Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Næste skridt for det europæiske solidaritetskorps: Spørgsmål og svar

Bruxelles, den 30. maj 2017

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag, der skal give det europæiske solidaritetskorps et separat retsgrundlag og budget.

IP/17/1383

Hvad er idéen bag det europæiske solidaritetskorps?

Solidaritet er en fælles værdi i EU — for borgerne og medlemsstaterne og i EU's indsats i og uden for Unionen.

Som kommissionsformand Jean-Claude Juncker sagde i sin tale om Unionens tilstand i 2016, da han annoncerede oprettelsen af det europæiske solidaritetskorps: "Vi er ofte mest villige til at udvise solidaritet, når vi står over for nødsituationer. Da brandene hærgede i Portugal, slukkede italienske fly ilden. Da oversvømmelserne forårsagede strømafbrydelser i Rumænien, fik svenske generatorer gang i strømmen igen. Da tusindvis af flygtninge ankom til Grækenlands kyster, fandt de husly i slovenske telte. I samme ånd foreslår Kommissionen i dag at etablere et europæisk solidaritetskorps."

Formålet med det europæiske solidaritetskorps er at give unge mulighed for at deltage i en række forskellige solidaritetsaktiviteter, der drejer sig om udfordrende situationer i hele EU. Det er ikke kun de unge, der får glæde af at deltage i aktiviteterne, hvor de får mulighed for at udvikle sig personligt, engagere sig aktivt i samfundet og blive mere attraktive for arbejdsgiverne. Det vil også være en hjælp for NGO'er, offentlige organer og virksomheder i deres bestræbelser på at klare samfundsmæssige og andre udfordringer.

Hvorfor skal det europæiske solidaritetskorps have et retsgrundlag?

Det europæiske solidaritetskorps gennemføres i øjeblikket under otte forskellige programmer med hver sit retsgrundlag, sine mål og sit budget (programmet Erasmus+, EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), LIFE-programmet, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, sundhedsprogrammet, programmet "Europa for Borgerne", Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, for yderligere oplysninger se dette faktaark).

Et selvstændigt retsgrundlag vil skabe ét omfattende finansieringsinstrument med et sæt klare mål. Dette vil medvirke til at konsolidere det europæiske solidaritetskorps ved at forbedre sammenhængen i dets aktiviteter, øge dets virkning og omkostningseffektivitet samt skabe endnu flere muligheder for unge. Da Kommissionen lancerede det europæiske solidaritetskorps i december 2016, forpligtede den sig til at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag senest i foråret 2017.

Hvor stort et budget får det europæiske solidaritetskorps?

Europa-Kommissionen foreslår, at det samlede budget for gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps fastsættes til 341 500 000 EUR i løbende priser for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020. Dette er fastsat i retsgrundlaget og vil garantere et stabilt budget i de kommende tre år.

Udgifterne til ophold varierer alt efter deres varighed og det land, hvori de gennemføres. Eksempelvis vil EU bidrage med mellem 3 400 og 6 500 EUR for et 6-måneders ophold som frivillig.

FORVALTNING

Hvilken organisatorisk struktur får ansvaret?

Det europæiske solidaritetskorps er i øjeblikket i sin første fase, hvor det finansieres og forvaltes af otte forskellige EU-programmer. Med det nye forslag vil det europæiske solidaritetskorps blive gennemført af Europa-Kommissionen, de nationale kontorer for Erasmus+ i medlemsstaterne og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

De nationale kontorer for Erasmus+ er allerede ansvarlige for forvaltningen af ungdomsaktiviteterne under Erasmus+ og vil også få ansvaret for gennemførelsen af de fleste af aktionerne under det europæiske solidaritetskorps: vurdering af anmodninger fra organisationer, der ansøger om et kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, tildeling af EU-tilskud til ophold og projekter, uddannelse og støtte, tilrettelæggelse af netværksaktiviteter eller promovering af det europæiske solidaritetskorps på nationalt plan.

Europa-Kommissionen vil med støtte fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur stå for leveringen af horisontale tjenester til det europæiske solidaritetskorps' deltagere, f.eks. onlinekurser, sproglig onlinesupport og forsikring. Forvaltningsorganet vil også tildele kvalitetsmærket til visse typer af interessenter (f.eks. europæiske netværk, internationale organisationer eller organer med ansvar for gennemførelse af nationale ordninger eller EU-fonde med delt forvaltning osv.), der også kan søge om støtte hos Forvaltningsorganet.

Derudover vil et nyoprettet ressourcecenter for det europæiske solidaritetskorps bistå gennemførelsesorganerne og de deltagende organisationer, især i forbindelse med certificering og dokumentation af de færdigheder, som de unge tilegner sig under udførelsen af deres aktiviteter.

Hvilken rolle vil arbejdsformidlingerne spille?

Arbejdsmarkedets aktører, som f.eks. offentlige og private arbejdsformidlinger, men også handelskamre, vil kunne bidrage til det europæiske solidaritetskorps ved at gøre det lettere at besætte stillinger og praktikpladser, dvs. ved at matche ledige stillinger med egnede kandidater. Deres støtte vil være baseret på eksisterende strukturer.

Særligt de offentlige arbejdsformidlinger har omfattende oplysninger om arbejdsmarkedet, dvs. adgang til ledige stillinger, både internt i landet (via deres egen database) og på tværs af grænserne (via Eures). De kan endvidere hjælpe med at skabe kontakt til arbejdsgiverne for at promovere det europæiske solidaritetskorps og til unge for at opfordre dem til at tilmelde sig. De kan også yde støtte til deltagere i det europæiske solidaritetskorps efter deres ophold for at sikre, at deres ophold fungerer som et springbræt til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedets aktører, herunder offentlige og private arbejdsformidlinger, vil enten alene eller i fællesskab kunne ansøge om tilskud via de nationale kontorer for Erasmus+.

AKTIVITETER

Vil der blive ydet støtte til de samme aktiviteter?

Det europæiske solidaritetskorps tilbyder i øjeblikket frivilligt arbejde, praktikophold eller job til de enkelte deltagere. Med det nye retsgrundlag vil det europæiske solidaritetskorps ud over at støtte unge i at udføre frivillige aktiviteter i op til 12 måneder, gennemføre praktikophold i 2-6 måneder og jobophold i overensstemmelse med relevant national lovgivning i 2-12 måneder, også give deltagerne mulighed for at iværksætte deres egne solidaritetsprojekter eller udføre frivilligt arbejde i grupper. Der lægges særlig vægt på ugunstigt stillede deltagere. En række støtteforanstaltninger (f.eks. uddannelse, forsikring, fremskaffelse af certifikater) vil være tilgængelige for alle typer ophold og projekter.

Hvad er frivilliggrupper?

Et nyt element i det europæiske solidaritetskorps er ifølge forslaget aktiviteter, der udføres af frivilliggrupper. Det giver grupper på mellem 10 og 40 unge fra forskellige deltagerlande mulighed for at udføre frivilligt projektarbejde i lokalsamfundets tjeneste i en periode på mellem to uger og to måneder. Projekterne kan gå ud på at genoprette kulturarvssteder, som er blevet beskadiget ved naturkatastrofer, beskytte arter, der er truet af udryddelse, tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i flygtningelejre osv. Trods deres kortere varighed vil disse aktiviteter være værdifulde både for deltagerne og lokalsamfundene.

Hvad er et solidaritetsprojekt?

Solidaritetsprojekter er lokale initiativer, der oprettes og gennemføres af grupper af deltagere i det europæiske solidaritetskorps, og som varer mellem 2 og 12 måneder. Det er unge deltagere i det europæiske solidaritetskorps, der står i spidsen for de frivillige aktiviteter, og de påtager sig en aktiv rolle i udformningen og gennemførelsen af deres egne idéer til gavn for deres lokalsamfund på alle solidaritetsrelaterede områder.

I modsætning til frivilligt arbejde er aktiviteterne typisk projektbaserede, og deltagere i det europæiske solidaritetskorps bestemmer selv, hvor meget tid de bruger på at udføre deres opgaver for at nå projektets mål.

Solidaritetsprojekter finder typisk sted i det land, hvor deltagerne i det europæiske solidaritetskorps bor. Ligesom frivilligt arbejde i hjemlandet udgør dette en mulighed for ugunstigt stillede unge, som kan have svært ved at deltage i grænseoverskridende ophold, men stadig ønsker at yde et bidrag til samfundet.

Hvad er netværksaktiviteter?

Netværksaktiviteter skal skabe en følelse af at høre til det europæiske solidaritetskorps, ledsage dets gennemførelse og gøre det mere effektivt og synligt. Disse aktiviteter kan f.eks. vedrøre oplysning af nyankomne om det europæiske solidaritetskorps, høringsfora, udveksling af god praksis, arrangementer til støtte efter ophold eller oprettelse af alumninetværk.

MATCHNING OG OPHOLD

Hvem kan tilmelde sig det europæiske solidaritetskorps?

Alle mellem 17 og 30 år, der er statsborgere i en medlemsstat eller opholder sig lovligt i et deltagerland, kan tilmelde sig det europæiske solidaritetskorps. Minimumsalderen for deltagelse i et solidaritetsprojekt er 18 år. Udkastet til forordning omfatter EU-medlemsstaterne. Andre lande vil kunne deltage på grundlag af bilaterale aftaler.

I den første fase omfatter det europæiske solidaritetskorps de 28 EU-medlemsstater, og afhængigt af hvilket EU-program der finansierer et bestemt projekt, kan andre lande også inddrages (for yderligere oplysninger se dette faktaark).

Tredjelandsstatsborgere har ikke nødvendigvis alle de rettigheder og tilladelser, der er nødvendige for at opholde sig i et andet EU-land i forbindelse med en aktivitet. Det påhviler den deltagende organisation at sikre, at disse rettigheder og tilladelser er på plads for enhver person, som de ønsker at engagere i forbindelse med et projekt.

Unge, der tilmelder sig det europæiske solidaritetskorps, vil skulle tilslutte sig det europæiske solidaritetskorps' formålserklæring og principper. Det er nemt at registrere sig på et særligt websted via Den Europæiske Ungdomsportal på: www.europa.eu/solidarity-corps.

Er man sikret et ophold, hvis man tilmelder sig?

Alle registrerede unge kan deltage i generelle onlinekurser og i de fællesskabsstyrkende aktiviteter, der finder sted i deres lokalsamfund. Tilmelding betyder dog ikke, at man garanteres deltagelse i et projekt. Det afhænger af budgettet, de tilgængelige projekter og kandidaternes særlige interesser.

Forslaget omfatter også solidaritetsprojekter, der gør det muligt for unge, der har tilmeldt sig, selv at gennemføre projekter og føre deres idéer til solidaritet på lokalt plan ud i livet i stedet for at vente på et tilbud om ophold.

Hvilke krav er der til organisationer?

Deltagende organisationer vil blive nøje vurderet (af de nationale kontorer for Erasmus+ eller af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur afhængigt af deres profil) og skal forpligte sig til at overholde chartret for det europæiske solidaritetskorps, hvori de lover at fremme deltagernes personlige og faglige udvikling, sørge for sikre og anstændige arbejdsvilkår og tilbyde passende uddannelse og støtte, således at deltagerne får de nødvendige færdigheder til at kunne gennemføre deres ophold. Det er også tanken, at der skal indføres et nyt kvalitetsmærke for organisationer, der tilbyder ophold inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps.

Hvordan fungerer matchningsprocessen?

Når unge tilmelder sig det europæiske solidaritetskorps via Den Europæiske Ungdomsportal, vil de ud over at give oplysninger om deres uddannelse og erhvervserfaring og personlige interesser også kunne angive, hvilken type projekter de ønsker at blive involveret i, i hvilke lande de ønsker at gennemføre et ophold, og hvornår de kan deltage. De kan vælge mellem de forskellige former for ophold og kan tilkendegive deres interesse for specifikke solidaritetsområder.

Når de tilmelder sig, kan de også fremhæve den specifikke erfaring og viden, de vil tilføre det europæiske solidaritetskorps, f.eks. erfaring fra arbejde med flygtninge, børn, ældre eller personer med handicap, erfaring med undervisning, førstehjælp, medier, musik, kunst, byggeri, ingeniørarbejde, projektledelse eller andre områder.

Organisationer vil have mulighed for at vælge mellem kandidater, hvis motivation, interesser og færdigheder bedst svarer til deres behov. Deltagerne kan frit vælge at acceptere eller afslå ethvert tilbud fra en organisation.

Hvilke udgifter er dækket af de forskellige typer ophold?

For arbejde som frivillig vil leveomkostninger som mad, bolig og lommepenge på op til 155 EUR om måneden samt rejse og forsikring være dækket.

Jobophold vil være baseret på en ansættelseskontrakt, og lønnen fastsættes i overensstemmelse med de love, bestemmelser og kollektive overenskomster, der gælder i det land, hvor arbejdet udføres.

Praktikophold vil være baseret på en skriftlig aftale og aflønnet af værtsorganisationen. Principperne i kvalitetsrammen for praktikophold vil være retningsgivende for de praktikophold, der tilbydes under korpset.

Ud over løn vil der også være finansiel støtte til rejseudgifter både i forbindelse med job- og praktikophold. Der vil også være et finansielt supplement for ugunstigt stillede unge til at dække eventuelle nødvendige yderligere udgifter. Korpset vil også dække visse udgifter afholdt af de deltagende organisationer. Dette kan omfatte et finansielt bidrag til personalerelaterede omkostninger eller særlig uddannelse og mentorordninger.

Kan organisationerne opkræve penge fra deltagerne?

Nej. Ingen personer eller enheder kan opkræve et finansielt bidrag eller gebyr fra en deltager for deltagelse i et projekt.

Hvad med forsikring og socialsikringsdækning?

Det fremgår af forslaget, at deltagerne er dækket af en supplerende syge- og ulykkesforsikring i forbindelse med forsikringsrelaterede udgifter, som ikke allerede er dækket af det europæiske sygesikringskort eller andre forsikringsordninger, som deltagerne kan være omfattet af.

Med hensyn til job og praktikophold og den dertil knyttede socialsikring gælder visse særlige bestemmelser i overensstemmelse med de nationale love, bestemmelser og kollektive overenskomster i det land, hvor opholdet gennemføres.

Vil der være sproglig støtte?

Ja. Deltagere i det europæiske solidaritetskorps, der accepterer et tilbud om et grænseoverskridende ophold, vil få adgang til et onlinesprogkursus, så de kan vurdere og forbedre deres kompetencer i det fremmedsprog, de skal bruge under deres ophold i udlandet.

Hvilken form for bevis får deltagerne?

Deltagere i det europæiske solidaritetskorps vil modtage et certifikat for deltagelse i det europæiske solidaritetskorps, når de har afsluttet et ophold. Certifikatet identificerer og dokumenterer den viden og de færdigheder og kompetencer, de har tilegnet sig under opholdet.

Hvornår forventes forordningen om det europæiske solidaritetskorps at træde i kraft?

Udkastet til forordning skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, før forordningen kan træde i kraft, og Kommissionen foreslår, at den træder i kraft den 1. januar 2018. I en fælles erklæring har EU-institutionerne forpligtet sig til at færdigbehandle forslaget inden årets udgang.

MEMO/17/1370

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar