Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w kwietniu

Bruksela, 27 kwietnia 2017 r.

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w kwietniu

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym cztery wezwania do usunięcia uchybienia, 45 uzasadnionych opinii, 11 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz dwie decyzje o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka 155 również spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

(Więcej informacji: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Sara Soumillion – tel.: +32 22967094)

Uzasadniona opinia

Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja Europejska kieruje do REPUBLIKI CZESKIEJ uzasadnioną opinię i wzywa to państwo do powiadomienia o transpozycji dyrektywy dotyczącej klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin do prawa krajowego

Wydając tę uzasadnioną opinię, Komisja wzywa Republikę Czeską do powiadomienia o wszystkich środkach transpozycji do prawa krajowego dyrektywy dotyczącej klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dyrektywa 2014/27/UE). Celem dyrektywy jest zapewnienie spójności prawa unijnego dotyczącego substancji chemicznych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w sytuacjach, gdy niebezpieczne substancje chemiczne i mieszaniny znajdują się w środowisku pracy. Dyrektywę należało przetransponować do prawa krajowego do dnia1 czerwca 2015 r. Władze czeskie powiadomiły o szeregu krajowych środków transpozycji, niektóre przepisy dyrektywy nadal nie mają jednak swoich krajowych odpowiedników. Dlatego też, po stworzeniu Republice Czeskiej możliwości przedstawienia uwag w odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia, Komisja wzywa obecnie to państwo członkowskie do zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Republika Czeska nie zapewni zgodności swojego prawa krajowego z prawem unijnym, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw niej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

2. Energia

(Więcej informacji: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Uzasadnione opinie

Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa WĘGRY do zapewnienia pełnej zgodności z trzecim pakietem energetycznym

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Węgry do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) oraz dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa 2009/73/WE). Dyrektywy te są częścią trzeciego pakietu energetycznego i zawierają podstawowe przepisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków energii. Obejmują one przepisy dotyczące rozdzielenia działalności przesyłowej operatorów sieci od dostawców i producentów energii, wzmocnienia niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz zwiększenia korzyści dla konsumentów. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano Węgrom w lutym 2015 r., a ponieważ państwo to nie zapewniło zgodności z prawem unijnym, w grudniu 2016 r. skierowano do niego uzasadnioną opinię. Oprócz zarzutów zawartych w uzasadnionej opinii Komisja stwierdziła, że Węgry przyjęły niedawno poprawki do swego prawa energetycznego, które podważają prawo uczestników rynku do pełnych sądowych procedur odwoławczych w odniesieniu do decyzji regulatora krajowego dotyczących taryf sieciowych. W związku z tym Komisja kieruje teraz do tego państwa dodatkową uzasadnioną opinię. Węgry mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu poprawienia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat unijnych przepisów dotyczących rynku wewnętrznego można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

Energia ze źródeł odnawialnych: Komisja wzywa POLSKĘ do zapewnienia pełnej zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi biopaliw

Komisja europejska zdecydowała dzisiaj o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii do Polski w związku z ograniczeniami w polskim prawie dotyczącymi niektórych importowanych biopaliw i surowców do produkcji biopaliw. Jest to wynikiem decyzji Komisji z maja 2016 r. o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Po wprowadzeniu po maju 2016 r. zmian w polskich przepisach Komisja zaktualizowała swoją ocenę i wzywa Polskę do usunięcia pozostałych jeszcze niezgodności. Polskie przepisy dotyczące biopaliw nie są w pełni zgodne z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywą 2009/28/WE) oraz z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) dotyczącym swobodnego przepływu towarów. Po pierwsze, hydrorafinowanego oleju roślinnego (HVO) – biopaliwa, które nie jest w Polsce wytwarzane, lecz jest importowane z innych państw członkowskich – nie można w Polsce wprowadzać do obrotu z powodu braku wymogów dotyczących paliw odnoszących się do HVO. Po drugie, z preferencyjnego traktowania korzystają uczestnicy rynku paliw, którzy co najmniej 70 proc. swoich biopaliw pozyskują od producentów z siedzibą w Polsce oraz z surowców z ograniczonej liczby państw, co oznacza dyskryminację producentów biopaliw i surowców z innych państw. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie do 2020 r. zapewniły, że co najmniej 10 proc. energii konsumowanej w transporcie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Biopaliwa mogą być wykorzystywane do tego celu, pod warunkiem że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone we wspomnianej dyrektywie. Państwa członkowskie muszą również traktować zrównoważone biopaliwa i surowce do ich produkcji jednakowo niezależnie od ich pochodzenia. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu poprawienia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat unijnych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

 

3. Środowisko

(Więcej informacji: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odpady: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko RUMUNII w związku z nieprzyjęciem krajowych środków zarządzania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów

Komisja pozywa Rumunię do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprzeprowadzenie przeglądu i nieprzyjęcie planu gospodarki odpadami i programu zapobiegania powstawaniu odpadów, zgodnie z celami unijnej dyrektywy w sprawie odpadów (dyrektywy 2008/98/WE) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Komisji władze rumuńskie nie dokonały przeglądu i aktualizacji krajowego planu gospodarki odpadami i programu zapobiegania powstawaniu odpadów. Przegląd ten należało przeprowadzić najpóźniej do 2013 r. We wrześniu 2015 r. Komisja zainicjowała postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a w maju 2016 r. skierowała do Rumunii uzasadnioną opinię, w której wezwała władze do szybkiego przyjęcia tych podstawowych instrumentów wymaganych przepisami prawa dotyczącego odpadów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Odpady: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko SŁOWENII w związku nielegalnymi składowiskami odpadów

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Słowenii w związku z tym, że państwo to nie doprowadziło do zamknięcia i rekultywacji 28 nielegalnych składowisk odpadów, stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń Komisji Słowenia nie podjęła działań w sprawie 28 niezgodnych z wymogami składowisk odpadów, do czego zobowiązuje ją dyrektywa UE w sprawie składowania odpadów (dyrektywa Rady 1999/31/WE). Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek odzyskiwania i usuwania odpadów w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani dla środowiska. Zakazane jest porzucanie, składowanie lub niekontrolowany zbyt odpadów. Słowenia była zobowiązana do zamknięcia i rekultywacji niespełniających wymogów składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych do dnia16 lipca 2009 r. Wobec niewystarczających postępów w tej sprawie Komisja przesłała dodatkową uzasadnioną opinię w kwietniu 2016 r., wzywając władze do odpowiedniego zajęcia się 35 niekontrolowanymi składowiskami, które – choć nie są już użytkowane – wciąż stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Odnotowano pewne postępy, jednak w przypadku 28 składowisk do marca 2017 r. nie zakończono jeszcze niezbędnych działań, tj. nie oczyszczono ich i nie zamknięto. Aby zmobilizować Słowenię do przyspieszenia tego procesu, Komisja pozywa władze słoweńskie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Odpady: Komisja wzywa BELGIĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Komisja Europejska ponagla Belgię, aby zapewniła wykonywanie przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, dyrektywa 2012/19/UE) także na terenie Walonii. Obowiązek ten należało spełnić do dnia 14 lutego 2014 r. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE), taki jak komputery, odbiorniki telewizyjne, lodówki i telefony komórkowe, stanowi najszybciej narastający strumień odpadów w UE. W przypadku niewłaściwego zarządzania może to spowodować poważne problemy zdrowotne i środowiskowe ze względu na ich niebezpieczną zawartość. Ponadto produkcja nowoczesnych wyrobów elektronicznych wymaga wykorzystywania rzadkich i drogich zasobów (np. około 10 proc. złota na świecie służy do ich produkcji). Aby poprawić zarządzanie środowiskowe WEEE oraz wnieść wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym, niezbędne jest poprawienie zbiórki, przetwarzania i recyklingu wyrobów elektronicznych po zakończeniu ich użytkowania. Jeżeli władze belgijskie nie przedłożą w ciągu dwóch miesięcy zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko Belgii sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa BELGIĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie zużytych baterii

Komisja wzywa Belgię do zapewnienia, aby region Walonii dostosował swoje przepisy dotyczące zużytych baterii i akumulatorów do nowej dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów (dyrektywa 2013/56/UE). Obowiązek ten należało spełnić do dnia 1 lipca 2015 r. Co roku ok. 800 tys. ton akumulatorów, 190 tys. ton baterii przemysłowych oraz 160 tys. ton baterii do indywidualnego użytku trafia na terytorium UE. Zmieniona i zaktualizowana dyrektywa w sprawie baterii, która ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko, ustanawia zasady wprowadzania do obrotu i etykietowania baterii zawierających niebezpieczne substancje. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do określenia ilościowych celów w zakresie zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów. Dyrektywa ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju baterii i do wszystkich podmiotów uczestniczących w cyklu życia baterii i akumulatorów, takich jak wytwórcy, dystrybutorzy i użytkownicy końcowi, a w szczególności do podmiotów zaangażowanych bezpośrednio w przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów. Jeżeli władze belgijskie nie przedłożą w ciągu dwóch miesięcy zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko Belgii sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Szkody w środowisku naturalnym: Komisja wzywa BELGIĘ i REPUBLIKĘ CZESKĄ do dostosowania ich przepisów dotyczących odpowiedzialności za środowisko

Komisja Europejska wzywa Belgię i Republikę Czeską do prawidłowego wprowadzenia do prawa krajowego przepisów dotyczących odpowiedzialności za środowisko w celu zapewnienia obywatelom należytej ochrony. Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE) ustanawia ramy prawne odpowiedzialności za środowisko oparte na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Jej celem jest zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawianie. Do takich szkód należą szkody w obrębie jednolitych części wód, szkody ponoszone przez gatunki chronione, szkody w zakresie siedlisk przyrodniczych oraz gruntów. Zgodnie z dyrektywą osoby fizyczne bądź prawne i organizacje pozarządowe działające w zakresie ochrony środowiska, które poniosą szkodę lub w odniesieniu do których istnieje prawdopodobieństwo, że taką szkodę poniosą, mają prawo występować do właściwych organów o podjęcie działań zaradczych. W przypadku Belgii, mimo prawidłowego wprowadzenia dyrektywy w życie przez regiony, nadal istnieje luka w przepisach federalnych (mających zastosowanie do belgijskich wód morskich) dotyczących działań zaradczych, których można się domagać, oraz podmiotów, które mogą o nie występować. Komisja kieruje zatem do Belgii uzasadnioną opinię. Jeżeli chodzi o Republikę Czeską, Komisja wzywa ją do właściwego wprowadzenia do prawa krajowego przepisów dotyczących procedury przeglądu w celu zapewnienia, aby właściwe organy podejmowały działania w odniesieniu do szkód w środowisku na podstawie zgłoszeń obywateli i organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony środowiska. Ponieważ przepisy te nie zostały prawidłowo wprowadzone do prawa czeskiego, Komisja Europejska wysłała w kwietniu 2016 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Jeżeli władze tych państw członkowskich nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja domaga się od FINLANDII wprowadzenia unijnych przepisów dotyczących odpadów do prawa krajowego

Komisja wzywa Finlandię do zakończenia wprowadzania unijnych przepisów dotyczących odpadów do prawa krajowego. W dyrektywie dotyczącej odpadów dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127) określono wykaz procesów odzysku energii z odpadów. Lokalne warunki klimatyczne w UE mają wpływ na ilość energii, która może zostać technicznie wykorzystana lub wyprodukowana przez obiekty przekształcania termicznego (spalarnie) przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych. W dyrektywie określono zatem warunki dla tych obiektów w oparciu o ich wydajność energetyczną, obliczoną przy zastosowaniu klimatycznego współczynnika korygującego. Państwa członkowskie miały wprowadzić w życie krajowe środki niezbędne do zapewnienia zgodności z tymi przepisami najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 r. W części kontynentalnej Finlandii nie przetransponowano tych przepisów dyrektywy dotyczących klimatycznego współczynnika korygującego, co usprawiedliwiano warunkami klimatycznymi Finlandii. Na podstawie istniejących dowodów Komisja nie znajduje uzasadnienia dla braku transpozycji. W ślad za wezwaniem do usunięcia uchybienia, przesłanym we wrześniu 2016 r., Komisja przesyła obecnie ostateczne ostrzeżenie. Jeżeli Finlandia nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dyrektywy ptasia i siedliskowa: Komisja wzywa CHORWACJĘ do prawidłowego wprowadzenia do prawa krajowego unijnych przepisów w sprawie ochrony przyrody

Komisja Europejska wezwała dzisiaj Chorwację do pełnego wprowadzenia do prawa krajowego unijnych przepisów w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory. Unijne przepisy dotyczące ptaków (dyrektywa 2009/147/WE) oraz siedlisk (dyrektywa Rady 92/43/EWG) stanowią podstawę europejskiej polityki w zakresie ochrony przyrody. Na ich mocy powołuje się ogólnounijną sieć Natura 2000, obejmującą obszary chronione zabezpieczone przed potencjalnie szkodliwymi działaniami. Po stwierdzeniu poważnych niedociągnięć w chorwackich przepisach dotyczących obowiązków w zakresie ochrony gatunków i miejsc Komisja w lutym, kwietniu i wrześniu 2016 r. wystosowała do Chorwacji wezwania do usunięcia uchybienia. Władze Chorwacji nadal nie dokonały odpowiedniej transpozycji zobowiązań do unikania pogorszenia stanu chronionych siedlisk oraz zapobiegania istotnemu zakłócaniu stanu gatunków chronionych, a także do zapewnienia właściwej oceny niektórych planów dotyczących obszarów Natura 2000. Ponadto w prawie chorwackim wprowadzono nowe wyjątki, nieprzewidziane w dyrektywach, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla poziomu ochrony. Ponieważ Chorwacja zwleka z poprawieniem głównych krajowych środków transpozycji obu dyrektyw środowiskowych, Komisja przesyła obecnie ostateczne ostrzeżenia w obu przypadkach. Jeżeli Chorwacja nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jakość powietrza: Komisja wzywa WŁOCHY do podjęcia walki z drobnym pyłem zawieszonym (PM10) dla dobra zdrowia publicznego

Ponieważ Włochy nie zdołały rozwiązać problemu uporczywie wysokich poziomów zawartości w powietrzu drobnych pyłów zawieszonych (PM10), które stwarzają poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego, Komisja Europejska wzywa władze Włoch do podjęcia stosownych działań skierowanych przeciw PM10 w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza i zachowania zdrowia publicznego. Przyczyną zanieczyszczenia pyłem PM10 we Włoszech są głównie emisje z energii i systemów grzewczych, transportu, przemysłu i rolnictwa. Aktualne wezwanie stanowi ostateczne ostrzeżenie i dotyczy 30 stref kontroli jakości powietrza na terytorium Włoch, w których dobowe wartości dopuszczalne pyłów zawieszonych (PM10) w powietrzu były przekraczane od momentu rozpoczęcia ich obowiązywania z dniem 1 stycznia 2005 r. W stosunku do Włoch stwierdzono już naruszenie odnośnych przepisów unijnych we wcześniejszym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE (zob. wyrok Trybunału z dnia 19 grudnia 2012 r., C-68/11), dotyczącym lat 2006 i 2007. 30 stref, w których stwierdzono przekroczenia dobowych wartości dopuszczalnych, znajduje się w regionach: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Toskania, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Umbria, Kampania, Marche, Molise, Apulia, Lacjum oraz Sycylia. Ponadto ostrzeżenie odnosi się również do przekroczeń rocznych wartości dopuszczalnych w następujących dziewięciu strefach: Wenecja-Treviso, Vicenza, Mediolan, Brescia, dwie strefy na Nizinie Lombardzkiej, Turyn oraz Valle del Sacco (Lacjum). Jeżeli Włochy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Ochrona przyrody: Komisja ostrzega POLSKĘ w związku ze zwiększeniem wyrębu w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska wzywa Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej – ostatnim w Europie kompleksie pierwotnej puszczy i obszarze ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000. W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję o zatwierdzeniu zmiany planu gospodarki leśnej dla Nadleśnictwa Białowieża. Decyzja ta umożliwia trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna oraz wprowadzenie aktywnych środków zagospodarowania lasów na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji. Władze polskie uzasadniają zwiększenie wyrębu koniecznością zwalczania plagi kornika drukarza oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ale z dostępnych dowodów wynika, że środki te nie są zgodne z celami ochrony przedmiotowego obszaru i wykraczają poza to, co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania puszczy. Pozyskiwanie drewna prawdopodobnie niekorzystnie wpłynie na zachowanie siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, a także spowoduje nieodwracalne straty w zakresie różnorodności biologicznej. W czerwcu 2016 r. Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się od nich zapewnienia, aby na tych obszarach przestrzegane były przepisy unijne w zakresie konserwacji i ochrony zawarte w dyrektywie ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE) i dyrektywie siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG). Ponieważ wyręb w puszczy jest już obecnie prowadzony i obejmuje usuwanie stuletnich i starszych drzew oraz działania w siedliskach, które powinny być ściśle chronione zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Komisja przekazuje obecnie ostateczne ostrzeżenie. Z uwagi na zagrożenie spowodowania poważnych i nieodwracalnych szkód na przedmiotowym obszarze Komisja wzywa pilnie władze polskie do udzielenia odpowiedzi w terminie jednego miesiąca zamiast zwyczajowych dwóch miesięcy. Jeżeli Polska nie podejmie działań w określonym terminie, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do wdrożenia przepisów UE dotyczących odpadów do prawa krajowego

Komisja zwraca się do Polski o pełne przyjęcie w prawie krajowym unijnych przepisów dotyczących odpadów. W dyrektywie w sprawie odpadów (dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127) określono listę działań służących odzyskiwaniu energii z odpadów. Lokalne warunki klimatyczne w UE mają wpływ na ilość energii, jaka może zostać technicznie wykorzystana lub wyprodukowana przez spalarnie przeznaczone do przetwarzania komunalnych odpadów stałych. Dyrektywa ustala zatem warunki dla tych obiektów w oparciu o ich efektywność energetyczną, którą oblicza się z wykorzystaniem współczynnika korekcyjnego związanego z klimatem. Państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia środków krajowych zapewniających zgodność z odnośnymi przepisami do dnia 31 lipca 2016 r. Ponieważ Polska nie dokonała jeszcze transpozycji tych przepisów, a harmonogram przyjęcia środków krajowych jest odległy i orientacyjny, Komisja postanowiła przekazać ostateczne ostrzeżenie. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Nielegalne pozyskiwanie drewna: Komisja wzywa SŁOWACJĘ do prawidłowego stosowania rozporządzenia UE w sprawie drewna

Komisja Europejska wzywa Słowację do wzmożenia wysiłków w celu zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami służącymi zwalczaniu handlu nielegalnie pozyskanym drewnem. Rozporządzenie UE w sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010) zakazuje wprowadzania do obrotu na rynku europejskim nielegalnie pozyskanego drewna, określając obowiązki podmiotów, które jako pierwsze wprowadzają drewno i produkty z drewna do obrotu na rynku wewnętrznym UE, jak również obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie. Słowacja była zobowiązana do pełnego wdrożenia rozporządzenia do prawa krajowego do dnia 3 marca 2013 r. Władze słowackie muszą jednakże przekazać jeszcze dowody dotyczące przepisów w zakresie sankcji z tytułu naruszenia rozporządzenia, które zapewniają jego skuteczne stosowanie. Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia w grudniu 2016 r. Jeżeli Słowacja nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przyroda: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do zapewnienia ochrony siedlisk na torfowiskach wierzchowinowych

Komisja wzywa pilnie Zjednoczone Królestwo do zaprzestania wypalania torfowisk wierzchowinowych na obszarach górskich w Anglii objętych programem Natura 2000 oraz do podjęcia działań na rzecz odtworzenia zniszczonych siedlisk. Torfowiska wierzchowinowe uznaje się za siedliska o znaczeniu priorytetowym zgodnie z dyrektywą siedliskową (dyrektywa Rady 92/43/EWG), w przypadku gdy są one aktywne (tzn. jeżeli nie uległy degradacji), a ich stan ochrony w Anglii poważnie pogarsza się. Przez szereg lat władze Zjednoczonego Królestwa pozwalały na szkodliwą praktykę polegającą na wypalaniu torfowisk wierzchowinowych na terenie angielskich specjalnych obszarów ochrony, bez przeprowadzania właściwej oceny wymaganej na mocy dyrektywy siedliskowej. Komisja przestrzegła Zjednoczone Królestwo przed wspomnianymi naruszeniami dyrektywy siedliskowej w wezwaniu do usunięcia uchybienia przesłanym w kwietniu 2016 r. Ponieważ nie zaprzestano wypalania torfowisk wierzchowinowych znajdujących się na obszarach chronionych, Komisja wysyła obecnie ostateczne ostrzeżenie. Zjednoczone Królestwo ma dwa miesiące na przekazanie odpowiedzi. W przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

4. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Więcej informacji: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 22951958)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa CHORWACJĘ, CYPR, PORTUGALIĘ i HISZPANIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów w sprawie kredytów hipotecznych

Komisja Europejska postanowiła pozwać Chorwację, Cypr, Portugalię i Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewdrożeniem dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych do ich krajowych porządków prawnych. Transpozycji dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych należało dokonać do dnia 21 marca 2016 r. Chorwacja, Cypr, Portugalia i Hiszpania wciąż nie wywiązały się z tego obowiązku.

Celem dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych (dyrektywa 2014/17/UE) jest stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim poziomie ochrony konsumentów. Jej główne przepisy obejmują zasady prowadzenia działalności dla kredytodawców, w tym obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumentów, wymogi dotyczące ujawniania informacji, kompetencji i wiedzy pracowników, przepisy dotyczące niektórych aspektów kredytu hipotecznego, takich jak przedterminowa spłata, kredyty w walucie obcej, sprzedaż wiązana, edukacja finansowa, wycena nieruchomości, zaległości w spłacie i egzekucja z nieruchomości, a także paszport UE dla pośredników kredytowych, którzy spełniają wymogi dopuszczenia do prowadzenia działalności w państwie członkowskim pochodzenia. Niewdrożenie przez państwa członkowskie dyrektywy oznacza, iż konsumenci w tych państwach nie mogą korzystać z ochrony gwarantowanej na mocy dyrektywy w razie zaciągania kredytów hipotecznych bądź trudności z ich spłatą. Pośrednicy kredytowi nie mogą ponadto prowadzić swojej działalności komercyjnej poza własnym krajem, co pozbawia konsumentów w Chorwacji, na Cyprze, w Portugalii i Hiszpanii dostępu do potencjalnie lepszych ofert kredytowych od pożyczkodawców spoza tych państw członkowskich. Utrudnia to konkurencję oraz prowadzi do ograniczenia wyboru oraz zwiększenia cen. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Komisja pozywa IRLANDIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niestosowaniem przepisów UE w sprawie sprawozdawczości finansowej

Komisja Europejska postanowiła pozwać Irlandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem transpozycji dyrektywy o rachunkowości do jej krajowego porządku prawnego. Terminowe i prawidłowe wdrożenie dyrektywy o rachunkowości stanowi ważny krok na rzecz usprawnienia i uproszczenia sprawozdawczości finansowej, co ma szczególne znaczenie dla małych przedsiębiorstw. Celem dyrektywy o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/UE), która uchyla dyrektywy Rady (czwartą dyrektywę Rady 78/660/EWG oraz siódmą dyrektywę Rady 83/349/EWG), jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych ponoszonych przez małe przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości i porównywalności informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych. W dyrektywie tej ustanowiono ogólnounijne przepisy dotyczące rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Państwa członkowskie miały przetransponować przepisy tej dyrektywy do dnia 20 lipca 2015 r. Jak dotąd Irlandia nie wdrożyła jeszcze przedmiotowej dyrektywy. W rezultacie Komisja postanowiła obecnie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i wystąpić o nałożenie kar na Irlandię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Komisja wzywa BELGIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia przepisów

W 2015 r. Komisja przyjęła dyrektywę wykonawczą dotyczącą zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w sprawie nadużyć na rynku (dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/2392 – dyrektywa w sprawie zgłaszania naruszeń). Dyrektywa ta jest częścią zbioru przepisów dotyczących nadużyć na rynku i zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia skutecznych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Zawiera ona przepisy chroniące osoby, które zgłaszają takie naruszenia, i szczegółowo określa procedury ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w tym rozwiązania dotyczące dalszych działań związanych ze zgłoszeniami przypadków naruszenia i ochroną danych osobowych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 3 lipca 2016 r. W związku z upływem tego pierwotnego terminu skierowano we wrześniu 2016 r. do szeregu państw członkowskich, w tym do Belgii, wezwania do usunięcia uchybienia. Ponieważ Komisja nie dysponuje wiedzą na temat transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego, kieruje ona uzasadnioną opinię do władz belgijskich, wzywając je do dostosowania do prawa unijnego przepisów krajowych dotyczących zgłaszania naruszeń. Jeżeli Belgia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja wzywa pilnie CYPR, HISZPANIĘ, CHORWACJĘ, LUKSEMBURG, NIDERLANDY i PORTUGALIĘ do stosowania przepisów w sprawie rachunków płatniczych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła skierować do Cypru, Hiszpanii, Chorwacji, Luksemburga, Niderlandów i Portugalii formalne wezwania do zgłoszenia pełnego przyjęcia dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (dyrektywa 2014/92/UE). Dyrektywa przyznaje wszystkim legalnym rezydentom UE prawo do posiadania podstawowego rachunku płatniczego za rozsądną opłatą, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zwiększa ona również przejrzystość opłat za prowadzenie rachunku płatniczego i ułatwia porównywanie i zmianę podmiotów świadczących przedmiotowe usługi. Do dnia dzisiejszego wspomniane wyżej państwa członkowskie nie dokonały transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż były zobowiązane to uczynić do dnia 18 września 2016 r. W rezultacie Komisja kieruje uzasadnione opinie do wspomnianych państw członkowskich, wzywając je do dostosowania ich przepisów do prawa unijnego. Jeżeli nie podejmą one działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja wzywa RUMUNIĘ i HISZPANIĘ do wdrożenia nowych zasad zamknięcia rozliczeń

W następstwie kryzysu finansowego wprowadzono w 2012 r. przepisy dotyczące centralnego rozliczania instrumentów w ramach globalnych działań na rzecz złagodzenia ryzyka systemowego dla stabilności finansowej. Mając to na uwadze, UE zmieniła również swoje zasady finansowe w celu dalszego zminimalizowania ryzyka związanego z niewypłacalnością uczestników transakcji, jak określono w dyrektywie w sprawie zamknięcia rozliczeń (dyrektywa 98/26/WE). Zmieniona (rozporządzeniem (UE) nr 648/2012) dyrektywa w sprawie zamknięcia rozliczeń zapewniła w szczególności ochronę operatorom systemu, którzy dostarczają zabezpieczenie innemu operatorowi systemu, oraz miała służyć wsparciu stabilności finansowej rynków finansowych, przynosząc dalsze ułatwienia w zakresie działalności transgranicznej i konkurencyjności. Rumunia i Hiszpania nie zgłosiły Komisji zastosowanych przez siebie środków, które mają na celu wprowadzenie tej konkretnej zmiany, mimo iż wszystkie państwa członkowskie powinny były wdrożyć te przepisy do dnia 17 sierpnia 2014 r. W związku z upływem tego pierwotnego terminu skierowano do Rumunii i Hiszpanii we wrześniu 2016 r. wezwania do usunięcia uchybienia. Dlatego też Komisja przesyła obecnie Rumunii i Hiszpanii uzasadnione opinie, wzywając te państwa do dostosowania ich przepisów do prawa unijnego. Jeżeli nie podejmą one działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

5. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Więcej informacji: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Mirna Talko – tel.: +32 22987278)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Usługi: Komisja pozywa GRECJĘ do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń dotyczących świadczenia usług mediacyjnych

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj pozwać Grecję do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z tym, iż greckie przepisy dotyczące podmiotów świadczących usługi szkoleniowe z zakresu mediacji oraz przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych mediatorów, uzyskanych w innych państwach członkowskich, są niezgodne z prawem UE. Mediacja jest procedurą, w toku której strony starają się rozstrzygnąć spór z pomocą mediatora. W Grecji prawo do prowadzenia szkoleń dla przyszłych mediatorów przysługuje jedynie podmiotom niekomercyjnym utworzonym przez co najmniej jedno greckie stowarzyszenie prawnicze oraz jedną z greckich izb. Komisja jest zdania, że tego rodzaju wymogi dotyczące formy prawnej oraz struktury własnościowej są sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości (art. 49 TFUE), a także z dyrektywą usługową (art. 15 dyrektywy 2006/123/WE). Komisja uważa również, iż w Grecji uznawanie kwalifikacji mediatorów uzyskanych w innych państwach członkowskich UE podlega dyskryminacyjnym i nieproporcjonalnym warunkom. Warunki te są niezgodne z zasadami swobody przedsiębiorczości (art. 49 TFUE), swobodnego przepływu pracowników (art. 45 TFUE) oraz z dyrektywą w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE). Ponieważ Grecja nie podjęła niezbędnych działań w celu dostosowania swoich przepisów do przepisów unijnych po otrzymaniu od Komisji uzasadnionej opinii w lutym 2016 r., Komisja postanowiła pozwać Grecję do Trybunału Sprawiedliwości UE.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0036

 

Uzasadnione opinie

Usługi pocztowe: Komisja wzywa BELGIĘ do wyeliminowania restrykcyjnych warunków udzielania zezwoleń

Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu w dniu dzisiejszym do Belgii uzasadnionej opinii, w której domaga się wyeliminowania restrykcyjnych warunków udzielania zezwoleń w sektorze pocztowym, takich jak zapewnienie usługi doręczania co najmniej dwa razy w tygodniu w terminie dwóch lat od podjęcia działalności, zapewnienie stopniowego rozszerzania zasięgu terytorialnego w ciągu pięciu lat prowadzenia działalności oraz stosowanie jednolitej taryfy na całym terytorium Belgii. Wymogi te tworzą nieproporcjonalną barierę dla prowadzenia działalności operatorów pocztowych na rynku wewnętrznym i nie są zgodne z unijną dyrektywą o usługach pocztowych (dyrektywa 97/67/WE zmieniona dyrektywami 2002/39/WE i 2008/6/WE). Wysyłając tę uzasadnioną opinię, Komisja wzywa do wyeliminowania tych restrykcyjnych warunków. Belgia ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu zaradzenia opisanej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sektory elektryczności, elektroniki i inżynierii mechanicznej: Komisja wzywa trzy państwa członkowskie do transpozycji nowych przepisów dotyczących nadzoru rynku

Komisja Europejska postanowiła skierować dzisiaj uzasadnione opinie do Cypru, Irlandii i Portugalii, wzywając te państwa do dokonania transpozycji unijnych dyrektyw w dziedzinach elektryczności, elektroniki i inżynierii mechanicznej. Wspólnym celem tych dyrektyw jest wzmocnienie nadzoru rynku przez umożliwienie śledzenia produktów niespełniających wymogów na rynku unijnym. W szczególności Komisja wzywa: Irlandię i Portugalię do dokonania transpozycji dyrektywy w sprawie dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (dyrektywa 2014/33/UE), w której ustanowiono wymogi, które muszą być spełnione przez dźwigi oraz elementy bezpieczeństwa do dźwigów w ramach unijnego rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom dźwigów i personelowi obsługi technicznej; Portugalię do dokonania transpozycji dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (dyrektywa 2014/68/UE), która ma zastosowanie do szerokiej gamy urządzeń przemysłowych, takich jak sprężarki i wymienniki ciepła, ale również do produktów konsumpcyjnych, takich jak gaśnice i szybkowary; oraz Cypr do dokonania transpozycji dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz dyrektywy o niskim napięciu (dyrektywa 2014/35/UE). Przepisy pierwszej z nich zapewniają, aby urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powodowały zakłóceń elektromagnetycznych ani też nie podlegały ich wpływowi. W drugiej określono natomiast podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytkowania w określonych granicach napięcia, takich jak sprzęt gospodarstwa domowego, przewody i urządzenia zasilające. Komisja wydaje wspomniane uzasadnione opinie w związku z tym, że wymienione trzy państwa członkowskie nie przetransponowały jeszcze tych dyrektyw do prawa krajowego. Państwa członkowskie powinny były to uczynić do dnia 19 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych, której termin transpozycji do prawa krajowego upłynął w dniu 18 czerwca 2016 r. Wspomniane trzy państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa RUMUNIĘ do usunięcia ograniczeń w zakresie instalacji stacji uzupełniania LPG

Komisja postanowiła dziś skierować do Rumunii uzasadnioną opinię, wzywając ją do podjęcia działań, które umożliwią instalację stacji LPG na potrzeby pojazdów silnikowych i domowych butli gazowych. Obecnie prawo rumuńskie nakłada wymogi w zakresie instalowania nowych stacji LPG, w tym także produkowanych zgodnie z przepisami i wprowadzanych do obrotu w innym państwie członkowskim. Rumunia nie przyjęła też regulacji technicznych i przepisów dotyczących świadectw w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędnych przy zakładaniu nowych stacji. Komisja przesyła uzasadnioną opinię ze względu na to, że sytuacja ta faktycznie skutkuje zakazem tworzenia i transgranicznej sprzedaży stacji uzupełniania LPG, co jest sprzeczne z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu UE w dziedzinie swobodnego przepływu towarów (art. 34–36 TFUE). Rumunia ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków zastosowanych w celu zaradzenia opisanej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

6. Mobilność i transport

(Więcej informacji: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Transport morski: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko PORTUGALII w związku z niewypełnianiem zobowiązań jako państwa bandery

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Portugalii w związku z niewypełnianiem przez nią zobowiązań jako państwa bandery[*]. Komisja sporządziła dwie oddzielne skargi do Trybunału Sprawiedliwości: po pierwsze – w sprawie wymagań dotyczących państwa bandery, po drugie – w sprawie działalności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości uznanych organizacji. Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące państwa bandery, Portugalia nie wypełniła swoich zobowiązań polegających na opracowaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania jakością operacyjnych elementów działań administracyjnych państwa bandery, który powinien być certyfikowany zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi normami jakości (art. 8 ust. 1 dyrektywy 2009/21/WE). Zgodnie z tą dyrektywą certyfikowany system zarządzania jakością należało wdrożyć najpóźniej do czerwca 2012 r. Jak dotąd Portugalia tego jednak nie uczyniła. W odniesieniu do działalności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości Portugalia nie wywiązała się ze swoich obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości określonych w dyrektywie 2009/15/WE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do monitorowania uznanych organizacji działających w ich imieniu w zakresie kontroli, czy statki prowadzą działalność zgodnie z postanowieniami międzynarodowych konwencji morskich. Każde państwo członkowskie powinno co dwa lata dostarczać pozostałym państwom oraz Komisji sprawozdanie z wyników takich działań monitorujących. Portugalia nie przedstawiła jednak takich sprawozdań w odniesieniu do sześciu uznawanych przez siebie organizacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Transport drogowy: Komisja podejmuje działania przeciwko przepisom w sprawie płacy minimalnej w AUSTRII

Komisja Europejska wszczęła dziś przeciwko Austrii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku ze stosowaniem austriackiej ustawy dotyczącej zwalczania dumpingu płacowego i socjalnego (niem. Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) w sektorze transportu drogowego. Komisja uważa, że praktyka ta w nieproporcjonalny sposób ogranicza rynek wewnętrzny UE. Choć Komisja w pełni popiera zasadę ustanawiania krajowych płac minimalnych, to jednocześnie jest zdania, że stosowanie austriackich przepisów krajowych do wszystkich międzynarodowych operacji transportowych z rozładunkiem lub załadunkiem na terytorium Austrii stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobodnego świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów. W szczególności zastosowanie austriackich środków w odniesieniu do operacji transportu międzynarodowego, które nie mają wystarczającego związku z Austrią, nie może, zdaniem Komisji, mieć uzasadnienia, ponieważ tworzy nieproporcjonalne obciążenia administracyjne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Komisja uważa, że dostępne są bardziej proporcjonalne środki zapewniające ochronę socjalną pracowników i uczciwą konkurencję, a jednocześnie umożliwiające swobodny przepływ usług i towarów. W związku z tym, po wymianie informacji z władzami austriackimi oraz gruntownej ocenie prawnej środków przyjętych przez Austrię, Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do władz austriackich wezwania do usunięcia uchybienia. Działanie to stanowi pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze austriackie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję w jej wezwaniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Transport drogowy: Komisja wzywa LUKSEMBURG, POLSKĘ i PORTUGALIĘ do ustanowienia krajowego rejestru elektronicznego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wezwała Luksemburg, Polskę i Portugalię do wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku transportu drogowego. W trzech wyrokach z 2016 r.[†] Trybunał stwierdził, że poprzez brak ustanowienia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i połączenia ich z rejestrami innych państw członkowskich wymienione państwa członkowskie naruszyły przepisy prawa unijnego (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009). Krajowe rejestry elektroniczne przedsiębiorców transportu drogowego to bazy danych, które zawierają pewne informacje (takie jak nazwa, adres i liczba pojazdów) na temat wszystkich przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności komercyjnej, wydane przez dane państwo członkowskie. Prawo UE wymaga, aby krajowe rejestry były ze sobą połączone, co pozwoli utworzyć europejski rejestr przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU). Taki ogólnounijny rejestr umożliwi lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym dorobku socjalnego UE. Rejestr zagwarantuje, że przedsiębiorca, który łamie przepisy za granicą, zostanie zidentyfikowany. W rezultacie następuje poprawa wewnętrznego rynku transportu, który staje się też sprawiedliwszy społecznie. Do chwili obecnej Luksemburg, Polska i Portugalia nie ustanowiły rejestrów krajowych i nie połączyły ich z rejestrami innych państw, a zatem nie wykonały wyroków Trybunału. Na mocy art. 260 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja wzywa dziś te państwa do niezwłocznego działania i przesyła wezwanie do usunięcia uchybienia. Luksemburskie, polskie i portugalskie władze mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu wykonania wyroków. W przypadku niewywiązania się przez państwa członkowskie z tych zobowiązań Komisja może wnieść sprawę do Trybunału, wskazując wysokość kwoty ryczałtowej lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane państwo członkowskie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Transport kolejowy: Komisja wzywa AUSTRIĘ do prawidłowej transpozycji unijnych przepisów w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom

Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu do Austrii uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku prawidłowej transpozycji unijnych przepisów w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom (dyrektywa 2007/59/WE). Komisja stwierdziła istnienie kilku braków w transpozycji dyrektywy. Po pierwsze: właściwe władze austriackie, którym powierzono zadanie przyznawania uprawnień, nie są właściwym organem ds. bezpieczeństwa, jak wymaga tego dyrektywa. Ponadto Komisja ma wątpliwości co do zakresu i częstotliwości badań lekarskich przeprowadzanych do celów przedłużenia ważności uprawnień maszynisty. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w listopadzie 2015 r. Jeżeli władze austriackie nie przedłożą w ciągu dwóch miesięcy zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko Austrii sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport kolejowy: Komisja wzywa NIEMCY do pełnej transpozycji unijnych przepisów w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja zwróciła się do Niemiec o zapewnienie zgodności przepisów krajowych z unijnymi przepisami w zakresie interoperacyjności (dyrektywa 2008/57/WE). W szczególności wniosek dotyczy wyłączenia sieci transportu regionalnego z zakresu stosowania wymagań w zakresie interoperacyjności, a także obowiązków zarządcy infrastruktury względem kandydata, w razie gdyby potrzebne były dodatkowe kontrole. Celem unijnych przepisów w zakresie interoperacyjności kolei jest zapewnienie, aby różne elementy infrastruktury europejskiej, tabor kolejowy, sygnalizacja oraz inne podsystemy systemu kolejowego były ze sobą kompatybilne. Zmierzają one także do ułatwienia transgranicznego ruchu pociągów i umożliwienia sektorowi kolejowemu skuteczniejszego konkurowania z innymi rodzajami transportu. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 19 lipca 2010 r., a jej właściwe wdrożenie pozostaje obowiązkowe zgodnie z niedawno przyjętym czwartym pakietem kolejowym. Dzisiejszy wniosek przesłano w postaci uzasadnionej opinii, w następstwie wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w lutym 2016 r. Jeżeli Niemcy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować przeciwko nim sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport morski: Komisja wzywa BELGIĘ i IRLANDIĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa morskiego

Komisja zwróciła się dziś do Belgii i Irlandii o właściwe wdrożenie unijnych przepisów ustanawiających podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego (dyrektywa 2009/18/WE). Jeśli chodzi o Belgię, to belgijski organ federalny odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w sprawach wypadków morskich nie rozpoczął działalności i nie dysponuje personelem. W związku z tym Belgia nie wdrożyła prawidłowo dyrektywy. W odniesieniu do Irlandii Komisja ma pewne wątpliwości co do niezależności członków utworzonej Rady Badania Wypadków Morskich (MCIB). Władze belgijskie i irlandzkie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Bezpieczeństwo morskie: Komisja wzywa IRLANDIĘ, WŁOCHY i RUMUNIĘ do transpozycji przepisów dotyczących wyposażenia morskiego

Komisja Europejska wezwała Irlandię, Włochy, i Rumunię do pełnej transpozycji unijnych przepisów w sprawie wyposażenia morskiego (dyrektywa 2014/90/UE). Głównym celem dyrektywy jest zwiększenie bezpieczeństwa na morzu i zapobieganie zanieczyszczaniu wód morskich; środkiem prowadzącym do osiągnięcia tego celu ma być jednolite stosowanie odpowiednich instrumentów międzynarodowych. Dyrektywa dotyczy wyposażenia morskiego umieszczonego na statkach unijnych, a także zapewnienia swobodnego przepływu takiego wyposażenia w obrębie UE. Dyrektywa miała zostać wdrożona najpóźniej do dnia 18 września 2016 r. Irlandia, Włochy i Rumunia nie powiadomiły jeszcze Komisji o środkach zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. W rezultacie Komisja postanowiła przesłać dzisiaj do Irlandii, Włoch i Rumunii uzasadnione opinie. Państwa te mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa UE; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport kolejowy: Komisja wzywa AUSTRIĘ, BELGIĘ, NIEMCY i SŁOWENIĘ do transpozycji przepisów w odniesieniu do wymogów językowych

Komisja wezwała Austrię, Belgię Niemcy i Słowenię do pełnej transpozycji przepisów unijnych w odniesieniu do wymogów językowych, jakie muszą spełniać maszyniści. Przepisy te zostały ustanowione w dyrektywie Komisji (UE) 2016/882, która zmieniła obowiązujące przepisy w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego UE (dyrektywa 2007/59/WE). Dyrektywa przewiduje więcej elastyczności, umożliwiając wprowadzenie odstępstwa od wymogu opanowania języka na pewnym poziomie w odniesieniu do maszynistów, którzy dojeżdżają jedynie do pierwszej stacji za granicą sąsiedniego państwa członkowskiego. Warunkiem zastosowania takiego odstępstwa jest równe traktowanie wszystkich wnioskodawców ubiegających się o przyznanie odstępstwa, przejrzystość procedury oraz brak jakiegokolwiek wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż dyrektywa Komisji powinna była zostać przetransponowana do dnia 1 lipca 2016 r., Austria, Belgia, Niemcy i Słowenia nie zgłosiły jeszcze Komisji środków jej transpozycji do prawa krajowego. W rezultacie Komisja postanowiła przesłać dzisiaj do Austrii, Belgii, Niemiec i Słowenii uzasadnione opinie. Państwa te mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa UE; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport kolejowy: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do przyjęcia jednolitych przepisów dotyczących umowy o korzystaniu z infrastruktury w międzynarodowym ruchu kolejowym

Komisja wezwała Zjednoczone Królestwo do stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności w umowach między zarządcami infrastruktury i przedsiębiorstwami kolejowymi, które to przepisy ustanowiono w dodatku E do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Wszystkie państwa członkowskie UE posiadające linie kolejowe są stronami COTIF – konwencji, która reguluje międzynarodowy transport kolejowy. Ponieważ Zjednoczone Królestwo nie stosuje przepisów zawartych w dodatku E, nie może wykonywać swojego prawa głosu w odnośnych kwestiach na forum organów decyzyjnych Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF). UE ma żywotny interes, aby wszystkie dodatki do konwencji COTIF, łącznie z wymienionym, były zgodne z prawem unijnym, i w związku z tym potrzebuje wsparcia ze strony wszystkich państw członkowskich, by utrzymać tę sytuację Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie zakończy procedury w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

7. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Więcej informacji: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin – tel.: +32 22958659)

Uzasadnione opinie

Komisja wzywa GRECJĘ do wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej praw ofiar

Komisja wzywa Grecję do wdrożenia unijnej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dyrektywa 2012/29/UE). Zgodnie z dyrektywą ofiary przestępstw mają wyraźne prawo do informacji, ochrony oraz dostępu do usług służb udzielających wsparcia ofiarom we wszystkich państwach członkowskich. Na podstawie dyrektywy ofiarom przyznaje się prawo do uczestnictwa w postępowaniu, jeśli taka będzie ich wola, i uzyskania pomocy, by mogły uczestniczyć w procesie. Dyrektywa zapewnia również zdefiniowanie grup najbardziej narażonych, takich jak dzieci, ofiary gwałtów lub osoby niepełnosprawne, oraz gwarantuje ich należytą ochronę. Szacuje się, że co roku w UE ofiarą przestępstwa pada jedna na siedem osób. Transpozycji dyrektywy w zakresie praw ofiar do prawa krajowego należało dokonać najpóźniej dnia 16 listopada 2015 r. Grecja nie zgłosiła Komisji Europejskiej żadnych przepisów krajowych wdrażających te przepisy unijne. W konsekwencji Komisja oficjalnie wzywa władze greckie do podjęcia działań i w związku z tym podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Jeżeli władze greckie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zakaz dyskryminacji w miejscu pracy: Komisja wzywa WĘGRY do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego

Komisja wezwała Węgry do poprawnego i pełnego wdrożenia przepisów unijnych dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (dyrektywa w sprawie równego traktowania, dyrektywa 2006/54/WE) oraz dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego (dyrektywa Rady 92/85/EWG). Zgodnie z dyrektywą w sprawie równego traktowania państwa UE mogą zezwolić na odmienne traktowanie ze względu na cechy związane z płcią wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Prawo węgierskie przewiduje jednak stosowanie odstępstwa od zakazu dyskryminacji ze względu na płeć w znacznie szerszym stopniu niż pozwala na to dyrektywa. Ponadto dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego stanowi, że pracodawcy mają obowiązek dostosowania warunków pracy kobiet w ciąży lub karmiących piersią, aby uniknąć zagrożenia dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. W prawie węgierskim nie ustanowiono jednak tego obowiązku w sposób jasny i zrozumiały. We wrześniu 2016 r. Komisja wystosowała w tej sprawie do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia. Odpowiedź Węgier na to wezwanie nie pozwoliła jeszcze na rozwiązanie tych dwóch kwestii. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do Węgier uzasadnionej opinii. Jeżeli władze węgierskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

8. Podatki i unia celna

(Więcej informacji: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Podatki: Komisja pozywa WŁOCHY do Trybunału Sprawiedliwości w związku obniżkami akcyzy na benzynę i olej napędowy

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Włoch do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania krajowej stawki akcyzy wobec wszystkich kierowców zamieszkujących w regionie Friuli-Wenecja Julijska, dokonujących zakupu benzyny i oleju napędowego. Obecnie władze włoskie umożliwiają zakup paliwa po obniżonej cenie tym kierowcom, którzy zamieszkują w regionie Friuli-Wenecja Julijska. Komisja uważa, że jest to faktyczne zmniejszenie akcyzy za benzynę i olej napędowy, które stanowi przeszkodę dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i naruszenie przepisów unijnych. W unijnych przepisach dotyczących opodatkowania energii (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, dyrektywa Rady 2003/96/WE) ustanowiono minimalne stawki opodatkowania produktów energetycznych. Znaczne różnice w stawkach akcyzy w poszczególnych krajach mogłyby utrudnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i prowadzić do tzw. turystyki paliwowej. Państwa członkowskie mogą stosować zróżnicowane stawki akcyzy na te same produkty jedynie w przypadkach dopuszczonych na mocy dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Obniżki regionalne, takie jak ta stosowana we Włoszech, nie są dozwolone na mocy dyrektywy w sprawie opodatkowania energii i są sprzeczne z prawem UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Zamknięcie spraw

Podatki: Komisja skutecznie rozwiązuje sprawy GRECJI i SŁOWACJI, aby zapewnić ochronę konsumentów, którzy dokonują zakupu pojazdu w innym państwie członkowskim

Komisja zamknęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Grecji i Słowacji. W przypadku Słowacji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zostało wszczęte z uwagi na fakt, że słowacka opłata rejestracyjna nie uwzględnia rzeczywistej wartości używanych pojazdów nabytych w innych państwach członkowskich. W rezultacie obywatele wnosili wyższą opłatę w przypadku takich samochodów niż w przypadku samochodów używanych zakupionych na Słowacji. W następstwie działań podjętych przez Komisję w lutym 2017 r. władze słowackie zmieniły swoje przepisy, co doprowadziło do zmniejszenia opłaty w przypadku samochodów używanych nabytych w innych państwach członkowskich. W odniesieniu do Grecji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zostało zainicjowane, aby zapewnić właściwe wykonanie wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie opłaty rejestracyjnej (sprawa C-66/15: Komisja przeciwko Grecji). W wyroku Trybunał stwierdził, że pobranie całej kwoty opłaty rejestracyjnej w przypadku pojazdu wynajętego lub wziętego w leasing przez rezydenta Grecji od przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim – bez uwzględnienia rzeczywistego okresu leasingu pojazdu – było niezgodne z prawem UE. W związku z tym wyrokiem władze greckie zmieniły przepisy, zapewniając obliczanie opłaty rejestracyjnej na podstawie rzeczywistego okresu obowiązywania umowy leasingu.

 

[*] Państwem bandery statku jest państwo, zgodnie z którego prawem statek jest zarejestrowany lub uzyskał licencję.

[†]Luksemburg: Wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r. (sprawa C-152/16)

Polska: Wyrok z dnia 5 października 2016 r. (sprawa C-23/16)

Portugalia: Wyrok z dnia 5 października 2016 r. (sprawa C-583/15)

MEMO/17/1045

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar