Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Инициативата WiFi4EU: как ще се осъществи на практика?

Брюксел, 2 юни 2017 r.

Европейските граждани скоро ще се възползват от инициативата WiFi4EU за изграждането на безплатен обществен безжичен достъп до интернет в целия ЕС — на площади, в паркове, градски зали, библиотеки и други обществени места.

На 29 май Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо съгласие относно инициативата WiFi4EU и нейното финансиране. То предвижда трите институции да работят заедно за осигуряването на финансиране в размер на 120 млн. евро за изграждането на безжични горещи точки в 6000 до 8000 общини из целия ЕС до 2020 г.

Кой ще има полза от WiFi4EU?

Финансирането по WiFi4EU ще се отпуска, отчитайки географския баланс, така че високоскоростните връзки да са от полза както за жителите на отделните населени места в ЕС, така и за техните посетители. Според оценките до 2020 г. от схемата WiFi4EU ще се възползват между 6000 и 8000 местни общности.

Кой може да кандидатства?

Схемата WiFi4EU ще бъде отворена за организации от обществения сектор, като общини, обществени библиотеки, болници и т.н.

Всяка държава членка ще разполага с определен брой ваучери. Подробностите все още не са уточнени, но по тях ще бъде взето решение заедно с държавите членки.

Местата, на които ще бъдат изградени горещи точки в рамките на инициативата зависят от бенефициерите (например местните власти). Това могат да бъдат железопътни гари, паркове, библиотеки или всякакви други обществени места.

Освен това инициативата е отворена и за съществуващите обществени мрежи — ако желаят, местните власти могат да обединят своите мрежи с тази на WiFi4EU. Това ще осигури на съществуващите обществени мрежи единна система за удостоверяване на разпознаването на крайните потребители, които, след първото си свързване, ще могат да се свързват автоматично към същата гореща точка или към всяка друга гореща точка WiFi4EU в Европа.

Кога ще бъде публикувана първата покана за представяне на проекти?

Когато новото законодателство влезе в сила (след лятото), Комисията ще може да завърши всички необходими административни стъпки: изменението на работната програма на „Механизма за свързване на Европа“, по който се финансира инициативата, пускането на уебсайта на кандидатите и др.

В зависимост от графика на тези необходими мерки, първата покана може да бъде отправена към края на годината или в началото на 2018 г.

Има ли специфични предписания за проектите?

Обществените институции, които кандидатстват по схемата следва да предложат за оборудване зони, в които не съществуват подобни оферти за безплатен безжичен интернет.

Бенефициерите ще се ангажират да предоставят безплатна и висококачествена безжична връзка на своите граждани и посетители в продължение на най-малко 3 години.

Как да кандидатствате за участие в WiFi4EU?

Кандидатите ще разполагат със специална платформа в интернет. Проектите ще се избират по реда на подаване като същевременно се гарантира, че всички държави членки ще се възползват от схемата.

Какво ще финансира ЕС?

ЕС ще финансира разходите за оборудване и изграждане на горещи точки за безжична връзка (точки за достъп до интернет), докато бенефициерите (например общини или други местни обществени институции) ще заплащат за връзката (чрез абонамент за интернет) и за поддръжката на оборудването.

Какъв е бюджетът на WiFi4EU?

Съгласно с предложението на Европейската комисия от миналата година общият бюджет възлиза на 120 милиона евро. Той бе одобрен и от трите институции, при условие че бъдат завършени преговорите по Многогодишната финансова рамка и бюджетната процедура.

Откъде ще дойдат тези средства?

Финансирането ще се осигури по „Механизма за свързване на Европа“ (МСЕ — раздел „Телекомуникации“).

При преразглеждането на Многогодишната финансова рамка се очаква инициативата Wifi4EU да бъде допълнително подкрепена с 25—50 милиона евро освен средствата по МСЕ.

Какво ще е участието на операторите?

Всеки бенефициер (например община или друга местна обществена институция) ще сключва договор с телекомуникационен оператор по свой избор, който ще гарантира изграждането и функционирането на безжичната интернет връзка за период от най-малко 3 години.

Какви са следващите стъпки?

Европейският парламент и Съветът ще одобрят официално новото законодателство възможно най-бързо, а текстът се очаква да бъде официално публикуван (и да влезе в сила) след лятото, което е необходима стъпка преди да бъде взето решението за финансиране и да може да бъде отправена първата покана за представяне на проекти.

За повече информация

Press release on the political agreement achieved on the WiFi4EU initiative

Уебсайт WiFi4EU initiative

Информационен документ за WiFi4EU

Съобщение за медиите относно междинния преглед на стратегията за цифров единен пазар

MEMO/17/1536

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar