Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Przyszłość Europejskiego Korpusu Solidarności: pytania i odpowiedzi

Bruksela, 30 maja 2017 r.

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący stworzenia oddzielnej podstawy prawnej i budżetu Europejskiego Korpusu Solidarności.

IP/17/1383

Jaka idea przyświeca Europejskiemu Korpusowi Solidarności?

Solidarność jest wspólną wartością Unii Europejskiej – solidarność między obywatelami, między państwami członkowskimi oraz w działaniach Unii, zarówno na jej obszarze, jak i poza nim.

Jak powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r., zapowiadając utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności: Często najchętniej okazujemy solidarność w obliczu sytuacji wyjątkowych. Gdy w Portugalii płonęły wzgórza, płomienie gasiły włoskie samoloty . Gdy powodzie spowodowały przerwy w dostawach prądu w Rumunii, dzięki szwedzkim generatorom prądu zapalono ponownie światła. Gdy na wybrzeża Grecji docierały tysiące uchodźców, za schronienie posłużyły im słowackie namioty. W tym samym duchu Komisja proponuje dziś utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest danie młodym ludziom możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach solidarnościowych, które prowadzone są w całej UE podczas trudnych sytuacji. Uczestnictwo jest korzystne nie tylko z punktu widzenia rozwoju osobistego młodzieży, aktywnego zaangażowania w życie społeczne i szans na zatrudnienie, ale również wspiera organizacje pozarządowe, organy krajowe i przedsiębiorstwa w ich staraniach mających na celu sprostanie wyzwaniom o charakterze społecznym i innym.

Dlaczego Europejski Korpus Solidarności potrzebuje podstawy prawnej?

Europejski Korpus Solidarności jest obecnie realizowany z wykorzystaniem ośmiu różnych programów posiadających własne podstawy prawne, cele i budżety (program ERASMUS +, program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), program LIFE, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Zdrowie”, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; więcej informacji można znaleźć w arkuszu informacyjnym).

Oddzielna podstawa prawna umożliwi stworzenie jednego kompleksowego instrumentu finansowania obejmującego jasno sprecyzowane cele. Pomoże to skonsolidować Europejski Korpus Solidarności przez zwiększenie jego spójności, oddziaływania i efektywności pod względem kosztów oraz stworzy jeszcze więcej możliwości dla młodzieży. Inaugurując Europejski Korpus Solidarności w grudniu 2016 r., Komisja zobowiązała się do przedstawienia wniosku ustawodawczego wiosną 2017 r.

Ile będzie wynosił budżet Europejskiego Korpusu Solidarności?

Komisja Europejska proponuje ustalenie całkowitego dostępnego budżetu na wdrożenie Europejskiego Korpusu Solidarności na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na poziomie 341 500 000 EUR w cenach bieżących. Jest to zapisane w podstawie prawnej i będzie gwarantowało stabilny budżet tej inicjatywy przez najbliższe trzy lata.

Koszty staży różnią się w zależności od czasu trwania i kraju, w którym się odbywają, np. na sześciomiesięczny staż wolontariacki UE przeznaczy od 3 400 EUR do 6 500 EUR.

ZARZĄDZANIE

Jaka struktura organizacyjna będzie odpowiedzialna za zarządzanie korpusem?

Obecnie, na pierwszym etapie, Europejski Korpus Solidarności jest finansowany i zarządzany z ramienia ośmiu różnych programów UE. Zgodnie z nowym wnioskiem Europejski Korpus Solidarności będzie wdrażany przez Komisję, agencje narodowe programu Erasmus+ w państwach członkowskich oraz Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Agencje narodowe programu Erasmus+, które zarządzają działaniami tego programu dotyczącymi młodzieży, będą odpowiedzialne za wdrażanie większości działań Europejskiego Korpusu Solidarności: ocenianie wniosków od organizacji ubiegających się o znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, przyznawanie unijnych dotacji na staże i projekty, organizowanie szkoleń i zapewnianie wsparcia, organizowanie działań służących tworzeniu sieci kontaktów, promowanie Europejskiego Korpusu Solidarności na szczeblu krajowym.

Komisja Europejska, przy wsparciu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, będzie odpowiedzialna za usługi horyzontalne na rzecz uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności, tj. szkolenia online, wsparcie językowe online i ubezpieczenie. Agencja będzie również przyznawać znak jakości niektórym rodzajom podmiotów (np. sieciom ogólnoeuropejskim, organizacjom międzynarodowym lub organom odpowiedzialnym za wdrażanie systemów krajowych lub unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego itp.), które mogą również składać do agencji wnioski o finansowanie.

Poza tym nowo utworzone centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności będzie wspierać organy wdrażające i organizacje uczestniczące, szczególnie w odniesieniu do certyfikacji i dokumentowania umiejętności nabytych przez osoby młode w trakcie wykonywanych działań.

Jaka będzie rola służb zatrudnienia?

Podmioty działające na rynku pracy, takie jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia, lecz również izby handlowe, będą mogły wnieść swój wkład do Europejskiego Korpusu Solidarności, ułatwiając znalezienie stażu w formie pracy lub praktyki zawodowej, kojarząc wakaty z odpowiednimi kandydatami. Wsparcie to będzie się opierać na istniejących strukturach.

Szczególnie publiczne służby zatrudnienia mają obszerne informacje o rynku pracy, tj. dostęp do ogłoszeń o miejscach pracy zarówno w kraju (za pośrednictwem własnych baz danych), jak i za granicą (poprzez EURES). Mogą one ponadto pomóc dotrzeć do pracodawców w celu promowania Europejskiego Korpusu Solidarności, jak również do osób młodych, aby zachęcić je do rejestrowania się. Służby te mogą również zapewniać uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności wsparcie po zakończeniu takiego stażu, aby zagwarantować, by był on krokiem do wejścia na rynek pracy.

Podmioty działające na rynku pracy, w tym publiczne i prywatne służby zatrudnienia, będą mogły – indywidualnie lub wspólnie – ubiegać się o dotacje za pośrednictwem agencji narodowych programu Erasmus+.

DZIAŁANIA

Czy zmienią się działania objęte wsparciem?

Europejski Korpus Solidarności oferuje obecnie staże wolontariackie, w formie praktyk zawodowych lub pracy dla indywidualnych uczestników. Oprócz wspierania działań wolontariackich młodzieży przez okres do 12 miesięcy, 2–6 miesięcznych staży w formie praktyk zawodowych oraz staży w formie pracy prowadzonych zgodnie z właściwym ustawodawstwem krajowym przez okres 2–12 miesięcy, dzięki nowej podstawie prawnej Europejski Korpus Solidarności zapewni również uczestnikom możliwość tworzenia własnych projektów solidarnościowych lub działania w ramach wolontariatu jako grupa. Szczególną uwagę zwraca się na uczestników pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. W odniesieniu do wszystkich staży i projektów dostępne będą środki wsparcia (takie jak szkolenia, ubezpieczenie, wystawienie certyfikatu).

Czym jest zespół wolontariuszy?

Nowym elementem Europejskiego Korpusu Solidarności, wprowadzonym w omawianym wniosku, są działania prowadzone przez zespoły wolontariuszy. Będą to grupy od 10 do 40 młodych osób z różnych krajów uczestniczących, które przez okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy pracują wspólnie jako wolontariusze przy projektach dotyczących prac społecznych. Projekty mogą obejmować np. odbudowę obiektów dziedzictwa kulturowego zniszczonych przez klęski żywiołowe, ochronę zagrożonych gatunków, organizowanie działań edukacyjnych w obozach dla uchodźców itp. Mimo krótkiego okresu trwania, działania te będą cenne zarówno dla uczestników, jak i dla społeczności.

Czym jest projekt solidarnościowy?

Projekty solidarnościowe to inicjatywy lokalne, organizowane i realizowane przez grupy uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności, trwające od dwóch do dwunastu miesięcy. Są to prowadzone przez młodzież działania wolontariackie, w ramach których uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności odgrywają aktywną rolę w opracowaniu i wdrażaniu własnych pomysłów na rzecz swoich lokalnych wspólnot, w jakichkolwiek obszarach związanych z ideą solidarności.

W odróżnieniu od staży wolontariackich, takie działania są zazwyczaj oparte na projektach, w ramach których uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności samodzielnie określają ilość czasu poświęcaną na swoje zadania w odniesieniu do celów i planowanych wyników projektu.

Projekty solidarnościowe zazwyczaj mają miejsce w kraju zamieszkania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności. Podobnie jak w przypadku staży wolontariackich, takie projekty zachęcają do uczestnictwa młode osoby w niekorzystnym położeniu, które chcą wnieść swój wkład w rozwój społeczeństwa, ale nie mogą brać udziału w zagranicznych projektach.

Czym są działania służące tworzeniu sieci kontaktów?

Działania służące tworzeniu sieci kontaktów mają na celu stworzenie poczucia przynależności do Europejskiego Korpusu Solidarności podczas realizacji jego zadań, zwiększając jego skuteczność, wpływ i widoczność. Działania te mogą być związane np. z informowaniem nowych uczestników o Europejskim Korpusie Solidarności, z forami konsultacyjnymi, wymianą dobrych praktyk, wsparciem po zakończeniu stażu lub tworzeniem sieci absolwentów.

KOJARZENIE CHĘTNYCH I STAŻY

Kto może zarejestrować się w Europejskim Korpusie Solidarności?

Każda osoba w wieku od 17 do 30 lat, będąca obywatelem kraju uczestniczącego lub legalnie w nim przebywająca, może zarejestrować się w Europejskim Korpusie Solidarności. Osoby biorące udział w projektach solidarnościowych muszą mieć co najmniej 18 lat. Projekt rozporządzenia obejmuje państwa członkowskie UE; uczestnictwo innych krajów będzie możliwe na podstawie umów dwustronnych.

Obecnie, na pierwszym etapie, zasięg geograficzny Europejskiego Korpusu Solidarności obejmuje 28 państw członkowskich UE, i w zależności od tego, z którego programu UE finansowany jest dany projekt, udział mogą wziąć również inne kraje (więcej informacji można znaleźć w arkuszu informacyjnym).

Obywatele państw trzecich mogą nie posiadać wszystkich praw i zezwoleń potrzebnych do przebywania w innym państwie UE przez okres trwania projektu. To organizacje uczestniczące są odpowiedzialne za zadbanie o to, by każda osoba, którą chcą włączyć do udziału w projekcie, miała takie prawa i zezwolenia.

Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zaakceptować jego deklarację misji oraz przestrzegać jego zasad. Rejestracja jest prosta i można jej dokonać na specjalnej stronie internetowej, za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego: www.europa.eu/solidarity-corps.

Czy rejestracja gwarantuje miejsce na stażu?

Wszystkie zarejestrowane młode osoby mogą wziąć udział w ogólnych szkoleniach online oraz w działaniach na rzecz budowania społeczności, jakie mogą mieć miejsce w ich lokalnych społecznościach. Rejestracja nie gwarantuje jednak miejsca w projekcie. Zależy to od budżetu, dostępności projektów i konkretnych zainteresowań kandydatów.

Wniosek przewiduje jednak projekty solidarnościowe, umożliwiające zarejestrowanej młodzieży samodzielne podejmowanie działań i wdrażanie swoich pomysłów na rzecz solidarności na szczeblu lokalnym, zamiast czekać na propozycję stażu.

Jakie są wymagania dotyczące organizacji?

Organizacje uczestniczące będą dokładnie oceniane (w zależności od ich profilu przez agencje narodowe Erasmus+ lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego) i muszą zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której podejmują się wspierać rozwój osobisty i zawodowy uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności, gwarantować bezpieczne i godne warunki pracy oraz zapewniać odpowiednie szkolenia i wsparcie, aby przekazać uczestnikom umiejętności niezbędne podczas stażu. Planuje się nowy znak jakości dla organizacji oferujących staże w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak działa proces kojarzenia chętnych?

Kiedy osoba młoda rejestruje się w Europejskim Korpusie Solidarności za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, oprócz informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zainteresowań może ona również wskazać, w jakich projektach chciałaby wziąć udział, które kraje ją interesują i kiedy może wziąć udział. Może ona wybrać rodzaj stażu oraz wyrazić zainteresowanie konkretnymi obszarami działań solidarnościowych.

Podczas rejestracji można również podkreślić swoje szczególne doświadczenie i wiedzę, które uczestnik wniesie do Europejskiego Korpusu Solidarności, jak np. praca z uchodźcami, dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, nauczanie, pierwsza pomoc, media, muzyka, sztuka, budownictwo, inżynieria, zarządzanie projektami lub w innych dziedzinach.

Organizacje będą mogły wybierać spośród kandydatów, których motywacja, zainteresowania i umiejętności najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Uczestnicy będą mogli swobodnie odrzucać lub przyjmować oferty składane przez organizacje.

Jakie koszty są pokrywane w ramach różnych rodzajów staży?

W przypadku stażu wolontariackiego pokrywane będą koszty utrzymania, takie jak wyżywienie, zakwaterowanie i miesięczne kieszonkowe w wysokości do 155 EUR, a także koszty podróży i ubezpieczenia.

Staże w formie pracy będą oparte na umowach o pracę, a warunki wynagrodzenia będą ustalane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz układami zbiorowymi obowiązującymi w kraju, w którym ma być wykonywana praca.

Staże w formie praktyk zawodowych będą oparte na pisemnej umowie i opłacane przez organizację przyjmującą. Staże w formie praktyk zawodowych oferowane w kontekście Europejskiego Korpusu Solidarności będą podlegały zasadom określonym w ramach jakości staży.

Oprócz wynagrodzenia, zarówno w przypadku staży w formie pracy jak i praktyk zawodowych przewidziano wsparcie finansowe na koszty podróży. Przewidziane jest również dodatkowe wsparcie finansowe dla młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, konieczne na pokrycie dodatkowych wydatków. Korpus będzie również pokrywał niektóre koszty ponoszone przez organizacje uczestniczące. Może to obejmować wkład finansowy do kosztów związanych z pracownikami lub specjalnymi szkoleniami i mentoringiem.

Czy organizacje mogą pobierać od uczestników pieniądze?

Nie. Żadna osoba prywatna ani podmiot nie mogą domagać się od uczestnika jakiegokolwiek wkładu finansowego ani opłat w związku z udziałem w projekcie.

Zabezpieczenie społeczne i ubezpieczenie

Wniosek przewiduje, że uczestnicy otrzymają dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w odniesieniu do wydatków obejmowanych ubezpieczeniem, które nie byłyby objęte europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego lub innymi programami ubezpieczeń, do których należą uczestnicy.

Jeśli chodzi o staże polegające na pracy i praktykach zawodowych i związane z nimi ubezpieczenie społeczne, zastosowanie mają szczególne postanowienia wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz układów zbiorowych obowiązujących w kraju, w którym będzie się odbywał staż.

Czy przewiduje się wsparcie językowe?

Tak. Uczestnicy Europejskiego Korpus Solidarności, którzy przyjmą ofertę udziału w stażu transgranicznego, otrzymają dostęp do kursu językowego online. W ten sposób będą mogli ocenić i podnieść swoje kwalifikacje w języku obcym, którym będą się posługiwać podczas stażu za granicą.

Jakiego rodzaju świadectwa otrzymają uczestnicy?

Po ukończeniu stażu członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności otrzymają świadectwa Europejskiego Korpusu Solidarności. Świadectwo będzie określać i dokumentować wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte przez osoby młode w trakcie stażu.

Kiedy przewidziane jest wejście w życie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przed wejściem w życie projekt rozporządzenia musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. Komisja zaproponowała, aby dniem wejścia w życie był dzień 1 stycznia 2018 r. We wspólnej deklaracji instytucje UE zobowiązały się do realizacji tego wniosku do końca bieżącego roku.

MEMO/17/1370

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar