Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Júniusi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

Brüsszel, 2017. június 14.

Áttekintés szakpolitikai területek szerint

A kötelezettségszegésekkel kapcsolatos e havi határozatait tartalmazó csomag keretében az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) jogi lépéseket tesz azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tettek eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeiknek. Ezek a különböző ágazatokat és uniós szakpolitikai területeket érintő határozatok arra irányulnak, hogy a polgárok és a vállalkozások érdekében biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását.

A Bizottság által hozott legfontosabb döntéseket az alábbiakban ismertetjük szakpolitikai területek szerinti bontásban. A Bizottság emellett lezár 101 olyan ügyet, amelyre sikerült az érintett tagállamokkal együtt megoldást találni anélkül, hogy a Bizottságnak folytatnia kellene az eljárást.

Az uniós kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban további információk olvashatók a MEMO/12/12 számú tájékoztatóban. A meghozott határozatokról további információk találhatók a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos határozatok tárában.

 

1. Energiaügy

(További információk: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Felszólító levél és indokolással ellátott vélemény:

A Bizottság felszólítja a CSEH KÖZTÁRSASÁGOT és HOLLANDIÁT, hogy teljes mértékben feleljen meg az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvnek

A Bizottság felszólította a Cseh Köztársaságot, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv (2010/31/EU irányelv) valamennyi követelményét megfelelően ültesse át a nemzeti jogba. Az Unióban az épületek az energiafogyasztás 40%-áért, illetve a szén-dioxid-kibocsátás 36%-áért felelősek. Az irányelv megfelelő végrehajtása rendkívül fontos az Unió energia- és éghajlat-politikai célkitűzéseinek elérése, valamint a fogyasztók energiaszámlákkal kapcsolatos kiadásainak csökkentése és kényelmének javítása szempontjából. A jogszabály értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk és az új és meglévő épületek esetében egyaránt alkalmazniuk kell az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeket, biztosítaniuk kell az épületek energetikai tanúsítását, és meg kell követelniük a fűtési és a légkondicionálási rendszerek előírás szerinti rendszeres felülvizsgálatát. A tagállamok továbbá kötelesek gondoskodni arról, hogy 2021-től valamennyi új épület „közel nulla energiaigényű” épület legyen. A Bizottság értékelése szerint az irányelv nem minden követelménye teljesült. A nemzeti jogszabályok még nem írják elő, hogy a nagyközönség által gyakran látogatott épületekben jól látható helyen el kell helyezni az energetikai tanúsítványokat. A Cseh Köztársaságnak két hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy eleget tegyen a rá háruló kötelezettségeknek. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság úgy dönthet, hogy az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet. A Bizottság kiegészítő felszólító levelet küldött Hollandiának, amelyben hivatalosan is kérte az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (2010/31/EU irányelv) megfelelő végrehajtását és alkalmazását.

 

Indokolással ellátott vélemény:

Tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsága: A Bizottság felszólítja HOLLANDIÁT, hogy teljes mértékben ültesse át a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról szóló uniós irányelvet

A Bizottság felkérte Hollandiát, hogy gondoskodjon a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról szóló irányelv (2013/30/EU irányelv) teljes körű átültetéséről. Ezen irányelvvel az EU olyan szabálykészletet vezetett be, amely segít megelőzni a baleseteket, valamint amely ezek bekövetkeztekor gyors és hatékony reagálást tesz lehetővé. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy azoknak a cégeknek, amelyeknek feltárásra vagy kitermelésre adnak engedélyt, kellő finanszírozás és megfelelő műszaki szakértelem álljon rendelkezésükre, valamint arról is, hogy ezen erőforrások elérhetők legyenek, és szükség esetén alkalmazni lehessen őket. A cégek ezenkívül kizárólagos felelősséget viselnek a védett fajokat érintő vagy a természetes élőhelyekben okozott környezeti károkért. Az irányelv átültetésének határideje 2015. július 19. volt. A Bizottság a mai napon kiegészítő indokolással ellátott véleményt küldött Hollandiának, mivel az irányelvet átültető nemzeti jogszabály továbbra is hiányos. Hollandiának két hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy eleget tegyen a rá háruló kötelezettségeknek. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság úgy dönthet, hogy az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet.

 

Felszólító levél:

A villamos energiáról és a földgázról szóló irányelvek:A Bizottság felszólító levelet küldött Hollandiának, amelyben hivatalosan felkérte a villamosenergia-irányelv (2009/72/EK irányelv) és a gázirányelv (2009/73/EK irányelv) megfelelő végrehajtására és alkalmazására. Az irányelvek a harmadik energiacsomag részét képezik, és olyan kulcsfontosságú jogi rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az energiapiacok megfelelő működését.

 

2. Környezetvédelem

(További információk: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Indokolással ellátott vélemények:

Természetvédelem: A Bizottság sürgeti LENGYELORSZÁGOT, hogy tartsa be a Gopło-tóra vonatkozó természetvédelmi szabályokat

A Bizottság kiegészítő indokolással ellátott véleményt bocsát ki Lengyelország számára a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvnek a Közép-Lengyelországban található „Gopło-tó” és „Ostoja Nadgoplańska” Natura 2000 területek tekintetében történő megsértése miatt. Az ügy egy olyan külszíni lignitbánya üzemeltetésére vonatkozik, amely e területek közelében helyezkedik el. A külszíni bánya tevékenysége a felszín alatti vizek szintjének csökkentését eredményezi, ami veszélyeztetheti a tó körüli hidrológiai egyensúlyt, és jelentős negatív hatást gyakorolhat a területekre. A Bizottság a 2012. januárjában kiadott eredeti indokolással ellátott véleményében felhívta a figyelmet arra, hogy különösen a nem megfelelő modellezési módszerek miatt nem értékelték megfelelően a külszíni bányászat környezeti hatásait. A lengyel hatóságok egyetértettek azzal, hogy a hidrogeológiai modell javításra szorult. Az új modell megerősíti a jelentős káros hatások kockázatát. Azonban az első értékelés alapján a bánya számára 2007-ben kiadott környezetvédelmi engedély még mindig érvényes, és az új modell megállapításai ellenére sem hoztak intézkedéseket annak felülvizsgálatára. Ezért a Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy kiegészítő indokolással ellátott véleményt küld Lengyelországnak, és lehetőséget biztosít számára az új megállapítások szerinti megfelelő intézkedések megtételére, valamint a külszíni bánya működési feltételeinek kiigazítására. Amennyiben Lengyelország két hónapon belül nem teszi meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Levegőminőség: A Bizottság felszólítást küld Lengyelországnak a benzingőzből eredő káros kibocsátások csökkentésére irányuló intézkedések bejelentésének elmulasztása miatt

A Bizottság úgy döntött, hogy a mai napon indokolással ellátott véleményt küld Lengyelországnak, mivel a lengyel hatóságok elmulasztották a benzingőzből eredő káros kibocsátások csökkentésére irányuló intézkedések bejelentését. A tagállamoknak 2016. március 13-ig kellett átültetniük a járműveknek a töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltése során a levegőbe történő benzingőz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó uniós szabályok 2014. évi módosítását (2014/99/EU bizottsági irányelv). Lengyelország még mindig nem jelentette be a benzingőz-visszanyerő rendszerek tesztelésére vonatkozó rendelkezéseket a nemzeti jogba átültető jogszabályokat. Ez az irányelv olyan alapvető eszköz, amely a benzinből származó illékony szerves vegyületek légkörbe történő kibocsátásának korlátozása révén védi az emberi egészséget és a környezetet. Ezekből a vegyületekből túlzott mennyiségű mérgező benzol keletkezik, és fotokémiai ózonképződést okoznak, amely légzőszervi megbetegedések, például az asztma hátterében áll. Emellett az ózon üvegházhatást okozó gáz. A Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt küld, és két hónapot biztosít a lengyel hatóságoknak a válaszadásra. Amennyiben a lengyel hatóságoktól két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti Lengyelország ügyét.

Műanyag zacskók: A Bizottság felszólítja CIPRUST, GÖRÖGORSZÁGOT, OLASZORSZÁGOT és LENGYELORSZÁGOT, hogy léptessék hatályba a könnyű műanyag hordtasakokra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság sürgeti Ciprust, Görögországot, Olaszországot és Lengyelországot, hogy maradéktanul ültessék át nemzeti jogukba a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályokat. Az erőforrás-pazarlás és a szemetelés elleni küzdelem érdekében a tagállamoknak 2016. november 27-ig intézkedéseket kellett hozniuk a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében, amint azt a műanyag zacskókról szóló irányelv (2015/720/EU irányelv) is előírja. Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy ezt a könnyű műanyag hordtasakok fizetőssé tételével és/vagy nemzeti csökkentési célkitűzések bevezetésével érjék el. A nemzeti kormányok választhatnak a közösen megállapított célkitűzések elérését szolgáló intézkedések közül. Ezek közé tartoznak például az olyan gazdasági eszközök, mint a díjak vagy illetékek. A másik lehetőség a nemzeti csökkentési célkitűzések bevezetése: A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2019 végére évente személyenként legfeljebb 90 ilyen tasak kerüljön felhasználásra. 2025 végére ezt legfeljebb 40 tasakra kell csökkenteni. Mindkét célszám elérésére igénybe vehetők kötelező intézkedések vagy a gazdasági ágazatokkal kötött megállapodások. Lehetőség van a műanyag hordtasakok betiltására is, feltéve, hogy az ilyen tilalmak nem lépik túl az irányelv által az áruk európai egységes piacon belüli szabad mozgásának megőrzése érdekében meghatározott korlátokat. A Bizottság kiemelt feladatai között ellenőrzi, hogy a tagállamok teljesítették-e ezen irányelv átültetésére vonatkozó kötelezettségüket. A Bizottság a mai napon utolsó figyelmeztetést küld Ciprusnak, Görögországnak, Olaszországnak és Lengyelországnak, amiért azok továbbra sem jelentették be intézkedéseiket a Bizottságnak. E tagállamoknak két hónap áll rendelkezésükre az indokolással ellátott vélemény megválaszolására. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat az említett tagállamok ügyében.

 

Felszólító levél és indokolással ellátott vélemény:

Zaj: A Bizottság sürgeti a CSEH KÖZTÁRSASÁGOT és SZLOVÁKIÁT, hogy fogadjanak el intézkedéseket a környezeti zajra vonatkozóan

A Bizottság felszólítja a Cseh köztársaságot és Szlovákiát, hogy a zajirányelv (2002/49/EK irányelv) előírásainak megfelelően hozzák létre a stratégiai zajtérképeket és a cselekvési terveket. A közúti, vasúti és repülőtéri forgalomból, ipari, építőipari és egyes más kültéri tevékenységekből keletkező környezeti zaj a légszennyezés után a korai halálozás második leggyakoribb oka. A zajirányelv előírja a tagállamok számára, hogy a nagyobb agglomerációkra, a fő vasútvonalak és főutak mentén található területekre, valamint a fontosabb repülőterekre vonatkozóan készítsenek a zajnak való kitettséget szemléltető zajtérképeket. Ezek a térképek a zajvédelmi cselekvési tervekben szereplő intézkedések meghatározásának alapjául szolgálnak. A Bizottság 2016 áprilisában felszólító levelet küldött Szlovákiának, amelyben a tagállamot arra kérte, hogy tartsa be a zajirányelvben foglalt legfontosabb kötelezettségeket. Mivel azonban Szlovákia 445 fő közúti szakaszra vonatkozóan nem fogadott el stratégiai zajtérképet, 2 agglomerációra, 462 fő útszakaszra és 16 fő vasúti szakaszra vonatkozóan pedig cselekvési tervet, a Bizottság úgy döntött, hogy indokolással ellátott véleményt küld. Szlovákiának két hónap áll rendelkezésére a válaszadásra. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti Szlovákia ügyét. A Cseh Köztársaságnak még el kell fogadnia számos zajtérképet, és az agglomerációkra, főutakra, főbb vasútvonalakra és a legfontosabb repülőtérre vonatkozóan pedig az összes zajvédelmi cselekvési tervet. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy felszólító levelet küld a tagállamnak. A cseh hatóságoknak mostantól két hónapjuk van arra, hogy válaszoljanak a Bizottság által megfogalmazott érvekre.

 

Felszólító levelek:

Levegőminőség: A Bizottság felszólítja ROMÁNIÁT, hogy az ország egész területén gondoskodjon a levegőminőség megfelelő ellenőrzéséről

A Bizottság felszólító levelet küld Romániának a légszennyezés nyomon követése terén fennálló jelentős hiányosságok miatt. A légszennyezés jelentős kockázatot jelent a közegészségre nézve, és csak Romániában évente több mint 25 000 idő előtti halálesetért felelős. Ez az első figyelmeztetés a zónák és agglomerációk széles körének, valamint az összes jelentős szennyezőanyagnak (így a kén-dioxidnak, a nitrogén-dioxidnak és a nitrogén-oxidoknak, a szilárd halmazállapotú szennyezőanyagoknak, az ólomnak, a benzolnak, a szén-monoxidnak és az ózonnak, az arzénnak, a kadmiumnak, a higanynak, a nikkelnek és a policiklusos aromás szénhidrogéneknek) az ellenőrzésére szolgáló hálózatra vonatkozik. A megfelelő ellenőrzés alapvető előfeltétele annak, hogy meg lehessen bizonyosodni a különböző uniós levegőminőségi normáknak való megfelelésről. A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább Levegőt Európának elnevezésű programról szóló uniós jogszabály előírja a tagállamok számára, hogy területükön értékeljék a levegő minőségét, és hozzanak intézkedéseket a polgárok szennyezőanyagoknak való kitettségének mérséklése érdekében. Románia nem hozta létre a levegőminőség hatékony értékelésére és javítására vonatkozó uniós szabványoknak és követelményeknek megfelelő ellenőrző hálózatot.

Hulladék: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT és NÉMETORSZÁGOT, hogy tegyenek eleget a hulladékokra vonatkozó szabályok szerinti jelentéstételi kötelezettségeknek

Horizontális fellépése részeként a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Ausztriával és Németországgal szemben amiatt, hogy nem számoltak be a hulladékokra vonatkozó uniós szabályok végrehajtásáról. A mai napon megnyitott eljárás a hulladékokról szóló keretirányelv (2008/98/EK irányelv) értelmében benyújtandó, a települési, építési és bontási hulladék tekintetében kitűzött újrafeldolgozási és hasznosítási célok eléréséről szóló, a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó jelentésből hiányzó adatokkal kapcsolatos.

 

3. Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió

(További információk: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Keresetindítás az Európai Unió Bíróságán

A Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordul HORVÁTORSZÁGGAL szemben, mert az nem ültette át teljes mértékben a könyvvizsgálatra vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul Horvátországgal szemben, mert nem ültette át teljes mértékben nemzeti jogrendszerébe a könyvvizsgálatra vonatkozó uniós szabályokat. A könyvvizsgálatról szóló irányelv (2014/56/EU irányelv) időben történő és helyes végrehajtása fontos lépés a jogszabályban előírt könyvvizsgálatra vonatkozó uniós jogszabályok megerősítése felé, mivel megoldást kínál számos, a könyvvizsgálati piacon a legutóbbi válság során feltárt hiányosságra. Horvátország azáltal, hogy elmulasztotta az irányelv végrehajtását, megfosztja az érdekelt feleket, például a befektetőket és a részvényeseket a lehetőségtől, hogy részesüljenek a könyvvizsgálat minőségét jelentősen javító új szabályok előnyeiből. Ez egyúttal a nemzeti és az uniós piacok szabályos működésére is hátrányos. Emellett aggályok merültek fel Horvátország nemzeti keretének függetlenségével és megbízhatóságával kapcsolatban, mivel a tagállam nem hajtotta végre a függetlenség és az objektivitás fokozásával kapcsolatban az irányelvben előírt követelményeket. További információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

 

Felszólító levelek és indokolással ellátott vélemények:

Pénzügyi szolgáltatások: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT, DÁNIÁT, ÉSZTORSZÁGOT és FINNORSZÁGOT, hogy hajtsák végre a biztosításokra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Észtországnak és Dániának, és arra szólítja fel őket, hogy teljes körűen hajtsák végre a Szolvencia II. irányelvet (2009/138/EK irányelv) és a II. salátairányelvet (2014/51/EU irányelv). Ezeknek az irányelveknek – melyek a korábban „Szolvencia I” néven ismert 14 biztosítási és viszontbiztosítási irányelv helyébe léptek – az a céljuk, hogy pénzügyi válságok idején biztosítsák a biztosítótársaságok pénzügyi stabilitását. Az irányelvek 2016. január 1-jén teljes mértékben alkalmazandóvá váltak, és a nemzeti jogban való végrehajtásuk határideje 2015. március 31. volt. Észtország és Dánia azonban nem értesítették a Bizottságot az e szabályoknak a nemzeti jogukban való teljes körű végrehajtásához szükséges összes intézkedésről. A Bizottság, miután 2015 májusában felszólító levelet küldött e tagállamoknak, most indokolással ellátott vélemény formájában szólítja fel őket. Az érintett tagállamok által a felszólító levelekre küldött válaszok tanulmányozása alapján a Bizottság továbbra is úgy véli, hogy az irányelvek átültetése ezekben a tagállamokban még nem teljes. Amennyiben az érintett tagállamok két hónapon belül nem teszik meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyüket. A Bizottság emellett úgy határozott, hogy ugyanebben a kérdésben felszólító levelet küld Ausztriának és Finnországnak is, melyben felhívta az osztrák és a finn hatóságokat, hogy teljes körűen ültessék át nemzeti jogszabályaikba a Szolvencia II. irányelvet. Amennyiben Ausztria és Finnország a következő két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009L0138http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0001.01.ENG

 

Indokolással ellátott vélemények:

A Bizottság felszólítja Belgiumot és Romániát, hogy alkalmazzák a fizetési számlákra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság sürgeti Belgiumot és Romániát, hogy küldjenek részletes jelentést a fizetési számlákról szóló irányelv (2014/92/EU irányelv) nemzeti jogukba való átültetéséről, amit 2016. szeptember 18-ig kellett megvalósítaniuk. Az irányelv tartózkodási helytől függetlenül az Unió minden lakosának biztosítja az elfogadható díjú, alapszintű fizetési számlához való jogot. Javítja továbbá a fizetési számlák díjainak átláthatóságát és egyszerűbbé teszi az összehasonlítást és a váltást. A Bizottság most indokolással ellátott vélemény formájában szólítja fel az érintett tagállamokat, amennyiben pedig azok hatóságai két hónapon belül nem teszik meg a szükséges lépéseket, az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

A Bizottság felszólítja CIPRUST, SPANYOLORSZÁGOT és ÍRORSZÁGOT, hogy hajtsák végre a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó uniós szabályokat.

A Bizottság a mai napon felszólította Ciprust, Spanyolországot és Írországot, hogy maradéktalanul hajtsák végre a 2014/95/EU irányelvet a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében. A pénzügyi és nem pénzügyi beszámolás észszerű, átfogó képet ad a részvényesek és más érdekelt felek számára a vállalkozások helyzetéről és teljesítményéről. A tagállamoknak 2016. december 6-ig kellett végrehajtaniuk az irányelvet. Ciprus, Spanyolország és Írország azonban eddig nem jelentett be az Európai Bizottságnak végrehajtási intézkedéseket. Amennyiben az érintett tagállamok két hónapon belül nem jelentik be az irányelv maradéktalan végrehajtását biztosító intézkedéseket, a Bizottság úgy dönthet, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.

 

4. Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika

(További információk: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Indokolással ellátott vélemények:

Hitelesítési szolgáltatások: A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy szüntesse meg a tanúsító vállalkozásokra vonatkozó letelepedési korlátozásokat

A Bizottság ma úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt bocsát ki Olaszország részére, amelyben kéri a tanúsító vállalkozásokra – Società Organismo di Attestazione (SOA) – vonatkozó korlátozások megszüntetését. A tanúsító vállalkozások olyan magánintézmények, amelyek igazolják az építési beruházásokban részt vevő olasz vállalkozások pénzügyi és műszaki kapacitását. Olaszország előírja, hogy a más tagállamokban letelepedett tanúsító cégeknek Olaszországban egy másodlagos telephellyel kell rendelkezniük. Ez a követelmény aránytalan akadályt jelent a más tagállamokban székhellyel rendelkező társaságok számára a szolgáltatásnyújtás szabadságában, ami összeegyeztethetetlen a szolgáltatási irányelvvel (2006/123/EK irányelv) és az EUMSZ 56. cikkével. Ezzel az indokolással ellátott véleménnyel a Bizottság felszólítja Olaszországot, hogy szüntesse meg ezt a korlátozást. Olaszországnak két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot a helyzet kezelése érdekében hozott intézkedésekről. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság dönthet úgy, hogy az Európai Unió Bírósághoz fordul.

Villamos-, elektronikus és géptechnológia ágazat: a Bizottság felszólítja FINNORSZÁGOT az új szabályok átültetésére

A Bizottság ma úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Finnországnak, amelyben felszólítja az utóbbit, hogy maradéktalanul ültesse át a nemzeti jogba a villamos-, elektronikus és géptechnológia területére vonatkozó uniós irányelveket. Az irányelvek közös célkitűzése a piacfelügyelet erősítése azáltal, hogy lehetővé teszik a nem megfelelő termékek nyomon követését az uniós piacon. A Bizottság konkrétan arra szólítja fel Finnországot, hogy az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (2014/30/EU irányelv), a felvonókról szóló irányelv (2014/33/EU irányelv) és az alacsonyfeszültségi irányelv (2014/35/EU irányelv) átültetésének hatályát terjessze ki úgy, hogy az Åland-szigetekre is kiterjedjen. Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv biztosítja, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ne okozzanak elektromágneses zavart, illetve az ne befolyásolhassa működésüket. A felvonókról szóló irányelv meghatározza azokat a követelményeket, amelyeknek meg kell felelni a felvonók és a biztonsági alkatrészek uniós piacon való forgalmazásához, egyben magas szintű biztonságot nyújt a felvonó felhasználói és karbantartási személyzete számára. Az alacsonyfeszültségi irányelv megállapítja a bizonyos feszültséghatáron belüli használatra tervezett, például háztartási készülékekben, kábelekben és tápegységekben használt elektromos berendezésekre vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket. Ezek az irányelveket 2016. április 19-ig teljes körűen át kellett volna ültetni. A finn hatóságoknak mostantól két hónap áll rendelkezésükre, hogy értesítsék a Bizottságot az irányelvek teljes körű átültetéséről. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít.

 

5. Jogérvényesülés, fogyasztópolitika és nemek közötti egyenlőség

(További információk: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Indokolással ellátott vélemény:

Piaci visszaélések: a Bizottság sürgeti SPANYOLORSZÁGOT, hogy hajtsa végre a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióira vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság felszólította Spanyolországot, hogy hajtsa végre a piaci visszaélések büntetőjogi szabályairól szóló uniós jogszabályt (2014/57/EU irányelv). A piaci visszaélésekről szóló rendelettel együtt ezek a szabályok szavatolják, hogy az európai pénzügyi piacok hatékonyak, átláthatóak és megbízhatóak legyenek, és hozzájárulnak a tőkepiaci unió kiteljesítéséhez. Az irányelv nagyobb hatáskört biztosít a hatóságok számára ahhoz, hogy intézkedéseket hozzanak az információkat manipuláló vagy azokkal visszaélő bűnözőkkel szemben. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen magatartások – ideértve a referenciaértékek manipulálását – egész Európában bűncselekménynek minősüljenek, és hatékony szankciókkal sújtsák őket. Az irányelv átültetésének határideje 2016. július 3. volt. Spanyolország még nem jelentette be a Bizottságnak a szóban forgó uniós jogszabályt végrehajtó nemzeti szabályait. Ezért a Bizottság hivatalosan felszólítja a spanyol hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket. Amennyiben a spanyol hatóságok két hónapon belül nem teszik meg a szükséges intézkedéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

 

6. Migrációs ügyek, uniós belügyek és uniós polgárság

(További információk: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

 

Indokolással ellátott vélemény:

Migráció: a Bizottság felszólítja HORVÁTORSZÁGOT az Eurodac-rendelet teljes körű alkalmazására

A Bizottság ma úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Horvátországnak, amelyben sürgeti a tagállamot, hogy helyesen hajtsa végre az Eurodac-rendeletet (603/2013/EU rendelet). Az Eurodac-rendelet előírja a külső határ átlépésekor feltartóztatott menedékkérők és illegális migránsok ujjnyomatának hatékony rögzítését, és az adatoknak a központi Eurodac-adatbázisba történő továbbítását. A Bizottság 2015 decemberében felszólító levelet küldött a horvát hatóságoknak az Eurodac-rendelet teljes körű végrehajtásának elmulasztása miatt. A tagállam hatóságai továbbra sem oszlatták el a Bizottság aggályait, ezért a Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt adott ki. Horvátországnak mostantól két hónap áll rendelkezésére a válaszadásra, ezt követően az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

 

Felszólító levelek:

Áthelyezés: a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít a CSEH KÖZTÁRSASÁG, MAGYARORSZÁG és LENGYELORSZÁG ellen

A Bizottság a mai napon kötelezettségszegési eljárást indított a Cseh Köztársasággal, Magyarországgal és Lengyelországgal szemben az áthelyezésről szóló 2015. évi tanácsi határozatok szerinti kötelezettségeik elmulasztása miatt. A Bizottság ismételt felhívásai ellenére ez a három tagállam továbbra is megszegi jogi kötelezettségeit, és figyelmen kívül hagyja Görögországgal, Olaszországgal és a többi tagállammal szembeni kötelezettségvállalásait. A tanácsi határozatok előírják a tagállamok számára, hogy a gyors és jól szervezett áthelyezési eljárás biztosítása érdekében háromhavonta ajánljanak fel elhelyezési lehetőségeket a menedékkérők számára. Míg Magyarország az áthelyezési program kezdete óta egyáltalán nem tett lépéseket, Lengyelország 2015 decembere óta nem helyezett át egyetlen menedékkérőt sem, és nem is tett erre vállalást. A Cseh Köztársaság 2016. augusztusa óta nem helyezett át egyetlen személyt sem, és több mint egy éve nem tett újabb kötelezettségvállalást sem. A Bizottság a május 16-án benyújtott 12. áthelyezési és áttelepítési jelentésben már figyelmeztetett, hogy azon tagállamoknak, amelyek még egyetlen személyt sem fogadtak és az utóbbi csaknem egy évben nem is tettek erre felajánlást, ezzel megszegve jogi kötelezettségeiket, haladéktalanul, a következő hónap folyamán el kell kezdeniük az áthelyezést. Amint azt az áthelyezésről és az áttelepítésről szóló 13. jelentés tegnap előre jelezte, mivel a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország semmilyen lépést nem tett azért, hogy eleget tegyen jogi kötelezettségeinek, a Bizottság a mai napon kötelezettségszegési eljárás megindításáról határozott, és felszólító levelet intézett e három tagállamhoz. További információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

 

7. Mobilitáspolitika és közlekedés

(További információk: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

 

Indokolással ellátott vélemény:

Vasúti közlekedés: a Bizottság sürgeti SPANYOLORSZÁGOT, hogy fejezze be az egységes európai vasúti térség létrehozására vonatkozó szabályok átültetését

A Bizottság felhívta Spanyolországot, hogy teljes körűen ültesse át az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelvet. Ez az irányelv részletes díjszabási és kapacitáselosztási szabályokat vezet be, amelyek célja, hogy megkülönböztetéstől mentes és megfizethető hozzáférést biztosítsanak valamennyi vasúttársaság számára a vasúti infrastruktúrához. Emellett megerősíti a független nemzeti vasúti szabályozó szervek szerepét azáltal, hogy többek között feljogosítja azokat a díjszerkezetek és díjmértékek, a szolgáltatási infrastruktúrákhoz (például terminálokhoz és állomásokhoz) való hozzáférésre vonatkozó megállapodások, valamint a pályahálózat-működtetők, a vasúttársaságok és az infrastruktúra-üzemeltetők elszámolásainak ellenőrzésére. Az irányelv előírja továbbá, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályahálózat-működtetők együttműködjenek a nemzetközi szállítást érintő egyes kapacitáselosztási és díjszabási kérdésekben. A 2012/34/EU irányelvet legkésőbb 2015. június 16-ig kellett átültetni a nemzeti jogba. A spanyol hatóságok elfogadtak az irányelv egyes részeit átültető jogszabályokat, azonban a Spanyolország által bejelentett átültetési intézkedések nem tűnnek teljesnek. Spanyolországnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot a további végrehajtási intézkedésekről. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul.

 

8. Adóügy és vámunió

(További információk: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

 

Ügylezárás:

Adózás: a Bizottság sikeresen lezárja a bérelt vagy lízingelt járművekre kivetett FINNORSZÁGI regisztrációs adóval kapcsolatos ügyet

A Bizottság ma lezárta a Finnországgal szemben a lízingelt és a bérelt gépkocsikra kivetett gépjárműadóval kapcsolatban indított kötelezettségszegési eljárást. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint csak arányos mértékű regisztrációs adót lehet kivetni a finn illetékességű személyek által valamely másik tagállamban lízingbe vagy bérbe vett személygépkocsikra, ha a – például lízingbe vagy bérbe vett – gépjármű használatának pontos időtartama ismert. Finnország korábban a teljes összegű adó előzetes megfizetésére kötelezte a polgárokat, és a fennmaradó adó visszatérítéséhez meg kellett várniuk, amíg a gépjárművet törölték a finnországi nyilvántartásból. A Bizottság 2015 februárjában hozott intézkedését követően Finnország 2017. január 1-jén módosította jogszabályait, így azok immár megfelelnek az uniós jognak.

 

9. A szerződések alapelvei

(További információk: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Uldis Šalajevs – tel.: +32 229 67560)

 

Felszólító levél:

Az uniós jog megsértésével kapcsolatos állami felelősség A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Spanyolországnak azzal kapcsolatban, hogy az uniós jog spanyol jogalkotó általi megsértése esetén viselt állami felelősségre vonatkozó nemzeti szabályok ellentétesek az egyenértékűség és/vagy a tényleges érvényesülés elvével. A spanyol jogszabályok kevésbé kedvező feltételeket állapítottak meg az uniós jog megsértéséért való felelősség tekintetében, mint a spanyol alkotmány megsértése esetében. Ezenkívül olyan eljárási feltételeket is tartalmaznak, amelyek nem állnak összhangban az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlatával. A vitatott nemzeti rendelkezések tehát túlzottan megnehezítik az állam felelősségre vonását az uniós jog megsértése esetén, ami negatív hatással van az uniós jog hatékony érvényesülésére.

MEMO/17/1577

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar