Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Προώθηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για τη θέσπιση ειδικής νομικής βάσης και προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

IP/17/1383

Σε ποια ιδέα βασίζεται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Η αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη στη δράση της, εντός και εκτός της Ένωσης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του τού 2016 για την κατάσταση της Ένωσης, κατά την οποία ανήγγειλε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: «Συχνά δείχνουμε αλληλεγγύη με μεγαλύτερη προθυμία όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν καίγονταν τα δάση της Πορτογαλίας, ιταλικά αεροπλάνα έσβησαν τις φλόγες. Όταν οι πλημμύρες έκοψαν το ρεύμα στη Ρουμανία, σουηδικές γεννήτριες το επανέφεραν. Όταν χιλιάδες πρόσφυγες έφταναν στις ελληνικές ακτές, σλοβακικές σκηνές τούς πρόσφεραν κατάλυμα. Με το ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης».

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ανά την ΕΕ. Βεβαίως, τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συμμετοχής δεν θα περιοριστούν στην προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων, αλλά θα ωφελήσουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και άλλες προκλήσεις.

Γιατί χρειάζεται νομική βάση το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δραστηριοποιείται σήμερα βάσει οκτώ διαφορετικών προγραμμάτων, το καθένα από τα οποία έχει τη δική του νομική βάση, τους δικούς του στόχους και τον δικό του προϋπολογισμό [το πρόγραμμα «Erasmus+», το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»), το πρόγραμμα «LIFE», το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το πρόγραμμα για την υγεία, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενημερωτικό δελτίο].

Μια αυτόνομη νομική βάση θα προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό μέσο με σαφείς στόχους. Αυτό θα συμβάλει στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μέσω της ενίσχυσης της συνεκτικότητας, του αντικτύπου και της οικονομικής αποδοτικότητας της δράσης του, και θα οδηγήσει στη δημιουργία ακόμη περισσότερων ευκαιριών για νέους. Κατά την εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τον Δεκέμβριο του 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση έως την άνοιξη του 2017.

Ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να οριστεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο ποσό των 341 500 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το εν λόγω στοιχείο περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη νομική βάση και θα εγγυηθεί έναν σταθερό προϋπολογισμό για την πρωτοβουλία αυτή για τα επόμενα τρία έτη.

Το κόστος των τοποθετήσεων διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια και τη χώρα πραγματοποίησης της εκάστοτε τοποθέτησης. Ενδεικτικά, για μια τοποθέτηση σε θέση εθελοντικής εργασίας για διάστημα έξι μηνών, η ΕΕ θα παρέχει ποσό μεταξύ 3 400 EUR και 6 500 EUR.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ποια οργανωτική δομή θα αναλάβει τη διαχείριση;

Επί του παρόντος, κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας του, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χρηματοδοτούν και διαχειρίζονται φορείς οκτώ διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ. Βάσει της νέας πρότασης, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα τεθεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών οργανισμών Erasmus+ στα κράτη μέλη και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ που είναι σήμερα αρμόδιοι για τη διαχείριση του άξονα του προγράμματος Erasmus+ που αφορά τη νεολαία θα αναλάβουν τη διαχείριση των περισσότερων από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: την αξιολόγηση των αιτήσεων οργανισμών για σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τη χορήγηση ενωσιακών επιχορηγήσεων για τοποθετήσεις σε θέσεις απασχόλησης και έργα, την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης και την προώθηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, θα αναλάβει τη διαχείριση των οριζόντιων υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για παράδειγμα, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατάρτισης, ηλεκτρονικής γλωσσικής υποστήριξης και ασφάλισης. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός θα αναλάβει επίσης την απονομή των σημάτων ποιότητας σε ορισμένα είδη ενδιαφερόμενων φορέων (για παράδειγμα, τα πανευρωπαϊκά δίκτυα, τους διεθνείς οργανισμούς, τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση εθνικών προγραμμάτων ή ταμείων κοινής διαχείρισης της ΕΕ κ.λπ.), οι οποίοι θα μπορούσαν επιπλέον να υποβάλουν στον Εκτελεστικό Οργανισμό αίτηση χρηματοδότησης.

Επιπροσθέτως, ένα νέο Κέντρο Πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα υποστηρίζει τους εκτελεστικούς φορείς και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, ιδίως για την πιστοποίηση και την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων που θα αποκτούν οι νέοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Ποιος θα είναι ο ρόλος των γραφείων εύρεσης εργασίας;

Οι φορείς της αγοράς εργασίας, όπως τα δημόσια και τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, αλλά και τα εμπορικά επιμελητήρια, θα μπορούν να συνδράμουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διευκολύνοντας τη στελέχωση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης, δηλαδή με την παροχή υπηρεσιών αντιστοίχισης των κενών θέσεων με κατάλληλους υποψηφίους. Η υποστήριξή τους θα βασιστεί σε υπάρχουσες δομές.

Τα δημόσια, ιδίως, γραφεία εύρεσης εργασίας διαθέτουν εκτενή πληροφόρηση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, δηλαδή πρόσβαση στις προσφορές θέσεων εργασίας, τόσο στο εσωτερικό (μέσω των δικών τους βάσεων δεδομένων) όσο και διασυνοριακά (μέσω του EURES). Επιπλέον, οι φορείς αυτοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις επαφές τους για να παροτρύνουν τους εργοδότες να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και για να ενθαρρύνουν τους νέους να εγγραφούν. Επίσης, μπορούν να παρέχουν στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι η τοποθέτησή τους θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Οι φορείς της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας, θα μπορούν να υποβάλλουν ατομικές ή κοινές αιτήσεις επιχορήγησης μέσω των εθνικών οργανισμών Erasmus+.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα παραμείνουν οι ίδιες;

Επί του παρόντος, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει θέσεις εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή εργασίας για μεμονωμένους συμμετέχοντες. Με τη νέα νομική βάση, πέραν της υποστήριξης νέων για την παροχή εθελοντικού έργου για διάστημα έως 12 μηνών, θέσεων πρακτικής άσκησης για διάστημα 2 έως 6 μηνών και θέσεων εργασίας βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για διάστημα 2 έως 12 μηνών, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα προσφέρει επιπλέον στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικά τους έργα αλληλεγγύης ή να εργαστούν εθελοντικά ως ομάδα. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους συμμετέχοντες που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες. Για όλα τα είδη τοποθέτησης και όλα τα έργα θα προβλέπεται σειρά μέτρων υποστήριξης (π.χ. εκπαίδευση, ασφάλιση, χορήγηση πιστοποιητικού).

Τι σημαίνει «εθελοντική ομάδα»;

Ένα από τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που προβλέπεται από την πρόταση είναι οι δράσεις εθελοντικών ομάδων. Στο πλαίσιο τέτοιων δράσεων, ομάδες των 10 έως 40 νέων από διάφορες συμμετέχουσες χώρες θα μπορούν να εργαστούν εθελοντικά μαζί σε έργα κοινωφελούς εργασίας και για διάστημα από δύο εβδομάδες έως δύο μήνες. Τα εν λόγω έργα θα μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν ως αντικείμενο την αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που υπέστησαν ζημιές από φυσική καταστροφή, την προστασία ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε στρατόπεδα προσφύγων κ.λπ. Εξάλλου, παρά τη συντομότερη διάρκειά τους, οι δράσεις αυτές θα είναι εξαιρετικά επωφελείς τόσο για τους συμμετέχοντες σ' αυτές όσο και για τις κοινότητες στις οποίες θα εκτελεστούν.

Τι σημαίνει «έργο αλληλεγγύης»;

Ως «έργα αλληλεγγύης» νοούνται τοπικές πρωτοβουλίες οι οποίες διοργανώνονται και εκτελούνται από ομάδες συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και οι οποίες έχουν διάρκεια από δύο έως δώδεκα μήνες. Αποτελούν πρωτοβουλίες εθελοντισμού τις οποίες διευθύνουν νέοι και στις οποίες οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δικών τους ιδεών προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους, σε οποιονδήποτε τομέα που συνδέεται με την αλληλεγγύη.

Σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις σε θέσεις εθελοντικής εργασίας, οι εκτελούμενες δραστηριότητες αφορούν κατά κανόνα κάποιο συγκεκριμένο έργο, με τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να καθορίζουν αυτόνομα την ποσότητα του χρόνου που θα δαπανήσουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε συνάρτηση με τους στόχους και τα προγραμματισμένα παραδοτέα του έργου.

Τα έργα αλληλεγγύης υλοποιούνται συνήθως στη χώρα όπου κατοικούν οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το στοιχείο αυτό, το οποίο συντρέχει και στην περίπτωση των τοποθετήσεων σε εγχώριες θέσεις εθελοντικής εργασίας, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδας οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, αλλά θα δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας διασυνοριακής τοποθέτησης.

Τι σημαίνει «δραστηριότητες δικτύωσης»;

Οι δραστηριότητες δικτύωσης έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το «αίσθημα του ανήκειν» στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, να πλαισιώσουν τη λειτουργία του και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο και την προβολή του. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν ως αντικείμενο την ενημέρωση των νέων μελών για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τη διοργάνωση φόρουμ διαβούλευσης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την παροχή υποστήριξης στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά την τοποθέτησή τους σε ορισμένη θέση ή τη δημιουργία δικτύων πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ποιος μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Όποιος είναι μεταξύ 17 και 30 ετών και είναι πολίτης συμμετέχουσας χώρας ή διαμένει νόμιμα σε συμμετέχουσα χώρα μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής σε έργο αλληλεγγύης είναι τα 18 έτη. Το σχέδιο κανονισμού καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ· συμμετοχές από άλλες χώρες θα είναι δυνατές στη βάση διμερών συμφωνιών.

Επί του παρόντος, στην πρώτη φάση της λειτουργίας του, το γεωγραφικό πεδίο κάλυψης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καλύπτει τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ, ανάλογα με το ποιο ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδοτεί το εκάστοτε έργο, μπορούν να συμμετέχουν και άλλες χώρες (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενημερωτικό δελτίο).

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να μη διαθέτουν όλα τα δικαιώματα ή τις άδειες που απαιτούνται για να διαμείνουν σε άλλο κράτος της ΕΕ για τοποθέτηση. Αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε συμμετέχοντος οργανισμού να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία επιθυμεί να τοποθετήσει για να εργαστούν σε ορισμένο έργο διαθέτουν τα εν λόγω αναγκαία δικαιώματα και άδειες.

Οι νέοι που εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η εγγραφή είναι εύκολη και μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας στη διεύθυνση www.europa.eu/solidarity-corps.

Η εγγραφή εξασφαλίζει τοποθέτηση;

Όλοι οι εγγεγραμμένοι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα ηλεκτρονικό σεμινάριο γενικής κατάρτισης και στις δραστηριότητες οικοδόμησης δεσμών με την κοινότητα που τυχόν θα διοργανωθούν στην τοπική τους κοινότητα. Η εγγραφή, ωστόσο, δεν εξασφαλίζει την τοποθέτηση σε έργο. Οι τοποθετήσεις εξαρτώνται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τη διαθεσιμότητα έργων και τα ειδικότερα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Εντούτοις, η πρόταση προβλέπει έργα αλληλεγγύης, τα οποία θα παρέχουν στους νέους που θα έχουν εγγραφεί τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση μόνοι τους και να εφαρμόσουν τις ιδέες τους για την επίδειξη αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, αντί να περιμένουν να τοποθετηθούν.

Ποιες προϋποθέσεις τίθενται για τους οργανισμούς;

Οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν θα ελεγχθούν προσεκτικά (από τους εθνικούς οργανισμούς Erasmus+ ή από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους) και θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να τηρούν τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δεσμευόμενοι να προάγουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, να διασφαλίζουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και να παρέχουν επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη ώστε να εξοπλίζουν τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης στην οποία τοποθετήθηκαν. Προβλέπεται, επίσης, ένα νέο σήμα ποιότητας για τους οργανισμούς που προσφέρουν θέσεις για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία αντιστοίχισης;

Όταν ένας νέος εγγράφεται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, πέραν της παροχής πληροφοριών για την εκπαίδευση, την εργασιακή εμπειρία και τα προσωπικά ενδιαφέροντά του, θα μπορεί επίσης να δηλώνει σε τι είδους έργα επιθυμεί να εργαστεί, σε ποιες χώρες επιθυμεί να τοποθετηθεί και ποιο χρονικό διάστημα είναι διαθέσιμος για να συμμετάσχει. Θα μπορεί επιπλέον να επιλέγει μεταξύ των διαθέσιμων ειδών τοποθέτησης και να εκδηλώνει ενδιαφέρον να εργαστεί σε συγκεκριμένα προγράμματα αλληλεγγύης.

Κατά την εγγραφή τους, οι νέοι θα μπορούν επίσης να δηλώσουν την εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση που μπορούν να συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για παράδειγμα, στον τομέα της εργασίας με πρόσφυγες, παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία, της διδασκαλίας, της παροχής πρώτων βοηθειών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της μουσικής, των καλών τεχνών, των κατασκευών/δομικών έργων, της μηχανικής, της διαχείρισης έργων ή άλλους τομείς.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων των οποίων τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες θα αντιστοιχούν καλύτερα στις ανάγκες τους. Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να αποδεχθούν ή να απορρίψουν οποιαδήποτε προσφορά από οργανισμό.

Ποια έξοδα καλύπτονται από τα διάφορα είδη τοποθέτησης;

Στην περίπτωση τοποθέτησης σε θέση εθελοντικής εργασίας, θα καλύπτονται οι δαπάνες διαβίωσης, όπως για σίτιση, στέγαση και μικροέξοδα ύψους έως 155 EUR τον μήνα, καθώς και τα οδοιπορικά και τα έξοδα ασφάλισης.

Οι τοποθετήσεις σε θέση εργασίας θα στηρίζονται σε σύμβαση εργασίας και οι σχετικές αποδοχές θα καθορίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα ισχύουν στη χώρα παροχής της εργασίας.

Οι τοποθετήσεις σε θέση πρακτικής άσκησης θα στηρίζονται σε έγγραφη συμφωνία και οι ασκούμενοι θα αμείβονται από τον οργανισμό που θα τους απασχολεί. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης που θα προσφέρονται στο πλαίσιο του Σώματος θα διέπονται από τις αρχές του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση.

Πέραν της καταβολής αμοιβής, προβλέπεται επίσης οικονομική στήριξη για τα οδοιπορικά έξοδα, τόσο για τις τοποθετήσεις σε θέση εργασίας όσο και για τις τοποθετήσεις σε θέση πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, προβλέπεται ένα συμπληρωματικό επίδομα για τους μειονεκτούντες νέους, για την κάλυψη των τυχόν αναγκαίων πρόσθετων εξόδων τους. Το Σώμα θα καλύπτει επίσης ορισμένα έξοδα των συμμετεχόντων οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, το Σώμα μπορεί να αναλαμβάνει μέρος του μισθολογικού κόστους ή να χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δράσεις κατάρτισης και καθοδήγησης.

Μπορούν οι οργανισμοί να χρεώνουν χρηματικά ποσά στους συμμετέχοντες προκειμένου να τους εντάξουν σε θέση απασχόλησης;

Όχι. Κανένα πρόσωπο ή οργανισμός δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική συνεισφορά ή αμοιβή από συμμετέχοντα προκειμένου να τον επιλέξει για να συμμετάσχει σε έργο.

Τι ισχύει για την ασφαλιστική και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων;

Η πρόταση προβλέπει ότι στους συμμετέχοντες θα παρέχεται συμπληρωματική ασφάλιση ασθένειας και ατυχήματος για τα έξοδα ασφάλισης που δεν καλύπτονται ήδη από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλο σύστημα ασφάλισης στο οποίο τυχόν ανήκει ο συμμετέχων.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης και τη συναφή κοινωνική ασφάλιση, υπάρχουν ιδιαιτερότητες αναλόγως των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν στη χώρα της εκάστοτε τοποθέτησης.

Θα παρέχεται γλωσσική υποστήριξη;

Ναι. Στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που θα αποδέχονται προσφορά για διασυνοριακή τοποθέτηση θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ηλεκτρονικών μαθημάτων γλώσσας, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τη γνώση τους της ξένης γλώσσας που θα χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο εξωτερικό.

Τι είδους πιστοποιητικό θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες;

Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα λαμβάνουν το πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όταν ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα καταγράφει και θα τεκμηριώνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.

Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Το σχέδιο κανονισμού χρειάζεται πλέον να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ, ενώ η Επιτροπή προτείνει να οριστεί ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού η 1η Ιανουαρίου 2018. Στην κοινή δήλωσή τους, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύθηκαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επί της πρότασης ως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

MEMO/17/1370

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar