Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Överträdelser i december: de viktigaste besluten

Bryssel den 8 december 2016

Ärenden efter politikområde

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både medborgare och företag.

Här redogörs för kommissionens viktigaste beslut (sju formella underrättelser, 77 motiverade yttranden, tre ärenden som överlämnats till EU-domstolen och fyra avslutade ärenden), indelade efter politikområden. Kommissionen avslutar också 67 ärenden där tvistefrågorna med de berörda länderna har lösts utan att kommissionen behövt fortsätta förfarandet.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/12/12. Mer information om samtliga beslut finns i registret över överträdelsebeslut.

1. Energi

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Nicole Bockstaller – tfn: +32 2 295 25 89)

Motiverat yttrande

Den inre marknaden för energi: Kommissionen uppmanar UNGERN att helt genomföra det tredje energipaketet

EU-kommissionen har formellt uppmanat Ungern att se till att eldirektivet (direktiv 2009/72/EG) och gasdirektivet (direktiv 2009/73/EG) genomförs och tillämpas korrekt. Direktiven ingår i det tredje energipaketet och innehåller de viktigaste rättsliga bestämmelserna för att energimarknaderna ska kunna fungera korrekt. De omfattar bl.a. bestämmelser om åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem från energileverantörer och energiproducenter, om ökat oberoende och utökad behörighet för de nationella tillsynsmyndigheterna samt bestämmelser som gynnar konsumenterna. Kommissionen ansåg att den ungerska regeringen enligt den nuvarande ungerska gaslagstiftningen fortfarande kan fastställa vissa av villkoren för anslutning och tillträde till nationella nät, villkoren för tillhandahållande av balanstjänster och villkoren för tillträde till gränsöverskridande infrastruktur. Enligt gasdirektivet är det den nationella tillsynsmyndigheten som har exklusiva befogenheter på dessa områden. Dessutom utesluts vissa kostnader från beräkningen av nättarifferna för el och gas i den ungerska lagen. En formell underrättelse sändes till Ungern i februari 2015. Eftersom Ungern fortfarande inte följer EU-lagstiftningen sänder kommissionen nu ett motiverat yttrande. Ungern har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Ungern vid EU-domstolen. Mer information om EU:s lagstiftning om den inre marknaden finns på GD Energis webbplats.

 

2. Miljö

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Iris Petsa – tfn: +32 2 299 33 21)

Ärenden som överlämnats till EU-domstolen

Avfall: Kommissionen väcker ny talan mot ITALIEN och yrkar på böter

EU-kommissionen väcker ny talan mot Italien vid EU-domstolen för att landet inte till fullo har rättat sig efter en dom från 2012. Italiens regionala myndigheter måste fortfarande se till att avloppsvatten från tätbebyggelse samlas upp och renas i 80 tätorter över hela landet för att undvika allvarliga risker för människors hälsa och miljön. I den första domen ingick 109 tätorter. EU-domstolen slog den 19 juli 2012 fast (mål C-565/10) att de italienska myndigheterna bryter mot EU-rätten (rådets direktiv 91/271/EEG) eftersom landet inte har ett ändamålsenligt system för insamling och rening av avloppsvatten från 109 tätorter (större och mindre städer, bostadsområden). Fyra år senare kvarstår problemet i 80 tätorter som tillsammans har mer än sex miljoner invånare. Dessa ligger i sju regioner i Italien: Abruzzo (en tätort), Apulien (tre tätorter), Friuli-Venezia Giulia (två tätorter), Kalabrien (13 tätorter), Kampanien (sju tätorter), Ligurien (tre tätorter) och Sicilien (51 tätorter). Avsaknaden av ändamålsenliga insamlings- och reningssystem för dessa 80 tätorter innebär betydande risker både för människors hälsa och för insjöar och hav. Kommissionen vill att EU-domstolen ska utdöma böter till ett engångsbelopp på 62 699 421,40 euro. Kommissionen yrkar också på dagsböter på 346 922,40 euro om Italien inte följer samtliga regler den dag då domstolen meddelar sin dom. Det slutliga beslutet om påföljder kommer att fattas av domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

Fågeldirektivet: Kommissionen väcker talan mot FRANKRIKE för att landet inte kunnat skydda vilda fåglar

EU-kommissionen väcker talan mot Frankrike vid EU-domstolen för att landet inte har tagit itu med fortsatta överträdelser av EU-lagstiftningen om bevarande av vilda fåglar (direktiv 2009/147/EG). EU-länderna ska se till att alla bestämmelser i fågeldirektivet följs, bl.a. när det gäller att avsiktligt döda eller fånga fåglar. Fågeldirektivet förbjuder handlingar som direkt hotar fåglar, t.ex. att avsiktligt döda eller fånga dem, förstöra deras bon och ta äggen, liksom närstående handlingar, t.ex. handel med levande eller döda fåglar. Det är särskilt inriktat på skydd av utrotningshotade flyttfåglars livsmiljöer. Kommissionens åtgärd följer på ett motiverat yttrande som sändes till Frankrike i juni 2016. Ortolansparven är en flyttfågel på tillbakagång i Europa. De olagliga metoder som beskrivs ovan är strängt förbjudna enligt EU-lagstiftningen om bevarande av vilda fåglar. Trots de franska myndigheternas tidigare åtaganden dödas och fångas ortolansparvar fortfarande avsiktligt och olagligt. Den verksamheten i Frankrike äventyrar de bevarandeinsatser som andra EU-länder gör. Därför tar kommissionen ärendet till EU-domstolen för att uppmana Frankrike att korrekt genomföra fågeldirektivet. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden

Avfall: Kommissionen uppmanar CYPERN att vidta åtgärder om avfallshantering och förebyggande av avfall

Kommissionen uppmanar Cypern att anta och uppdatera planer för att förebygga och hantera avfall, i linje med målen för EU:s avfallslagstiftning (direktiv 2008/98/EG) och den cirkulära ekonomin. Sådana planer och program syftar till att minska avfallets negativa effekter på människors hälsa och miljön, och att förbättra resurseffektiviteten i hela EU. EU-länderna måste se över sina avfallsplaner minst vart sjätte år och vid behov ändra dem. Cypern har underlåtit att se över, utvidga eller ersätta den nationella avfallshanteringen för den kommande perioden, samtidigt som landet släpar efter när det gäller att förebygga avfall. Kommissionen sände en formell underrättelse i oktober 2015 och uppmanade de cypriotiska myndigheterna att anta nödvändiga avfallsdokument. Även om Cypern har vidtagit vissa åtgärder på området för kommunalt avfall saknas fortfarande nödvändiga planer för andra avfallsflöden. Kommissionen avger därför ett motiverat yttrande. Om Cypern inte gör något inom två månader kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

Fågeldirektivet: Kommissionen uppmanar FINLAND att skydda vilda fåglar på Åland

EU-kommissionen uppmanar Finland att stoppa den olagliga vårjakten på guding på Åland. Sedan 2011 har guding fått jagas mellan den 1 och 20 maj. Enligt fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG) är det förbjudet att döda vilda fåglar. Vissa arter, såsom ejder (Somateria mollissima), får jagas så länge det inte sker under häckningstiden eller vårflytten eller förutsatt att villkoren för ett undantag från jaktförbudet är uppfyllda. Färska vetenskapliga uppgifter visar tydligt att ejderbeståndet har minskat kraftigt i Finland (40 %), i Östersjöområdet (50 %) samt på europeisk och global nivå och att ejderns bevarandestatus är alltmer oroväckande. Jakt på guding under ejderns reproduktiva period på Åland är därför strängt förbjudet enligt EU-rätten. Villkoren för ett undantag från denna regel är inte heller uppfyllda eftersom arten inte har gynnsam bevarandestatus och den tillåtna jaktkvoten inte avser ett litet antal fåglar. Kommissionen sände en kompletterande formell underrättelse i februari 2015. Eftersom Finland fortsättningsvis tillåter vårjakt på gudingar och sålunda har underlåtit att vidta åtgärder för att följa kraven i direktivet, översänder kommissionen nu ett motiverat yttrande. Om Finland inte gör något inom två månader kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

 

3. Finansiell stabilitet, finanstjänster och kapitalmarknadsunionen

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Letizia Lupini – tfn: +32 2 295 19 58)

Motiverade yttranden

Kommissionen uppmanar KROATIEN att ändra lagen om privatisering av energibolaget

Kommissionen har formellt uppmanat Kroatien att ändra 2002 års lag om privatisering av INA-Industrija Nafte d.d. (INA) eftersom den strider mot den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten. INA är det största kroatiska energibolaget, som delvis ägs av den kroatiska regeringen. INA-lagen ger staten särskilda befogenheter i detta bolag, inklusive vetorätt i fråga om INA:s beslut som rör försäljning av aktier/tillgångar med ett värde som överstiger vissa tröskelvärden. Aktörer kan därför inte påverka viktiga bolagsbeslut i proportion till värdet av deras aktieinnehav, vilket kan avskräcka potentiella investerare från att investera i INA. Kommissionen anser att dessa särskilda befogenheter är en begränsning av den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten som inte kan motiveras enligt EUF-fördraget. Även om målet att skydda en tryggad energiförsörjning kan motivera begränsningar av friheterna enligt EUF-fördraget, förefaller den ovillkorliga vetorätt som staten enligt INA-lagen har att gå utöver vad som är nödvändigt och proportionerligt för att nå detta mål. De kroatiska myndigheterna hade förbundit sig att anpassa INA-lagen till EU-rätten före anslutningen till EU, men landet har ännu inte ändrat den. Kommissionen har idag skickat ett motiverat yttrande. Om Kroatien inte anpassar INA-lagen till EU-lagen inom två månader kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

EU-kommissionen uppmanar POLEN att fullständigt införliva EU:s regler om hypotekslån

EU-kommissionen har uppmanat Polen att ändra sin lagstiftning om hypotekslån så att den helt och hållet överensstämmer med EU-lagstiftningen. Direktivet om hypotekslån (direktiv 2014/17/EU) syftar till att skapa en EU-omfattande marknad för hypotekslån med ett starkt skydd för konsumenterna. De viktigaste bestämmelserna omfattar uppföranderegler för tillhandahållare, däribland en skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet och lämna information, krav på personalens kompetens och kunskaper, bestämmelser om vissa aspekter av hypotekslån, t.ex. förtidsåterbetalning, lån i utländsk valuta, kopplingsförbehåll, finansiell utbildning, fastighetsvärdering och försenad betalning och utmätning samt ett EU-pass för kreditförmedlare som uppfyller behörighetskraven i sina hemländer. EU-länderna skulle ha införlivat reglerna i nationell rätt senast den 21 mars 2016. Eftersom Polen hade missat den ursprungliga tidsfristen skickade kommissionen en formell underrättelse i maj 2016. I juni 2016 meddelade Polen att landet delvis genomfört direktivet. Eftersom den aktuella delen av direktivet inte har införlivats, har kommissionen idag skickat ett motiverat yttrande. Om de polska myndigheterna inte vidtar några åtgärder inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen.

 

4. Hälsa och livsmedelssäkerhet

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Aikaterini Apostola – tfn: +32 2 298 76 24)

Motiverade yttranden

Tobak: Kommissionen uppmanar SVERIGE samt CYPERN, KROATIEN, LUXEMBURG, SLOVENIEN och SPANIEN att anmäla införlivandet av direktivet om tobaksvaror som säljs i EU

EU-kommissionen har idag sänt ett motiverat yttrande till Sverige samt Cypern, Kroatien, Luxemburg, Slovenien och Spanien för att uppmana länderna att redovisa hur de fullt ut har införlivat direktivet om tobaksvaror (direktiv 2014/40/EU). Direktivet syftar till att förbättra den inre marknaden för tobaksvaror och relaterade produkter och samtidigt garantera en hög hälsoskyddsnivå för EU-invånarna. I direktivet fastställs att dess bestämmelser skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 20 maj 2016. Hittills har Sverige underrättat kommissionen om att direktivet införlivats till viss del. Cypern, Kroatien, Luxemburg, Slovenien och Spanien har inte informerat kommissionen om sina införlivandeåtgärder. Medlemsstaterna har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dessa länder vid EU-domstolen.

 

5. Inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag

(Mer information: Lucia Caudet – tfn: +32 2 295 61 82, Mirna Talko – tfn: +32 2 298 72 78)

Motiverade yttranden

Inre marknaden: EU-kommissionen uppmanar sex EU-länder att införliva nya regler om mätinstrument

EU-kommissionen har idag sänt motiverade yttranden till Finland samt Cypern, Irland, Portugal, Storbritannien och Ungern, och uppmanat dem att införliva fyra direktiv om mätinstrument i nationell lagstiftning (direktiven 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2011/17/EU och kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/13/EU). I direktiven fastställs bestämmelser som gör att mätinstrument – alltifrån vågar eller mätare för vatten, gas, el och värme till taxametrar – kan kalibreras på samma sätt i hela EU. EU-länderna skulle ha införlivat alla fyra direktiven i nationell lagstiftning senast den 19 april 2016 för direktiven 2014/31/EU, 2014/32/EU och 2015/13, och senast den 30 november 2015 för direktiv 2011/17/EU. Sex EU-länder har ännu inte meddelat kommissionen att de införlivat dessa direktiv fullt ut i sin nationella lagstiftning. Dessa länder har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om att de har införlivat direktiven fullt ut. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot länderna vid EU-domstolen.

Inre marknaden: Kommissionen uppmanar LETTLAND och RUMÄNIEN att införliva EU:s bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer

Kommissionen har idag sänt motiverade yttranden till Lettland och Rumänien om att införliva direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer i den nationella lagstiftningen. Genom direktivet införs ett modernt EU-system för erkännande av yrkeskvalifikationer, som gör det enklare och snabbare att erkänna yrkeskvalifikationer från ett annat land och se till att mottagarlandets krav respekteras. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 18 januari 2016. Lettland och Rumänien har emellertid ännu inte underrättat kommissionen att direktivet införlivats fullt ut. Dessa medlemsländer har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om att de har införlivat direktivet fullt ut. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot länderna vid EU-domstolen.

Offentlig upphandling: kommissionen uppmanar 15 EU-länder att införliva nya EU-regler om offentlig upphandling och koncessioner

EU-kommissionen har idag sänt motiverade yttranden till 15 medlemsstater och uppmanat dem att fullständigt införliva en eller flera av de tre nya direktiven om offentlig upphandling och koncessioner i nationell lagstiftning (dvs. direktiven 2014/23/EG, 2014/24/EG och 2014/25/EG). De länder som berörs är förutom Sverige (3 direktiv) och Finland (3), Belgien (3), Bulgarien (1), Cypern (2), Estland (3), Irland (1), Kroatien (3), Lettland (3), Litauen (3), Luxemburg (3), Portugal (3), Slovenien (1), Spanien (3) och Österrike (3). De nya bestämmelserna gör den offentliga upphandlingen i EU effektivare och öppnare, med smartare regler och fler elektroniska förfaranden. De gör det också enklare och billigare för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling, ökar insynen och konkurrensen och bidrar till att uppnå bredare politiska mål, såsom miljömässiga och sociala mål och innovation. Alla EU-länderna var tvungna att anmäla införlivandet av de nya reglerna om offentlig upphandling senast den 18 april 2016. De 15 EU-länderna har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om vad man gör för att anpassa den nationella rätten till EU-rätten.

Enkla tryckkärl: kommissionen uppmanar UNGERN att införliva nya regler

Kommissionen har idag sänt ett motiverat yttrande till Ungern och uppmanat landet att införliva direktivet om enkla tryckkärl (direktiv 2014/29/EU), som rör tryckluft eller energilagringsenheter, t.ex. de som används i bromsutrustning för motorfordon och tåg. Det nya direktivet, som ersätter direktiv 2009/105/EG, förbättrar kvaliteten och säkerheten för enkla tryckkärl, särskilt genom att göra det möjligt att spåra felaktiga produkter. Det förtydligar också skyldigheterna för tillverkare, importörer och distributörer och gör det lättare för organen för bedömning av överensstämmelse att övervaka sådana produkter innan de släpps ut på EU-marknaden. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 19 april 2016. Ungern har ännu inte meddelat kommissionen att direktivet har införlivats i nationell lagstiftning. Ungern har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om att landet har införlivat direktivet fullt ut. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot landet vid EU-domstolen.

 

Formella underrättelser

Bilutsläpp: Kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot sju EU-länder för bristande efterlevnad av EU:s regler

Kommissionen vidtar åtgärder mot sju EU-länder för att de inte infört ett system för påföljder för att förhindra biltillverkare att bryta mot lagen om bilutsläpp eller för att de inte utdömt påföljder när lagen inte följts. EU-kommissionen beslutade i dag att vidta åtgärder mot Grekland, Litauen, Luxemburg, Spanien, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland, på grund av att de har överträtt EU:s regler om typgodkännande av fordon. I enlighet med artikel 46 i direktiv 2007/46/EG och särskilt artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007 som är direkt tillämplig, måste EU-länderna ha effektiva, proportionella och avskräckande system för påföljder för att förhindra att biltillverkare bryter mot lagen. När lagen inte följs, t.ex. om manipulationsanordningar används för att försämra de utsläppsbegränsande systemens effekt, måste påföljder utdömas. Idag sänder kommissionen formella underrättelser till Grekland, Litauen och Tjeckien, eftersom de inte infört sådana system för påföljder i sin nationella lagstiftning. Kommissionen inleder nu också överträdelseförfaranden mot Luxemburg, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Länderna har utfärdat typgodkännanden för Volkswagen Group AG i EU, men inte tillämpat sina nationella bestämmelser om påföljder trots att bolaget använt olagliga manipulationsprogram. Dessutom anser kommissionen att Storbritannien och Tyskland har brutit mot lagen. Trots att kommissionen bad om det har de vägrat lämna ut alla de tekniska uppgifter som de samlat i sina nationella utredningar om potentiella oriktigheter när det gäller utsläpp av kväveoxid (NOx) från bilar tillverkade av Volkswagen AG och andra inom sina territorier. Medlemsstaterna har nu två månader på sig att besvara de argument som kommissionen framfört. I annat fall kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

6. Migration, inrikes frågor och medborgarskap

(Mer information: Tove Ernst – tfn: +32 2 298 67 64, Markus Lammert – tfn: +32 2 298 04 23)

Motiverade yttranden och avslutade ärenden

Säkerhetsunionen – Direktivet om it-relaterad brottslighet i EU: Kommissionen uppmanar tre medlemstater att säkerställa ett fullständigt genomförande och avslutar två ärenden

Kommissionen har sänt motiverade yttranden till Belgien, Bulgarien och Irland eftersom de inte meddelat vilka nationella åtgärder de vidtagit för att införliva direktivet om angrepp mot informationssystem i den nationella lagstiftningen (direktivet om it-relaterad brottslighet i EU, direktiv 2013/40/EU). Direktivet, som antogs den 12 augusti 2013, skulle ha införlivats av alla medlemsländer senast den 4 september 2015. Genom direktivet om angrepp mot informationssystem kriminaliseras användningen av verktyg som används vid it-angrepp, t.ex. sabotageprogram, stärks ramen för informationsutbyte vid angrepp och införs en gemensam europeisk straffrättslig ram på detta område. Kommissionen anser att Belgien, Bulgarien och Irland, genom de bestämmelser som anmälts, fortfarande inte införlivar alla bestämmelser i direktivet fullt ut i sin nationella lagstiftning. Belgien, Bulgarien och Irland har nu två månader på sig att anmäla till kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett fullständigt genomförande av direktivet. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen. Efter att ha granskat de åtgärder som anmälts av de grekiska och slovenska myndigheterna har kommissionen beslutat att avsluta överträdelseförfarandena mot Grekland och Slovenien.

 

Avslutade ärenden

Migration: Avslutade överträdelseförfaranden mot GREKLAND och ITALIEN i fråga om genomförandet av den omarbetade Eurodacförordningen

Kommissionen har beslutat att avsluta överträdelseförfarandena mot Grekland och Italien eftersom de på ett korrekt sätt har genomfört Eurodacförordningen (förordning (EU) nr 603/2013). Eurodacdatabasen inrättades 2003 och är en europeisk fingertrycksdatabas för asylsökande som tillhandahåller fingeravtryck för att underlätta tillämpningen av Dublinförordningen, som fastställer vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva en asylansökan som har lämnats in i EU. I december 2015 skickade kommissionen formella underrättelser till Grekland och Italien eftersom de underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt Eurodacförordningen genom att inte ta och överföra fingeravtryck till Eurodacdatabasen från alla tredjelandsmedborgare som olagligt rest in i EU via deras yttre gränser. I oktober 2015 sände kommissionen administrativa skrivelser till båda länderna och har därefter fortsatt att bistå de grekiska och italienska myndigheterna med att förbättra gräns- och migrationsförvaltningen och öka andelen fingeravtryck vid de yttre gränserna, särskilt genom hotspot-metoden. Den har också regelbundet rapporterat om förbättringar som de båda länderna gjort i sina regelbundna rapporter om omplacering och vidarebosättning. Med tanke på de betydande förbättringar som gjorts vad gäller fingeravtryck sedan början av 2016 anser kommissionen att både Grekland och Italien tar fingeravtryck på tredjelandsmedborgare i enlighet med Eurodacförordningen och har därför beslutat att avsluta överträdelseförfarandena.

 

7. Transport och rörlighet

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Alexis Perier – tfn: +32 2 296 91 43)

Motiverade yttranden

Sjösäkerhet: Kommissionen uppmanar FINLAND att införliva ändringar i EU-lagstiftningen om organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg

Kommissionen uppmanar Finland att slutföra införlivandet av kommissionens genomförandedirektiv 2014/111/EU om ändring av gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet (direktiv 2009/15/EG). Målet för kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) är att fortsätta att genomföra ett överordnande tillsynsprogram för klassificeringssällskap som erkänts på EU-nivå för lagstadgade inspektioner och tillsyn av fartyg som för EU-flagg. Medlemsländerna skulle införliva ändringarna senast den 31 december 2015. Finland har fortfarande inte gjort detta. De finska myndigheterna har nu två månader på sig att vidta de åtgärder som krävs för att införliva ändringarna. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Finland vid EU-domstolen.

Vägtransporter: Kommissionen uppmanar DANMARK och TYSKLAND att införliva de gemensamma EU-reglerna för körkort

Kommissionen uppmanar Danmark och Tyskland att införliva kommissionens direktiv 2014/85/EU om hälsokrav för förare och förarprov. Genom detta direktiv uppdateras de gemensamma EU-reglerna om körkort (direktiv 2006/126/EG) för att beakta de medicinska framsteg som gjorts på området obstruktivt sömnapnésyndrom (OSA) och säkerställa att europeiska förare utbildas i säker körning i tunnlar. En enhetlig tillämpning av bestämmelserna om körkort är nödvändig för att säkerställa trafiksäkerheten i Europa. Danmark och Tyskland har hittills underlåtit att införliva direktiv 2014/85/EU. Båda länderna har nu två månader på sig att anmäla genomförandeåtgärder till kommissionen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen.

 

8. Skatter och tullar

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Patrick Mc Cullough – tfn: +32 2 298 71 83)

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Skatter: Kommissionen väcker talan mot FRANKRIKE vid EU-domstolen på grund av diskriminerande beskattning av utdelning

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Frankrike för att landet underlåtit att följa en dom från domstolen av den 15 september 2011. Frågan gäller återbetalning av skatt som företag med filialer i andra EU-länder betalat i Frankrike. Frankrikes högsta förvaltningsdomstol har tillämpat en restriktiv tolkning av domstolens dom genom att tillämpa den på två enskilda fall i december 2012. Kommissionen anser att domarna är oförenliga med EU-lagstiftningen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverat yttrande

Skatter: Kommissionen uppmanar KROATIEN att ändra den reducerade punktskatten för små producenter av etylalkohol

Kommissionen uppmanar Kroatien att ändra sina bestämmelser om punktskatt på alkohol som framställs av små producenter för egen konsumtion. Bestämmelserna om punktskatt på alkohol är harmoniserade på EU-nivå (rådets direktiv 92/83/EEG). Av dessa bestämmelser framgår att medlemsländerna får tillämpa reducerade punktskattesatser på alkohol som framställs av små producenter, om dessa inte producerar mer än 10 hektoliter ren alkohol per år. De reducerade skattesatserna får inte sättas lägre än till 50 procent av standardsatsen. För närvarande tillåter de kroatiska myndigheterna att en reducerad punktskatt tillämpas på små producenter som producerar upp till 20 liter ren alkohol per hushåll för egen konsumtion. En fast skattesats tillämpas beroende på kapaciteten hos de kärl som används vid framställning (t.ex. 100 kuna för ett kärl med en kapacitet på upp till 100 liter och 200 kuna för större kärl). Eftersom den reducerade skattesatsen som Kroatien tillämpar är kopplad till kärlets kapacitet och betalas i form av en fast skattesats, oavsett hur mycket som produceras, överensstämmer den inte med EU-bestämmelserna. Kroatien har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Kroatien vid EU-domstolen.

MEMO/16/4211

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar