Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Iniciatyva „WiFi4EU“. Kaip ji bus įgyvendinama?

Briuselis, 2017 m. birželio 2 d.

Jau greitai Europos Sąjungos piliečiai galės naudotis iniciatyvos „WiFi4EU“ rezultatais. Įgyvendinant šią inicatyvą bus remiamas nemokamo viešojo belaidžio interneto zonų įrengimas įvairių Europos Sąjungos šalių vietos bendruomenėse. Tokios zonos bus įrengtos aikštėse, merijose, parkuose, bibliotekose ir kitose viešose vietose.

Gegužės 29 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija pasiekė politinį susitarimą dėl iniciatyvos „WiFi4EU“ ir jos finansavimo. Pagal tą susitarimą visos trys institucijos sieks užtikrinti, kad tikslui – iki 2020 m. įvairiose Europos Sąjungos savivaldybėse (6–8 tūkst. savivaldybių) įrengti belaidžio interneto zonas – būtų skirta 120 mln. EUR.

Kam bus naudinga programa „WiFi4EU“?

Siekiant užtikrinti, kad savivaldybių gyventojai ir svečiai sparčiuoju ryšiu galėtų naudotis visoje Europos Sąjungoje, programai „WiFi4EU“ numatytos lėšos bus skirstomos vadovaujantis geografinės pusiausvyros principu. Apskaičiuota, kad iki 2020 m. programai „WiFi4EU“ numatytomis lėšomis pasinaudos 6–8 tūkst. vietos bendruomenių.

Kas gali teikti paraišką?

Programoje „WiFi4EU“ gali dalyvauti viešojo sektoriaus įstaigos, pavyzdžiui, savivaldybės, viešosios bibliotekos, ligoninės ir pan.

Kiekvienai valstybei narei bus skirtas tam tikras čekių skaičius. Išssami tvarka dar nenustatyta – dėl jos bus nuspręsta kartu su valstybėmis narėmis.

Viešas vietas, kuriose bus įrengtos „WiFi4EU“ belaidžio interneto zonos, pasirinks patys programos lėšų gavėjai (pavyzdžiui, vietos valdžios institucijos). Tokios zonos galėtų būti įrengiamos geležinkelio stotyse, parkuose, bibliotekose arba kitose viešose vietose.

Be to, pagal iniciatyvą įrengiamose belaidžio interneto zonose bus galima jungtis prie esamų viešųjų tinklų: to pageidaujančios vietos valdžios institucijos galės užtikrinti prieigą prie tų tinklų „WiFi4EU“ belaidžio interneto zonose. Įgyvendinant iniciatyvą bus sukurta galutiniams naudotojams skirta bendra tapatumo nustatymo sistema, naudotina jungiantis prie esamų viešųjų tinklų: vieną kartą prisijungę prie interneto kurioje nors „WiFi4EU“ belaidžio interneto zonoje, galutiniai naudotojai toje pačioje belaidžio interneto zonoje arba kurioje nors kitoje Europos vietoje esančioje tokioje zonoje prie interneto galės prisijungti automatiškai.

Kada bus paskelbtas pirmasis kvietimas teikti projektus?

Kai naujasis teisės aktas įsigalios (po vasaros), Komisija galės užbaigti būtinus administracinius veiksmus: iš dalies pakeisti Europos infrastruktūros tinklų priemonės darbo programą, kuria remiantis bus finansuojama iniciatyva; sukurti pareiškėjams skirtą interneto svetainę ir pan.

Atsižvelgiant į tai, kada bus užbaigti šie būtini veiksmai, pirmasis kvietimas teikti projektus galėtų būti paskelbtas metų pabaigoje arba 2018 m. pradžioje.

Ar projektams keliami specialūs reikalavimai?

Viešojo sektoriaus įstaigos, teikiančios paraiškas dalyvauti programoje, turėtų siūlyti aprūpinti įranga vietas, kuriose nėra panašios nemokamo belaidžio interneto ryšio pasiūlos.

Programos lėšų gavėjai įsipareigos teikti nemokamą aukštos kokybės belaidį ryšį savo šalies piliečiams ir šalies svečiams ne trumpiau kaip 3 metus.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti programoje„WiFi4EU“?

Pareiškėjams bus parengta speciali interneto platforma. Projektai bus atrenkami pagal eiliškumo principą, užtikrinant, kad visos valstybės narės galėtų pasinaudoti šia programa.

Ką Europos Sąjunga finansuos?

Europos Sąjungos lėšomis bus finansuojamos belaidžio interneto zonų (interneto prieigos punktų) aprūpinimo įranga ir įrengimo išlaidos, o lėšų gavėjas (pavyzdžiui, savivaldybė arba kita vietos viešojo sektoriaus įstaiga) mokės už ryšį (interneto abonementą) ir techninę įrangos priežiūrą.

Koks yra programos „WiFi4EU“ biudžetas?

Iš viso programai numatyta skirti 120 mln. EUR, kaip praėjusiais metais pasiūlė Europos Komisija. Tokį biudžetą visos trys Europos Sąjungos institucijos patvirtino su sąlyga, kad bus sėkmingai baigtos derybos dėl daugiametės finansinės programos ir biudžeto procedūra.

Kokie bus programos biudžeto finansavimo šaltiniai?

Finansavimas bus teikiamas iš telekomunikacijų sektoriui skirtų Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų.

Atliekant daugiametės finansinės programos peržiūrą iniciatyvai „Wifi4EU“ ketinama papildomai (ne pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę) skirti 25–50 mln. EUR.

Kaip programoje dalyvaus telekomunikacijų operatoriai?

Kiekvienas programos lėšų gavėjas (pavyzdžiui, savivaldybė arba kita vietos viešojo sektoriaus įstaiga) sudarys sutartį su pasirinktu telekomunikacijų operatoriumi, kuris užtikrins belaidžio interneto ryšio įrengimą ir veikimą ne trumpiau kaip 3 metus.

Kas toliau?

Europos Parlamentas ir Taryba kuo skubiau oficialiai patvirtins naują teisės aktą. Tas teisės aktas turėtų būti oficialiai paskelbtas (ir įsigalioti) po vasaros – tik po šio etapo bus galima priimti sprendimą dėl finansavimo ir paskelbti pirmąjį kvietimą teikti projektus.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai apie politinį susitarimą dėl iniciatyvos „WiFi4EU“

Iniciatyvos „WiFi4EU“ interneto svetainė

Informacijos apie iniciatyvą „WiFi4EU“ suvestinė

Pranešimas spaudai apie bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio vertinimą

MEMO/17/1536

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar