Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV PT FI EL HU LV SL RO HR

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Część 1: główne decyzje podjęte w maju

Bruksela, 17 maja 2017 r.

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Część 1: główne decyzje podjęte w maju

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 65 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Ponadto Komisja postanowiła dzisiaj przesłać szereg wezwań do usunięcia uchybienia. Szczegóły można znaleźć w części 2: MEMO/17/1281.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Edukacja, Młodzież, Sport i Kultura

(Informacji udzielają: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Joseph Waldstein – tel.: +32 229 56184)

Decyzja o zamknięciu sprawy

Swobodny przepływ studentów: Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko AUSTRII

Komisja zatwierdza system limitu naboru na studia medyczne Austrii, gdyż jest on konieczny do ochrony austriackiego system opieki zdrowotnej, lecz zwraca się do Austrii o zniesienie limitów stosowanych w odniesieniu do studiów stomatologicznych. Dzisiaj Komisja Europejska postanowiła zakończyć od dawna toczące się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii w odniesieniu do ograniczenia dostępu do studiów medycznych dla studentów z innych państw członkowskich, lecz nie w odniesieniu do studiów stomatologicznych. W oparciu o dane dostarczone przez władze Austrii, Komisja uznała, że wprowadzony system limitów w przypadku studiów medycznych jest uzasadniony i proporcjonalny do celu jakim jest ochrona austriackiego systemu publicznej opieki zdrowotnej i może zostać utrzymany. Komisja wzywa jednocześnie Austrię do dalszego uważnego monitorowania sytuacji i składania sprawozdań Komisji co pięć lat w sprawie konieczności utrzymania limitów. Z drugiej strony Komisja uznała, że limity wprowadzone w odniesieniu do studiów stomatologicznych nie były uzasadnione, ponieważ nie przewiduje się niedoboru dentystów w Austrii. Postępowanie w sprawie uchybienia zostaje zatem zamknięte, z zastrzeżeniem, że te limity zostaną zniesione przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020. Jeżeli do tego czasu limity te nie zostaną zniesione, Komisja zastrzega sobie prawo do kontynuowania postępowania w sprawie uchybienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

2. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odpady: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko WŁOCHOM w związku z tym, że nie zamknęły one ani nie rekultywowały 44 składowisk odpadów

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Włochom w związku z tym, że państwo to nie doprowadziło do rekultywacji lub zamknięcia 44 składowisk odpadów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń Komisji Włochy nie podjęły działań w sprawie rekultywacji lub zamknięcia 44 niezgodnych z wymogami składowisk odpadów, do czego zobowiązuje je art. 14 dyrektywy w sprawie składowania odpadów (dyrektywa Rady 1999/31/WE). Podobnie jak inne państwa członkowskie, Włochy były zobowiązane poddać rekultywacji składowiska, które posiadały zezwolenie lub które już działały przed 16 lipca 2001 r. („istniejące składowiska”), tak aby spełniały one wymogi bezpieczeństwa określone w tej dyrektywie, lub zamknąć je do dnia 16 lipca 2009 r. Wobec niewystarczających postępów w tej sprawie Komisja przesłała dodatkową uzasadnioną opinię w czerwcu 2015 r., wzywając Włochy do odpowiedniego zajęcia się 50 składowiskami, które wciąż stanowiły zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Pomimo pewnych postępów, do maja 2017 r. w dalszym ciągu nie podjęto koniecznych działań mających na celu rekultywację lub zamknięcie 44 składowisk. Aby zmobilizować Włochy do przyspieszenia tego procesu, Komisja pozywa Włochy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Ścieki komunalne: Komisja kieruje ostatnie ostrzeżenie do WŁOCH, aby zapewniły odpowiednie odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Komisja postanowiła dzisiaj przesłać dodatkową uzasadnioną opinię do Włoch w związku z tym, że państwo to nie zapewniło, by ścieki komunalne we wszystkich aglomeracjach o liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 były odpowiednio odprowadzane i oczyszczane, tak jak tego wymagają przepisy UE (dyrektywa Rady 91/271/EWG). W opinii Komisji w 758 aglomeracjach w 18 różnych regionach/autonomicznych prowincjach, zamieszkanych przez ponad 18 mln ludzi (Abruzja, Basilicata, Kalabria, Kampania, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Piemont, Apulia, Sardynia, Sycylia, Toskania, Trydent, Umbria, Valle d'Aosta i Wenecja Euganejska) nie przestrzega się szeregu przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywy Rady 91/271/EWG). Ponadto wymogi w zakresie ograniczenia ilości fosforu i azotu docierających do oczyszczalni nie są spełniane w 32 wrażliwych obszarach. Wspomniana dodatkowa uzasadniona opinia daje Włochom możliwość przedstawienia zaktualizowanych informacji na temat postępów poczynionych we wszystkich aglomeracjach i wrażliwych obszarach, w których, jak władze tego państwa przyznały, występują niezgodności oraz przedstawić dalsze wyjaśnienia dotyczące wszystkich przypadków, w których w opinii tych władz niezgodności nie występują, lecz dowody zebrane przez Komisję świadczą o czymś przeciwnym. Włochy nie zapewniły zgodności z przepisami w ciągu ostatnich 10 lat. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska w wielu aglomeracjach. Włochy w sposób powszechny i trwały naruszają przepisy dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, co znajduje potwierdzenie w dwóch innych sprawach, w których Trybunał wydał orzeczenie na niekorzyść tego państwa w latach 2012 i 2014, a które dotyczą odpowiednio 80 i 24 aglomeracji. W grudniu 2016 r. Komisja postanowiła ponownie pozwać Włochy do Trybunału Sprawiedliwości i zaproponowała kary pieniężne w sprawie dotyczącej 80 aglomeracji, w których łącznie liczba ludności wynosi ponad 15 000. Włochy mają dwa miesiące na naprawę sytuacji. W przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

3. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Uzasadnione opinie

Usługi finansowe: Komisja zwróciła się do 5 państw członkowskich o wdrożenie przepisów unijnych w dziedzinie ubezpieczeń

Komisja zwróciła się do Łotwy, Węgier, Polski i Portugalii o pełną transpozycję przepisów dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywy 2009/138/WE) oraz dyrektywy Omnibus II (dyrektywy 2014/51/UE) oraz do Cypru o pełną transpozycję dyrektywy Omnibus II do ich przepisów krajowych. Wspomniane dyrektywy zastępują 14 dyrektyw dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji , które uprzednio były znane jako Wypłacalność I. Wprowadziły one solidne i trwałe ramy ostrożnościowe dla zakładów ubezpieczeniowych w UE, w tym zasady ilościowe oraz zasady dotyczące zarządzania i sprawozdawczości, aby ułatwić rozwój jednolitego rynku usług ubezpieczeniowych. Te nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń mają zapewnić dobrą kondycję finansową przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, tak aby mogły one stanowić zabezpieczenie na trudne czasy. Dyrektywy te weszły w pełni w życie od 1 stycznia 2016 r. a termin ich wdrożenia do przepisów krajowych upłynął 31 marca 2015 r. Jednak wyżej wymienione państwa członkowskie nie powiadomiły Komisji o wszystkich środkach koniecznych do pełnego wdrożenia tych zasad do swoich przepisów krajowych. Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii, przesłanych po tym, jak w maju 2015 r. do tych państw członkowskich zostały wystosowane wezwania do usunięcia uchybienia. Państwa te odpowiedziały na wspomniane wezwania, jednak Komisja w dalszym ciągu jest zdania, że transpozycja dyrektyw nie została ukończona w tych państwach członkowskich. Jeżeli władze tych państw członkowskich nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

4. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Mirna Talko – tel.: +32 22987278)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Koncesje na budowę autostrad: Komisja pozywa WŁOCHY do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja postanowiła dziś pozwać Włochy do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z naruszaniem przez nie przepisów unijnych poprzez przyznanie przedłużenia umowy o koncesję na budowę autostrady nie poprzedzając go procedurą przetargową. Władze Włoch przyznały obejmujące 18 lat przedłużenie umowy o koncesję na budowę autostrady A12 Civitavecchia-Livorno i zarządzanie nią przedsiębiorstwu Società Autostrada Tirrenica p.A. (SAT S.p.A), które posiada tę koncesję w chwili obecnej. Umowę przedłużono nie organizując procedury przetargowej. W opinii Komisji Włochy nie przestrzegają przepisów dotyczących zamówień publicznych UE, w szczególności przepisów dyrektywy 2004/18/WE. Unijne przepisy dotyczące zamówień publicznych mają zapewnić wszystkim podmiotom gospodarczym równe szanse uczestniczenia w procedurze przetargowej i możliwość uzyskania zamówienia. Zgodnie z przepisami nową koncesję można przyznać jedynie po przeprowadzeniu procedury przetargowej, z wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w przepisach UE. Z uwagi na fakt, że przedłużenie czasu realizacji jest równoznaczne z udzieleniem nowej koncesji, zatem przedłużenie terminu ważności umowy o koncesję na budowę autostrady bez uprzedniego przeprowadzenia procedury przetargowej jest niezgodne z przepisami UE, ponieważ inne potencjalnie zainteresowane przedsiębiorstwa nie mogą złożyć ofert. Komisja uprzednio przedstawiła swoje zastrzeżenia w uzasadnionej opinii przesłanej w październiku 2014 r., wzywając Włochy do naprawienia naruszenia przepisów prawa unijnego. W następstwie dyskusji z włoskimi władzami oraz z uwagi na fakt, że zaproponowane przez nie środki nie naprawiłyby naruszeń przepisów UE, Komisja postanowiła pozwać Włochy do Trybunału Sprawiedliwości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Emisje pochodzące z samochodów osobowych: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko WŁOCHOM za naruszanie przepisów UE dotyczących homologacji typu pojazdu

Komisja postanowiła dzisiaj wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom za niewypełnienie przez nie zobowiązań określonych w przepisach UE dotyczących homologacji typu pojazdów w odniesieniu do przedsiębiorstwa Fiat Chrysler Automobiles. W świetle obowiązujących przepisów UE władze krajowe są odpowiedzialne za sprawdzenie czy dany typ pojazdu spełnia wszystkie normy UE zanim poszczególne samochody zostaną wprowadzone do obrotu na jednolitym rynku. W przypadku gdy producent samochodów narusza wymogi prawne, władze krajowe mają podjąć działania naprawcze (np. nakazując wycofanie modelu) i zastosować skuteczne, odstraszające i proporcjonalne kary określone w prawodawstwie krajowym. Komisja uważnie obserwuje wykonywanie tych przepisów przez państwa członkowskie i wszczęła już postępowania o naruszenie przeciwko państwom członkowskim, które wydały homologacje typu dla Grupy Volkswagen w UE a nie zastosowały swoich przepisów krajowych w zakresie kar, mimo że ww. przedsiębiorstwo posługiwało się nielegalnym oprogramowaniem ograniczającym skuteczność działania. Obecny przypadek odnosi się do informacji podanych do wiadomości Komisji w kontekście wniosku od niemieckiego Ministerstwa Transportu z września 2016 r. o mediację między władzami Niemiec i Włoch w zakresie różnicy zdań w sprawie emisji tlenków azotu w odniesieniu do typu pojazdów homologowanego przez Włochy. W toku mediacji Komisja starannie przeanalizowała wyniki badania emisji tlenków azotu przekazane przez niemiecki organ udzielający homologacji typu (Kraftfahrt-Bundesamt), a także obszerne informacje techniczne dostarczone przez Włochy na temat strategii kontroli emisji zastosowanych przez FCA w odniesieniu do danego typu pojazdu. Przepisy UE dotyczące homologacji typu zakazują stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania, takich jak oprogramowanie, sterowniki czasowe lub okna termiczne, ang. thermal windows, które zwiększają emisje tlenków azotu poza cyklem badania, chyba że stosowanie ich jest uzasadnione ochroną silnika przed uszkodzeniem lub awarią lub konieczne do bezpiecznego użytkowania pojazdu. Jak Komisja wielokrotnie podkreślała, wyjątek od zakazu polega właśnie na tym, że należy interpretować go zawężająco. Obecnie Komisja formalnie zwróciła się do Włoch o odpowiedź na obawy, że producent nie uzasadnił wystarczająco konieczności technicznej – a tym samym legalności – stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania oraz o wyjaśnienie, czy Włochy nie dopełniły obowiązku przyjęcia środków naprawczych w odniesieniu do omawianego typu FCA i nałożenia kar na producenta samochodów. Włochy mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Materiały pirotechniczne: Komisja wzywa NIEMCY do transpozycji nowych przepisów

Komisja postanowiła przesłać dziś dwie uzasadnione opinie do Niemiec z wnioskiem o dokonanie transpozycji przepisów dyrektywy dotyczącej wyrobów pirotechnicznych (dyrektywy 2013/29/UE) i dyrektywy wykonawczej ustanawiającej system identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych (dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/58/UE). Dyrektywa dotycząca wyrobów pirotechnicznych ustanawia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa, jakie należy spełnić przed udostępnieniem wyrobów pirotechnicznych, w tym sztucznych ogni, na rynku UE. Dyrektywa wykonawcza zapewnia identyfikowalność wyrobów pirotechnicznych i ich oznaczenie numerem rejestracyjnym opartym na jednolitym systemie numeracji i wykazach prowadzonych przez jednostki notyfikowane. W obu dyrektywach określono wyraźne zasady działania jednostek oceniających zgodność wyrobów z przepisami. Termin transpozycji dyrektyw do przepisów krajowych upłynął odpowiednio 30 czerwca 2015 r. i 30 kwietnia 2015 r. Niemcy nie przekazały Komisji do tej pory przepisów dokonujących transpozycji. Władze Niemiec mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji transpozycji tych dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jednolity rynek: Komisja wzywa IRLANDIĘ i PORTUGALIĘ do transpozycji nowych przepisów dotyczących urządzeń w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Irlandii i Portugalii uzasadnionych opinii, w których wezwała te państwa do transpozycji przepisów UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX, dyrektywa 2014/34/UE). Atmosfera potencjalnie wybuchowa to taka, gdzie mieszanina powietrza i gazów, oparów, mgły lub pyłu łączy się w sposób, który w określonych warunkach eksploatacyjnych może spowodować powstanie zapłonu. W tzw. dyrektywie ATEX określono zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności, które należy stosować przed wprowadzeniem takich produktów do obrotu na rynku wewnętrznym UE. Państwa członkowskie powinny były w pełni przetransponować dyrektywę do prawa krajowego do dnia 19 kwietnia 2016 r. Irlandia i Portugalia jeszcze nie przekazały Komisji informacji o transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. Wspomniane dwa państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jednolity rynek: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do transpozycji nowych przepisów w sprawie łodzi rekreacyjnych i silników do nich

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Zjednoczonego Królestwa uzasadnioną opinię, wzywając je do transpozycji dyrektywy w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (dyrektywa 2013/53/UE). Dyrektywa reguluje budowę, bezpieczeństwo i inne wymogi dotyczące łodzi rekreacyjnych i skuterów wodnych przeznaczonych do celów sportowych lub rekreacyjnych. Państwa członkowskie powinny były w pełni przetransponować dyrektywę do prawa krajowego do dnia 18 stycznia 2016 r. Zjednoczone Królestwo nie poinformowało jednak jeszcze Komisji o pełnej transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. Zjednoczone Królestwo ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji wspomnianej dyrektywy, W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

5. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Informacji udzielają: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444)

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Azyl: Komisja kontynuuje postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Węgrom w związku z ich prawem azylowym

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o kontynuacji postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom, dotyczącego prawa azylowego, wysyłając uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia. Po serii kontaktów z władzami węgierskimi w ostatnich tygodniach zarówno na szczeblu politycznym i technicznym pismo to przedstawia obawy wynikające ze zmian w węgierskiej ustawie o azylu wprowadzonych w marcu br. i stanowi kontynuację postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przez Komisję w grudniu 2015 r. Komisja uważa, że trzy spośród pięciu kwestii określonych w wezwaniu do usunięcia uchybienia z 2015 r. pozostają nierozwiązane, w szczególności problem procedur azylowych. Ponadto w piśmie tym przedstawiono nowe elementy niezgodności węgierskiego prawa azylowego, wynikające z ostatniej zmiany w 2017 r. Niezgodności dotyczą głównie trzech obszarów: procedur udzielania azylu oraz przepisów dotyczących powrotów i warunków przyjmowania. Komisja uważa, że ustawodawstwo węgierskie nie jest zgodne z prawem UE, w szczególności z dyrektywą 2013/32/UE w sprawie procedur azylowych, dyrektywą 2008/115/WE w sprawie powrotów, dyrektywą 2013/33/UE w sprawie warunków przyjmowania i szeregiem postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W odniesieniu do procedur udzielania azylu, węgierskie ustawodawstwo nie zezwala na składanie wniosków poza specjalnymi strefami tranzytowymi przy granicach i ogranicza dostęp do tych stref, uniemożliwiając skuteczny dostęp do procedur azylowych na terytorium całego kraju. Procedury graniczne nie są zgodne z warunkami określonymi w prawie UE i nie zapewnia się specjalnych gwarancji osobom wymagającym szczególnego traktowania. Skrócenie terminów wnoszenia odwołań narusza podstawowe prawo do skutecznego środka odwoławczego. Węgierskie prawo azylowe nie spełnia również standardów przepisów UE w zakresie powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Komisja jest zaniepokojona faktem, że Węgry obecnie odsyłają migrantów (w tym osoby ubiegające się o azyl), którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Serbią, z pominięciem jakichkolwiek procedur i niezgodnie z prawem UE w zakresie powrotów i azylu. Węgry nie wydają indywidualnych decyzji nakazujących powrót, a powinny. Komisja uważa ponadto, że nagminne przetrzymywanie przez nieokreślony czas osób ubiegających się o azyl, w tym nieletnich powyżej 14. roku życia, w ośrodkach zamkniętych w strefie tranzytowej bez przestrzegania wymaganych gwarancji proceduralnych (takich jak prawo do odwołania), prowadzi do systematycznych zatrzymań, które są niezgodne z prawem UE w sprawie warunków przyjmowania i Kartą praw podstawowych UE. W prawie węgierskim nie przewidziano wymaganych materialnych warunków przyjmowania dla osób ubiegających się o azyl, powodując tym samym naruszenie przepisów UE w tym zakresie. W związku z tym Komisja podjęła dziś działania następcze po pierwszym wezwaniu do usunięcia uchybienia, dając władzom węgierskim dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Komisja będzie równolegle kontynuowała kontakty dwustronne na szczeblu politycznym i technicznym, aby pomóc władzom węgierskim w rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Bezpieczeństwo: Komisja wzywa państwa członkowskie do lepszej wymiany informacji w zakresie walki z terroryzmem i poważną przestępczością

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Chorwacji, Irlandii i Włochom uzasadnionych opinii w związku z niepełnym wdrożeniem decyzji w sprawie konwencji z Prüm (decyzje Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW), które są ważnym elementem Europejskiej agendy bezpieczeństwa 2015. Decyzje te są kluczowym narzędziem poprawy skuteczności walki z terroryzmem i przestępczością transgraniczną i umożliwienia państwom członkowskim szybkiej wymiany informacji na temat DNA, odcisków palców i krajowych danych rejestracyjnych pojazdów. Państwa członkowskie były zobowiązane do pełnego wdrożenia decyzji w sprawie konwencji z Prüm do sierpnia 2011 r. Trzy państwa członkowskie, które we wrześniu 2016 r. otrzymały wezwania do usunięcia uchybienia, nadal nie zapewniły zautomatyzowanej wymiany danych w ramach wszystkich trzech kategorii danych: DNA, odciski palców i krajowe dane rejestracyjne pojazdów. Komisja wezwała dziś te państwa członkowskie do szybkiego zakończenia prac niezbędnych do wypełnienia ich zobowiązań prawnych. Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

6. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Uzasadnione opinie

Zrównoważony transport: Komisja wzywa 8 państw członkowskich do transpozycji przepisów w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Komisja wezwała Cypr, Finlandię, Węgry, Irlandię, Łotwę, Niderlandy, Portugalię i Słowenię do pełnej transpozycji unijnych przepisów w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia uzależnienia od transportu ropy naftowej, ograniczenia jego wpływu na środowisko, a tym samym przyczynienia się do realizacji przyjętej przez Komisję w dniu 20 czerwca 2016 r.strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej. W dyrektywie 2014/94/UE określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru. Miała ona zostać wdrożona najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. Jednak wymienione państwa członkowskie nie powiadomiły jeszcze Komisji o środkach zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. Wspomniane 8 państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Bezpieczeństwo morskie: Komisja wzywa AUSTRIĘ, CYPR, PORTUGALIĘ i RUMUNIĘ do transpozycji przepisów w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku

Komisja wezwała Austrię, Cypr, Portugalię i Rumunię do pełnej transpozycji przepisów UE w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (dyrektywa Komisji (UE) 2015/2087). Dyrektywą tą zmieniono przepisy UE (dyrektywę 2000/59/WE), wymagające od statków przekazywania przed wejściem do portu szeregu informacji, dotyczących m.in. ilości i rodzajów odprowadzanych odpadów oraz pojemności magazynowej na pokładzie. Dodano w niej również wymóg zgłaszania informacji na temat odpadów faktycznie odprowadzonych do portowych urządzeń odbiorczych w ostatnim porcie zawinięcia. Dyrektywę Komisji przyjęto w celu zapewnienia spójności ze środkami przyjętymi na szczeblu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), a także w celu uniknięcia niepewności wśród użytkowników portów i organów portowych. Miała ona być transponowana do prawa krajowego najpóźniej do 9 grudnia 2016 r. lecz do tej pory nie uczyniły tego Austria, Cypr, Portugalia i Rumunia. Te 4 państwa członkowskie mają dwa miesiące na zmianę tej sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Decyzje o zamknięciu spraw

Porty: Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące organizacji pracy w portach w BELGII

Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Belgii w związku z organizacją pracy w belgijskich portach. W marcu 2014 r. Komisja wyraziła obawy, że ograniczając działalność operatorów portów system belgijski narusza swobodę przedsiębiorczości ustanowioną w art. 49 TFUE. Ograniczenia te polegały m.in. na istnieniu systemu zamkniętej puli do celów rekrutacji pracowników portowych, ograniczeniach dotyczących rodzaju umowy o pracę i składu zespołów pracowników. Od tego czasu, w wyniku intensywnego dialogu z Komisją, władze belgijskie przyjęły szereg reform, mających na celu wyeliminowanie tych ograniczeń i stopniowe odejście od tego restrykcyjnego systemu. Nowy system powinien przyczynić się do wzrostu konkurencyjności portów belgijskich, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom ochrony pracowników portowych. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o zamknięciu sprawy. Jak zawsze Komisja będzie monitorować prawidłowe wdrażanie i stosowanie prawa.

Opłaty drogowe: Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko NIEMCOM

Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego w czerwcu 2015 r. przeciwko Niemcom w związku z wprowadzeniem opłat drogowych dla samochodów osobowych. W następstwie przyjęcia przez Niemcy w marcu zmian do ustawy w sprawie systemu opłat drogowych, Komisja doszła do wniosku, że Niemcy usunęły przyczynę jej zastrzeżeń, znosząc wszelką dyskryminację ze względu na przynależność państwową. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o zamknięciu sprawy. Jak zawsze Komisja będzie monitorować prawidłowe wdrażanie i stosowanie prawa.


7. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Uzasadnione opinie

Swobodny przepływ kapitału: Komisja wzywa FRANCJĘ do zniesienia podatku u źródła nałożonego na deficytowe spółki niebędące rezydentami

Komisja wezwała Francję do zniesienia podatku u źródła, który obejmuje dywidendy uzyskane we Francji przez przedsiębiorstwa posiadające siedziby w innych państwach członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poprzez stosowanie podatku u źródła od tego rodzaju dywidend władze francuskie nie wypełniają swoich obowiązków w zakresie swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE i art. 40 porozumienia EOG). Podatek u źródła powoduje natychmiastowe opodatkowanie, bez możliwości uzyskania zwrotu podatku od dywidend wypłaconych na rzecz spółki UE i EOG w następujących sytuacjach: po pierwsze, gdy spółka ma deficyt strukturalny, mimo że spółki francuskie nie muszą płacić tego podatku w podobnych sytuacjach; po drugie, gdy spółka tymczasowo ponosi straty, mimo że spółki francuskie borykające się z podobnymi trudnościami podlegają opodatkowaniu dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo ponownie zaczyna przynosić zysk. Zmiana przepisów przyjęta przez Francję pod koniec 2015 r., ma zastosowanie tylko do spółek niebędących rezydentami, które jednocześnie ponoszą straty i są zagrożone likwidacją. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy władze francuskie nie podejmą działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

MEMO/17/1280

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar