Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Decembrski sveženj kršitev: ključne odločitve

Bruselj, 8. decembra 2016

Pregled po področjih politik

Evropska komisija v svežnju vsak mesec navaja pregled odločitev o sprožitvi in nadaljevanju postopkov proti državam članicam, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politike EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Ključne odločitve Komisije (ki zajemajo 7 uradnih opominov, 77 obrazloženih mnenj, 3 zadeve, predložene Sodišču Evropske unije, in 4 zaključke zadeve) so v nadaljevanju predstavljene po področjih politik. Komisija poleg tega zaključuje 67 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12. Več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa je v registru odločitev o kršitvah.

1. Energetika

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 22952589)

Obrazloženo mnenje

Notranji energetski trg: Komisija poziva MADŽARSKO, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi s tretjim energetskim svežnjem

Evropska komisija je danes uradno pozvala Madžarsko, naj zagotovi pravilno izvajanje in uporabo direktive o električni energiji (Direktiva 2009/72/ES) in direktive o zemeljskem plinu (Direktiva 2009/73/ES). Direktivi sta del tretjega energetskega svežnja in vsebujeta ključne zakonske določbe za pravilno delovanje energetskih trgov, vključno s pravili o ločevanju operaterjev prenosnih sistemov od dobaviteljev in proizvajalcev energije, o krepitvi neodvisnosti in pooblastil nacionalnih regulatorjev ter določbe v korist odjemalcev. Po ugotovitvah Komisije sedanja madžarska zakonodaja o zemeljskem plinu še vedno omogoča madžarski vladi, da določa nekatere pogoje za priklop na nacionalno omrežje in dostop do njega, pogoje za opravljanje storitev izravnave ter pogoje za dostop do čezmejnih infrastruktur. V skladu z direktivo o zemeljskem plinu spadajo te zadeve v izključno pristojnost nacionalnega regulativnega organa. Poleg tega nacionalna zakonodaja izključuje nekatere vrste stroškov iz izračuna omrežnih tarif za električno energijo in plin. Komisija je Madžarski poslala uradni opomin februarja 2015. Ker Madžarska svoje zakonodaje še ni uskladila z zakonodajo EU, ji Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Država članica ima dva meseca časa, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo neskladnosti. Po tem obdobju se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Več informacij o zakonodaji EU o notranjem trgu je na voljo na spletišču GD za energetiko.

 

2. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Odpadki: Komisija ponovno toži ITALIJO in predlaga globe

Evropska komisija ponovno toži Italijo pred Sodiščem EU, ker ni v celoti in popolnoma zagotovila skladnosti s sodbo Sodišča iz leta 2012. Italijanski regionalni organi morajo še zagotoviti, da se komunalna odpadna voda ustrezno zbira in čisti v 80 aglomeracijah po vsej državi od 109, ki so bile zajete v prvi sodbi, da bi preprečili resna tveganja za zdravje ljudi in okolje. Sodišče EU je 19. julija 2012 odločilo (zadeva C-565/10), da so italijanski organi prekršili zakonodajo EU (Direktiva Sveta 91/271/EEC), ker niso zagotovili ustreznega zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 109 aglomeracijah (majhna in velika mesta, naselja). Po štirih letih je vprašanje še vedno nerešeno v 80 aglomeracijah, ki zajemajo nad 6 milijonov ljudi. Med njimi so območja v 7 italijanskih regijah: Abruci (ena aglomeracija), Kalabrija (13 aglomeracij), Kampanija (7 aglomeracij), Furlanija-Julijska krajina (2 aglomeraciji), Ligurija (3 aglomeracije), Apulija (3 aglomeracije), in Sicilija (51 aglomeracij). Pomanjkanje ustreznih sistemov zbiranja in čiščenja za teh 80 aglomeracij predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi, celinske vode in morsko okolje. Komisija Sodišču EU predlaga naložitev pavšalnega zneska v višini 62 699 421,40 evra. Komisija predlaga tudi dnevno denarno kazen v višini 346 922,40 evra, če popolna skladnost ne bo dosežena do datuma, ko bo Sodišče izdalo sodbo. Končno odločitev o kaznih bo sprejelo Sodišče EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Direktiva o pticah: Komisija začenja postopek proti FRANCIJI pred Sodiščem EU, ker ne izvaja zaščite prosto živečih ptic

Evropska komisija toži Francijo pred Sodiščem EU, ker ni odpravila nadaljevanih kršitev zakonodaje EU o ohranjanju prosto živečih ptic (Direktiva 2009/147/ES). Države članice so dolžne zagotoviti spoštovanje določb direktive o pticah, tudi glede namernega ubitja ali ujetja. Direktiva o pticah prepoveduje dejavnosti, ki neposredno ogrožajo ptice, kot je namerno ubitje ali ujetje ptic, uničenje gnezd in odvzem jajc ter s tem povezane dejavnosti (npr. trgovanje z živimi ali mrtvimi pticami) s posebnim poudarkom na zaščiti habitatov ogroženih in selitvenih vrst. Pred tem ukrepom je Komisija izdala obrazloženo mnenje in ga poslala Franciji junija 2016. Vrstni strnad je vrsta ptic selivk, katere populacija v Evropi upada, navedena nezakonita ravnanja pa so z zakonodajo EU o ohranjanju prosto živečih ptic strogo prepovedana. Kljub prejšnjim zavezam francoskih organov se nezakonita ravnanja v zvezi z namernim ubitjem ali ujetjem vrstnega strnada nadaljujejo. Zaradi te nezakonite dejavnosti v Franciji so ogrožena prizadevanja drugih držav članic za ohranjanje te vrste ptic. Komisija v tej zadevi začenja postopek pred Sodiščem EU, da bi pozvala Francijo, naj pravilno izvršuje direktivo o pticah na terenu. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

Obrazložena mnenja

Odpadki: Komisija poziva CIPER, naj sprejme ukrepe za ravnanje z odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov

Komisija poziva Ciper, naj sprejme in posodobi načrte za preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki v skladu s cilji zakonodaje EU o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES) in krožnem gospodarstvu. Namen takih načrtov in programov je zmanjšati vpliv odpadkov na zdravje ljudi in okolje ter izboljšati učinkovito rabo virov po vsej EU. Države članice morajo najmanj vsakih 6 let ponovno oceniti svoje načrte ravnanja z odpadki in jih po potrebi spremeniti. Ciper ni spremenil, podaljšal ali nadomestil obstoječe nacionalne ureditve ravnanja z odpadki za naslednje obdobje, zaostaja pa tudi pri preprečevanju nastajanja odpadkov. Komisija je oktobra 2015 poslala uradni opomin, v katerem je ciprske organe pozvala k sprejetju potrebnih dokumentov v zvezi z odpadki. Ciper je sicer sprejel nekaj ukrepov na področju komunalnih odpadkov, vendar potrebni načrti za druge tokove odpadkov še vedno manjkajo. Zato Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če Ciper v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepal, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Direktiva o pticah: Komisija poziva FINSKO, naj zaščiti prosto živeče ptice v pokrajini Åland

Evropska komisija poziva Finsko, naj preneha z dejavnostjo nezakonitega spomladanskega lova na samce navadnih gag v finski pokrajini Åland, ki je od leta 2011 dovoljen vsako leto, in sicer od 1. do 20. maja. V skladu z direktivo o pticah (Direktiva 2009/147/ES), je ubitje prosto živečih ptic prepovedano, vendar je dovoljen lov na nekatere vrste, npr. navadne gage (Somateria mollissima), izven sezone razmnoževanja ali pomladanske selitve in če so izpolnjeni pogoji za izjemo od prepovedi lova. Iz nedavnih znanstvenih podatkov je razvidno, da populacija te vrste vodnih ptic hitro upada na Finskem (40 %), na območju Baltika (50 %), pa tudi v evropskem in svetovnem okviru, zato je stanje glede njene ohranitve vse bolj zaskrbljujoče. V takih okoliščinah je v skladu z zakonodajo EU lov na samce navadne gage med obdobjem razmnoževanja te vrste v pokrajini Åland strogo prepovedan. V tem primeru tudi niso izpolnjeni pogoji za uvedbo izjeme, in sicer zaradi neugodnega varstvenega stanja vrste in dejstva, da dovoljena kvota za lov ne predstavlja majhnega števila pripadnikov populacije te vrste. Komisija je februarja 2015 poslala dodaten uradni opomin. Ker Finska še vedno dovoljuje spomladanski lov na samce navadne gage in tako ni sprejela ukrepov za spoštovanje zahtev te direktive, Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Če Finska v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

3. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)

Obrazložena mnenja

Komisija poziva HRVAŠKO, naj spremeni zakon o privatizaciji energetskega podjetja

Komisija uradno poziva Hrvaško, naj spremeni zakon o privatizaciji družbe INA-Industrija Nafte d.d. (Zakon o družbi INA), sprejet leta 2002, ker krši načeli prostega pretoka kapitala in svobode ustanavljanja. INA-Industrija Nafte d.d. je glavno hrvaško energetsko podjetje in je v delni lasti hrvaške države. Zakon o družbi INA daje državi posebna pooblastila v tej družbi, tudi pravico veta na sklepe družbe INA v zvezi s prodajo delnic/premoženja v vrednosti, ki presega določen prag. Delničarji zato ne morejo vplivati na pomembne odločitve družbe v sorazmerju s svojimi deleži, kar bi lahko morebitne vlagatelje odvračalo od naložb v družbo INA. Komisija meni, da ta posebna pooblastila pomenijo omejevanje prostega pretoka kapitala in svobode ustanavljanja, ki ga ni mogoče upravičiti v okviru PDEU. Čeprav bi cilj zaščite zanesljive oskrbe z energijo lahko upravičil omejitve svoboščin iz PDEU, se zdi, da brezpogojna pravica veta, ki jo ima država v skladu z zakonom o družbi INA, presega potrebna in sorazmerna sredstva za dosego tega cilja. Hrvaški organi so se zavezali, da bodo zakon o družbi INA uskladili z zakonodajo EU pred pristopom k EU, vendar ga še niso spremenili. Danes Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če Hrvaška v dveh mesecih ne bo uskladila zakona o družbi INA z zakonodajo EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Komisija poziva POLJSKO, naj v celoti sprejme pravila EU o hipotekarnih posojilih

Evropska komisija je pozvala Poljsko, naj svojo zakonodajo o hipotekarnih posojilih v celoti uskladi z zakonodajo EU. Cilj Direktive o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (Direktiva 2014/17/EU) je ustvariti vseevropski trg hipotekarnih kreditov z visoko stopnjo zaščite potrošnikov. Glavne določbe zajemajo pravila ravnanja za ponudnike, tudi obveznosti ocene kreditne sposobnosti in razkritja informacij, zahteve glede usposobljenosti in znanja osebja, določbe o nekaterih vidikih hipotekarnih kreditov, kot je predčasno odplačilo, posojila v tuji valuti, vezana prodaja, finančno izobraževanje, cenitev nepremičnine, zaostala plačila, izvršba ter „evropski potni list“ za kreditne posrednike, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v matični državi članici. Države članice so morale ta pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do 21. marca 2016. Ker je Poljska zamudila ta rok, ji je Komisija maja 2016 poslala uradni opomin. Junija 2016 je Poljska Komisijo obvestila o delnem izvajanju Direktive. Ker pa se večji del Direktive ne izvaja, je zahteva danes podana kot obrazloženo mnenje. Če poljski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

4. Zdravje in varnost hrane

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Aikaterini Apostola - telefon: +32 22987624)

Obrazložena mnenja

Tobak: Komisija poziva HRVAŠKO, CIPER, LUKSEMBURG, SLOVENIJO, ŠPANIJO in ŠVEDSKO, naj jo obvestijo o prenosu direktive o tobačnih izdelkih, ki se prodajajo v EU

Evropska komisija je danes Hrvaški, Cipru, Luksemburgu, Sloveniji, Španiji in Švedski poslala obrazloženo mnenje, da bi jo obvestile o popolnem prenosu direktive o tobačnih izdelkih (Direktiva 2014/40/EU). Cilj Direktive je boljše delovanje notranjega trga za tobak in povezane izdelke ob hkratnem zagotavljanju visoke stopnje varovanja zdravja evropskih državljanov. Direktiva določa, da je treba njene določbe prenesti v nacionalno zakonodajo do 20. maja 2016. Do danes je Švedska obvestila Komisijo o delnem prenosu Direktive, medtem ko Hrvaška, Ciper, Luksemburg, Slovenija in Španija Komisije niso obvestile o prenosu. Države članice imajo na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za odpravo neskladnosti, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da te zadeve predloži Sodišču EU.

 

5. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)

(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Mirna Talko – telefon: +32 22987278)

Obrazložena mnenja

Notranji trg: Komisija poziva šest držav članic, naj prenesejo nova pravila o merilnih instrumentih

Komisija je danes poslal obrazložena mnenja Cipru, Finski, Madžarski, Irski, Portugalski in Združenemu kraljestvu ter jih pozvala, naj prenesejo štiri direktive o merilnih instrumentih v nacionalno zakonodajo (in sicer direktive 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2011/17/EU in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/13/EU). Direktive določajo pravila, ki po vsej EU omogočajo enotno umerjanje merilnih instrumentov, in sicer od tehtnic ali števcev za porabo vode, plina, elektrike in ogrevanja do taksimetrov. Vse štiri direktive bi morale biti v celoti prenesene v nacionalno zakonodajo držav članic, in sicer bi morale biti direktive 2014/31/EU, 2014/32/EU in 2015/13 prenesene do 19. aprila 2016, Direktiva 2011/17/EU pa do 30. novembra 2015. Zadevnih šest držav članic Komisiji še ni sporočilo, da so te direktive v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo. Zdaj imajo na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o popolnem prenosu direktiv, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

Notranji trg: Komisija poziva LATVIJO in ROMUNIJO, naj preneseta pravila EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Evropska komisija je danes poslala obrazloženi mnenji Latviji in Romuniji ter ju pozvala, naj preneseta Direktivo 2013/55/EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij v nacionalno zakonodajo. Direktiva zagotavlja sodoben sistem EU za priznavanje poklicnih kvalifikacij, kar poenostavlja in skrajšuje postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij iz druge države ter zagotavlja spoštovanje zahtev države gostiteljice. V nacionalno zakonodajo bi jo bilo treba prenesti do 18. januarja 2016. Latvija in Romunija pa Komisiji še nista sporočili, da sta jo v celoti prenesli. Zdaj imata na voljo dva meseca, da Komisijo obvestita o popolnem prenosu direktive, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

Javno naročanje: Komisija poziva 15 držav članic, naj prenesejo nova pravila EU o javnem naročanju in koncesijah

Evropska komisija je danes poslala obrazložena mnenja 15 državam članicam ter jih pozvala, naj v celoti prenesejo eno ali več izmed treh novih direktiv o javnem naročanju in koncesijah v nacionalno zakonodajo (in sicer direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU). Zadevne države so: Avstrija (3 direktive), Belgija (3), Bolgarija (1), Hrvaška (3), Ciper (2), Estonija (3), Finska (3), Irska (1), Latvija (3), Litva (3), Luksemburg (3), Portugalska (3), Slovenija (1), Španija (3) in Švedska (3). Nova, pametnejša pravila zagotavljajo bolj učinkovito in pregledno javno naročanje v Evropi z več elektronskimi postopki. Prav tako omogočajo lažje in cenejše sodelovanje na razpisih za javna naročila za MSP, izboljšujejo preglednost in konkurenco ter pomagajo dosegati širše cilje politike, na primer okoljske in socialne cilje ter inovacije. Vse države članice so morale Komisijo obvestiti o prenosu novih pravil o javnem naročanju do 18. aprila 2016. Zadevnih 15 držav članic ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih za uskladitev nacionalne zakonodaje s pravom EU.

Enostavne tlačne posode: Komisija poziva MADŽARSKO, naj prenese nova pravila

Komisija je danes poslala obrazloženo mnenje Madžarski in jo pozvala, naj prenese direktivo o enostavnih tlačnih posodah (Direktiva 2014/29/EU), ki zadeva enote za hrambo stisnjenega zraka ali energije, kot se na primer uporabljajo v zavorni opremi za motorna vozila in vlake. Nova direktiva, ki je nadomestila Direktivo 2009/105/ES, izboljšuje kakovost in varnost enostavnih tlačnih posod, zlasti tako, da omogoča sledljivost proizvodov z napako. Prav tako pojasnjuje obveznosti za proizvajalce, uvoznike in distributerje ter izboljšuje nadzor organov za ugotavljanje skladnosti za take proizvode pred njihovim vstopom na trg EU. V nacionalno zakonodajo bi jo bilo treba prenesti do 19. aprila 2016. Madžarska Komisiji še ni sporočila, da je to direktivo prenesla v nacionalno zakonodajo. Zdaj ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o prenosu direktive, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

 

Uradni opomini

Emisije avtomobilov: Komisija začenja postopke za ugotavljanje kršitev proti sedmim državam članicam zaradi kršitve pravil EU

Komisija ukrepa proti sedmim državam članicam, ker niso vzpostavile sistemov kazni, s katerimi bi proizvajalce avtomobilov odvrnile od kršenja zakonodaje na področju emisij avtomobilov, oziroma niso uporabile takih sankcij v primerih kršenja zakonodaje. Evropska komisija se je danes odločila, da bo ukrepala proti Češki, Nemčiji, Grčiji, Litvi, Luksemburgu, Španiji in Združenemu kraljestvu, ker niso upoštevali pravil EU o homologaciji vozil. V skladu s členom 46 Direktive 2007/46 in konkretneje členom 13 Uredbe (ES) št. 715/2007, ki se neposredno uporablja, morajo države članice uvesti učinkovite, sorazmerne in odvračilne sisteme kazni, s katerimi bi proizvajalcem avtomobilov odvrnile od tega, da bi kršili zakon. Take kazni je treba uporabiti, če pride do tovrstne kršitve, npr. z uporabo odklopnih naprav za zmanjšanje učinkovitosti sistemov za uravnavanje emisij. Komisija je danes naslovila uradne opomine na Češko, Litvo in Grčijo, ker niso uvedle takih sistemov kazni v nacionalno zakonodajo. Komisija začenja postopke za ugotavljanje kršitev tudi proti Nemčiji, Luksemburgu, Španiji in Združenemu kraljestvu, državam članicam, ki so izdajale homologacije za Volkswagen Group AG v EU, ker niso uporabile nacionalnih določb glede kazni, čeprav je podjetje uporabljalo nezakonito programsko opremo odklopnih naprav. Poleg tega Komisija meni, da sta Nemčija in Združeno kraljestvo kršila zakon, saj kljub zahtevi Komisije nista razkrila vseh tehničnih informacij, ki sta jih pridobila v nacionalnih preiskavah morebitnih nepravilnosti glede emisij dušikovega oksida (NOx) pri vozilih Volkswagen Group AG in drugih proizvajalcih avtomobilov na njunem ozemlju. Države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da se odzovejo na argumente Komisije, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

6. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo

(Več informacij: Tove Ernst – telefon: +32 22986764, Markus Lammert – telefon: +32 22980423)

Obrazložena mnenja in zaključki zadev

Varnostna unija – direktiva EU o kibernetski kriminaliteti: Komisija poziva tri države članice, naj zagotovijo celovito izvajanje, in zaključuje dva postopka

Evropska komisija je na Belgijo, Bolgarijo in Irsko naslovila obrazložena mnenja glede nesporočanja nacionalnih ukrepov, sprejetih za prenos direktive o napadih na informacijske sisteme v nacionalno zakonodajo (direktiva EU o kibernetski kriminaliteti, Direktiva 2013/40/EU). Države članice bi morale direktivo, sprejeto 12. avgusta 2013, prenesti do 4. septembra 2015. Direktiva o napadih na informacijske sisteme opredeljuje uporabo orodij za kibernetske napade, na primer zlonamerne programske opreme, kot kaznivo dejanje, krepi okvir za izmenjavo informacij v času napadov in zagotavlja skupni evropski okvir kazenskega prava na tem področju. Komisija meni, da ukrepi, o katerih so Belgija, Bolgarija in Irska obvestile Komisijo, še vedno ne prenašajo v celoti vseh določb Direktive v nacionalno zakonodajo. Te tri države imajo zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o vseh ukrepih, sprejetih za zagotovitev celovitega izvajanja Direktive, v nasprotnem primeru lahko Komisija te zadeve predloži Sodišču EU. Poleg tega se je Komisija po pregledu ukrepov, o katerih so jo obvestili grški in slovenski organi, odločila, da zaključi postopka za ugotavljanje kršitev proti Grčiji in Sloveniji.

 

Zaključki zadev

Migracije: zaključek postopka za ugotavljanje kršitev v zvezi z izvajanjem prenovljene uredbe Eurodac v GRČIJI in ITALIJI

Komisija se je odločila, da bo zaključila postopka za ugotavljanje kršitev proti Grčiji in Italiji, ker ti državi zdaj pravilno izvajata uredbo Eurodac (Uredba (EU) št. 603/2013). Podatkovna zbirka Eurodac, ki je bila vzpostavljena leta 2003, je evropska podatkovna zbirka prstnih odtisov azilantov, ki zagotavlja prstne odtise in je v pomoč pri uporabi dublinske uredbe. Ta določa državo članico, odgovorno za obravnavanje prošnje za azil v EU. Komisija je decembra 2015 Grčiji in Italiji poslala uradni opomin ter izrazila zaskrbljenost, da ti državi članici ne izpolnjujeta svojih obveznosti v okviru uredbe Eurodac, ker nista odvzeli prstnih odtisov vseh državljanov tretjih držav, ki so nezakonito vstopili v EU na njunih zunanjih mejah, in jih nista posredovali podatkovni zbirki Eurodac. Oktobra 2015 je Komisija obema državama poslala uradna dopisa in od tedaj še naprej pomaga grškim in italijanskim organom pri boljšemu upravljanju meja in migracij ter povečevanju deleža odvzetih prstnih odtisov na zunanjih mejah, zlasti s pristopom žariščnih točk, poleg tega v rednih poročilih o premestitvi in preselitvi redno poroča o doseženih izboljšavah obeh držav. Zdaj pa se je Komisija odločila, da bo zaključila postopka za ugotavljanje kršitev proti Grčiji in Italiji, ker se je odvzem prstnih odtisov državljanov tretjih držav v skladu z uredbo Eurodac od začetka leta 2016 bistveno izboljšal.

 

7. Mobilnost in promet

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Alexis Perier – telefon: +32 22969143)

Obrazložena mnenja

Pomorska varnost: Komisija poziva FINSKO, naj prenese spremembe zakonodaje EU o organizacijah, pooblaščenih za tehnični nadzor in pregled ladij

Komisija je Finsko pozvala, naj dokonča prenos Izvedbene direktive Komisije 2014/111/EU, ki spreminja skupna evropska pravila in standarde za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (Direktiva 2009/15/ES). Cilj Komisije in Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) je nadaljnje izvajanje celovitega programa nadzora klasifikacijskih zavodov, priznanih na ravni EU za predpisani tehnični nadzor in preglede ladij, ki plujejo pod zastavo EU. Države članice so imele čas za dokončanje prenosa do 31. decembra 2015. Finska pa tega doslej ni storila, zato imajo finski organi zdaj na voljo dva meseca, da sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo neskladnosti, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Cestni promet: Komisija poziva DANSKO in NEMČIJO k izvajanju skupnih pravil EU za vozniška dovoljenja

Komisija je pozvala Dansko in Nemčijo k izvajanju Direktive Komisije 2014/85/EU o zdravstveni sposobnosti voznikov in vozniških izpitih. Ta direktiva posodablja skupna evropska pravila o vozniških dovoljenjih (Direktiva 2006/126/ES), da se upošteva medicinski napredek v zvezi s sindromom obstruktivne apneje v spanju in zagotovi usposobljenost evropskih voznikov za varno vožnjo v predorih. Enotno izvajanje pravil o vozniških dovoljenjih je potrebno za zagotovitev prometne varnosti v Evropi. Danska in Nemčija še nista prenesli Direktive 2014/85/EU. Državi članici imata zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvestita o izvedbenih ukrepih, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njima začne postopek pred Sodiščem EU.

 

8. Obdavčenje in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – telefon: +32 22987183)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Obdavčenje: Komisija začenja postopek proti Franciji pred Sodiščem EU zaradi diskriminacije na področju obdavčenja dividend

Komisija začenja postopek pred Sodiščem EU proti Franciji, ker ni ravnala skladno s sodbo Sodišča z dne 15. septembra 2011. Gre za vračilo davka, ki so ga v Franciji plačala podjetja z odvisnimi podjetji v drugih državah EU. Državni svet je sprejel restriktivno razlago sodbe Sodišča EU in jo decembra 2012 uporabil v dveh posameznih primerih. Komisija meni, da navedeni sodbi nista v skladu z zakonodajo EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

Obrazloženo mnenje

Obdavčenje: Komisija poziva HRVAŠKO, naj spremeni znižane stopnje trošarine za male proizvajalce etilnega alkohola

Komisija je Hrvaško pozvala, naj spremeni pravila glede trošarin za alkoholne destilate, ki jih proizvajajo mali proizvajalci za lastno porabo. Pravila glede trošarin za alkohol so usklajena na ravni EU (Direktiva Sveta 92/83/EGS). Ta pravila določajo, da lahko države članice odobrijo največ 50-odstotno znižanje običajne stopnje trošarine za destilate, ki jih proizvedejo mali proizvajalci v enem letu, če ne proizvedejo več kot 10 hektolitrov čistega alkohola. Trenutni hrvaški organi dovolijo uporabo znižane stopnje trošarine za majhne proizvajalce, ki proizvedejo do 20 litrov čistega alkohola na gospodinjstvo za lastno porabo. Pavšalna stopnja trošarine se uporablja glede na prostornino kotla za proizvodnjo (tj. 100 hrvaških kun za kotel kapacitete do 100 litrov in 200 kun za vse kotle s kapaciteto nad 100 litrov). Ker je znižana stopnja, ki jo uporablja Hrvaška, povezana s prostornino kotla in se plača po pavšalni stopnji ne glede na dejansko proizvedeno količino, ni v skladu s pravili EU. Hrvaška ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo neskladnosti, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

MEMO/16/4211

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar