Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Tolesnis Europos solidarumo korpuso etapas. Klausimai ir atsakymai

Briuselis, 2017 m. gegužės 30 d.

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos solidarumo korpusui skirto teisinio pagrindo ir biudžeto.

IP/17/1383

Kodėl buvo sukurtas Europos solidarumo korpusas?

Solidarumas – bendra Europos Sąjungos vertybė, puoselėjama jos piliečių ir valstybių narių, vykdant veiklą Sąjungos viduje ir už jos ribų.

2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris pranešė apie kuriamą Europos solidarumo korpusą: „Dažnai solidarumą aiškiausiai rodome susidūrę su pavojais. Kai degė Portugalijos kalvos, ugnį gesino Italijos lėktuvai. Kai dėl potvynių nutrūko elektros tiekimas Rumunijoje, energiją tiekė Švedijos generatoriai. Kai tūkstančiai pabėgėlių išsilaipino Graikijos pakrantėse, jiems užuovėja buvo suteikta Slovakijos palapinėse. Ta pačia dvasia šiandien Komisija siūlo sukurti Europos solidarumo korpusą.“

Europos solidarumo korpuso paskirtis – suteikti jaunuoliams galimybę dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje, kuria padedama spręsti problemas visoje ES. Dalyvaudami tokioje veikloje jaunuoliai gali asmeniškai tobulėti, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir įgyti įsidarbinimo galimybių. Tai taip pat padeda nevyriausybinėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir bendrovėms spręsti visuomenės ir kitus uždavinius.

Kodėl Europos solidarumo korpusui reikalingas teisinis pagrindas?

Šiuo metu Europos solidarumo korpuso veikla reglamentuojama pagal aštuonias skirtingas programas, kurių kiekviena turi savo teisinį pagrindą, tikslus ir biudžetą (programa „ERASMUS+“, ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), programa LIFE, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, Sveikatos programa, programa „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondas ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai). Daugiau informacijos pateikiama šioje informacijos suvestinėje.

Atskiru teisiniu pagrindu bus sukurta viena išsami finansavimo priemonė, turinti aiškius tikslus. Tai padės sustiprinti Europos solidarumo korpusą – padidės jo nuoseklumas, poveikis ir išlaidų efektyvumas, taip pat bus sukurta dar daugiau galimybių jaunimui. 2016 m. gruodžio mėn. pradėjus veikti Europos solidarumo korpusui Komisija įsipareigojo iki 2017 m. pavasario pateikti pasiūlymą dėl teisės akto.

Koks bus Europos solidarumo korpuso biudžetas?

Europos solidarumo korpusui įgyvendinti Europos Komisija siūlo bendrą 341 500 000 EUR biudžetą einamosiomis kainomis (2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.). Tai įtvirtinta teisinio pagrindo dokumente ir tai užtikrins stabilų šios iniciatyvos biudžetą ateinančius trejus metus.

Projektų sąnaudos skiriasi atsižvelgiant į jų trukmę ir šalį, kurioje jie vykdomi. Pavyzdžiui, už šešių mėnesių savanorišką veiklą ES skirs nuo 3 400 iki 6 500 EUR.

VALDYMAS

Kuri organizacinė struktūra bus atsakinga?

Per pirmąjį šiuo metu vykstantį etapą Europos solidarumo korpusas finansuojamas ir valdomas pagal aštuonias skirtingas ES programas. Pagal naująjį pasiūlymą Europos solidarumo korpusą įgyvendins Europos Komisija, „Erasmus +“ nacionalinės agentūros valstybėse narėse ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).

„Erasmus+“ nacionalinės agentūros, atsakingos už programos „Erasmus+“ jaunimui skirtos dalies valdymą, taip pat bus atsakingos už didžiosios dalies Europos solidarumo korpuso veiklos įgyvendinimą. Jos vertins organizacijų teikiamus prašymus dėl Europos solidarumo korpuso kokybės ženklo, skirs ES dotacijas stažuotėms ir projektams, teiks mokymus ir pagalbą, organizuos tinklų kūrimo veiklą ir propaguos Europos solidarumo korpusą nacionaliniu lygmeniu.

Europos Komisija, padedama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos, administruos horizontaliąsias paslaugas, teikiamas Europos solidarumo korpuso dalyviams, pvz., kursus internete, internetinę kalbinę paramą ir draudimo paslaugas. Be to, Agentūra priskirs kokybės ženklą tam tikriems suinteresuotiesiems subjektams (pvz., Europos masto tinklams, tarptautinėms organizacijoms arba įstaigoms, atsakingoms už nacionalinių sistemų arba pagal pasidalijamojo valdymo principą valdomų ES fondų įgyvendinimą). Šie suinteresuotieji subjektai taip pat galėtų kreiptis į Agentūrą dėl finansavimo.

Be to, sukurtas naujas Europos solidarumo korpuso išteklių centras teiks paramą įgyvendinančiosioms įstaigoms ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, visų pirma, kiek tai susiję su įgūdžių, kuriuos įgyja jaunuoliai vykdydami veiklą, sertifikavimu ir patvirtinimu dokumentais.

Koks bus užimtumo tarnybų vaidmuo?

Darbo rinkos dalyviai, pvz., valstybinės ir privačiosios užimtumo tarnybos, prekybos rūmai, galės padėti Europos solidarumo korpusui, sudarydami palankesnes sąlygas užpildyti darbo ir stažuočių vietas, t. y. į laisvas vietas rasti tinkamų kandidatų. Tokia parama bus teikiama naudojantis esamomis struktūromis.

Ypač valstybinės užimtumo tarnybos turi daug informacijos apie darbo rinką, pvz., gali matyti laisvas darbo vietas tiek šalies viduje (per savo duomenų bazę), tiek kitose šalyse (per EURES). Be to, jos galėtų padėti užmegzti ryšį su darbdaviais siekiant propaguoti Europos solidarumo korpusą ir su jaunuoliais siekiant paskatinti juo registruotis. Jos taip pat galėtų teikti paramą Europos solidarumo korpuso dalyviams pasibaigus projektui siekiant užtikrinti, kad dalyvavimas projekte būtų tolesnis žingsnis į darbo rinką.

Darbo rinkos dalyviai, įskaitant valstybines ir privačiąsias užimtumo tarnybas, galės per „Erasmus+“ nacionalines agentūras atskirai arba kartu teikti prašymus dėl dotacijų.

VEIKLA

Ar toliau bus remiama tokia pati veikla?

Šiuo metu Europos solidarumo korpusas individualiems asmenims siūlo savanorystės projektus, stažuotes arba darbą. Pagal naują teisinį pagrindą Europos solidarumo korpusas ne tik padės jaunimui vykdyti iki 12 mėn. trukmės savanorišką veiklą, dalyvauti 2–6 mėn. stažuotėse arba 2–12 mėn. dirbti laikantis atitinkamų teisės aktų, bet ir suteiks galimybę dalyviams kurti savo solidarumo projektus arba grupėms dalyvauti savanoriškoje veikloje. Ypatingas dėmesys skiriamas palankių sąlygų neturintiems dalyviams. Visų rūšių veiklos ir projektų atveju bus galima pasinaudoti įvairiomis paramos priemonėmis (pvz., dalyvauti kursuose, gauti draudimą ir pažymėjimą).

Kas yra savanorių grupė?

Pagal šį pasiūlymą numatytas naujas Europos solidarumo korpuso elementas – savanorių grupių veikla. Tai reiškia, kad 10–40 jaunuolių grupės iš skirtingų dalyvaujančių šalių galės kartu savanoriauti bendruomenių projektuose nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių. Veiklos pavyzdžiai: kultūrinio paveldo atstatymas po gaivalinių nelaimių, rūpinimasis rūšims, kurioms gresia išnykimas, švietimo veiklos organizavimas pabėgėlių stovyklose ir pan. Nors ši veikla bus trumpa, ji bus naudinga tiek dalyviams, tiek bendruomenėms.

Kas yra solidarumo projektas?

Solidarumo projektai yra nuo dviejų iki dvylikos mėnesių trukmės vietos iniciatyvos, kurias rengia ir vykdo Europos solidarumo korpuso dalyvių grupės. Tai savanoriška jaunimo inicijuota veikla, kurią vykdydami Europos solidarumo korpuso dalyviai aktyviai kuria ir įgyvendina savo idėjas vietos bendruomenių labui su solidarumu susijusiose srityse.

Priešingai nei savanorystė, tokią veiklą paprastai sudaro projektai ir Europos solidarumo korpuso dalyviai savarankiškai nustato, kiek laiko skirs užduotims atlikti siekiant projekto tikslų ir suplanuotų rezultatų.

Solidarumo projektai paprastai vykdomi Europos solidarumo korpuso dalyvių šalyje. Panašiai kaip ir šalyje vykdomos savanoriškos veiklos atveju, tai paskatina dalyvauti palankių sąlygų neturinčius jaunuolius, kuriems galbūt būtų sudėtinga dalyvauti tarpvalstybinėje veikloje, tačiau kurie nori prisidėti prie visuomenės gyvenimo.

Kas yra tinklų kūrimo veikla?

Tinklų kūrimo veikla siekiama ugdyti priklausymo Europos solidarumo korpusui jausmą, taip pat jį įgyvendinti ir didinti jo veiksmingumą, poveikį bei matomumą. Pavyzdžiui, šie veiksmai gali būti susiję su naujokų informavimu apie Europos solidarumo korpusą, konsultavimusi, keitimusi gerąja praktika, renginiais pasibaigus projektui arba buvusių dalyvių tinklų kūrimu.

ATRANKA IR ĮDARBINIMAS

Kas gali registruotis Europos solidarumo korpuse?

Europos solidarumo korpuse gali registruotis 17–30 metų asmenys, turintys dalyvaujančiosios šalies pilietybę arba teisėtai joje gyvenantys. Dalyvauti solidarumo projektuose galima nuo 18 metų. Reglamento projektas taikomas ES valstybėms narėms. Kitos šalys galės dalyvauti pagal dvišalius susitarimus.

Šiuo metu pirmajame etape Europos solidarumo korpuso geografinė aprėptis yra 28 ES valstybės narės ir atsižvelgiant į tai pagal kurią ES programą finansuojamas konkretus projektas, taip pat gali dalyvauti kitos šalys (daugiau informacijos pateikta šioje informacijos suvestinėje).

Ne ES piliečiai gali neturėti visų teisių ar leidimų, reikalingų gyventi kitoje ES šalyje darbo projekte metu. Tokių teisių ir leidimų suteikimu asmeniui, kurį norima pasamdyti dirbti projekte, rūpinasi dalyvaujančioji organizacija.

Registruodamiesi Europos solidarumo korpuse, jaunuoliai turės įsipareigoti atsižvelgti į Europos solidarumo korpuso paskirtį ir laikytis jo principų. Užsiregistruoti labai paprasta. Tai galima padaryti specialiame tam skirtame Europos jaunimo portalo tinklalapyje, kurį galite rasti adresu www.europa.eu/solidarity-corps.

Ar užsiregistravus tikrai bus gautas pasiūlymas dirbti projekte?

Visi užsiregistravę jaunuoliai gali dalyvauti bendruosiuose internetiniuose kursuose ir bendruomeninėje veikloje, kuri gali vykti jų vietos bendruomenėse. Tačiau užsiregistravimas nereiškia, kad tikrai bus gautas pasiūlymas dirbti projekte. Tai priklauso nuo biudžeto, esamų projektų ir konkrečių kandidatų interesų.

Pasiūlyme numatyta solidarumo projektų galimybė. Tai reiškia, kad užsiregistravę jaunuoliai gali patys imtis veiksmų ir įgyvendinti savo sumanymus solidarumo srityje vietos lygmeniu, o ne laukti, kol bus paskirti į projektą.

Kokie reikalavimai keliami organizacijoms?

Dalyvaujančiosios organizacijos bus atidžiai vertinamos („Erasmus+“ nacionalinių agentūrų arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos, atsižvelgiant į jų profilį) ir turi įsipareigoti laikytis Europos solidarumo korpuso chartijos, pagal kurią jos įsipareigoja skatinti asmeninį ir profesinį Europos solidarumo korpuso dalyvių tobulėjimą, užtikrinti saugias ir deramas darbo sąlygas ir teikti tinkamą mokymą bei paramą, kad dalyviai įgytų dalyvauti veikloje reikalingų įgūdžių. Europos solidarumo korpuso projektus siūlančioms organizacijoms numatytas naujas kokybės ženklas.

Kaip vyksta atrankos procesas?

Kai jaunuoliai užsiregistruoja Europos solidarumo korpuse per Europos jaunimo portalą, jie pateikia ne tik informaciją apie savo išsilavinimą, darbo patirtį ir asmeninius interesus, bet ir gali nurodyti, kokio tipo projekte norėtų dalyvauti, į kokias šalis norėtų būti išsiųsti ir kiek laiko galėtų dalyvauti. Jie gali pasirinkti įvairių tipų projektus ir išreikšti norą dirbti konkrečiose solidarumo srityse.

Registruodamiesi jaunuoliai taip pat gali nurodyti, kokios konkrečios patirties ir žinių jie turi, kuri galėtų būti naudinga Europos solidarumo korpusui, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip darbas su pabėgėliais, vaikais, pagyvenusiais asmenimis ar neįgaliaisiais, mokymas, pirmoji pagalba, žiniasklaida, menas, statyba, inžinerija, projektų valdymas ir kt.

Organizacijos turės galimybę rinktis iš kandidatų, kurių motyvacija, interesai ir įgūdžiai labiausiai atitinka jų poreikius. Dalyviai gali priimti organizacijos pasiūlymą arba jo atsisakyti.

Kokios skirtingų tipų projektų išlaidos padengiamos?

Dalyvaujantiems savanoriškos veiklos projektuose bus iki 155 EUR per mėnesį padengiamos tokios pragyvenimo išlaidos, kaip maitinimosi, apsigyvendinimo ir kišenpinigių, taip pat bus padengiamos kelionės ir draudimo išlaidos.

Įdarbinimo atveju bus sudaroma darbo sutartis ir mokamas atlyginimas pagal nacionalinės teisės aktus, taisykles ir kolektyvines sutartis, galiojančius šalyje, kurioje dirbama.

Stažuočių atveju bus sudaromas rašytinis susitarimas ir už jas mokės priimančioji organizacija. Korpuso siūlomoms stažuotėms bus taikomi stažuočių kokybės sistemos principai.

Tiek darbo, tiek stažuočių projektų dalyviams taip pat numatyta skirti kelionės lėšų. Numatyta skirti papildomą paramą palankių sąlygų neturintiems jaunuoliams ir padengti visas būtinas papildomas išlaidas. Korpusas taip pat padengs kai kurias dalyvaujančiųjų organizacijų išlaidas. Pavyzdžiui, skirs lėšų su darbuotojais susijusioms išlaidoms padengti arba specialiems mokymams ir kuravimui.

Ar organizacijos gali imti mokestį už dalyvavimą projekte?

Ne, nė vienas asmuo ar subjektas negali iš dalyvio prašyti jokio finansinio įnašo ar mokesčio už atrinkimą dalyvauti projekte.

Ar dalyviams suteikiamas draudimas ar socialinė apsauga?

Pasiūlyme numatyta, kad dalyviai gaus papildomą sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų dėl su draudimu susijusių išlaidų, kurių nepadengia Europos sveikatos draudimo kortelė ar kitas draudimo planas, kurį dalyviai gali turėti.

Socialinė apsauga darbo ar stažuotės atveju turi tam tikrų ypatumų, priklausomų nuo šalies, kurioje vykdomas projektas, nacionalinės teisės aktų, taisyklių ir kolektyvinių sutarčių.

Ar bus teikiama kalbinė parama?

Taip. Europos solidarumo korpuso dalyviai, priėmę pasiūlymą dalyvauti tarpvalstybiniame projekte, galės dalyvauti internetiniuose kalbų kursuose ir įvertinti bei patobulinti savo užsienio kalbos, kuria bendraus projekto užsienyje metu, žinias.

Ar dalyviams bus išduodamas pažymėjimas?

Europos solidarumo korpuso nariai gaus Europos solidarumo korpuso pažymėjimą, kai baigs atlikti jiems pavestas užduotis. Pažymėjime bus nurodyta, kokių žinių, įgūdžių ir gebėjimų jie įgijo projekto metu.

Kada Europos solidarumo korpuso reglamentas turėtų įsigalioti?

Kad reglamentas įsigaliotų, jo projektą dabar turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba. Komisijos siūloma įsigaliojimo data – 2018 m. sausio 1 d. Bendroje deklaracijoje ES institucijos įsipareigojo priimti pasiūlymą iki metų pabaigos.

MEMO/17/1370

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar