Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Promovarea Corpului european de solidaritate: întrebări și răspunsuri

Bruxelles, 30 mai 2017

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o propunere privind un temei juridic și un buget special pentru Corpul european de solidaritate.

IP/17/1383

Care este ideea de bază a Corpului european de solidaritate?

Solidaritatea este una dintre valorile comune ale Uniunii Europene, fiind împărtășită de cetățeni și de statele membre și promovată în contextul acțiunilor interne și externe ale Uniunii.

După cum a afirmat președintele Juncker în discursul său din 2016 privind starea Uniunii, prin care a anunțat crearea Corpului european de solidaritate: Deseori, dăm mai repede dovadă de solidaritate în situații de urgență. Atunci când dealurile din Portugalia au luat foc, flăcările au fost stinse de avioane trimise de Italia. Atunci când România a rămas fără curent electric din cauza inundațiilor, generatoarele trimise de Suedia au readus lumina în casele oamenilor. Atunci când mii de refugiați au debarcat pe țărmurile Greciei, li s-a oferit adăpost în corturile trimise de Slovacia. În același spirit, Comisia propune astăzi instituirea unui Corp european de solidaritate.

Obiectivul Corpului european de solidaritate este acela de a le oferi tinerilor șansa de a lua parte la o serie de activități de solidaritate care abordează situații dificile din întreaga UE. Participarea la aceste activități nu numai că este benefică pentru dezvoltarea personală a tinerilor, pentru implicarea lor activă în societate și pentru capacitatea lor de inserție profesională, ci ajută și organizațiile neguvernamentale, organismele publice și întreprinderile în eforturile pe care le depun pentru a face față provocărilor societale și de altă natură.

De ce are Corpul european de solidaritate nevoie de un temei juridic?

În prezent, Corpul european de solidaritate este implementat în cadrul a opt programe diferite, fiecare având propriul temei juridic, propriile obiective și propriul buget [Programul Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), programul LIFE, Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Sănătate”, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională , Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală; pentru mai multe informații, consultați fișa informativă].

Un temei juridic de sine stătător va oferi un singur instrument de finanțare cuprinzător, cu un set clar de obiective. Acesta va contribui la consolidarea Corpul european de solidaritate, prin creșterea coerenței, a impactului și a eficienței sale din punctul de vedere al costurilor, precum și la crearea și mai multor oportunități pentru tineret. Cu ocazia lansării Corpului european de solidaritate în decembrie 2016, Comisia s-a angajat să prezinte o propunere legislativă până în primăvara anului 2017.

Care va fi bugetul Corpului european de solidaritate?

Comisia Europeană propune ca bugetul global disponibil pentru implementarea Corpului european de solidaritate să fie stabilit la 341 500 000 EUR, în prețuri actuale, pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020. Acest lucru este prevăzut în temeiul juridic și va garanta un buget stabil pentru această inițiativă în următorii trei ani.

Costurile aferente plasamentelor variază în funcție de durata acestora și de țara în care se efectuează, de exemplu, pentru un plasament de voluntariat de șase luni, UE va oferi între 3 400 și 6 500 EUR.

GUVERNANȚA

Care este structura organizatorică responsabilă?

În prezent, în prima sa fază, Corpul european de solidaritate este finanțat și gestionat de opt programe diferite. Conform noii propuneri, Corpul european de solidaritate va fi implementat de Comisia Europeană, de agențiile naționale Erasmus+ din statele membre și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Agențiile naționale Erasmus+, care sunt deja responsabile pentru gestionarea componentei pentru tineret a programului Erasmus+, vor fi însărcinate cu implementarea celor mai multe dintre acțiunile Corpului european de solidaritate: evaluarea cererilor din partea organizațiilor care solicită eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate, acordarea granturilor UE pentru plasamente și proiecte, asigurarea formării profesionale și a sprijinului, organizarea activităților de colaborare în rețea sau promovarea Corpului european de solidaritate la nivel național.

Comisia Europeană, cu sprijinul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, va gestiona serviciile orizontale destinate participanților la Corpul european de solidaritate, de exemplu, formarea profesională online, sprijinul lingvistic online și asigurările. De asemenea, agenția va atribui eticheta de calitate anumitor tipuri de părți interesate (de exemplu, rețele europene, organizații internaționale sau organisme însărcinate cu implementarea sistemelor naționale sau a fondurilor cu gestiune partajată ale UE etc.), care ar putea solicita finanțare și din partea agenției.

În plus, un nou creat Centru de resurse al Corpului european de solidaritate va sprijini organismele de implementare și organizațiile participante, în special în ceea ce privește certificarea și documentarea aptitudinilor dobândite de tineri în cursul activităților la care participă.

Care va fi rolul serviciilor de ocupare a forței de muncă ?

Actorii de pe piața muncii, cum sunt serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, dar și camerele de comerț, vor putea contribui la Corpul european de solidaritate prin facilitarea realizării plasamentelor pentru locuri de muncă și a plasamentelor pentru stagii, adică prin găsirea candidaților adecvați pentru posturile vacante. Sprijinul lor se va baza pe structurile existente.

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă, în special, dispun de o mare capacitate de a culege informații de pe piața forței de muncă, având de exemplu acces la posturile vacante atât din țara lor (prin intermediul propriei baze de date), cat și de peste hotare (prin EURES). În plus, aceste servicii ar putea să sprijine implicarea angajatorilor în promovarea Corpului european de solidaritate, precum și să încurajeze tinerii să se înscrie. Ele pot, de asemenea, să furnizeze sprijin post-plasament participanților la Corpul european de solidaritate, pentru a se asigura că plasamentul acestora devine un punct de lansare pe piața muncii.

Actorii de pe piața muncii, inclusiv serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, vor putea să solicite granturi, în mod individual sau colectiv, prin intermediul agențiilor naționale Erasmus+.

ACTIVITĂȚI

Activitățile sprijinite vor rămâne aceleași?

În prezent, Corpul european de solidaritate le oferă participanților individuali plasamente pentru acțiuni de voluntariat, pentru stagii sau pentru locuri de muncă. Pe baza noului temei juridic, Corpul european de solidaritate nu numai că va sprijini tinerii în efectuarea unor activități de voluntariat cu durata de până la 12 luni, a unor stagii cu durata între 2 și 6 luni și a unor plasamente la locuri de muncă cu durata între 2 și 12 luni, în conformitate cu legislația națională relevantă, ci le va oferi participanților și ocazia de a-și elabora propriile proiecte de solidaritate sau de a efectua activități de voluntariat în cadrul unui grup. Se acordă o atenție deosebită participanților provenind din medii defavorizate. O serie de măsuri de sprijin (de exemplu, formarea profesională, asigurarea, furnizarea unui certificat) vor fi disponibile pentru toate tipurile de plasamente și proiecte.

Ce este o echipă de voluntariat?

În cadrul propunerii, un element nou al Corpului european de solidaritate îl reprezintă activitățile efectuate de echipele de voluntariat. Acestea vor permite unor grupuri de 10 până la 40 de tineri din diferite țări participante să efectueze împreună activități de voluntariat în cadrul unor proiecte de muncă în folosul comunității, pe perioade cuprinse între două săptămâni și două luni. Astfel de proiecte ar putea include, de exemplu, refacerea siturilor din patrimoniul cultural deteriorate de dezastre naturale, protejarea speciilor pe cale de dispariție, organizarea de activități educative în taberele de refugiați etc. În pofida duratei lor mai scurte, aceste activități vor fi fructuoase atât pentru participanți, cât și pentru comunități.

Ce este un proiect de solidaritate?

Proiectele de solidaritate sunt inițiative locale, lansate și realizate de grupuri de participanți la Corpul european de solidaritate, cu durata între două și douăsprezece luni. Ele constau în activități de voluntariat conduse de tineri, în cadrul cărora participanții la Corpul european de solidaritate joacă un rol activ în proiectarea și implementarea propriilor lor idei destinate să aducă beneficii comunităților lor locale, în orice domeniu legat de solidaritate.

Spre deosebire de plasamentele pentru acțiunile de voluntariat, aceste activități se bazează, în mod tipic, pe proiecte, iar participanții la Corpul european de solidaritate stabilesc, în mod autonom, perioada de timp necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor, în funcție de obiectivele și de rezultatele planificate ale proiectului.

Proiectele de solidaritate sunt implementate, în mod tipic, în țările de reședință ale participanților la Corpul european de solidaritate. Ca și în cazul plasamentelor pentru activități de voluntariat în țara de origine, aceste proiecte oferă un stimulent pentru participarea tinerilor provenind din medii defavorizate, cărora le-ar putea fi greu să beneficieze de plasamente în străinătate, dar care doresc totuși să se implice pe plan social.

Ce sunt activitățile de colaborare în rețea?

Activitățile de colaborare în rețea urmăresc crearea unui sentiment de apartenență la Corpul european de solidaritate, însoțind implementarea acestuia și sporindu-i eficacitatea, impactul și vizibilitatea. Aceste activități ar putea fi legate, de exemplu, de informarea nou-veniților cu privire la Corpul european de solidaritate, de forumurile consultative, de schimbul de bune practici, de evenimentele de sprijin post-plasament sau de stabilirea unor rețele de foști participanți.

CORELARE ȘI PLASAMENTE

Cine se poate înscrie în Corpul european de solidaritate?

Orice tânăr cu vârsta între 17 și 30 de ani care este resortisant al unei țări participante sau care locuiește legal într-o țară participantă poate să se înscrie în Corpul european de solidaritate. Vârsta minimă pentru participarea la un proiect de solidaritate este de 18 ani. Proiectul de regulament vizează statele membre ale UE; participarea altor țări va fi posibilă pe baza unor acorduri bilaterale.

În prezent, în prima fază, dimensiunea geografică a Corpului european de solidaritate include cele 28 de state membre ale UE, dar, în funcție de programul UE care finanțează un anumit proiect, pot fi implicate și alte țări (pentru mai multe informații, consultați fișa informativă)

Este posibil ca unii resortisanți ai țărilor terțe să nu aibă toate drepturile și permisele necesare pentru a locui într-o altă țară din UE în scopul efectuării unui plasament. Este responsabilitatea organizației participante să se asigure că orice persoană pe care dorește să o angajeze pentru un plasament în cadrul unui proiect dispune de drepturile și permisele necesare.

Tinerii care se înscriu în Corpul european de solidaritate vor trebui să adere la declarația de misiune și la principiile Corpului european de solidaritate. Înscrierea se poate efectua cu ușurință pe o pagină de internet specială, prin intermediul Portalului european pentru tineret: www.europa.eu/solidarity-corps.

Înscrierea reprezintă o garanție a obținerii unui plasament?

Toți tinerii înscriși pot lua parte la formarea generală online și la eventualele activități de consolidare a comunității desfășurate în cadrul comunităților lor locale. Înscrierea nu garantează însă obținerea unui plasament în cadrul unui proiect. Aceasta depinde de buget, de disponibilitatea proiectelor și de interesele specifice ale candidaților.

Propunerea prevede însă proiecte de solidaritate, ceea ce le permite tinerilor care s-au înscris să acționeze din proprie inițiativă și să își pună în aplicare ideile de solidaritate la nivel local, în loc să aștepte un plasament.

Care sunt cerințele pentru organizații?

Organizațiile participante vor fi evaluate cu atenție (de agențiile naționale Erasmus+ sau de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, în funcție de profilul lor) și trebuie să se oblige să respecte Carta Corpului european de solidaritate, prin care se angajează să încurajeze dezvoltarea personală și profesională a participanților la Corpul european de solidaritate, să garanteze condiții de lucru sigure și decente, să asigure formarea profesională adecvată și să sprijine participanții să dobândească aptitudinile necesare pentru efectuarea plasamentului lor. Este prevăzută o nouă etichetă de calitate pentru organizațiile care asigură plasamente în cadrul Corpului european de solidaritate.

Cum funcționează procesul de corelare?

În momentul înscrierii în Corpul european de solidaritate prin intermediul Portalului european pentru tineret, tinerii vor putea preciza, pe lângă informațiile privind experiența lor școlară și profesională și interesele lor personale, și tipul de proiecte la care ar dori să participe, țările în care ar dori să fie plasați și perioada în care sunt disponibili pentru a participa. Tinerii pot alege între tipurile de plasamente și își pot exprima interesul pentru implicarea în anumite domenii de solidaritate.

În momentul înscrierii, tinerii pot, de asemenea, să își pună în evidență experiența și cunoștințele specifice pe care le-ar putea utiliza în cadrul Corpului european de solidaritate, de exemplu, cele din domeniul muncii cu refugiații, cu copiii, cu vârstnicii sau cu persoanele cu handicap, cele din domeniul educației, al primului ajutor, al construcțiilor, al ingineriei, al managementului de proiect sau din alte domenii.

Organizațiile vor avea posibilitatea de a alege dintre candidații a căror motivație și ale căror interese și aptitudini corespund cel mai bine necesităților lor. Participanții sunt liberi să accepte sau să refuze orice ofertă a unei organizații.

Ce costuri sunt acoperite de diferitele tipuri de plasamente?

Pentru un plasament ca voluntar, vor fi acoperite cheltuielile de întreținere, cum ar fi masa, cazarea și bani de buzunar în valoare de până la 155 EUR pe lună, precum și cheltuielile de călătorie și de asigurare.

Plasamentele pentru locuri de muncă se vor baza pe un contract de muncă, iar salariile vor fi stabilite în conformitate cu actele cu putere de lege naționale și cu convențiile colective aflate în vigoare în țara în care se efectuează munca respectivă.

Plasamentele pentru stagii se vor baza pe un acord scris și vor fi remunerate de către organizația gazdă. Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul Corpului vor fi orientate în funcție de principiile evidențiate în cadrul de calitate pentru stagii.

Atât în cazul plasamentelor pentru locuri de muncă, cât și în cazul plasamentelor pentru stagii, se prevede, pe lângă remunerare, și un sprijin financiar pentru călătorii. Pentru tinerii provenind din medii defavorizate, sunt prevăzute fonduri complementare, pentru ca aceștia să își poată acoperi eventualele cheltuieli suplimentare necesare. Corpul va acoperi, de asemenea, anumite costuri suportate de organizațiile participante. Acestea pot include o contribuție financiară pentru costurile cu personalul sau pentru formare profesională specifică și mentorat.

Organizațiile le pot cere bani participanților pentru cooptarea lor?

Nu. Nicio persoană fizică sau entitate nu le poate cere participanților niciun fel de contribuție financiară sau de taxă pentru selecția în vederea participării la un proiect.

Care este situația asigurărilor sociale și de sănătate?

Potrivit propunerii, participanții trebuie să primească o asigurare complementară de sănătate și contra accidentelor pentru cheltuielile legate de asigurări care nu sunt deja acoperite de cardul european de asigurări sociale de sănătate sau de alte sisteme de asigurări la care au aderat participanții.

În ceea ce privește locurile de muncă, stagiile și asigurările sociale aferente, se aplică anumite specificități, în conformitate cu actele cu putere de lege naționale și cu convențiile colective de muncă din țara în care se efectuează plasamentul.

Se va asigura sprijin lingvistic?

Da. Participanții la Corpul european de solidaritate care acceptă o ofertă de plasament într-o altă țară vor avea acces la un curs de limbă online care să le permită să își evalueze și să își îmbunătățească competențele în limba străină pe care o vor utiliza pentru a-și efectua plasamentul în străinătate.

Ce fel de certificat vor primi participanții?

Participanții la Corpul european de solidaritate vor primi certificatul emis de corp după ce au încheiat un plasament. Certificatul va identifica și va documenta cunoștințele, competențele și aptitudinile dobândite în cursul plasamentului.

Când se preconizează că va intra în vigoare Regulamentul privind Corpul european de solidaritate?

Proiectul de regulament trebuie adoptat în prezent de Parlamentul European și de Consiliu pentru a putea intra în vigoare la data propusă de Comisie, și anume 1 ianuarie 2018. În declarația lor comună, instituțiile UE s-au angajat să adopte propunerea până la sfârșitul acestui an.

MEMO/17/1370

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar