Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w czerwcu

Bruksela, 14 czerwca 2017 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 101 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadniona opinia:

Komisja wzywa REPUBLIKĘ CZESKĄ i NIDERLANDY do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska wezwała Republikę Czeską do prawidłowej transpozycji do prawa krajowego wszystkich wymogów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Budynki odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2 w UE. Prawidłowe wdrożenie dyrektywy jest niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu i energii. Pomoże to również konsumentom obniżyć wydatki na energię i poprawi ich komfort. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto państwa członkowskie muszą dopilnować, aby, począwszy od 2021 r., wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Według oceny Komisji nie wszystkie wymogi dyrektywy zostały spełnione. W szczególności przepisy krajowe nie zapewniają jeszcze umieszczania w widocznym miejscu świadectw charakterystyki energetycznej w często odwiedzanych budynkach, jak tego wymaga dyrektywa. Republika Czeska ma dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja wystosowała również wobec Niderlandów dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym oficjalnie wzywa to państwo do prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE).

 

Uzasadniona opinia:

Bezpieczeństwo działalności na obszarach morskich: Komisja wzywa NIDERLANDY do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

Komisja wezwała Niderlandy do przeprowadzenia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa działalności na obszarach morskich (dyrektywa 2013/30/UE). Dyrektywą tą UE wprowadziła zbiór przepisów, które mają pomóc w zapobieganiu awariom oraz w podejmowaniu szybkiej i skutecznej reakcji, jeśli do nich dojdzie. Państwa członkowskie muszą zadbać o to, by przedsiębiorstwa, którym udzieliły koncesji na działalność poszukiwawczą lub wydobywczą, posiadały odpowiednie zasoby finansowe oraz niezbędną wiedzę techniczną oraz by dysponowały zasobami, które są w stanie w razie potrzeby zmobilizować. Przedsiębiorstwa ponoszą także pełną odpowiedzialność za szkody środowiskowe wyrządzone chronionym gatunkom morskim i siedliskom przyrodniczym. Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać najpóźniej dnia 19 lipca 2015 r. Komisja przesłała dziś Niderlandom dodatkową uzasadnioną opinię, ponieważ w przepisach krajowych transponujących dyrektywę nadal występują braki. Niderlandy mają dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia:

Dyrektywy w sprawie energii elektrycznej i gazu Komisja Europejska przesłała Niderlandom wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając oficjalnie to państwa do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) oraz dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa 2009/73/WE). Dyrektywy te są częścią trzeciego pakietu energetycznego i zawierają podstawowe przepisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków energii.

 

2. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Uzasadnione opinie:

Ochrona przyrody: Komisja wzywa POLSKĘ do zapewnienia zgodności przepisami dotyczącymi ochrony przyrody w przypadku jeziora Gopła

Komisja wysyła Polsce dodatkową uzasadnioną opinię w związku z naruszeniem przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej na obszarach należących do sieci Natura 2000 – jeziora Gopła i Ostoi Nadgoplańskiej w Polsce centralnej. Przypadek ten dotyczy eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego umiejscowionej w pobliżu tych obszarów. Działalność kopalni odkrywkowej powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych, co może doprowadzić do zakłócenia równowagi hydrologicznej wokół jeziora i mieć poważne negatywne skutki dla tych obszarów. W pierwszej uzasadnionej opinii wydanej w styczniu 2012 r. Komisja poruszyła kwestię nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania kopalni odkrywkowej na środowisko, w szczególności ze względu na niewłaściwe metody modelowania. Polskie władze polskie zobowiązały się do skorygowania modelu hydrogeologicznego. Nowy model potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych negatywnych skutków. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla kopalni w 2007 r. na podstawie pierwszej oceny jest jednak nadal aktualna i, mimo nowych ustaleń po zastosowaniu nowego modelu, nie podjęto żadnych działań w celu przeprowadzenia jej przeglądu. Z tego względu Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii i umożliwieniu Polsce odpowiedniego uwzględnienia tych nowych ustaleń oraz dostosowania warunków eksploatacji kopalni odkrywkowej. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jakość powietrza: Komisja zwraca się do Polski w związku z brakiem zgłoszenia środków mających na celu redukcję emisji z oparów paliwa

Komisja postanowiła skierować do władz Polski uzasadnioną opinię, ponieważ polskie władze nie zgłosiły środków mających na celu redukcję emisji z oparów paliwa. Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji wprowadzonych w 2014 r. zmian do unijnych przepisów dotyczących ograniczenia ilości emisji z oparów paliwa, uwalnianych do powietrza podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw (dyrektywa Komisji 2014/99/UE) do dnia 13 marca 2016 r. Polska nadal nie zgłosiła instrumentów prawnych wprowadzających do prawa krajowego przepisy dotyczące testowania systemów odzyskiwania oparów paliwa. Dyrektywa ta spełnia istotną rolę w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska, ogranicza bowiem emisję lotnych związków organicznych z paliwa do powietrza. Emisja ta powoduje nadmierny poziom toksycznego benzenu i powstawanie ozonu w procesie reakcji fotochemicznych, co jest przyczyną chorób układu oddechowego takich jak astma. Ponadto ozon jest gazem cieplarnianym. W związku z tym Komisja kieruje do polskich władz uzasadnioną opinię i daje im dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Torby plastikowe Komisja zwraca się do CYPRU, GRECJI, WŁOCH i POLSKI o wprowadzenie w życie przepisów UE dotyczących lekkich plastikowych toreb na zakupy

Komisja wzywa Cypr, Grecję, Włochy i Polskę do pełnego wprowadzenia do prawa krajowego prawodawstwa UE dotyczącego odpadów. Aby zaradzić problemowi marnowania zasobów i zaśmiecania, państwa członkowskie były zobowiązane do przyjęcia środków w celu zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie plastikowych toreb (dyrektywa (UE) 2015/720) do dnia 27 listopada 2016 r. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do realizacji tego celu poprzez wprowadzenie płatnych lekkich plastikowych toreb na zakupy lub wyznaczenie krajowych celów dotyczących zmniejszenia ich zużycia. Władze krajowe mogą dokonać wyboru z wykazu środków w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów. Wśród tych środków są instrumenty ekonomiczne, takie jak opłaty lub podatki. Inną możliwością jest wyznaczenie krajowych celów w zakresie zmniejszania zużycia. Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby do końca 2019 r. zużycie tych toreb nie przekroczyło 90 sztuk na osobę rocznie. Do końca 2025 r. liczbę tę należy obniżyć do nie więcej niż 40 toreb na osobę. Obydwa cele można osiągnąć dzięki wprowadzeniu środków obowiązkowych albo porozumień z sektorami gospodarki. Możliwe jest również wprowadzenie zakazu stosowania toreb plastikowych, pod warunkiem że zakaz taki nie przekracza granic ustanowionych przez dyrektywę, co zapewni zachowanie swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku europejskim. Komisja sprawdza w pierwszej kolejności, czy państwa członkowskie wypełniły obowiązek transpozycji tej dyrektywy. W dniu dzisiejszym Komisja przesłała ostateczne ostrzeżenie władzom Cypru, Grecji, Włoch i Polski w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji do Komisji. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na tę uzasadnioną opinię. Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadniona opinia:

Hałas: Komisja wzywa REPUBLIKĘ CZESKĄ i SŁOWACJĘ do przyjęcia środków dotyczących hałasu w środowisku

Komisja wzywa Republikę Czeską i Słowację do sporządzenia strategicznych map hałasu i planów działania zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i inne rodzaje działalności, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Dyrektywa dotycząca hałasu wymaga, aby państwa członkowskie opracowały mapy hałasu przedstawiające narażenie na hałas w dużych aglomeracjach, wzdłuż głównych linii kolejowych, głównych dróg i dużych lotnisk. Mapy te mają posłużyć jako podstawa do określenia środków w planach działania dotyczących hałasu. W kwietniu 2016 r. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się do Słowacji o wypełnienie głównych obowiązków wynikających z dyrektywy dotyczącej hałasu. Ponieważ jednak nadal nie przyjęto strategicznych map hałasu obejmujących 445 głównych odcinków dróg ani planów działania dla 2 aglomeracji, 462 głównych odcinków dróg i dla wszystkich 16 głównych odcinków linii kolejowych, Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Słowacja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE. Republika Czeska musi nadal przyjąć kilka map strategicznych i wszystkie plany działań dla aglomeracji, głównych dróg, linii kolejowych oraz dla dużego lotniska. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Władze czeskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Jakość powietrza: Komisja wzywa RUMUNIĘ do zapewnienia właściwego monitorowania jakości powietrza na całym jej terytorium

Komisja kieruje do Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku ze znacznymi brakami pod względem monitorowania zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, powoduje bowiem ponad 25 000 przedwczesnych zgonów rocznie tylko w tym państwie członkowskim. To pierwsze ostrzeżenie dotyczy sieci monitorowania wielu stref i aglomeracji, a także wszystkich najważniejszych substancji zanieczyszczających, w tym dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz cząstek stałych, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu, arsenu, kadmu, rtęci, niklu oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Właściwe monitorowanie jest podstawowym warunkiem weryfikacji zgodności z różnymi unijnymi normami jakości powietrza. Przepisy unijne dotyczące jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy nakładają na państwa członkowskie wymóg oceny jakości powietrza na ich całych terytoriach oraz ograniczania narażenia obywateli na działanie zanieczyszczeń. Rumunia nie utworzyła sieci monitorowania zgodnej z normami i wymogami UE w celu skutecznej oceny i poprawy jakości powietrza.

Odpady: Komisja wzywa AUSTRIĘ i NIEMCY do przestrzegania obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów dotyczących odpadów

W ramach działania horyzontalnego Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii i Niemcom, ponieważ państwa te nie przedstawiły sprawozdań z wdrażania przepisów UE dotyczących odpadów. Otwarte dziś postępowanie dotyczy brakujących danych w sprawozdaniu za lata 2013–2015 z realizacji celów w zakresie recyklingu i odzysku w odniesieniu do odpadów komunalnych i odpadów z budowy i rozbiórki na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE)

 

3. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa CHORWACJĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Chorwacji do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wprowadzenia europejskich przepisów w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych do krajowego systemu prawnego. Terminowe i prawidłowe wdrożenie dyrektywy w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dyrektywa 2014/56/UE) jest ważnym działaniem na rzecz zaostrzania i wzmacniania unijnych przepisów dotyczących badań ustawowych, ponieważ umożliwia eliminację niedociągnięć stwierdzonych na rynku audytu w czasie ostatniego kryzysu. Niedopełnienie przez Chorwację obowiązku wdrożenia dyrektywy uniemożliwia obecnie zainteresowanym podmiotom, takim jak inwestorzy i akcjonariusze lub wspólnicy, korzystanie z nowych przepisów, które w znacznym stopniu podnoszą jakość badań. Sytuacja ta ma negatywne skutki dla prawidłowego funkcjonowania rynków krajowych i rynku UE. Ponadto istnieją obawy co do wiarygodności i solidności krajowego systemu chorwackiego, ponieważ nie wprowadzono w życie zawartych w dyrektywie zaostrzonych wymogów niezależności i obiektywizmu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadniona opinia:

Usługi finansowe: Komisja zwróciła się do AUSTRII, DANII, ESTONII i FINLANDII o wdrożenie przepisów unijnych dotyczących ubezpieczeń

Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu wobec Estonii i Danii uzasadnionej opinii, w której zwraca się do tych państw o pełną transpozycję przepisów dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE) oraz dyrektywy Omnibus II (dyrektywa 2014/51/UE). Wspomniane dyrektywy – które zastępują 14 dyrektyw dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji, znanych wcześniej jako Wypłacalność I – mają na celu zapewnienie dobrej kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń w okresach trudności finansowych. Dyrektywy te weszły w pełni w życie od 1 stycznia 2016 r. a termin ich wdrożenia do przepisów krajowych upłynął 31 marca 2015 r. Estonia i Dania nie powiadomiły jednak Komisji o wszystkich środkach koniecznych do pełnego wdrożenia tych przepisów do swoich przepisów krajowych. Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii, które wystosowano po wysłaniu przez Komisję wezwań do usunięcia uchybienia w maju 2015 r. Po uwzględnieniu ich odpowiedzi Komisja w dalszym ciągu jest zdania, że transpozycja dyrektyw nie została ukończona w tych państwach członkowskich. Jeżeli władze tych państw członkowskich nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE. W tej samej sprawie Komisja zdecydowała również o wystosowaniu wobec Austrii i Finlandii wezwań do usunięcia uchybienia, w których wzywa władze tych państw do pełnego wprowadzenia przepisów dyrektywy Wypłacalność II do prawa krajowego. Jeżeli Austria i Finlandia nie podejmą działają w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może przesłać obu państwom uzasadnione opinie w tej sprawie.

 

Uzasadnione opinie:

Komisja wzywa BELGIĘ i RUMUNIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących rachunków płatniczych

Komisja wzywa Belgię i Rumunię do przesłania szczegółowych informacji o sposobie wprowadzania do prawa krajowego dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (dyrektywa 2014/92/UE). Obowiązek ten należało wypełnić do dnia 18 września 2016 r. Dyrektywa przyznaje wszystkim legalnym rezydentom UE prawo do posiadania podstawowego rachunku płatniczego za rozsądną opłatą, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zwiększa ona również przejrzystość opłat za prowadzenie rachunku płatniczego i ułatwia porównywanie i zmianę podmiotów świadczących przedmiotowe usługi. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli władze tych państw członkowskich nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja zwraca się do CYPRU, HISZPANII i IRLANDII o wdrożenie przepisów unijnych dotyczących ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Cypru, Hiszpanii i Irlandii o pełne wdrożenie dyrektywy 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa stanowi dla akcjonariuszy lub wspólników i innych zainteresowanych podmiotów źródło miarodajnych i wszechstronnych informacji o pozycji i wynikach przedsiębiorstw. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 6 grudnia 2016 r. Cypr, Hiszpania i Irlandia jak dotąd nie zgłosiły do Komisji środków wykonawczych. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy władze tych państw nie zgłoszą środków pełnej transpozycji dyrektywy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw przeciw tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

4. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Uzasadnione opinie:

Usługi certyfikacji Komisja wzywa WŁOCHY do usunięcia ograniczeń dla firm prowadzących działalność w zakresie poświadczeń

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu wobec Włoch uzasadnionej opinii, w której wzywa to państwo do usunięcia ograniczeń dla firm prowadzących działalność w zakresie poświadczeń – Società Organismo di Attestazione (SOA). Firmy te są prywatnymi organizacjami, które wydają certyfikaty dotyczące finansowej i technicznej zdolności włoskich przedsiębiorstw uczestniczących w robotach publicznych. Włochy wymagają od tego rodzaju firm pochodzących z innych państw członkowskich posiadania przedsiębiorstwa dodatkowego we Włoszech. Taki wymóg stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobody świadczenia usług dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w innych państwach członkowskich, co jest niezgodne z przepisami dyrektywy usługowej (dyrektywa 2006/123/WE) i z art. 56 TFUE. W uzasadnionej opinii Komisja wzywa Włochy do usunięcia tego ograniczenia. Włochy mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu zaradzenia tej sytuacji; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sektory elektryki, elektroniki i inżynierii mechanicznej: Komisja wzywa FINLANDIĘ do transpozycji nowych przepisów

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii wobec Finlandii, wzywając to państwo do pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektyw UE w obszarach elektryki, elektroniki i inżynierii mechanicznej. Wspólnym celem tych dyrektyw jest wzmocnienie nadzoru rynku przez umożliwienie śledzenia produktów niespełniających wymogów na rynku unijnym. Komisja zwraca się do Finlandii o rozszerzenie na wyspy Alandzkie transpozycji dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE), dyrektywy w sprawie dźwigów (dyrektywa 2014/33/UE) oraz dyrektywy o niskim napięciu (dyrektywa 2014/35/UE). Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej ma na celu zapobieganie wytwarzaniu przez sprzęt elektryczny i elektroniczny zakłóceń elektromagnetycznych i wpływowi takich zakłóceń na ten sprzęt. Dyrektywą w sprawie dźwigów ustanowiono wymogi, które należy spełniać, aby wprowadzać do obrotu w UE dźwigi i elementy bezpieczeństwa dźwigów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników dźwigów i personelu technicznego. Dyrektywa o niskim napięciu zawiera podstawowe wymogi bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia, np. dla urządzeń gospodarstwa domowego, przewodów i urządzeń zasilających. Termin pełnej transpozycji tych dyrektyw upłynął 19 kwietnia 2016 r. Władze fińskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tych dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

5. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Uzasadniona opinia:

Nadużycia na rynku: Komisja wzywa HISZPANIĘ do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących sankcji karnych za nadużycia na rynku

Komisja wezwała Hiszpanię do wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa 2014/57/UE). Przepisy te, wraz z przepisami rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku gwarantują efektywność, przejrzystość i wiarygodność rynków finansowych i przyczyniają się do realizacji unii rynków kapitałowych. Dyrektywa nadaje władzom większe uprawnienia do podejmowania działań wobec przestępców, którzy dopuszczają się manipulacji i nadużyć informacji. Państwa członkowskie są zobowiązane traktować tego rodzaju postępowanie, w tym manipulowanie stopami referencyjnymi, jako przestępstwa podlegające skutecznym sankcjom w całej Europie. Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do 3 lipca 2016 r. Hiszpania nie zgłosiła jeszcze Komisji swoich krajowych przepisów wdrażających przepisy tej dyrektywy. W związku z tym Komisja oficjalnie wezwała władze hiszpańskie do podjęcia stosownych działań. Jeżeli władze hiszpańskie nie uczynią tego w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

6. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Informacji udzielają: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

 

Uzasadniona opinia:

Migracja: Komisja wzywa CHORWACJĘ do pełnego stosowania rozporządzenia Eurodac

Komisja postanowiła dziś wystosować uzasadnioną opinię, w której wzywa Chorwację do prawidłowego stosowania rozporządzenia Eurodac (rozporządzenie (UE) nr 603/2013). Rozporządzenie Eurodac zawiera przepisy dotyczące skutecznego pobierania odcisków palców od osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie zatrzymanych po przekroczeniu granicy zewnętrznej oraz przekazywania tych danych do centralnej bazy danych Eurodac. W grudniu 2015 r. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia do władz chorwackich w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wykonania rozporządzenia Eurodac. Ponieważ nadal nie odniesiono się do zastrzeżeń Komisji, obecnie przesyła ona uzasadnioną opinię. Chorwacja ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Relokacja: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec POLSKI, REPUBLIKI CZESKIEJ i WĘGIER

Komisja wszczęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Republiki Czeskiej i Węgier. Powodem jest niewywiązywanie się tych państw z obowiązków ciążących na nich w związku z decyzjami Rady w sprawie relokacji podjętymi w 2015 r. Mimo ponawianych przez Komisję wezwań do działania, te trzy państwa nadal nie wywiązały się ze swoich obowiązków prawnych. Wykazały też brak poszanowania dla swoich zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich. Wspomnianymi decyzjami Rady nałożono na państwa członkowskie obowiązek zgłaszania co trzy miesiące dostępnych miejsc do celów relokacji, co ma zagwarantować odpowiednie tempo i uporządkowany przebieg procedury. Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu rozpoczęcia relokacji, natomiast Polska nie dokonała żadnej relokacji ani nie zadeklarowała miejsc od grudnia 2015 r. Republika Czeska nie dokonała żadnej relokacji od sierpnia 2016 r. i od ponad roku nie podjęła żadnych nowych zobowiązań. W opublikowanym w dniu 16 maja 12. sprawozdaniu w sprawie relokacji i przesiedleń Komisja zapowiedziała już, że te państwa członkowskie, które nie dokonały żadnej relokacji ani nie zadeklarowały miejsc od blisko roku, naruszając swoje obowiązki prawne, muszą niezwłocznie (w ciągu miesiąca) rozpocząć proces relokacji. Jak zapowiedziano w opublikowanym wczoraj 13. sprawozdaniu w sprawie relokacji i przesiedleń, ponieważ Polska, Republika Czeska i Węgry nie podjęły żadnych działań, aby wypełnić swoje obowiązki prawne, Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierować do tych trzech państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

7. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

 

Uzasadniona opinia:

Transport kolejowy: Komisja wzywa HISZPANIĘ do pełnej transpozycji przepisów ustanawiających jednolity europejski obszar kolejowy

Komisja zwróciła się do Hiszpanii o pełną transpozycję dyrektywy 2012/34/UE ustanawiającej jednolity europejski obszar kolejowy. Dyrektywa ta wprowadza szczegółowe zasady pobierania opłat i alokacji zdolności przepustowej, mające zapewnić niedyskryminacyjny i przystępny cenowo dostęp do infrastruktury kolejowej dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych. Zwiększa ona również rolę niezależnych krajowych organów regulacyjnych, wprowadzając m.in. prawo do kontroli struktury i poziomu opłat, a także ustaleń umożliwiających dostęp do infrastruktury usługowej (takiej jak terminale i stacje) oraz do przeprowadzania kontroli rachunków zarządców infrastruktury, przedsiębiorstw kolejowych i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Dyrektywa wymaga także od państw członkowskich dopilnowania, aby zarządcy infrastruktury współpracowali w zakresie alokacji zdolności przesyłowych oraz rozwiązywania problemów opłat wpływających na transport międzynarodowy. Termin transpozycji dyrektywy 2012/34/UE do prawa krajowego minął 16 czerwca 2015 r. Chociaż władze hiszpańskie przyjęły przepisy transponujące części dyrektywy, środki transpozycji zgłoszone przez Hiszpanię wydają się niepełne. Hiszpania ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji dodatkowych środków; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

8. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

 

Decyzja o zamknięciu sprawy:

Podatki: Komisja skutecznie rozwiązuje sprawę FINLANDII dotyczącą podatku samochodowego od wynajmu i leasingu pojazdów

Komisja zamknęła dziś postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które podjęła przeciw Finlandii w odniesieniu do podatku samochodowego od pojazdów wynajmowanych lub branych w leasing. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE przy rejestracji przez rezydenta Finlandii pojazdu silnikowego wziętego w leasing lub wynajętego w innym państwie członkowskim można pobrać jedynie proporcjonalną kwotę podatku samochodowego, jeżeli można ustalić dokładny czas użytkowania pojazdu, np. na podstawie czasu trwania wynajmu lub leasingu samochodu. W Finlandii obywatele musieli wcześniej płacić całą sumę podatku samochodowego z góry i czekać na zwrot pozostałej kwoty podatku po wyrejestrowaniu pojazdu w tym państwie. W następstwie działań podjętych w lutym 2015 r. przez Komisję, dniu 1 stycznia 2017 r. Finlandia w wprowadziła zmiany w przepisach krajowych, które są teraz zgodne z przepisami UE.

 

9. Zasady traktatów

(Informacji udzielają: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Uldis Šalajevs – tel.: +32 229 67560)

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia:

Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa Unii Europejskiej Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z tym, że jej przepisy krajowe dotyczące odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa Unii, wprowadzone przez prawodawcę hiszpańskiego, są sprzeczne z zasadami równorzędności lub skuteczności. W prawie hiszpańskim ustanowiono mniej korzystne warunki w przypadku odpowiedzialności za naruszenie prawa UE niż w przypadku odpowiedzialności za naruszenie postanowień hiszpańskiej konstytucji. Ponadto zawiera ono warunki proceduralne, które są również niezgodne z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Przepisy krajowe sprawiają zatem, że zastosowanie zasady odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa UE jest wyjątkowo trudne, co ma negatywny wpływ na skuteczność prawa unijnego.

MEMO/17/1577

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar