Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Lansarea platformei UE privind bunăstarea animalelor: întrebări și răspunsuri legate de politica privind bunăstarea animalelor

Bruxelles, 6 iunie 2017

Lansarea platformei UE privind bunăstarea animalelor: întrebări și răspunsuri legate de politica privind bunăstarea animalelor

Astăzi, comisarul european Vytenis Andriukaitis inaugurează oficial prima reuniune a platformei UE privind bunăstarea animalelor (platforma). Platforma va reuni 75 de reprezentanți ai părților interesate, ONG-urilor, oamenilor de știință, statelor membre, țărilor SEE (Spațiul Economic European), organizațiilor internaționale și ai EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară). Pentru prima oară, se vor reuni toți actorii-cheie din UE pentru a face schimb de experiență și a contribui la îmbunătățirea bunăstării animalelor.

 

De ce lansează Comisia această platformă?

Conform sondajului Eurobarometru publicat în martie 2016, o majoritate absolută a europenilor consideră că protecția bunăstării animalelor este foarte importantă și ar dori să existe îmbunătățiri în acest sens.

Îmbunătățirea bunăstării animalelor nu este doar o chestiune de legislație, iar platforma nu este un forum pentru elaborarea de legi noi. Astfel cum se afirmă în motto-ul Strategiei UE pentru bunăstarea animalelor adoptată în 2012, „Toată lumea este responsabilă”. Pentru a obține rezultate concrete, înțelegerea și încrederea reciprocă între toți actorii, precum și angajamentul concret al fiecărui actor reprezintă un prim pas esențial și unul dintre obiectivele-cheie ale platformei.

Platforma își propune să promoveze dialogul între autoritățile competente, întreprinderi, societatea civilă și oamenii de știință cu privire la acele aspecte legate de bunăstarea animalelor care sunt relevante pentru cetățenii UE.

Platforma va sprijini Comisia în ceea ce privește dezvoltarea și schimbul de măsuri coordonate în materie de bunăstare a animalelor, punând accentul pe:

  1. o mai bună aplicare a normelor UE privind bunăstarea animalelor, prin schimburi de informații și de cele mai bune practici și prin participarea directă a părților interesate;
  2. asumarea și utilizarea de către întreprinderi a unor angajamente voluntare;
  3. promovarea standardelor UE privind bunăstarea animalelor la nivel mondial.

 

Cine sunt membrii platformei?

Platforma este formată din 75 de membri.

Patruzeci (40) de membri au fost numiți de către directorul general al DG Sănătate și Siguranță Alimentară, în urma unei cereri de candidaturi pentru a desemna reprezentanți ai organizațiilor comerciale și profesionale, ai organizațiilor societății civile și ai experților independenți din cadrul unor institute de cercetare. Atât organizațiile, cât și experții au avut obligația de a demonstra relevanța activităților și a expertizei lor pentru sarcinile platformei. În special, activitatea lor trebuie să fie relevantă pentru bunăstarea animalelor în contextul UE și să vizeze mai multe state membre.

 

Cum sunt selectați membrii platformei?

Membrii au fost selectați cu scopul de a asigura o reprezentare echitabilă a diferitelor sectoare și activități, a femeilor și bărbaților, precum și a diferitelor regiuni.

Treizeci și cinci (35) de membri reprezintă instituțiile publice, cum ar fi autoritățile competente (28 de state membre și 3 țări din SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia), organizații internaționale privind bunăstarea animalelor (Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și Banca Mondială) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

Platforma poate, de asemenea, să numească un număr maxim de cinci observatori. Elveția a primit statut de observator în cadrul platformei.

 

Cum va funcționa în practică platforma?

Platforma se va reuni de două ori pe an. La prima sa reuniune, Comisia intenționează să identifice domeniile prioritare de acțiune pentru membrii săi, precum și resursele pe care membrii sunt dispuși să le partajeze. Pe baza rezultatelor primei reuniuni, Comisia va propune anumite domenii de activitate și, dacă este necesar, vor fi înființate subgrupuri.

Platforma va invita cu regularitate alte foruri sau părți interesate să-și prezinte inițiativele și activitățile. Acest lucru nu numai că va îmbogăți dezbaterile, dar va facilita diseminarea cunoștințelor, a experiențelor și a inițiativelor care ar putea fi utilizate de către membri. Aceasta va facilita, de asemenea, coordonarea și complementaritatea inițiativelor adoptate în diferite foruri.

 

Ce subiecte vor fi abordate mai întâi?

La reuniunea inaugurală a platformei, Comisia va lansa discuții cu privire la aspectele prioritare în trei sesiuni:

- Cum poate platforma să contribuie la o mai bună aplicare și înțelegere a legislației UE privind bunăstarea animalelor?

- Cum poate platforma să contribuie la promovarea standardelor UE privind bunăstarea animalelor la nivel mondial?

- Cum poate platforma să faciliteze utilizarea angajamentelor voluntare și promovarea valorii de piață a produselor care respectă bunăstarea animală?

Pe baza dezbaterilor și a angajamentelor asumate de membri, Comisia va identifica domeniile de activitate relevante ale UE de interes comun care sunt suficient de concrete și de realizabile.

 

Ce rezultate pot fi așteptate în urma activității platformei?

Platforma reprezintă o oportunitate deosebită pentru toate părțile implicate de a contribui la îmbunătățirea bunăstării animalelor prin cooperare și crearea de rețele. Prin urmare, rezultatele platformei vor depinde în mare măsură de participarea activă și constructivă a fiecărui membru.

Platforma este, în primul rând, un forum pentru schimburi de informații și de experiență. Ea reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a crește gradul de înțelegere, de a spori încrederea și cooperarea între membrii săi.

Platforma va fi, de asemenea, locul ideal în care toate forurile/grupurile de lucru specializate privind bunăstarea animalelor își vor putea prezenta activitățile și proiectele și vor putea stabili de comun acord o serie de angajamente voluntare. În prezent, bunăstarea animală este discutată la nivel internațional în diverse foruri, cum ar fi Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, organizația EuroFAWC sau Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor. Platforma ar putea, prin urmare, să conecteze aceste foruri/grupuri diferite și să contribuie la îmbunătățirea rezultatelor generale.

Comisia consideră că platforma ar trebui să stabilească o serie de obiective concrete și realizabile, pentru a obține efecte pe termen lung cu privire la modul în care sunt abordate aspectele legate de bunăstarea animalelor.

Platforma s-ar putea axa pe proiecte specifice pentru a ajuta Comisia să-și atingă obiectivele, care includ îmbunătățirea legislației UE privind bunăstarea animalelor sau promovarea standardelor UE la nivel mondial. Deși aceste chestiuni țin, în principal, de competența statelor membre și a instituțiilor UE, părțile interesate își pot folosi experiența și expertiza pentru a sprijini și a completa aceste activități prin intermediul unor puncte de vedere și mijloace diverse (cercetare aplicată, educație, formare profesională, conferințe etc.).

Platforma ar putea, de asemenea, să desfășoare activități în domenii în care nu există o legislație specifică a UE sau activități pentru a promova bunele practici în domeniul bunăstării animalelor. Acest lucru ar putea fi realizat prin elaborarea de documente de orientare cu privire la aspecte specifice (de exemplu, eliminarea treptată a castrării purceilor) sau la teme mai generale (de exemplu, etichetarea în materie de bunăstare a animalelor).

 

Cum este abordată bunăstarea animalelor la nivelul UE? Care este legislația în vigoare?

Primul act legislativ al UE privind bunăstarea animalelor a fost adoptat în 1974[1] și a vizat protecția animalelor în abatoare. De atunci, UE a adoptat texte legislative pentru protecția animalelor de fermă și de laborator. Există, de asemenea, dispoziții ale UE privind deținerea animalelor în grădini zoologice care fac referință la bunăstarea animalelor. De asemenea, UE a interzis utilizarea capcanelor cu pedală pentru capturarea animalelor sălbatice.

Animalele de fermă sunt protejate de un set general de norme ale UE privind creșterea animalelor, precum și prin dispoziții specifice referitoare la transport și sacrificare/ucidere. În plus, există norme specifice suplimentare pentru creșterea găinilor ouătoare, a puilor pentru producția de carne, a porcilor și vițeilor.

De asemenea, UE integrează cerințele privind bunăstarea animalelor în normele privind subvențiile agricole (ecocondiționalitate și programele de dezvoltare rurală), precum și privind agricultura ecologică.

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene impune Uniunii și statelor membre să țină pe deplin seama de cerințele privind bunăstarea atunci când elaborează sau pun în aplicare anumite politici ale Uniunii, având în vedere faptul că animalele sunt ființe sensibile.

Cu toate acestea, această obligație nu constituie un temei juridic care să permită Uniunii să adopte acte legislative cu privire la orice aspecte legate de bunăstarea animalelor. Unele dintre acestea sunt în continuare de competența exclusivă a statelor membre (a se vedea întrebarea următoare cu privire la animalele sălbatice).

În acest sens, activitățile Comisiei privind bunăstarea animalelor nu se rezumă doar la legislație. În timp ce punerea în aplicare a normelor UE este în principal responsabilitatea statelor membre, Comisia efectuează, de asemenea, audituri periodice pentru a verifica dacă autoritățile competente efectuează controale oficiale în mod corespunzător.

În plus, Comisia este implicată activ în promovarea standardelor UE privind bunăstarea animalelor la nivel internațional, prin normele mondiale ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și prin acorduri bilaterale/cooperarea cu țările din afara UE.

În sfârșit, Comisia organizează în mod regulat activități de formare privind bunăstarea animalelor pentru funcționarii din statele membre și din țările terțe. În viitorul apropiat, Comisia va desemna, de asemenea, centrele de referință privind bunăstarea animalelor (a se vedea mai jos).

 

Cine este responsabil cu aplicarea acestor norme?

Statele membre au un rol important de jucat în toate situațiile, deoarece ele sunt responsabile cu punerea în aplicare a normelor UE prin diferite mijloace, care includ controalele oficiale, dar și dezvoltarea și punerea în aplicare a unor instrucțiuni, orientări și campanii de informare pentru funcționari și părțile interesate. Aceste activități de dezvoltare pot implica, de asemenea, finanțarea programelor de cercetare la nivel național.

În special, numeroase acte legislative ale UE privind bunăstarea animalelor prevăd obligația statelor membre de a furniza și de a valida formarea persoanelor care se ocupă de animale. Prin urmare, statele membre trebuie să aloce resurse corespunzătoare pentru a se asigura că operatorii dețin competențele necesare în cazul în care manipulează și cresc animale.

 

Care este situația animalelor care nu sunt vizate de legislația UE și a animalelor sălbatice?

În tratatele UE, bunăstarea animalelor reprezintă un aspect ce trebuie luat în considerare în cadrul anumitor politici ale UE, cum ar fi agricultura sau piața internă. UE nu are competența de a aborda toate problemele legate de bunăstarea animalelor (a se vedea mai sus).

Acest lucru este valabil, de exemplu, în ceea ce privește bunăstarea câinilor/pisicilor fără stăpân sau utilizarea animalelor în spectacole sau concursuri (coride, concursuri de rodeo, circuri, câini sau cai de curse etc.). Deși Comisiei i se solicită în mod frecvent să acționeze cu privire la aceste aspecte, ea nu are competența legală de a interveni.

Uniunea are, de asemenea, o competență foarte limitată cu privire la bunăstarea animalelor sălbatice.

În ceea ce privește bunăstarea animalelor sălbatice ținute în captivitate, o directivă privind grădinile zoologice și acvariile conține trimiteri la cerințele privind bunăstarea animalelor. Alte animale sălbatice ținute în captivitate nu intră sub incidența normelor UE privind bunăstarea animalelor (de exemplu, circurile sau magazinele de animale de companie).

Cu excepția interdicției de a utiliza capcane cu pedală, Uniunea nu dispune de o legislație care să protejeze animalele sălbatice.

Vor fi adoptate noi norme în viitorul apropiat?

În prezent, prioritatea Comisiei este să se asigure că normele existente sunt puse în aplicare pe deplin. Într-adevăr, nu are rost să se adopte noi cerințe dacă cele existente nu sunt încă aplicate în mod corespunzător.

Acest lucru nu înseamnă că Comisia nu ia măsuri cu privire la problemele legate de bunăstarea animalelor care țin de sfera de competență a Uniunii.

Bunăstarea animalelor poate fi îmbunătățită în mod substanțial prin intermediul mai multor activități fără caracter legislativ pe care Comisia le dezvoltă în prezent (a se vedea întrebarea următoare).

 

Va adopta Comisia o nouă strategie privind bunăstarea animalelor? Dacă nu, ce măsuri va lua pentru protejarea bunăstării animalelor?

În 2012, Comisia a adoptat o strategie a UE privind protecția și bunăstarea animalelor, care a inclus o serie de acțiuni care urmau a fi efectuate.

În primul rând, Comisia dorește să finalizeze acțiunile aflate în curs, care constau în șase studii și rapoarte. Unele dintre ele sunt tehnice, în timp ce altele sunt mai strategice, dar toate sunt importante pentru a alimenta reflecțiile noastre viitoare în materie de bunăstare a animalelor. Unele dintre acestea vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea punerii în aplicare prin elaborarea de documente de orientare (bune practici privind transportul animalelor, bune practici în materie de sacrificare/ucidere a animalelor).

Prin urmare, este o prioritate pentru Comisie să se asigure că, până la sfârșitul anului 2017, toate aceste acțiuni vor fi finalizate, pentru a dispune de toate informațiile necesare în viitor.

Acesta este motivul pentru care, pentru moment, Comisia nu lucrează la o altă strategie.

Pe lângă finalizarea strategiei din 2012, Comisia desfășoară activități privind patru priorități:

  1. o mai bună aplicare a normelor UE privind bunăstarea animalelor;
  2. dezvoltarea dialogului dintre părțile interesate;
  3. promovarea standardelor UE la nivel mondial;
  4. desemnarea centrelor de referință ale UE pentru bunăstarea animalelor.

În ceea ce privește îmbunătățirea aplicării normelor UE, Comisia și-a axat acțiunile pe proiecte specifice în urma rezultatelor auditurilor precedente. S-a acordat prioritate în special bunăstării porcinelor, în acest domeniu existând încă numeroase cazuri de nerespectare a legislației în ceea ce privește interzicerea tăierii cozii practicate în mod uzual și furnizarea de materiale manevrabile pentru porci. De asemenea, Comisia sprijină activ statele membre în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a legislației în materie de transport, cu un accent special pe exportul de animale vii către țări din afara UE.

Dialogul cu părțile interesate va fi dezvoltat prin activitățile platformei. Comisia a adoptat decizia de creare a platformei în ianuarie 2017 și se prevede organizarea a cel puțin două reuniuni în fiecare an.

Promovarea standardelor UE la nivel mondial se realizează prin diverse activități pe termen lung, cum ar fi negocierea de standarde internaționale în cadrul Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (în prezent, există 13 standarde de bunăstare a animalelor la nivel internațional, ca urmare a impulsului UE) și includerea de dispoziții privind bunăstarea animalelor în acordurile bilaterale de liber schimb.

Desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene va avea loc în termen de un an de la intrarea în vigoare a noului regulament privind controalele oficiale (a se vedea mai jos).

 

Cum va fi abordată bunăstarea animalelor în noul regulament privind controalele oficiale?

Regulamentul impune Uniunii să desemneze centrele de referință ale UE pentru bunăstarea animalelor. Ele vor sprijini țările din UE în ceea ce privește controalele oficiale, prin efectuarea de studii științifice și tehnice, susținerea de cursuri de formare și diseminarea rezultatelor cercetărilor și a informațiilor privind inovațiile tehnice. De asemenea, centrele de referință ale UE vor furniza expertiză tehnică și științifică cu privire la metodele de evaluare și de îmbunătățire a bunăstării animalelor.

Regulamentul se aplică, de asemenea, controalelor oficiale privind normele de bunăstare a animalelor, de exemplu privind transportul, sacrificarea și creșterea animalelor, și permite adoptarea de reglementări ale Comisiei pentru a adapta cerințele privind controalele oficiale astfel încât acestea să răspundă nevoilor specifice în materie de bunăstare a animalelor, cum ar fi introducerea unor indicatori privind bunăstarea animalelor.

Regulamentul (UE) 2017/265 a intrat în vigoare la 27 aprilie 2017, iar desemnarea centrelor de referință ale UE va trebui să fie finalizată în termen de un an de la data respectivă.

 

Pentru mai multe informații:

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en

 

[1] Directiva 74/577/CEE a Consiliului din 18 noiembrie 1974 privind asomarea animalelor înainte de sacrificare JO L 316, 26.11.1974, p. 10.

MEMO/17/1426

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar