Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Европейският корпус за солидарност в перспектива: въпроси и отговори

Брюксел, 30 май 2017 r.

Европейската комисия прие днес предложение за създаване на специална правна уредба и бюджет на Европейския корпус за солидарност.

IP/17/1383

Каква е идеята в основата на Eвропейския корпус за солидарност?

Солидарността е споделена ценност в Европейския съюз. Тя намира израз в отношенията между неговите граждани, между държавите членки, а също и в действията на Съюза във и отвъд неговите граници.

Както заяви председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза (2016 г.), обявявайки създаването на Европейския корпус за солидарност: Ние проявяваме готовност за солидарност най-вече тогава, когато сме изправени пред извънредни ситуации. Когато горяха хълмовете в Португалия, италиански самолети гасяха пламъците. Когато поради наводненията спря електричеството в Румъния, осветлението се включи отново благодарение на шведски генератори. Когато хиляди бежанци пристигнаха на гръцките брегове, те бяха подслонени в словашки палатки. В същия дух Комисията предлага днес да се създаде Европейски корпус за солидарност.

Целта на Европейския корпус за солидарност е да се даде възможност на младите хора да участват в широк спектър от дейности за солидарност в отговор на трудни ситуации в ЕС. От една страна, участието в корпуса ще бъде от полза за личностното развитие на младите хора, за активната им ангажираност в обществото и за увеличаване на пригодността им за заетост, а от друга — ще подпомогне неправителствените организации, публичните органи и предприятията в усилията им за справяне с обществените и други предизвикателства.

Защо Европейският корпус за солидарност се нуждае от правна уредба?

Понастоящем Европейският корпус за солидарност се финансира от осем различни програми, всяка от които има отделна правна уредба, цели и бюджет (програма „Еразъм +“, програмата на ЕС за заетост и социални иновации, програма LIFE, фонд „Убежище и миграция“, програма „Здраве“, програма „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; повече информация се съдържа в този информационен фиш).

Наличието на самостоятелна правна уредба ще осигури единен финансов инструмент с ясен набор от цели. Това ще спомогне за консолидирането на корпуса  — като го направи по-солиден, с по-силно въздействие и по-ефективен по отношение на разходите — и за създаването на още повече възможности за младите хора. Когато през декември 2016 г. положи началото на Европейския корпус за солидарност, Комисията пое ангажимента да представи законодателно предложение до пролетта на 2017 г.

Какъв ще е бюджетът на Eвропейския корпус за солидарност?

Европейската комисия предлага общият бюджет за периода 1 януари 2018 г. — 31 декември 2020 г. за функционирането на корпуса да възлиза на 341 500 000 EUR по текущи цени. Това е заложено в правната уредба и ще гарантира стабилен бюджет за тази инициатива за следващите три години.

Разходите за назначенията по линия на Европейския корпус за солидарност ще варират в зависимост от продължителността и от държавата, в която се осъществява дейността, като напр. за назначения за участие в доброволческа дейност за период от шест месеца ЕС ще изразходва между 3 400 EUR и 6 500 EUR.

УПРАВЛЕНИЕ

Коя организационна структура ще отговаря за управлението на Eвропейския корпус за солидарност?

В сегашната му първа фаза корпусът се финансира и управлява от осем различни програми на ЕС. Според новото предложение действията във връзка с Европейския корпус за солидарност ще се изпълняват от Европейската комисия, националните агенции по програма „Еразъм +“ в държавите членки и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Националните агенции по програма „Еразъм +“, които вече отговарят за управлението на компонента от програмата, посветен на младежта, ще отговарят и за изпълнението на повечето действия на Европейския корпус за солидарност: оценка на молбите на организации, кандидатстващи за знака за качество на Европейския корпус за солидарност, отпускане на безвъзмездни средства за назначения за участие в дейности и за проекти, предоставяне на обучение и подкрепа, организиране на дейности за изграждане на мрежи или популяризиране на корпуса на национално равнище.

Европейската комисия ще управлява, с помощта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, хоризонталните услуги, осигурявани на участниците в Европейския корпус за солидарност, напр. онлайн обучение, езикова помощ онлайн и застраховане. Агенцията ще присъжда също и знака за качество на някои видове заинтересовани страни (напр. европейски мрежи, международни организации или органи, на които е възложено управлението на национални схеми или на фондове на ЕС със споделено управление, и др.), които биха могли да кандидатстват и за финансиране от нея.

Освен това новосъздаден ресурсен център на Европейския корпус за солидарност ще оказва подкрепа на изпълнителните органи и участващите организации, по-специално във връзка със сертифицирането и документирането на уменията, придобити от младите хора в хода на техните дейности.

Каква ще бъде ролята на службите по заетостта?

Участниците на пазара на труда, например публичните и частните служби по заетостта, но също и търговските камари, ще могат да допринасят за дейностите на Европейския корпус за солидарност като улесняват попълването на свободните места за работа или стаж, т.е. намирайки подходящи кандидати за свободните позиции. Подкрепата ще се осъществява посредством вече съществуващите структури.

Особено публичните служби по заетостта разполагат със значителна информация относно пазара на труда, тъй като имат достъп до свободните работни места както в своята страна (чрез собствените си бази данни), така и в чужбина (чрез EURES). Освен това те могат да спомогнат да се осъществи контакт с работодатели, сред които да се популяризира Европейския корпус за солидарност, както и с млади хора, които да бъдат насърчени да се регистрират. Службите могат също така да оказват помощ след приключване на участието в корпуса, така че извършената работа или стаж да послужат за трамплин към пазара на труда.

Участниците на пазара на труда, в това число публичните и частните служби по заетостта, ще могат да кандидатстват за безвъзмездни средства поотделно или заедно посредством националните агенции по програма „Еразъм +“.

ДЕЙНОСТИ

Ще останат ли непроменени дейностите, за които се предоставя подкрепа?

Понастоящем Европейският корпус за солидарност предлага на индивидуалните участници назначения за участие в доброволческа дейност, стаж или работа. Според новата правна уредба освен че ще помага на младите хора да извършват доброволческа дейност за период до 12 месеца, да участват в стажове за период от 2—6 месеца или да бъдат наемани на работа в съответствие с приложимото национално законодателство за период от 2—12 месеца, корпусът ще дава на участниците и възможност да стартират свои собствени проекти за солидарност или да извършват доброволческа дейност като група. Специално внимание се отделя на участниците в неравностойно положение. За всички видове назначения и проекти ще бъдат предвидени мерки за подкрепа (напр. обучение, застраховка, предоставяне на удостоверение).

Какво означава доброволчески екип?

Съгласно настоящото предложение нов елемент на Европейския корпус за солидарност ще бъдат дейностите на доброволчески екипи. Дава се възможност групи от 10—40 млади хора от различни участващи държави да извършват съвместно доброволческа дейност по проекти за общественополезен труд за период от две седмици до два месеца. Такива проекти са например възстановяването на обекти на културното наследство, претърпели щети в резултат на природни бедствия, грижа за биологични видове, застрашени от изчезване, организиране на образователни дейности в бежански лагери и др. Въпреки тяхната по-кратка продължителност, тези дейности ще са от полза както за участниците, така и за съответните общности.

Какво означава проект за солидарност?

Проектите за солидарност са местни инициативи с продължителност между два и дванадесет месеца, организирани и осъществявани от групи участници в Европейския корпус за солидарност. Това са ръководени от млади хора доброволчески дейности във всякакви области, свързани със солидарността. В тях участници в корпуса активно разработват и осъществяват собствените си идеи в полза на своите местни общности.

За разлика от доброволческата дейност, тези дейности обикновено са под формата на проект, като участниците от корпуса сами определят колко време да отделят за изпълнението на задачите си в съответствие с целите на проекта и планираните резултати от него.

Проектите за солидарност обикновено биват изпълнявани в страната на пребиваване на участниците от Европейския корпус за солидарност. Подобно на доброволческите дейности в държавата на местопребиваване на участника, тези проекти стимулират участието на млади хора в неравностойно положение, които може да са затруднени да се ангажират в трансгранични дейности, но при все това желаят да дадат своя принос за обществото.

Какво представляват дейностите за изграждане на мрежи?

Дейностите за изграждане на мрежи целят да създадат чувство за принадлежност към Европейския корпус за солидарност. Те съпътстват осъществяването на дейността му и спомагат за по-голямата му ефективност, въздействие и видимост. Тези дейности могат да бъдат свързани например с информиране на новопостъпилите относно Европейския корпус за солидарност, с консултативни форуми, с обмен на добри практики, с прояви за подкрепа след приключването на участието в корпуса или със създаването на мрежи на бившите участници.

СВЪРЗВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НАЗНАЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ

Кой може да се регистрира в Европейския корпус за солидарност?

Всеки, който е на възраст между 17 и 30 години и е гражданин на участваща държава или законно пребивава в такава, може да се регистрира за участие в Европейския корпус за солидарност. Минималната възраст за участие в проект за солидарност е 18 години. В обхвата на проекта за регламент са включени държавите — членки на ЕС, а участие на други държави ще бъде възможно въз основа на двустранни споразумения.

В сегашната му първа фаза географският обхват на Европейския корпус за солидарност включва 28-те държави — членки на ЕС, и в зависимост от това коя програма на ЕС финансира конкретния проект, могат да участват и други държави (повече информация можете да намерите в този информационен документ).

Възможно е гражданите на държави извън ЕС да нямат всички права или разрешения, необходими за пребиваване в друга държава от ЕС с цел участие в дейност. Участващите организации трябва да гарантират, че всеки, когото желаят да ангажират за включване в проект, има тези права и разрешения.

Необходимо е младите хора, които се регистрират за Европейския корпус за солидарност, да споделят неговата мисия и принципи. Регистрацията е лесна и може да бъде направена на специална уебстраница през Европейския младежки портал на адрес: www.europa.eu/solidarity-corps.

Гарантира ли регистрацията назначаване за участие в дейности?

Всички регистрирани млади хора могат да участват в общо онлайн обучение и в дейностите за изграждане на общност, които евентуално се провеждат в техните местни общности. Регистрацията обаче не е гаранция за назначаване за участие в проект. Това зависи от наличните средства и проекти, както и от конкретните интереси на кандидатите.

В предложението се предвижда възможност за създаване на проекти за солидарност, чрез които регистрираните млади хора да предприемат действия по своя инициатива и да осъществяват идеите си за солидарност на местно равнище, вместо да чакат да бъдат включени за участие в проект.

Какви са изискванията за организациите?

Участващите организации ще бъдат оценявани внимателно (от националните агенции по програма „Еразъм +“ или от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, в зависимост от профила на организацията) и трябва да се ангажират да спазват Хартата на Европейския корпус за солидарност, задължаваща ги да насърчават личностното и професионалното развитие на участниците в корпуса, да гарантират безопасни и достойни условия на труд, да осигуряват подходящо обучение и подкрепа за придобиване на уменията, необходими на участниците за изпълнение на възложените им задачи. Предвижда се и нов знак за качество, който да се присъжда на организациите, предлагащи назначения в Европейския корпус за солидарност.

Как се осъществява свързването на кандидатите и работодателите?

При регистрацията си в Европейския корпус за солидарност чрез Европейския младежки портал, наред с предоставянето на информация относно своето образование, трудов опит и лични интереси, младите хора ще могат да посочват и в какви видове проекти биха искали да участват, в кои държави и кога. Те ще могат да избират между различните видове назначения за участие в проект и да изразят интереса си да участват в конкретни области, свързани със солидарността.

При регистрирането си младите хора могат също да изтъкнат конкретния опит и познания, с които биха допринесли за Европейския корпус за солидарност, напр. работа с бежанци, деца, възрастни хора или хора с увреждания, преподаване, първа помощ, медии, музика, изкуство, строителство, инженерни дейности, управление на проекти или в други области.

Организациите ще имат възможността да избират измежду кандидатите, чиято мотивация, интереси и умения съответстват в най-голяма степен на техните нужди. Участниците са свободни да приемат или откажат всяко предложение, отправено от дадена организация.

Кои разходи се покриват при различните видове назначения?

При назначенията за участие в доброволческа дейност се покриват разходите за издръжка, като храна, квартира и джобни пари в размер до 155 EUR на месец, както и за пътуване и застраховка.

Наемането на работа ще става въз основа на трудов договор и възнаграждението ще се определя в съответствие със законите, подзаконовите актове и колективните споразумения, които са в сила в държавата, в която се извършва трудовата дейност.

Стажовете ще се провеждат въз основа на писмено споразумение и ще бъдат заплащани от приемащата организация. Стажовете, предлагани от корпуса, ще бъдат съобразени с принципите, заложени в рамката за качество на стажовете.

Както при трудовата дейност, така и при стажовете наред с възнаграждението се предвижда финансова подкрепа за пътуване. За младите хора в неравностойно положение се предвиждат парични надбавки за покриване на всякакви необходими допълнителни разходи. Корпусът ще покрива и някои от разходите, направени от участващите организации. Това може да включва финансов принос за свързаните с персонала разходи или за конкретно обучение и наставничество.

Могат ли организациите да искат заплащане от участниците за включването им в проект?

Не. Нито физическите лица, нито организациите могат да искат финансова вноска или такса от участниците за това, че са избрани за участие в проект.

Как стои въпросът със застраховките и социалните осигуровки?

В предложението се предвижда участниците да получават допълнителна здравна застраховка и застраховка за злополука за покриване на разходи, свързани със застрахователни рискове, които не са обхванати от Европейската здравноосигурителна карта или други застрахователни схеми, по които участниците може да са бенефициери.

Що се отнася до трудовата дейност и стажовете и свързаните с тях социални осигуровки, се прилагат някои специални правила в зависимост от националните закони, подзаконовите актове и колективните споразумения, които са в сила в държавата, в която е назначението.

Ще се предоставя ли езикова подкрепа?

Да. Участниците в Европейския корпус за солидарност, които приемат предложение за назначение за участие в дейност в чужбина, ще имат достъп до онлайн езикови курсове, които ще им дават възможност за оценяване и подобряване на уменията им по чуждия език, който ще използват при изпълнението на задачите си в чужбина.

Какви удостоверения ще бъдат издавани на участниците?

В края на своето участие в дадена дейност участниците в корпуса ще получават удостоверение на Европейския корпус за солидарност. В удостоверението ще се посочват и документират знанията, уменията и компетенциите, придобити от младите хора в хода на извършените дейности.

Кога се очаква да влезе в сила Регламентът относно Европейския корпус за солидарност?

Преди да влезе в сила, проектът на регламент трябва да бъде приет от Европейския парламент и от Съвета. Комисията предлага регламентът да влезе в сила от 1 януари 2018 г. В своята съвместна декларация институциите на ЕС се ангажираха да приключат работата по предложението до края на настоящата година.

MEMO/17/1370

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar