Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Inicjatywa WiFi4EU: jak będzie realizowana?

Bruksela, 2 czerwca 2017 r.

Mieszkańcy UE będą mogli wkrótce czerpać korzyści z inicjatywy WiFi4EU, której celem jest wspieranie tworzenia publicznych bezpłatnych punktów dostępu do Wi-Fi dla społeczności lokalnych w całej UE: na placach, w lokalnych urzędach, parkach, bibliotekach i innych przestrzeniach publicznych.

W dniu 29 maja Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie inicjatywy WiFi4EU i jej finansowania. Zgodnie z porozumieniem te trzy instytucje będą współpracować, by zapewnić środki w wysokości 120 mln euro na rzecz utworzenia do 2020 r. punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w całej UE dla 6–8 tys. gmin.

Kto będzie korzystał z programu WiFi4EU?

Środki w ramach programu WiFi4EU będą przyznawane z zachowaniem równowagi geograficznej, tak aby z szybkiego połączenia z internetem mogli korzystać zarówno mieszkańcy miast i wsi w całej UE, jak i turyści. Szacuje się, że do roku 2020 z programu WiFi4EU będzie korzystać ok. 6–8 tys. gmin.

Kto może ubiegać się o udział w programie?

Program WiFi4EU będzie otwarty dla podmiotów sektora publicznego, takich jak gminy, biblioteki publiczne, szpitale itp.

Każde państwo członkowskie będzie mieć do dyspozycji pewną ilość bonów, którymi będzie mogło zapłacić za elementy infrastruktury. Szczegółów jeszcze nie określono – zostaną ustalone wspólnie z państwami członkowskimi.

O tym, w jakich miejscach publicznych zostaną zamontowane punkty dostępu do WiFi4EU, będą decydowali beneficjenci (np. władze lokalne). Mogą to być dworce kolejowe, parki, biblioteki lub wszelkie inne przestrzenie publiczne.

Inicjatywa jest ponadto dostępna dla istniejących sieci publicznych: władze lokalne mogą przyłączyć się do sieci punktów dostępu WiFi4EU. Dzięki temu już działające sieci publiczne zyskają jednolity system uwierzytelniania dla użytkowników końcowych, którzy – po pierwszym połączeniu – będą mogli łączyć się automatycznie z tym samym punktem dostępu lub z dowolnym punktem dostępu WiFi4EU w Europie.

Kiedy zostanie opublikowane pierwsze zaproszenie do składania wniosków?

Gdy nowe przepisy wejdą w życie (po okresie letnim), Komisja będzie mogła zakończyć niezbędne działania administracyjne: zmiany w programie prac instrumentu „Łącząc Europę”, który stanowi podstawę finansowania tej inicjatywy, uruchomienie strony internetowej dla wnioskodawców itp.

W zależności od realizacji tych niezbędnych działań pierwsze zaproszenie do składania wniosków mogłoby zostać opublikowane pod koniec bieżącego roku lub na początku 2018 r.

Czy istnieją konkretne wytyczne dotyczące projektów?

Instytucje publiczne ubiegające się o udział w programie powinny zaproponować objęcie zasięgiem sieci Wi-Fi miejsc, gdzie nie są oferowane podobne usługi bezpłatnych połączeń z internetem.

Beneficjenci będą musieli zobowiązać się do zapewnienia wysokiej jakości bezpłatnych połączeń Wi-Fi dla lokalnych mieszkańców i turystów przez okres co najmniej 3 lat.

W jaki sposób można ubiegać się o udział w programie WiFi4EU?

Dla wnioskodawców zostanie przygotowana specjalna platforma internetowa. Projekty będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a jednocześnie organizatorzy zadbają o to, by wszystkie państwa członkowskie dołączyły do tego systemu.

Jakie wydatki będzie finansować UE?

UE będzie finansować koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi (punktów dostępu do internetu), a beneficjent (np. gmina lub inna lokalna instytucja publiczna) będzie ponosić koszty transmisji danych (abonament internetowy) oraz konserwacji sprzętu.

Jaki budżet przeznaczono na WiFi4EU?

W sumie 120 mln euro, zgodnie z zeszłorocznym wnioskiem Komisji. Budżet ten został zatwierdzony przez trzy instytucje, z zastrzeżeniem zakończenia negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych i procedury budżetowej.

Skąd będą pochodzić środki budżetowe?

Finansowanie będzie pochodzić z instrumentu „Łącząc Europę” (z sekcji „Telekomunikacja”).

Oczekuje się, że w ramach przeglądu wieloletnich ram finansowych na inicjatywę WiFi4EU zostanie przyznana dodatkową kwota w wysokości 25–50 mln euro ze źródeł innych niż instrument „Łącząc Europę”.

W jaki sposób zostaną zaangażowani operatorzy telekomunikacyjni?

Każdy beneficjent (np. gmina lub inna lokalna instytucja publiczna) zawrze umowę z wybranym operatorem telekomunikacyjnym, który zagwarantuje instalację i funkcjonowanie połączenia Wi-Fi przez co najmniej 3 lata.

Jakie będą kolejne działania?

Parlament Europejski i Rada jak najszybciej oficjalnie zatwierdzą nowe przepisy, a tekst ma zostać oficjalnie opublikowany (i wejść w życie) po okresie letnim – jest to niezbędny krok, zanim będzie można podjąć decyzję o finansowaniu i opublikować pierwsze zaproszenie do składania wniosków.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy na temat porozumienia politycznego osiągniętego w sprawie inicjatywy WiFi4EU

Strona internetowa inicjatywy WiFi4EU

Zestawienie informacji – WiFi4EU

Komunikat prasowy na temat śródokresowego przeglądu strategii jednolitego rynku cyfrowego

MEMO/17/1536

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar