Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Červnové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Brusel 14. června 2017

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise (dále jen Komise) ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a politik EU a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 101 případů, kde byly záležitosti s dotčenými členskými státy vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o nesplnění povinnosti naleznete zde.

 

1. Energie

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Výzva a odůvodněné stanovisko:

Komise žádá ČESKOU REPUBLIKU a NIZOZEMSKO, aby zajistily plný soulad se směrnicí o energetické náročnosti budov

Komise požádala Českou republiku, aby náležitě provedla veškeré požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) do vnitrostátního práva. V EU připadá na budovy 40 % spotřeby energie a 36 % emisí CO2. Správné provedení směrnice má zásadní význam pro dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a rovněž s ohledem na to, že spotřebitelům pomůže šetřit peníze za účty za energie a zvýšit jejich pohodlí. Podle této směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost nových a stávajících budov, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a zavést povinné pravidelné inspekce topných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy musí navíc zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“. Podle posouzení Komise však dosud nebyly splněny všechny požadavky směrnice. Vnitrostátní právní předpisy zejména dosud nezajišťují, aby byly vystaveny certifikáty energetické náročnosti v budovách, jež jsou často navštěvovány veřejností, jak požaduje směrnice. Česká republika má dva měsíce na to, aby své povinnosti splnila. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že tuto věc předloží Soudnímu dvoru EU. Komise rovněž zaslala výzvu Nizozemsku, v níž je oficiálně požádala, aby zajistilo správné provedení a uplatňování směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU).

 

Odůvodněné stanovisko:

Bezpečnost na moři: Komise vyzývá NIZOZEMSKO, aby plně provedlo směrnici EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

Komise požádala Nizozemsko, aby zajistilo plné provedení směrnice o bezpečnosti na moři (směrnice 2013/30/EU). V této směrnici EU zavedla soubor pravidel, jež mají pomoci předcházet haváriím a rychle a účinně reagovat v případě, kdy k takové havárii dojde. Členské státy musí zajistit, aby společnosti, jimž udílejí licence na průzkum a těžbu, měly dostatečné finanční kapacity a potřebnou technickou odbornost, aby měly k dispozici zdroje, jež by mohly v případě potřeby použít. Společnosti rovněž nesou plnou odpovědnost za škody na životním prostředí, jež způsobí chráněným druhům a přírodním stanovištím. Tato směrnice měla být do vnitrostátního práva provedena do 19. července 2015. Komise dnes zaslala Nizozemsku další odůvodněné stanovisko, protože ve vnitrostátních právních předpisech, jež tuto směrnici provádějí, jsou stále mezery. Nizozemsko má dva měsíce na to, aby své povinnosti splnilo. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že tuto věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Výzva:

Směrnice o elektřině a plynu: Komise zaslala výzvu Nizozemsku, v níž je oficiálně požádala, aby zajistilo správné provedení a uplatňování směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES) a směrnice o plynu (směrnice 2009/73/ES). Tyto směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují právní ustanovení, jež jsou klíčová pro správné fungování energetických trhů.

 

2. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Odůvodněná stanoviska:

Ochrana přírody: Komise vyzývá POLSKO, aby dodržovalo předpisy týkající se ochrany životního prostředí, pokud jde o jezero Gopło

Komise zasílá Polsku další odůvodněné stanovisko kvůli porušování směrnic o ptácích a o stanovištích v oblastech zařazených do sítě Natura 2000: jedná se o jezero Gopło a oblast Ostoja Nadgoplańska ve středním Polsku. Případ se týká provozu povrchového lignitového dolu, který se nachází v blízkosti těchto oblastí. Provoz povrchového lignitového dolu způsobuje snížení úrovně podzemních vod, což může narušit hydrologickou rovnováhu kolem jezera a způsobit v dotčených oblastech značné škody. V původním odůvodněném stanovisku z ledna 2012 Komise poukázala na to, že nebylo provedeno posouzení dopadů povrchového lignitového dolu na životní prostředí, zejména z důvodu nevhodných metod modelování. Polské orgány souhlasily s tím, že hydrogeologický model opraví. Nový model potvrzuje riziko značných nepříznivých důsledků. Povolení v oblasti životního prostředí, které bylo pro důl vydáno v roce 2007 na základě původního posouzení, je však stále v platnosti a navzdory zjištěním nového modelu nebyla přijata žádná opatření k jeho přezkumu. Z toho důvodu se dnes Komise rozhodla zaslat další odůvodněné stanovisko a dát Polsku příležitost vhodným způsobem na tato nová zjištění reagovat a přizpůsobit provozní podmínky povrchového dolu. Jestliže Polsko nezareaguje do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Kvalita ovzduší: Komise vyzývá Polsko, aby sdělilo opatření ke snížení emisí benzinových par

Komise se dnes rozhodla zaslat Polsku odůvodněné stanovisko na základě toho, že polské orgány nesdělily opatření ke snížení emisí benzinových par. Členské státy měly do 13. března 2016 provést změnu předpisů EU týkajících se snižování množství emisí benzinových par uvolňovaných do ovzduší při čerpání pohonných hmot do vozidel na čerpacích stanicích (směrnice Komise 2014/99/EU), která byla přijata v roce 2014. Polsko dosud neoznámilo právní nástroje k provedení ustanovení o zkoušení systémů rekuperace benzinových par do vnitrostátního práva. Tato směrnice je zásadním nástrojem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí, neboť snižuje emise těkavých organických sloučenin z benzínu do ovzduší. Tyto emise způsobují nadměrné úrovně toxických benzenů a fotochemické tvorby ozonu, jež způsobují respirační onemocnění, např. astma. Ozon je kromě toho skleníkovým plynem. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko a dává polským orgánům dvouměsíční lhůtu na reakci. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může případ Polska předložit Soudnímu dvoru EU.

Plastové tašky: Komise žádá KYPR, ŘECKO, ITÁLII a POLSKO, aby provedly předpisy EU o lehkých plastových nákupních taškách

Komise naléhá na Kypr, Řecko, Itálii a Polsko, aby dokončily provedení předpisů EU o odpadech do svých vnitrostátních právních předpisů. Členské státy v zájmu boje proti plýtvání zdroji a vzniku odpadů přijaly opatření pro snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, jak požaduje směrnice o plastových taškách (směrnice (EU) 2015/720) ze dne 27. listopadu 2016. Podle směrnice jsou členské státy povinny dosáhnout tohoto cíle tím, že lehké plastové nákupní tašky zpoplatní a/nebo zavedou vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby. Vlády členských států si mohou vybrat z řady opatření ta, jejichž pomocí dosáhnou společně dohodnutých cílů. Mezi ně patří ekonomické nástroje, jako jsou poplatky či daně. Další možností jsou vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby: členské státy musí zajistit, že do konce roku 2019 nebude spotřeba těchto tašek vyšší než 90 na osobu ročně. Do konce roku 2025 by se měl tento počet snížit na maximálně 40 tašek na osobu. Obou možností lze dosáhnout buď prostřednictvím povinných opatření, nebo dohod s hospodářskými odvětvími. Je rovněž možné plastové tašky zakázat, pokud takový zákaz nepřekročí hranice, jež směrnice stanoví v zájmu zachování volného pohybu zboží na jednotném evropském trhu. Komise přednostně ověřuje, zda členské státy povinnost provést tuto směrnici splnily. Dnes Komise zasílá poslední varování Kypru, Řecku, Itálii a Polsku, které Komisi stále ještě neoznámily svá opatření. Tyto členské státy nyní mají dvouměsíční lhůtu, aby na toto odůvodněné stanovisko reagovaly. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může případ dotčených členských států předložit Soudnímu dvoru EU.

 

Výzva a odůvodněné stanovisko:

Hluk: Komise vyzývá ČESKOU REPUBLIKU a SLOVENSKO, aby přijaly opatření ohledně hluku ve venkovním prostředí

Komise vyzývá Českou republiku a Slovensko, aby vytvořily strategické hlukové mapy a akční plány, jak požaduje směrnice o hluku (směrnice 2002/49/ES). Hluk ve venkovním prostředí způsobený silniční, železniční a leteckou dopravou, průmyslem, stavebnictvím a některými jinými venkovními činnostmi je hned po znečištění ovzduší druhou hlavní příčinou předčasných úmrtí. Směrnice o hluku požaduje, aby členské státy přijaly hlukové mapy, jež znázorňují zatížení hlukem ve větších aglomeracích, podél hlavních železničních tratí a hlavních silnic a na hlavních letištích. Tyto mapy poté slouží jako základ ke stanovení opatření v akčních plánech pro regulaci hluku. Komise v dubnu 2016 zaslala výzvu, v níž Slovensko požádala, aby splnilo hlavní požadavky směrnice o hluku. Avšak vzhledem k tomu, že stále nebyly přijaty strategické hlukové mapy 445 hlavních silničních úseků a akční plány pro 2 aglomerace, pro 462 hlavních silničních úseků a pro žádný z 16 hlavních železničních úseků, rozhodla se Komise zaslat odůvodněné stanovisko. Slovensko má nyní dva měsíce na to, aby zareagovalo. Pokud tak neučiní, může Komise případ Slovenska předložit Soudnímu dvoru EU. Česká republika musí stále ještě přijmout několik hlukových map a všechny akční plány pro regulaci hluku pro aglomerace, hlavní silnice, hlavní železniční tratě a hlavní letiště. Komise se proto rozhodla zaslat výzvu. České orgány mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí.

 

Výzvy:

Kvalita ovzduší: Komise vyzývá RUMUNSKO, aby zajistilo řádné monitorování kvality ovzduší na celém svém území

Komise zasílá Rumunsku výzvu týkající se značných nedostatků v monitorování znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší představuje významné riziko pro veřejné zdraví – jen v tomto členském státě je příčinou více než 25 tisíc předčasných úmrtí ročně. Toto první upozornění se týká monitorovací sítě celé řady zón a aglomerací, jakož i všech hlavních znečišťujících látek včetně oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, částic, olova, benzenu, oxidu uhelnatého a ozonu, arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků. Řádné monitorování je základním předpokladem, bez nějž nelze ověřit dodržování jednotlivých norem EU týkajících se kvality ovzduší. Podle právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu musí členské státy posuzovat kvalitu ovzduší na celém svém území a přijmout opatření k omezení expozice obyvatel znečišťujícím látkám. Rumunsko nevytvořilo monitorovací síť odpovídající normám a požadavkům EU na účinné posuzování a zlepšování kvality ovzduší.

Odpady: Komise vyzývá RAKOUSKO a NĚMECKO, aby plnily oznamovací povinnosti v rámci pravidel pro nakládání s odpady.

V rámci horizontální akce zahájila Komise řízení o porušení Smouvy proti RakouskuNěmecku, jelikož tyto země neoznámily některé informace ohledně provádění pravidel EU v oblasti odpadů. Řízení, která byla dnes zahájena, se týkají chybějících údajů ve zprávě za období 2013–2015 ohledně dosažení cílů recyklace a využití komunálního odpadu, stavebního a demoličního odpadu podle rámcové směrnice o odpadech (směrnice 2008/98/ES).

 

3. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 22951958)

Postoupení případu Soudnímu dvoru Evropské unie

Komise předkládá Soudnímu dvoru případ CHORVATSKA, jelikož neprovedlo v úplnosti předpisy EU o auditu

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případ Chorvatska, jelikož neprovedlo do svého vnitrostátního právního systému v úplnosti unijní předpisy o auditu. Včasné a správné provedení směrnice o auditu (směrnice 2014/56/EU) je důležitým krokem k posílení práva EU v oblasti povinného auditu, protože řeší řadu nedostatků, jež se během nedávné krize projevily na auditorském trhu. Skutečnost, že Chorvatsko směrnici neprovedlo, nyní znemožňuje zúčastněným stranám, jako jsou investoři a akcionáři, využívat nových předpisů, jež výrazně zvyšují kvalitu auditu. Také škodí řádnému fungování vnitrostátního trhu a trhu EU. Vedle toho panují obavy o spolehlivost a důvěryhodnost vnitrostátního právního rámce Chorvatska, neboť v této zemi nebyly provedeny zpřísněné požadavky na nezávislost a objektivitu stanovené ve směrnici. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Výzvy a odůvodněná stanoviska:

Finanční služby: Komise vyzvala RAKOUSKO, DÁNSKO, ESTONSKO a FINSKO, aby provedly předpisy EU o pojištění

Komise se rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska Estonsku a Dánsku, v nichž tyto země žádá, aby do svých vnitrostátních právních předpisů v úplnosti provedly směrnici Solventnost II (směrnice 2009/138/ES) a směrnici Omnibus II (směrnice 2014/51/EU). Tyto směrnice, jež nahrazují čtrnáct směrnic týkajících se pojištění a zajištění, dříve známých pod názvem Solventnost I, mají za cíl zajistit finanční zdraví pojišťoven v obdobích náročných z finančního hlediska. Směrnice se staly plně použitelnými dne 1. ledna 2016 a lhůta pro jejich provedení do vnitrostátních právních předpisů uplynula dne 31. března 2015. Estonsko a Dánsko však Komisi neoznámily všechna opatření nezbytná k plnému provedení těchto předpisů do jejich vnitrostátních právních předpisů. Žádosti Komise mají podobu odůvodněného stanoviska, jež následuje po výzvách, které Komise zaslala v květnu 2015. Po zhodnocení jejich odpovědí je Komise nadále toho názoru, že provedení dotčených směrnic v těchto členských státech dosud nebylo dokončeno. Jestliže dotčené členské státy nezareagují do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU. Ve stejné věci se Komise rovněž rozhodla zaslat výzvy Rakousku a Finsku, v nichž orgány těchto zemí žádá, aby v plném rozsahu zapracovaly směrnici Solventnost II do vnitrostátních předpisů. Jestliže Rakousko a Finsko nezareagují do dvou měsíců, může jim Komise ohledně této záležitosti zaslat odůvodněná stanoviska.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0138http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0001.01.ENG

 

Odůvodněná stanoviska:

Komise vyzývá BELGII a RUMUNSKO, aby provedly předpisy EU o platebních účtech

Komise vyzývá Belgii a Rumunsko, aby jí sdělily podrobnosti o tom, jak do svých vnitrostátních právních předpisů provedly směrnici o platebních účtech (směrnice 2014/92/EU), což měly učinit do dne 18. září 2016. Tato směrnice poskytuje všem osobám oprávněně pobývajícím v EU právo na základní platební účet za přiměřený poplatek bez ohledu na místo jejich pobytu. Zlepšuje rovněž transparentnost poplatků za platební účty a zjednodušuje porovnání a změnu. Žádosti Komise mají podobu odůvodněných stanovisek. Jestliže tyto členské státy nezareagují do dvou měsíců, může Komise případy postoupit Soudnímu dvoru EU.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0092

Komise vyzývá KYPR, ŠPANĚLSKO a IRSKO, aby provedly předpisy EU o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti

Komise dnes vyzvala Kypr, Španělsko a Irsko, aby v úplnosti provedly směrnici 2014/95/EU o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami. Podávání finančních a nefinančních zpráv poskytuje akcionářům a jiným zúčastněným stranám smysluplný a komplexní přehled o pozici a výkonnosti společností. Členské státy měly tuto směrnici provést do 6. prosince 2016. Kypr, Španělsko a Irsko však dosud Evropské komisi neoznámily prováděcí opatření. Nebudou-li opatření k úplnému provedení uvedené směrnice oznámena do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout postoupit věc těchto členských států Soudnímu dvoru EU.

 

4. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Mirna Talko – tel.: +32 22987278)

Odůvodněná stanoviska:

Ověřování: Komise vyzývá ITÁLII, aby odstranila omezení týkající se usazování pro společnosti zabývající se ověřováním

Komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Itálii, v němž požaduje, aby tato země odstranila omezení pro společnosti zabývající se ověřováním – Società Organismo di Attestazione (SOA). Společnosti zabývající se ověřováním jsou soukromé organizace, jež ověřují finanční a technickou způsobilost italských podniků účastnících se veřejných zakázek. Itálie požaduje, aby měly společnosti zabývající se ověřováním z jiných členských států pobočku v Itálii. Takový požadavek vytváří nepřiměřenou překážku volného pohybu služeb poskytovaných společnostmi, jež jsou usazeny v jiném členském státě, což je v rozporu se směrnicí o službách (směrnice 2006/123/ES) a článkem 56 SFEU. V tomto odůvodněném stanovisku Komise Itálii vyzývá, aby toto omezení odstranila. Itálie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi informovala o opatřeních, jež přijala za účelem zjednání nápravy. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že tuto věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Elektrotechnika, elektronika a strojírenství: Komise vyzývá FINSKO k provedení nových předpisů

Komise se dnes rozhodla, že zašle odůvodněné stanovisko Finsku, v němž požaduje úplné provedení směrnic EU v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství do finských právních předpisů. Společným cílem těchto směrnic je posílit dozor nad trhem tím, že se umožní zpětné vysledování nevyhovujících výrobků na trhu EU. Komise konkrétně požaduje, aby Finsko rozšířilo provádění směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice 2014/30/EU), směrnice o výtazích (směrnice 2014/33/EU) a směrnice o zařízeních nízkého napětí (směrnice 2014/35/EU) tak, aby zahrnovalo Ålandy. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě zajišťuje, aby elektrická a elektronická zařízení nevytvářela elektromagnetické rušení, ani jím nebyla ovlivňována. Směrnice o výtazích stanoví požadavky nutné k uvedení výtahů a bezpečnostních komponentů pro výtahy na trh EU a zároveň zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti pro uživatele výtahů i pro pracovníky údržby. Směrnice o zařízeních nízkého napětí stanoví základní bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, například ve spotřebičích pro domácnost, kabelech a napájecích zdrojích. Všechny tyto směrnice měly být plně provedeny do dne 9. dubna 2016. Finské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby plné provedení těchto směrnic oznámily Komisi. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

5. Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

(Další informace: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin – tel.: +32 22958659)

Odůvodněné stanovisko:

Zneužívání trhu: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby provedlo předpisy EU o trestních sankcích za zneužívání trhu

Komise vyzvala Španělsko, aby provedlo právní předpisy EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice 2014/57/EU). Společně s nařízením o zneužívání trhu tyto předpisy zaručují účinnost, transparentnost a důvěryhodnost evropských finančních trhů a přispívají k dokončení unie kapitálových trhů. Směrnice dává větší pravomoc veřejným orgánům přijmout opatření proti osobám, jež nezákonně manipulují s informacemi a zneužívají je. Členské státy musí zajistit, aby takové chování, včetně manipulování s referenčními hodnotami, bylo trestným činem, jehož spáchání se všude v Evropě postihuje účinnými sankcemi. Tato směrnice měla být do vnitrostátního práva provedena do dne 3. července 2016. Španělsko Komisi dosud neoznámilo své vnitrostátní předpisy provádějící tyto předpisy EU. Komise tudíž španělské orgány oficiálně vyzývá, aby přijaly příslušné opatření. Jestliže španělské orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

6. Migrace, vnitřní věci a občanství

(Další informace: Tove Ernst – tel.: +32 22986764, Markus Lammert – tel.: +32 22980423)

 

Odůvodněné stanovisko:

Migrace: Komise vyzývá CHORVATSKO, aby plně provedlo nařízení o Eurodacu

Komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Chorvatsku, v němž ho vyzývá, aby řádně provedlo nařízení o Eurodacu (nařízení (EU) č. 603/2013). Nařízení o Eurodacu ukládá povinnost účinně snímat otisky prstů žadatelů o azyl a nelegálních migrantů, kteří byli zadrženi při nedovoleném překročení vnější hranice, a tyto údaje předat do ústředního systému Eurodacu. Komise zaslala chorvatským orgánům v prosinci 2015 výzvu, neboť tato země neprovedla nařízení o Eurodacu v úplnosti. Obavy Komise dosud nebyly rozptýleny, dnes proto Komise zasílá odůvodněné stanovisko. Chorvatsko má nyní dva měsíce na to, aby zareagovalo. Po jejich uplynutí se Komise může obrátit na Soudní dvůr EU.

 

Výzvy:

Relokace: Komise zahajuje řízení o porušení Smlouvy proti ČESKÉ REPUBLICE, MAĎARSKU a POLSKU

Komise dnes zahájila řízení o porušení Smlouvy proti České republice, Maďarsku a Polsku kvůli neplnění povinností stanovených v rozhodnutích Rady z roku 2015 o relokaci. I přes opakované výzvy Komise k činnosti tyto tři země nadále porušují své právní povinnosti a nerespektují své závazky vůči Řecku, Itálii a ostatním členským státům. Rozhodnutí Rady vyžadují, aby členské státy v zájmu zajištění rychlého a řádného postupu relokace přislíbily každé tři měsíce místa, jež mají pro relokaci k dispozici. Zatímco Maďarsko neučinilo od zahájení programu relokace vůbec žádné kroky, Polsko nerelokovalo ani jednu osobu a neučinilo žádný příslib od prosince 2015. Česká republika zastavila relokace v srpnu 2016 a více než rok neučinila žádný nový příslib. Komise konstatovala již ve své dvanácté zprávě o relokaci a přesídlování, předložené 16. května, že ty členské státy, které nikoho nerelokovaly, nebo které neučinily přísliby po dobu téměř jednoho roku, a porušují tak své právní povinnosti, by tak měly učinit neprodleně, každopádně však ve lhůtě jednoho měsíce. Jak bylo ohlášeno včera ve třinácté zprávě o relokaci a přesídlování, vzhledem k tomu, že Česká republika, Maďarsko a Polsko dosud nepodnikly ke splnění svých právních povinností žádná opatření, rozhodla se Komise zahájit dnes řízení o porušení Smlouvy a zaslat uvedeným třem členským státům výzvy. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

7. Mobilita a doprava

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

 

Odůvodněné stanovisko:

Železniční doprava: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby dokončilo provedení předpisů o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Komise požádala Španělsko, aby plně provedlo směrnici 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Tato směrnice zavádí podrobná pravidla pro zpoplatnění a přidělování kapacit, jejichž cílem je zajistit nediskriminační a dostupný přístup k železniční infrastruktuře pro všechny železniční podniky. Posiluje rovněž úlohu nezávislých vnitrostátních regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy zavedením mimo jiné práva kontrolovat strukturu a výši poplatků a ustanovení pro přístup k zařízením služeb (jako jsou terminály a nádraží) a práva provádět audity účetnictví provozovatelů infrastruktury, železničních podniků a provozovatelů zařízení služeb. Směrnice rovněž požaduje po členských státech, aby zajistily, že provozovatelé infrastruktury spolupracují na určitých otázkách týkajících se přidělování kapacity a zpoplatnění v souvislosti s mezinárodní dopravou. Směrnice 2012/34/EU měla být do vnitrostátních právních předpisů provedena nejpozději do 16. června 2015. Španělské orgány sice přijaly právní předpisy, jimiž se provádí části směrnice, avšak zdá se, že prováděcí opatření, jež Španělsko oznámilo, nejsou úplná. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi informovalo o dalších opatřeních. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že tuto věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

8. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

 

Uzavření věci:

Daně: Komise úspěšně uzavírá případ FINSKA, pokud jde o silniční daň za vozidla na leasing a vozidla z půjčoven

Komise dnes uzavřela řízení o porušení Smlouvy vedené proti Finsku kvůli silniční dani za vozidla na leasing a vozidla z půjčoven. Podle judikatury Soudního dvora EU lze ve Finsku při registraci motorového vozidla pořízeného na leasing či pronajatého v jiném členském státě uložit pouze poměrnou část silniční daně, pokud lze přesně stanovit dobu užívání např. na základě smlouvy o leasingu nebo pronájmu. Ve Finsku dříve existovala povinnost zaplatit daň v celé výši předem a na vrácení zbývající daně se muselo čekat do té doby, než bylo vozidlo v této zemi odhlášeno. Na základě kroku, který Komise podnikla v únoru 2015, změnilo Finsko dne 1. ledna 2017 své právní předpisy, které jsou nyní v souladu s právními předpisy EU.

 

9. Základní principy Smluv

(Další informace: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Uldis Šalajevs – tel.: +32 229 67560)

 

Výzva:

Odpovědnost státu za porušení unijního práva. Komise se dnes rozhodla zaslat Španělsku výzvu z toho důvodu, že jeho vnitrostátní předpisy týkající se odpovědnosti státu za porušení unijního práva jsou kvůli španělskému zákonodárci v rozporu se zásadou rovnocennosti nebo zásadou efektivity. Ve španělských právních předpisech jsou totiž pro porušení unijního práva stanoveny méně příznivé podmínky než pro porušení španělské ústavy. Předpisy navíc obsahují procesní podmínky, jež mimoto nejsou v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU. Sporné vnitrostátní předpisy tak nadměrně ztěžují uplatňování odpovědnosti státu za porušení unijního práva, a mají tudíž negativní dopad na jeho efektivitu.

MEMO/17/1577

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar