Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Initiativet WiFi4EU: hur kommer det att fungera i praktiken?

Bryssel den 2 juni 2017

Snart kommer EU-medborgarna att kunna utnyttja initiativet WiFi4EU, som stöder installation av kostnadsfria offentliga surfpunkter (hotspots) i lokala samhällen runtom i EU: på torg, i stadshus, i parker och på andra allmänna platser.

Den 29 maj nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen en politisk överenskommelse om initiativet WiFi4EU och finansieringen av det. Enligt överenskommelsen ska de tre institutionerna samarbeta för att se till att 120 miljoner euro kan uppbådas för att uppföra trådlösa surfpunkter i 6 000–8 000 kommuner i hela EU senast 2020.

Vem kommer att omfattas av initiativet WiFi4EU?

Initiativet WiFi4EU ska få en geografiskt balanserad spridning, så att både invånare och besökare i lokalsamhällen i hela EU får glädje av snabb internetuppkoppling. Det uppskattas att omkring 6 000–8 000 lokalsamhällen kommer att kunna dra nytta av WiFi4EU senast 2020.

Vem kan söka?

WiFi4EU riktar sig till offentliga organ, såsom kommuner, stadsbibliotek och sjukhus.

Varje medlemsstat kommer att ha ett visst antal vouchrar tillgängliga. Inga närmare detaljer har fastställts än – de kommer att beslutas tillsammans med medlemsstaterna.

Det är upp till mottagarna (dvs. de lokala myndigheterna) att bestämma i vilka offentliga utrymmen WiFi4EU-surfpunkterna kommer att installeras. De kan installeras på järnvägsstationer, i parker, i bibliotek eller på andra offentliga utrymmen.

Även de befintliga offentliga nätverken kan komma med i WiFi4EU-initiativet – de lokala myndigheterna kan ansluta sig till WiFi4EU-surfpunkterna om de så önskar. De befintliga offentliga nätverken kommer även att ges ett enhetligt autentiseringssystem för slutanvändarna. På så sätt kan slutanvändarna efter en första anslutning ansluta sig automatiskt till samma surfpunkt eller valfri annan WiFi4EU-surfpunkt i Europa.

När kommer den första ansökningsomgången att offentliggöras?

När den nya lagstiftningen träder i kraft (efter sommaren) kan kommissionen slutföra de nödvändiga administrativa åtgärderna: ändra arbetsprogrammet för Fonden för ett sammanlänkat Europa som ligger till grund för finansieringen av initiativet, offentliggöra en webbplats för de sökande osv.

Beroende på dessa nödvändiga åtgärder kan den första ansökningsomgången komma att inledas i slutet av året eller i början av 2018.

Finns det några särskilda föreskrifter för projekten?

De offentliga institutioner som ansöker om stödet ska föreslå att surfpunkter installeras på områden där det inte finns något liknande erbjudande om kostnadsfri trådlös uppkoppling.

Mottagarna kommer att åta sig att tillhandahålla kostnadsfri och högkvalitativ trådlös täckning för invånarna och besökare under minst 3 år.

Hur ansöker man om WiFi4EU?

Det kommer att finnas en särskild webbplattform för sökandena. Projekten kommer att väljas enligt principen ”först till kvarn”, samtidigt som det säkerställs att alla medlemsstater kommer att omfattas av initiativet.

Vad kommer EU att finansiera?

Eu kommer att finansiera kostnaderna för installation av surfpunkter, medan mottagarna (t.ex. kommuner eller andra lokala offentliga institutioner) betalar för uppkopplingen (internetabonnemang) och underhållet av utrustningen.

Hur stor är budgeten för WiFi4EU?

Budgeten är på 120 miljoner euro totalt, såsom Europeiska kommissionen föreslog förra året. Detta godkändes av de tre EU-institutionerna med förbehåll för att förhandlingarna om den fleråriga budgetramen och budgetförfarandet slutförs.

Vad kommer budgetmedlen ifrån?

Finanseringen kommer att tas från telekommunikationsavsnittet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).

Initiativet WiFi4EU förväntas förstärkas med ytterligare 25 miljoner euro till 50 miljoner euro med hjälp av medel utanför FSE, som en del av översynen av den fleråriga budgetramen

Hur kommer operatörerna att tas med?

Varje mottagare (t.ex. myndighet eller annan lokal offentlig institution) kommer att anlita en telekomoperatör efter eget val som ska säkerställa anläggning och drift av den trådlösa uppkopplingen under minst 3 år.

Vad blir nästa steg?

Europaparlamentet och rådet kommer att formellt godkänna den nya lagstiftningen så snart som möjligt, och lagförslaget förväntas offentliggöras (och träda ikraft) efter sommaren – ett nödvändigt steg innan finansieringsbeslutet fattas och den första ansökningsomgången för projekt kan inledas.

Mer information:

Pressmeddelandet om att politisk överenskommelse nåtts om initiativet WiFi4EU

Webbplatsen för initiativet WiFi4EU

Faktablad om WiFi4EU

Pressmeddelande om Översynen efter halva tiden av strategin för den digitala inre marknaden

MEMO/17/1536

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar