — тел.: +32 229 80100, Yizhou Ren — тел: + 32 229 94889)

Мотивирани становища:

Комисията изисква от БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ГЪРЦИЯ, ЛАТВИЯ, МАЛТА и ПОРТУГАЛИЯ да приложат Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство

Европейската комисия поиска от България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия да транспонират изцяло Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство (Директива 2014/104/ЕС) в националното право. С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Наред с другото, с нея се дават на пострадалите по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат понесена щета, и повече време, за да представят своите искания. Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство е следователно важна част от прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на ЕС. Държавите членки бяха задължени да я приложат в националното си право до 27 декември 2016 г. Днес Комисията изпраща мотивирани становища до България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия, които не са я уведомили за своите национални мерки за транспониране. В срок от два месеца 7-те държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, предприети с цел транспониране на Директивата. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

 

3. Икономически и финансови въпроси

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Barbara Ochotnicka — тел.: + 32 229 13754)

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск срещу СЛОВЕНИЯ пред Съда на ЕС относно транспонирането на бюджетни правила

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Словения пред Съда на ЕС, поради това че тя не е уведомила за мерки за транспониране на директива, с която се установяват изисквания за бюджетите на държавите членки. В Директивата относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (Директива 2011/85/ЕС на Съвета) се предвижда, че държавите членки трябва да транспонират разпоредбите ѝ в националните си правни системи до 31 декември 2013 г. и че те следва да съобщават текста на тези национални законодателства на Комисията. До момента Словения предостави само частично уведомяване за такива мерки. В резултат на това днес Комисията реши да предяви иск срещу Словения пред Съда на ЕС за непълното уведомяване за транспонирането. Директивата е една от шестте законодателни мерки, известни като „пакет от шест законодателни акта“, които бяха приети през 2011 г. за засилване на икономическото управление в ЕС. Тя има за цел да гарантира, че държавите членки провеждат разумни бюджетни политики, и тези политики да станат по-устойчиви. За тази цел в Директивата се изисква държавите членки да приемат редица мерки, като например своевременното публикуване на надеждни и подробни бюджетни данни, въвеждането на национални фискални правила за количествено изразяване, засилването на средносрочното бюджетно планиране и подобряването на надеждността и прозрачността на макроикономическите и бюджетните прогнози. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

4. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Johannes Bahrke (+32 229 58615)

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Намаляването на разходите за широколентов достъп: Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу 3 държави членки

Европейската комисия прие днес решение да предяви иск срещу Белгия, Хърватия и Словакия пред Съда на ЕС поради забавяне в транспонирането на Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС). Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство до 1 януари 2016 г. Комисията ще поиска от Съда да наложи дневна парична санкция на тези три държави членки от деня на съдебното решение до деня, когато Директивата влезе в сила в националното законодателство. Процедурите за нарушение срещу Белгия, Хърватия и Словакия бяха започнати през март 2016 г., а мотивираните становища по тези процедури бяха изпратени през септември 2016 г. Оттогава държавите все още не са уведомили Комисията за приемането на всички мерки, необходими за да транспонират Директивата. В случая на Хърватия Комисията междувременно получи уверения, че последният липсващ елемент на транспонирането ще бъде официално приет в петък. Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи може да спести до 30 % от разходите за въвеждане на високоскоростен интернет. Тя включва правила, като например използването на съществуващата физическа инфраструктура на комуналните услуги за високоскоростен интернет. Директивата също така обхваща координирането на строежите в различните сектори, включително далекосъобщенията, енергетиката, канализацията, транспорта и други инфраструктурни сектори. Тези мерки създават условия за по-ефикасно разгръщане на нова физическа инфраструктура, така че тези мрежи да могат да се разгръщат на по-ниска цена. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на високоскоростни широколентови кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. Правилата са приети с цел повече хора в ЕС да имат достъп до високоскоростен интернет. Прилагането им е много важно и с оглед на цялостната перспектива за завършване на цифровия единен пазар на ЕС и повишаването на свързаността. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

5. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion – тел.: + 32 229 67094)

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск пред Съда срещу ХЪРВАТИЯ, която не е съобщила за национални мерки за транспониране на правилата на ЕС за прилагане на Директивата относно командироването на работници

Европейската комисия предявява иск срещу Хърватия пред Съда на ЕС, тъй като страната не е уведомила за мерките, приети за транспонирането в националното законодателство на правото на ЕС, свързано с прилагането на Директивата относно командироването на работници (Директива 2014/67/ЕС) — почти една година след крайния срок за транспонирането ѝ. Директива 2014/67/ЕС, позната още като Директивата за осигуряване на изпълнението, предвижда ключови инструменти за борба със заобикалянето на правилата на ЕС относно командироването на работници и злоупотребата с тези правила, както и за подобряване на административното сътрудничество и обмена на информация между държавите членки за тази цел. Ето защо правилното и своевременно транспониране на Директивата за осигуряване на изпълнението е от съществено значение за борбата с измамите и злоупотребите в областта на командироването на работници, в интерес на всички държави членки, дружества и работници. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 18 юли 2016 г. С изключение на Хърватия, всички държави членки са уведомили Комисията относно мерките за транспониране. На тази основа Комисията оценява дали Директивата за осигуряване на изпълнението е била правилно изпълнена. Въпреки че Комисията изпрати официално уведомително писмо през септември 2016 г. и мотивирано становище през февруари 2017 г., с което поиска от Хърватия да съобщи за мерките за транспониране, хърватските органи все още не са направили това. Ето защо, въз основа на процедурата, изложена в член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Комисията ще поиска от Съда на ЕС да наложи на Хърватия дневна парична санкция  до пълното транспониране на Директивата в националното законодателство. Държавите членки, които не съобщят своите мерки за транспониране, се преследват съдебно от Комисията, като това е приоритетен въпрос. Уведомяването за тези мерки е от съществено значение, за да може Комисията да прецени съответствието им с правилата и по този начин да се гарантира правилното и еднакво прилагане на Директивата за осигуряване на изпълнението. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

6. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: + 32 229 52589)

Мотивирани становища:

Ядрена енергетика: Комисията иска от АВСТРИЯ, ХЪРВАТИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИЯ и ПОРТУГАЛИЯ да спазят изцяло Директивата относно радиоактивните отпадъци

Комисията поиска от Австрия, Хърватия, Чешката Република, Италия и Португалия да осигурят цялостно спазване на Директивата относно радиоактивните отпадъци (Директива 2011/70/Евратом на Съвета), и по специално да я уведомят за своите национални програми за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. С Директивата се създава рамка за осигуряване на отговорно и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, за да се избегне прехвърлянето на неоправдана тежест върху идните поколения. Директивата изисква от държавите членки да вземат подходящи национални мерки за постигането на високо ниво на безопасност на управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Целта е да бъдат защитени работниците и населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения. Радиоактивните отпадъци са резултат от производството на електроенергия в ядрени електроцентрали или от други видове употреба на радиоактивни материали за медицински, научноизследователски, промишлени или селскостопански цели. Това означава, че всички страни от ЕС създават радиоактивни отпадъци. Държавите членки трябваше да уведомят за своите национални програми до 23 август 2015 г. Въпросните държави членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

 

7. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Iris Petsa – тел.: + 32 229 93321)

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Комисията призовава за незабавно спиране на изсичането на дървета в Беловежката гора в ПОЛША

Европейската комисия взе решение да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС във връзка с увеличеното изсичане на дървета в Беловежката гора, която представлява защитена зона по „Натура 2000“. Поради значителните мащаби на началните дейности по изсичането на дървета Комисията отправя искане до Съда да постанови временни мерки за незабавно спиране на дейностите. На 25 март 2016 г. полските органи приеха решение, с което разрешиха трикратно увеличаване на добива на дървен материал в района на Беловежката гора, както и за дибив на дървен материал в зони, които дотогава са били изключени от всякаква интервенция. Въпросните мерки, включващи премахването на стогодишни дървета, представляват сериозна заплаха за целостта на тази зона по „Натура 2000“, в която са защитени видове и местообитания, зависещи от съществуването на девствени гори, включително от наличието на изсъхнала дървесина. За някои от тези видове Беловежката гора е най-важната или последната оставаща зона в Полша. Наличните доказателства водят до заключението, че въпросните мерки не са в съответствие с целите на опазването, свързани със зоната, и надвишават мерките по осигуряване на устойчивото развитие на гората. Освен това решението беше предшествано от неправилна оценка на въздействието на мерките върху защитената зона по „Натура 2000“. През април 2017 г. Комисията издаде мотивирано становище, в което настойчиво призова Полша да се въздържа от широкомащабно изсичане на дървета и даде на Полша един месец, за да постигне съответствие с правилата. Независимо от това Полша започна изпълнението на своя план. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища:

Пластмасови торбички: Комисията призовава ИСПАНИЯ да приеме правилата на ЕС относно тънките пластмасови торбички за пазаруване

Комисията призовава Испания да завърши процеса на въвеждане на законодателството на ЕС относно отпадъците в своето национално право. С оглед на намирането на решение на проблемите, свързани с разхищението на ресурси и замърсяването, правителствата на държавите от ЕС трябваше до 27 ноември 2017 г. да приемат мерки за намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване в съответствие с изискванията на Директивата относно пластмасовите торбички (Директива (ЕС) 2015/720). Националните правителства могат да избират мерки от списък с мерки за постигане на съвместно договорените цели. Тези мерки включват икономически инструменти, като например определянето на цени за тънките пластмасови торбички за пазаруване. Друга възможност е да бъдат определени национални цели за намаляване на потреблението на тези торбички. Държавите членки трябва да гарантират, че нивото на годишното потребление не превишава съответно 90 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2019 г. До края на 2025 г. броят на употребяваните през годината от един човек торбички следва да бъде ограничен до 40 торбички. И двете възможности могат да бъдат осъществени чрез задължителни мерки или чрез споразумения с икономическите отрасли. Възможно е също да се наложи забрана на торбичките, при условие че въпросната забрана не надвишава границите, установени в Директивата с цел запазване на свободното движение на стоки в рамките на европейския вътрешен пазар. Комисията проверява приоритетно дали държавите членки са изпълнили задължението си за транспониране на тази директива. Испания разполага със срок два месеца от получаването на мотивираното становище, за да изпълни задълженията си, а след изтичането на този срок Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

Отпадъци: Комисията изпраща на ИСПАНИЯ последно предупреждение за това, че не е изпълнила задължението си за разработване и преразглеждане на планове за управление на отпадъците за няколко региона

Комисията настоява Испания да разработи планове за управление на отпадъците, обхващащи цялата ѝ територия, в съответствие с целите на правилата, определени в законодателството на ЕС за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО), и на кръговата икономика. Плановете за управление на отпадъците са основен инструмент за намаляване на отрицателните последици, които генерирането на отпадъци и управлението им имат върху човешкото здраве и околната среда, и за по-ефективно използване на ресурсите. Държавите членки трябва да извършват преоценка на своите планове за управление на отпадъците поне на всеки шест години и при нужда да ги ревизират. Като се има предвид значението на тези планове, Комисията започна процедури за нарушение срещу седем държави членки, сред които е и Испания. Испанският национален план за управление на отпадъците бе ревизиран през 2015 г., за да се адаптира към новите изисквания на Рамковата директива за отпадъците. Тъй като обаче за управлението на отпадъците основна компетентност имат регионите (автономни области и градове), те трябва да приемат свои собствени планове за управление на отпадъците съгласно испанското законодателство. И понеже не всички региони са приели валидни такива планове, през ноември 2016 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо, с което призова Испания да приеме необходимите документи в тази сфера. Към момента все още липсват планове за управление на отпадъците за автономните области Балеарски острови, Канарски острови, Мадрид и автономен град Сеута. Освен това автономните области Арагон и Каталония следва да ревизират своите планове за управление на отпадъците, понеже те са приети преди повече от шест години. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако Испания не предприеме необходимите действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

8. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск пред Съда срещу ХЪРВАТИЯ за това, че не е изменила Закона за приватизацията на енергийното дружество INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу ХЪРВАТИЯ за това, че не е привела Закона от 2002 г. за приватизацията на NA-Industrija Nafte, d.d. (Закона INA) в съответствие с правилата на ЕС за свободното движение на капитали и свободата на установяване. INA-Industrija Nafte,d.d. (INA, d.d.) е главното енергийно дружество в Хърватия и част от него е собственост на държавата. Законът INA предоставя на държавата специални правомощия спрямо това дружество, включително правото да налага вето върху решенията на INA, свързани с продажбата на дялове или активи над определена стойност. Държавата може също така да се противопоставя на важни управленски решения, като например промяна в дейностите на дружеството, предоставянето на концесия или на разрешителни и местоположението на седалището му. Фактът, че хърватската държава може да откаже да одобри важни решения, които са в интерес на дружеството, може да се отрази отрицателно на акциите му и на привлекателността му за инвеститорите. Комисията смята, че специалните правомощия на държавата, предвидени в Закона INA, неоснователно ограничават свободното движение на капитали и свободата на установяване. Тя отчита, че защитата на сигурността на енергийните доставки е цел от легитимен обществен интерес, споделян от ЕС, която би могла да оправдае ограничения на свободите, посочени в ДФЕС. Тези ограничения обаче трябва да са пропорционални. В случая Законът INA дава на хърватската държава правомощието да се противопоставя на важни решения на дружеството, без да трябва да обосновава своето вето с потенциални заплахи за сигурността на доставките или за друга обществена политика или с обществен интерес. Според Комисията това безусловно право на вето надхвърля необходимото за защита на сигурността на енергийните доставки и поради това е непропорционално. Независимо от днешното си решение Комисията ще вземе предвид евентуалните усилия на хърватските власти за намиране на решение по този случай. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Комисията предявява пред Съда иск срещу ИСПАНИЯ за нетранспониране на правилата за подаване на сигнали за нарушения

Днес Комисията реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Испания за неуведомяване за мерките за цялостно транспониране на правилата на ЕС за подаване на сигнали за нарушения. През 2015 г. Комисията прие директива за изпълнение (Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията), наричана Директивата относно подаването на сигнали за нарушения, по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба. Съгласно тази директива, която е част от нормативната уредба относно пазарната злоупотреба, от държавите членки се изисква да създадат ефективни механизми, позволяващи подаването на сигнали за нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба. В нея се съдържат разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за такива нарушения, и допълнително се уточняват процедури за защита на тези лица и на лицата, за които е подаден сигнал, включително последващи сигнала за нарушение мерки и защита на личните данни. Държавите членки трябваше да транспонират тези правила в националното си законодателство до 3 юли 2016 г. Тъй като няколко държави членки, включително Испания, пропуснаха този първоначален срок, през септември 2016 г. от тях бе поискано да предприемат действия за осигуряване на пълно съответствие с новите правила за подаване на сигнали за нарушения. Оттогава насам Комисията не е била информирана за пълното транспониране на правилата в националното законодателство. Ето защо Комисията предявява иск срещу Испания пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официални уведомителни писма и мотивирани становища:

Финансови услуги: Комисията иска от ХЪРВАТИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ и НИДЕРЛАНДИЯ да приложат правилата на ЕС относно застраховането

Комисията реши да изпрати на Чешката република, Ирландия и Нидерландия, мотивирани становища, с които от тях се изисква да приложат изцяло Директивата „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/ЕО) и Директивата „Омнибус II“ (Директива 2014/51/ЕС). Тези директиви — които заместват 14-те предишни директиви за застраховането и презастраховането, известни като „Платежоспособност I“ — имат за цел да се гарантира финансовата стабилност на застрахователните компании по време на периоди на финансови предизвикателства. Директивите се прилагат изцяло от 1 януари 2016 г., а крайният срок за тяхното транспониране в националното законодателство беше 31 март 2015 г. Въпреки това Чешката република, Ирландия и Нидерландия не уведомиха Комисията за всички мерки, необходими за пълното прилагане на тези правила в националното им законодателство. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище и следва официалните уведомителни писма, изпратени от нея през май 2015 г. След разглеждането на техните отговори Комисията остава на мнение, че транспонирането на директивите все още не е приключило в тези държави членки. Ако Чешката република, Ирландия и Нидерландия не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС. По същия въпрос Комисията реши също да изпрати официални уведомителни писма до Хърватия, с които се изисква националните органи на тази държава изцяло да транспонират Директивата „Платежоспособност II“ (Директива 2009/138/ЕО) и Директивата „Омнибус II“ (Директива 2014/51/ЕС) в националното си законодателство. Ако Хърватия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирани становища по този въпрос.

 

9. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Mirna Talko — тел.: +32 229 87278)

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз:

Услуги: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу БЕЛГИЯ поради ограничения за счетоводители

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Белгия пред Съда на ЕС въз основа на това, че нейните ограничения за счетоводители, които предлагат услуги и в други подобни области, са несъвместими с Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО). Белгийското законодателство не позволява на счетоводителите да предоставят услуги като агенти на недвижими имоти или застрахователни брокери, нито да извършват финансови дейности. Комисията смята, че тази забрана не съответства на Директивата за услугите (член 25 относно мултидисциплинарните дейности) и че съществуват по-малко ограничителни способи за гарантиране на независимостта, безпристрастността и професионалната етика. Комисията вече изрази опасенията си в мотивирано становище през ноември 2016 г. и поиска Белгия да коригира нарушението на законодателството на ЕС. Тъй като белгийските власти поддържат становището си, Комисията реши да предяви иск срещу Белгия в Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официални уведомителни писма:

Емисии от автомобили: Комисията иска допълнителни правни разяснения от 5 държави членки

Днес Комисията реши да изпрати допълнителни официални уведомителни писма до Германия, Гърция, Люксембург, Испания и Обединеното кралство с искане за допълнителна информация относно прилагането от тяхна страна на правилата за одобрение на тип превозно средство в ЕС (Директива 2007/46/ЕО). След внимателна оценка на отговорите на Германия, Люксембург, Испания и Обединеното кралство на официалните уведомителни писма, изпратени през декември 2016 г., Комисията търси допълнителна яснота относно това защо тези държави членки не са наложили санкции на производител на автомобили, използвал измервателно-коригиращи устройства, които са забранени съгласно законодателството на ЕС. Също така Комисията иска допълнителна информация от Гърция относно националната система за санкции, създадена в съответствие със законодателството на ЕС за типово одобрение. Освен това днес Комисията приключи процедурата си срещу Литва, тъй като счете, че въведената там система за санкции е съвместима със законодателството на ЕС.

 

Мотивирани становища:

УНГАРИЯ: Комисията приема втора стъпка в процедурата за нарушение на Закона за висшето образование

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Унгария по отношение на съвместимостта със законодателството на ЕС на Закона за висшето образование, изменен на 4 април 2017 г. Комисията реши да изпрати на Унгария мотивирано становище на основание, че така измененото законодателство не е съвместимо със свободата за висшите учебни заведения да предоставят услуги и да се установяват навсякъде в ЕС. Освен това Комисията остава на мнение, че новото законодателство противоречи на правото на академична свобода, правото на образование и свободата на стопанска инициатива, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и на правните задължения на Съюза съгласно международното търговско право. След задълбочен анализ на отговора на Унгария на официалното ѝ уведомително писмо от 27 април Комисията поддържа заключенията на задълбочения правен анализ и обсъжданията на колегиума от 12 април и 26 април 2017 г., довели до откриването на процедура за нарушение. Понастоящем Унгария разполага с един месец, за да уведоми Комисията за мерките, които е предприела за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Търговия на дребно: Комисията иска от УНГАРИЯ премахване на ограниченията за търговците на дребно

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Унгария с искане да премахне ограниченията за губещи предприятия в сектора на търговията на дребно. Унгарското законодателство забранява на търговците на дребно, продаващи бързооборотни стоки, например хранителни стоки, да продължат дейността си в Унгария, ако са били на загуба в продължение на две последователни години. Комисията счита, че тази мярка противоречи на правото на свободно установяване и на принципа на недопускане на дискриминация (член 49 от ДФЕС), както и на свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС) и че тя не може да се обоснове с императивни съображения от общ интерес. В срок от два месеца Унгария трябва да уведоми Комисията за мерките, които е предприела за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

Свободно движение на стоки: Комисията приканва ИСПАНИЯ да гарантира свободното движение на хранителни добавки

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Испания с настояване да премахне дискриминационните практики, засягащи предлагането на пазара на хранителни добавки. Съгласно испанското законодателство предприятията, разположени в Испания, които пускат хранителна добавка на испанския пазар за първи път, трябва да уведомят местните власти, докато предприятията, разположени в други държави — членки на ЕС, трябва да подадат заявление до Испанската агенция по безопасност на храните и храненето (AECOSAN), което води до по-високи разходи. Поради това Комисията е на мнение, че испанските изисквания ограничават свободното движение на стоки (член 34 от ДФЕС), тъй като те дискриминират предприятията, разположени в друга държава от ЕС. В срок от два месеца Испания трябва да уведоми Комисията за мерките, които е приела за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

Радиосъоръжения: Комисията иска от 3 държави членки да транспонират разпоредбите относно радиосъоръженията

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до Кипър, Гърция и Обединеното кралство, като ги прикани да транспонират Директивата за радиосъоръженията (ДРС, Директива 2014/53/ЕС). ДРС определя основните изисквания по отношение на здравето и безопасността, електромагнитната съвместимост и ефективното използване на радиочестотния спектър и предоставя основа за по-нататъшно регламентиране на спешните повиквания, оперативната съвместимост и гаранциите за защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни. В нея също тека се определят процедурите, които трябва да се прилагат, както и задълженията, които трябва да се спазят, преди радиосъоръженията да бъдат пуснати на вътрешния пазар на ЕС, и се укрепва надзорът на пазара. Държавите членки трябваше изцяло да транспонират директивата в националното си законодателство до 12 юни 2016 г. Гърция и Обединеното кралство все още не са съобщили на Комисията за транспонирането на тази директива в националното си законодателство, а Кипър е уведомил само за частично транспониране. В срок от два месеца трите държави членки трябва да уведомят Комисията за пълното транспониране на директивата. В противен случай Европейската комисия може да реши да сезира Съда на ЕС срещу тях.

 

10. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin – тел:. + 32 229 58659)

Официално уведомително писмо:

УНГАРИЯ: Комисията започва процедура за установяване на неизпълнение на задължения относно правото за чуждестранно финансиране на неправителствените организации (НПО)

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до Унгария за нейния нов закон за НПО с чуждестранно финансиране, приет на 13 юни. Унгарският закон въвежда нови задължения за някои категории НПО, които получават финансиране от чужбина в размер на над 7,2 милиона форинта годишно (приблизително 24 000 евро), да се регистрират и да определят във всички свои публикации, уебсайтове и материали за медиите като „организации, подкрепяни от чужбина“, както и да докладват на унгарските органи конкретна информация относно средствата, които получават от чужбина. На тези организации се налагат санкции, ако не спазят новите задължения за докладване и прозрачност. Европейската комисия стигна до заключението, че този закон не е в съответствие с правото на ЕС поради следните причини: 1) Законът се намесва неоснователно в областта на основните права, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на свободно сдружаване. Той би могъл да попречи на НПО да набират средства и би ограничил способността им да извършват своята дейност. 2) Със закона също се въвеждат неоправдани и непропорционални ограничения на свободното движение на капитали, посочено в Договора за функционирането на Европейския съюз. Новите изисквания за регистрация, докладване и оповестяване, предвидени в закона, са дискриминационни, засягат репутацията на тези организации и създават административна тежест за тях. Тези мерки могат да имат възпиращ ефект върху отпускането на финансиране от чужбина и затрудняват заинтересованите НПО при получаването му. 3) Законът също поражда безпокойство по отношение на спазването на правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни. С него не се установява справедливо равновесие между прозрачността и правото на донорите и на бенефициерите да защитят своите лични данни. Това се отнася по-специално до изискването за предоставяне на унгарските органи на точните суми на трансакциите и подробна информация относно донорите, които данни след това се оповестяват публично от компетентните органи. Затова Комисията стигна до заключението, че Унгария не изпълнява задълженията си съгласно Договорите за ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз. Вследствие на това Комисията реши да изпрати днес официално уведомително писмо до Унгария, като дава на унгарските органи един месец за отговор. Комисията е готова да подкрепя и подпомага унгарските органи при решаването на този въпрос. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

11. Морско дело и рибарство

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Мотивирани становища:

Морско пространствено планиране: Комисията призовава 5 държави членки да съобщят националните мерки, транспониращи Директивата за морското пространствено планиране

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Хърватия, Кипър, Финландия и Гърция за неуведомяване за пълно транспониране в националното им законодателство на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (МПП; Директива 2014/89/ЕС). Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство и да информират Комисията за тези мерки до 18 септември 2016 г. Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, рибарство и аквакултури, туризъм, добив на суровини, морски транспортни маршрути и други употреби — подчерта необходимостта от управление на водите в Европа по по-съгласуван начин. Общо за всички държави и сектори, МПП цели да гарантира, че човешките дейности в морето се осъществяват по ефикасен, безопасен и устойчив начин, както и да отговори на екологичните, икономическите и социалните цели. В директивата се установяват и общ подход за държавите от ЕС и минимални изисквания за планирането на морските райони. В срок от два месеца засегнатите държави членки трябва да изпълнят своите задължения, след който срок Комисията може да реши да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС.

 

12. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Natasha Bertaud — тел.: +32 229 67456; Tove Ernst — тел.: +32 229 86764; Markus Lammert — тел.: +32 229 58602)

 

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Законна миграция: Комисията предявява иск срещу БЕЛГИЯ пред Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задължението за предоставяне на общи правила за работниците от държави извън ЕС

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия за неизпълнение на задължението за пълно транспониране на Директивата за единното разрешение (Директива 2011/98/ЕС). С цел да се улесни законната миграция, с тази директива се въвеждат опростени процедури и общ набор от права за работниците от държави извън ЕС. Белгия не е спазила първоначалния срок за транспониране — 25 декември 2013 г., и все още не е приложила изцяло директивата. В резултат Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия. Държавите членки трябваше да транспонират тази директива най-късно до 25 декември 2013 г. Към днешна дата Белгия е транспонирала новите правила само частично. В резултат на това Комисията изпрати на Белгия официално уведомително писмо през март 2014 г., а впоследствие — мотивирано становище през април 2015 г. През ноември 2015 г. Комисията предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия. Искът бе оттеглен през април 2016 г., след като белгийските власти предоставиха допълнителна информация. При все това към днешна дата Белгия не е уведомила Комисията за пълното транспониране на директивата в националното си законодателство. Ето защо Комисията реши отново да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС. Като предявява иск пред Съда на ЕС срещу Белгия, Комисията предлага налагането на дневна парична санкция в размер на 70 828,80 евро. Размерът на санкцията беше изчислен, като бяха взети предвид тежестта и продължителността на нарушението и възпиращото въздействие, съобразно с платежоспособността на държавата членка. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища и приключени случаи:

Законна миграция: Комисията иска от БЕЛГИЯ, ХЪРВАТИЯ, ФИНЛАНДИЯ и ШВЕЦИЯ да гарантират пълното прилагане на Директивата за сезонните работници и приключи процедурите си срещу ЕСТОНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ и РУМЪНИЯ

Комисията предприема днес действия срещу пропуски при транспонирането на Директивата за сезонните работници (Директива 2014/36/ЕС). Директивата за сезонните работници, приета на 26 февруари 2014 г., определя условията за влизане и пребиваване на сезонни работници от държави извън ЕС, както и правата на тези сезонни работници. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 30 септември 2016 г. Днес Европейската комисия изпрати мотивирани становища до Хърватия и Финландия за непредоставяне на информация относно националните мерки за транспониране на Директивата относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници. Комисията също така изпрати мотивирани становища до Белгия и Швеция за частично съобщаване на националните мерки за транспониране на тази директива. На 24 ноември 2016 г., Комисията изпрати официални уведомителни писма до Белгия, Хърватия, Естония, Финландия, Люксембург, Румъния и Швеция за неизпълнение на задължението да транспонират изцяло Директивата за сезонните работници. Хърватия и Финландия все още не са изпратили уведомление за каквито и да било мерки за транспониране на директивата, а Комисията е на мнение, че мерките, нотифицирани от Белгия и Швеция, не транспонират изцяло всички разпоредби на директивата в националното им законодателство. В срок от два месеца Белгия, Хърватия, Финландия и Швеция трябва да уведомят Комисията за всички мерки, предприети за пълното транспониране на директивата. След този срок Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на ЕС. След като разгледа мерките, съобщени от Естония, Люксембург и Румъния, Комисията реши да приключи процедурите срещу тези държави членки.

 

13. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Официално уведомително писмо и мотивирани становища:

Устойчив транспорт: Комисията призовава 7 държави членки да транспонират изцяло правилата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива*

Днес Комисията изпрати мотивирано становище до Гърция, Ирландия, Малта, Румъния, Словения и Обединеното кралство, като ги прикани да съобщят своите национални рамки за политиката съгласно правилата на ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС). Националната рамка за политиката е основният инструмент, предвиден в директивата, с който да се гарантира натрупването на достатъчно инфраструктури за алтернативни горива, включително зарядни точки за електрически превозни средства и точки за зареждане с природен газ и водород, и да се избегне фрагментиране на вътрешния пазар. Ускоряването на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива е от съществено значение за осигуряването на екологична и конкурентоспособна мобилност за всички европейци, както е посочено от Комисията в пакета „Европа в движение“, приет през май 2017 г. Седемте държави разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения съгласно тази директива; в противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС. Освен това Комисията реши да изпрати и официално уведомително писмо до Швеция заради нотифицирането за национална рамка за политиката, която не съдържа минималните елементи, изисквани по силата на директивата.

* Актуализирано на 14.7.2017 г. (премахнато неправилното упоменаване на Полша).


 

Мотивирано становище:

Права на пътниците: Комисията приканва ГЪРЦИЯ да приложи изцяло правилата за пътниците, пътуващи по море и по вътрешни водни пътища

Днес Комисията поиска от Гърция да приложи изцяло правилата на ЕС относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешните водни пътища в ЕС (Регламент 1177/2010). Понастоящем гръцкото национално законодателство не позволява на пътниците да се ползват в пълна степен от правата, предоставени им по силата на този регламент, когато рейсът им с водни превозни средства по вода бъде отменен или закъснее. В срок от два месеца Гърция трябва да уведоми Комисията за мерките, които е приела за правилното прилагане на Регламента; в противен случай Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

 

14. Здравеопазване и безопасност на храните

(За повече информация: Anca Paduraru — тел.: +32 229 91269, Aikaterini Apostola — тел.: +32 229 87624)

Мотивирано становище:

Комисията призовава Италия да извърши необходимите действията, за да се спре разпространението на Xylella fastidiosa

Днес Комисията изпраща мотивирано становище до Италия, тъй като нейните органи не успяват да спрат разпространението на вредителя Xylella fastidiosa. След епидемията от Xylella fastidiosa в района на Пулия италианските органи трябваше изцяло да приложат правилата на ЕС относно вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в ЕС (Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 на Комисията и Директива 2000/29/ЕО на Съвета).Това включваше отстраняване на заразените растения от територията на Италия непосредствено след първото потвърждаване на наличието на Xylella fastidiosa. При все това там са възникнали нови огнища на зараза, а съобщените от Италия срокове са неефективни за гарантирането на незабавното отстраняване на заразените дървета, както се изисква от законодателството на ЕС. Xylella fastidiosa е една от най-опасните бактерии по растенията в света, причиняваща множество заболявания, които имат огромни икономически последици за селското стопанство. Държавите членки трябва да предприемат всички необходими мерки за ликвидирането на Xylella fastidiosa и спирането на нейното разпространение във всички държави членки. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище и следва официалното уведомително писмо, изпратено от нея през декември 2015 г. Комисията изпрати и допълнително официално уведомително писмо до италианските органи през юли 2016 г. Понастоящем Италия разполага с два месеца, за да изпълни задълженията си; в противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

 

15. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Мотивирано становище:

Данъчно облагане: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да преустанови неблагоприятното третиране на данъчнозадължените лица, които получават приходи от чуждестранни източници

Комисията поиска от Франция да измени някои разпоредби относно начина, по който изчислява данъка върху доходите на физическите лица. Съгласно действащите понастоящем правила във Франция местните данъчнозадължени лица във Франция, които получават част от доходите си в друга държава — членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП), не могат да се ползват от същите лични и семейни данъчни предимства, които се прилагат към доходите с произход от Франция. Също така съгласно френската правна уредба данъчнозадълженото лице не може да се ползва от никакво възстановяване или отсрочване на данъчни кредити върху доходите от чуждестранни източници, когато лицето се намира в дефицит. Запазвайки тези разпоредби, Франция нарушава задълженията си съгласно разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Споразумението за ЕИП относно свободното движение на работници, правото на установяване и свободното движение на капитали. Ако френските органи не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

Мотивирани становища и приключени случаи:

Данъчно облагане: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, КИПЪР и ПОРТУГАЛИЯ да транспонират новите правила за прозрачност за обмена на данъчни становища

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България, Кипър и Португалия, тъй като тези държави членки не са съобщили за транспонирането на новите мерки по отношение на автоматичния обмен на данъчни становища между данъчните администрации в ЕС (Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират тези мерки до 31 декември 2016 г. Новите правила са замислени така, че да спомогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция, а първият обмен на информация между всички данъчни администрации в ЕС следва да се проведе през септември тази година. Комисията е определила за тези 3 страни срок от два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС. Междувременно Комисията приветства транспонирането на същите мерки от Чешката република, Гърция, Унгария и Полша и реши днес да приключи съответните процедури за неизпълнение на задължения. Като втора стъпка Комисията ще направи оценка на това дали законодателството на всички държави членки съответства на всички изисквания на новите правила.

 

MEMO/17/1935

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar