Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Rozvoj Evropského sboru solidarity: otázky a odpovědi

Brusel 30. května 2017

Evropská komise dnes přijala návrh specifického právního základu a rozpočtu pro Evropský sbor solidarity.

IP/17/1383

Co je smyslem Evropského sboru solidarity?

Solidarita je společnou hodnotou celé Evropské unie. Jde o solidaritu mezi občany, solidaritu mezi členskými státy a také o solidaritu při činnosti uvnitř Unie i mimo ni.

Předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2016, v němž zřízení Evropského sboru solidarity oznámil, uvedl: „Solidaritu často nejochotněji ukazujeme ve stavu nouze. Když hořelo v portugalských horách, plameny hasila italská letadla. Když záplavy přerušily dodávky elektřiny v Rumunsku, světla rozsvítily švédské generátory. Když připluly tisíce uprchlíků do Řecka, našly přístřeší pod slovenskými stany. Ve stejném duchu dnes Komise navrhuje zřídit Evropský sbor solidarity.

Cílem Evropského sboru solidarity je poskytnout mladým lidem příležitost zapojit se do řady solidárních činností, jejichž cílem je řešit náročné situace v celé EU. Účast ve sboru je přínosná nejen pro osobní rozvoj těchto mladých lidí, jejich aktivní zapojení do společnosti a zaměstnatelnost, ale pomůže také nevládním organizacím, veřejným orgánům a podnikům při řešení společenských i dalších problémů.

Proč Evropský sbor solidarity potřebuje právní základ?

Evropský sbor solidarity je v současnosti prováděn v rámci osmi různých programů, z nichž každý má svůj právní základ, cíle a rozpočet (program Erasmus+, program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), program LIFE, Azylový a migrační fond, program v oblasti zdraví, program Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; další podrobnosti najdete v tomto informačním přehledu.)

Samostatný právní základ zaručí existenci jednoho komplexního nástroje financování s jasným souborem cílů. To napomůže konsolidaci Evropského sboru solidarity zvýšením jeho soudržnosti, dopadu a nákladové efektivnosti a povede k vytvoření dalších příležitostí pro mladé lidi. Komise se při zahájení činnosti Evropského sboru solidarity v prosinci 2016 zavázala, že na jaře roku 2017 předloží příslušný legislativní návrh.

Jaký bude rozpočet Evropského sboru solidarity?

Evropská komise navrhuje, aby byl celkový rozpočet pro provádění Evropského sboru solidarity pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 stanoven ve výši 341 500 000 eur v běžných cenách. Toto je zakotveno v právním základu a zaručí této iniciativě stabilní rozpočet na příští tři roky.

Náklady spojené s umístěním účastníků závisí na délce trvání a zemi, ve které účastníci působí. Na příklad na dobrovolnickou činnost v délce šesti měsíců poskytne EU částku v rozmezí od 3 400 do 6 500 eur.

ŘÍZENÍ

Která organizační jednotka bude sbor řídit?

V aktuálně probíhající první fázi je Evropský sbor solidarity financován a řízen v rámci osmi různých programů EU. Podle nového návrhu bude provádění Evropského sboru solidarity v gesci Evropské komise, národních agentur programu Erasmus+ v členských státech a Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Provádění většiny opatření pod hlavičkou Evropského sboru solidarity budou řídit národní agentury programu Erasmus+, které již odpovídají za část programu Erasmus+ týkající se mládeže. Mezi tato opatření mj. patří: posuzování žádostí organizací, které se ucházejí o značku kvality Evropského sboru solidarity, udělování evropských grantů na stáže a projekty, zajišťování školení a podpory, organizace networkingu nebo propagace Evropského sboru solidarity na národní úrovni.

Evropská komise bude za podpory Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast řídit horizontální služby poskytované účastníkům Evropského sboru solidarity, např. online školení, online jazykovou podporu a pojištění. EACEA bude rovněž udělovat značku kvality určitým typům subjektů (např. celoevropským sítím, mezinárodním organizacím nebo orgánům odpovědným za provádění národních programů a sdíleně řízeným fondům EU atd.), které mohou Agenturu požádat také o financování.

Subjekty odpovědné za provádění a zúčastněné organizace bude navíc podporovat nově vytvořené středisko zdrojů Evropského sboru solidarity, a to hlavně pokud jde o certifikaci a dokumentaci dovedností, které mladí lidé během své činnosti ve sboru získali.

Jakou úlohu budou plnit pracovní úřady a agentury?

Subjekty na trhu práce, jako jsou úřady práce a soukromé pracovní agentury, ale také obchodní komory, budou moci k činnosti Evropského sboru solidarity přispět tak, že pomohou při obsazování pracovních míst a stáží na příklad tím, že k volným místům přiřadí vhodné kandidáty. Jejich podpora bude realizována prostřednictvím stávajících struktur.

Zejména pracovní úřady mají rozsáhlé informace o trhu práce, např. přístup k volným pracovním místům, a to jak na domácím trhu (prostřednictvím vlastních databází), tak v zahraničí (prostřednictvím sítě EURES). Navíc by mohly Evropský sbor solidarity propagovat mezi zaměstnavateli a vybízet mladé lidi, aby se do sboru registrovali. Dále mohou účastníkům Evropského sboru solidarity poskytovat podporu po nástupu, aby se zajistilo, že jejich pracovní umístění plní funkci odrazového můstku na trhu práce.

Subjekty na pracovním trhu, včetně úřadů práce a soukromých pracovních agentur, budou moci samostatně či společně žádat o granty prostřednictvím národních agentur programu Erasmus+.

ČINNOSTI

Změní se podporované činnosti?

Evropský sbor solidarity v současné době nabízí jednotlivým účastníkům místa pro dobrovolnickou činnost, stáže nebo pracovní místa. Díky novému právnímu základu nyní Evropský sbor solidarity kromě podpory mladých lidí při výkonu dobrovolnické činnosti po dobu až 12 měsíců, absolvování stáží o délce 2–6 měsíců a práce po dobu 2–12 měsíců (v závislosti na příslušné národní legislativě) nabídne zájemcům příležitost vytvořit vlastní solidární projekty nebo se do dobrovolnické činnosti zapojit jako skupina. Zvláštní pozornost je věnována zájemcům ze znevýhodněného prostředí. Pro všechny typy činností a projektů bude k dispozici řada podpůrných opatření (např. školení, pojištění, vystavení certifikátu).

Co je to dobrovolnický tým?

Novým prvkem Evropského sboru solidarity v rámci tohoto návrhu jsou činnosti dobrovolnických týmů. V rámci těchto týmů se budou skupiny 10 až 40 mladých lidí z různých účastnických zemí moci společně přihlásit k dobrovolnické činnosti v komunitních službách na období od dvou týdnů do dvou měsíců. Může se jednat například o obnovu kulturních památek poničených přírodní katastrofou, péči o druhy ohrožené vyhynutím, organizaci vzdělávacích aktivit v uprchlických táborech atd. Navzdory svému krátkému trvání budou tyto aktivity přínosné jak pro dobrovolníky, tak pro dotčené komunity.

Co je to solidární projekt?

Solidární projekty jsou místní iniciativy, které připravují a realizují skupiny účastníků Evropského sboru solidarity a jež trvají od dvou měsíců do jednoho roku. Jde o dobrovolnické činnosti vedené mladými lidmi, do nichž se účastníci Evropského sboru solidarity aktivně zapojují tím, že přinášejí a uskutečňují své vlastní nápady, které jsou prospěšné pro jejich místní komunity, a to v libovolné oblasti související se solidaritou.

Na rozdíl od dobrovolnické činnosti tyto aktivity obvykle souvisí s konkrétním projektem, přičemž účastnící Evropského sboru solidarity si samostatně určují množství času, který stráví plněním úkolů souvisejících s cíli a plánovanými výstupy daného projektu.

Solidární projekty se obvykle uskutečňují v zemi bydliště účastníků Evropského sboru solidarity. Tyto projekty, které jsou podobné dobrovolnické činnosti v rámci dané země, představují pobídku k účasti pro mladé lidi ze znevýhodněného prostředí, pro něž může být problematické účastnit se dobrovolnictví v zahraničí a kteří by chtěli přispět svým dílem.

Co je to networking?

Cílem networkingu je vytvořit pocit přináležitosti k Evropskému sboru solidarity, podpořit jeho provádění a posílit jeho efektivitu, dopad a viditelnost. Networking může spočívat například v poskytování informací o Evropském sboru solidarity novým účastníkům, pořádání konzultačních fór, výměně osvědčených postupů, organizaci akcí zaměřených na podporu po nástupu nebo zakládání sítí absolventů.

PROPOJOVÁNÍ A NABÍDKA MÍST

Kdo se může do Evropského sboru solidarity registrovat?

K účasti v Evropském sboru solidarity se může zaregistrovat každý, komu je mezi 17 a 30 lety a kdo je státním příslušníkem zúčastněné země nebo legálně pobývá na jejím území. Minimální věk, odkdy lze začít v projektu solidarity působit, je 18 let. Návrh nařízení se vztahuje na členské státy EU; zapojení jiných zemí bude možné na základě dvoustranných dohod.

V současnosti, v první fázi, pokrývá Evropský sbor solidarity 28 členských zemí EU a v závislosti na tom, ze kterého programu EU je příslušný program financován, do něj mohou být zapojeny také další země (podrobnosti najdete v tomto informačním přehledu).

Státní příslušníci zemí mimo EU nemusí nutně mít všechna práva nebo povolení nezbytná k pobytu v jiném členském státě EU po dobu působení v projektu. Zúčastněné organizace jsou povinny zajistit, aby osoby, které chtějí v rámci projektu působit, tato práva a povolení měly.

Mladí lidé, kteří se zaregistrují do Evropského sboru solidarity, budou muset přijmout programové prohlášení Evropského sboru solidarity a jeho zásady. Registrovat se můžete jednoduše na zvláštní internetové stránce prostřednictvím Evropského portálu pro mládež: www.europa.eu/solidarity-corps.

Je registrace zárukou, že uchazeč získá místo?

Všichni zaregistrovaní mladí lidé se mohou zúčastnit všeobecného online školení a zapojit se do komunitních činností, které se případně konají v jejich místních komunitách. Registrace však zařazení do projektu nezaručuje. To záleží na rozpočtu, dostupnosti projektů a konkrétních zájmech kandidátů.

Návrh nepočítá se solidárními projekty, což mladým lidem umožňuje, aby jednali samostatně a realizovali své nápady související se solidaritou na místní úrovni a nečekali na místo v rámci projektu.

Jaké jsou požadavky na organizace?

Zúčastněné organizace budou důkladně posouzeny (prostřednictvím národních agentur programu Erasmus+ nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – v závislosti na profilu dané organizace) a musí se zavázat k dodržování charty Evropského sboru solidarity, konkrétně k podpoře osobního a profesního rozvoje účastníků Evropského sboru solidarity, zajištění bezpečných a důstojných pracovních podmínek, poskytování vhodných školení a podpory, díky nimž účastníci získají dovednosti nezbytné k výkonu činností v rámci projektu. V plánu je zavedení nové značky kvality pro organizace nabízející místa v rámci Evropského sboru solidarity.

Jak probíhá postup obsazování míst vhodnými uchazeči?

Když se mladí lidé registrují do Evropského sboru solidarity prostřednictvím Evropského portálu pro mládež, budou mít možnost vedle informací o svém vzdělání a pracovních zkušenostech a osobních zájmech uvést rovněž o jaké typy projektů mají případně zájem, v jakých zemích by chtěli působit a také informaci o tom, kdy se mohou zapojit. Mohou si vybrat z různých druhů pracovního zařazení a mohou uvést, že mají zájem působit v konkrétních oblastech týkajících se solidarity.

Při registraci mohou mladí lidé dále uvést konkrétní zkušenosti a vědomosti, které by mohly být pro Evropský sbor solidarity přínosné, např. práce s uprchlíky, dětmi, staršími osobami nebo lidmi s postižením, výuka, první pomoc, práce v oblasti médií, hudby, umění, stavebnictví, technických oborů, projektového managementu či v jiných odvětvích.

Organizace budou mít možnost vybrat si z kandidátů, jejichž motivace, zájmy a dovednosti nejlépe odpovídají jejich potřebám. Účastníci mohou případnou nabídku organizace odmítnout.

Jaké náklady jsou hrazeny v rámci různých typů umístění v rámci sboru?

Pokud jde o dobrovolnické práce, jsou hrazeny životní náklady, jako je strava, ubytování a kapesné v maximální výši 155 eur měsíčně a také cestovní náklady a pojištění.

Případné pracovní umístění proběhne na základě pracovní smlouvy a mzda bude stanovena v souladu s příslušnými národními zákony, předpisy a kolektivními smlouvami platnými v zemi, v níž je práce prováděna.

Stáže budou probíhat na základě písemné dohody a odměnu bude hradit hostitelská organizace. Stáže nabízené v rámci sboru se budou řídit zásadami obsaženými v rámci pro kvalitu stáží.

Vedle mzdy se v případě pracovního zařazení a stáží počítá také s finanční podporou určenou k pokrytí cestovních nákladů. Pro znevýhodněné mladé lidi je k dispozici doplňkové financování na pokrytí všech nezbytných dodatečných nákladů. Sbor hradí také některé náklady, jež vzniknou zúčastněným organizacím. Mohou mezi ně patřit také finanční příspěvek na personální náklady nebo specifické školení či mentoring.

Mohou organizace za přijetí účastníků vyžadovat peníze?

Ne. Žádný jednotlivec ani subjekt nemůže od účastníků v souvislosti s výběrem k účasti v projektu požadovat žádný finanční příspěvek ani poplatek.

A co úhrada pojištění a sociálního pojištění?

Návrh počítá s ním, že pro účastníky bude zajištěno doplňkové zdravotní a úrazové pojištění, pro případy, které nejsou hrazeny v rámci evropského průkazu zdravotního pojištění nebo jiných pojistných schémat, do nichž mohou být účastníci zapojeni.

Pokud jde o pracovní pobyty a stáže a související sociální pojištění, platí určitá specifika v souladu s příslušnými národními zákony, předpisy a kolektivními smlouvami v zemi, v níž je práce prováděna.

Bude k dispozici jazyková podpora?

Ano. Účastníci Evropského sboru solidarity, kteří přijmou umístění v zahraničí, budou mít přístup k online jazykovému kurzu, jenž jim umožní vyhodnotit a zlepšit jejich jazykové kompetence v cizím jazyce, který budou používat při výkonu své činnosti v zahraničí.

Jaká osvědčení účastníci obdrží?

Účastníci Evropského sboru solidarity po dokončení své činnosti obdrží osvědčení Evropského sboru solidarity. Toto osvědčení bude sloužit jako doklad o znalostech, dovednostech a schopnostech nabytých během práce pro sbor.

Kdy by mělo nařízení o Evropském sboru solidarity vstoupit v platnost?

Než vstoupí v platnost, musí nejprve návrh nařízení přijmout Evropský parlament a Rada. Komise navrhuje, aby nařízení platilo od 1. ledna 2018. Instituce EU se ve svém společném prohlášení zavázaly, že práci na návrh uzavřou do konce tohoto roku.

MEMO/17/1370

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar