Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de către statele membre din luna decembrie: principalele decizii

Bruxelles, 8 decembrie 2016

Prezentare generală pe domenii de politică

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie (cuprinzând 7 scrisori de punere în întârziere, 77 de avize motivate, 3 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și 4 proceduri de încetare) sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 67 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

1. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Un aviz motivat

Piața internă a energiei: Comisia îndeamnă UNGARIA să respecte în întregime Al treilea pachet privind energia

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Ungariei să asigure implementarea și aplicarea corectă a Directivei privind energia electrică (Directiva 2009/72/CE) și a Directivei privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE). Directivele fac parte din Al treilea pachet privind energia și conțin dispoziții legale esențiale pentru buna funcționare a piețelor energiei, inclusiv norme privind separarea operatorilor de rețele de transport de energie de furnizorii și de producătorii de energie, consolidarea independenței și a competențelor autorităților naționale de reglementare și prevederi care aduc beneficii consumatorilor. Comisia a constatat că legislația maghiară actuală privind gazul permite în continuare guvernului maghiar să stabilească unii dintre termenii și condițiile de racordare și de acces la rețelele naționale, termenii și condițiile pentru furnizarea de servicii de echilibrare, precum și termenii și condițiile de acces la infrastructurile transfrontaliere. În conformitate cu Directiva privind gazele naturale, competențele exclusive cu privire la aceste chestiuni ar trebui să aparțină autorității naționale de reglementare. În plus, legislația națională exclude anumite tipuri de costuri din calculul tarifelor de furnizare a energiei electrice și a gazelor. În februarie 2015, Ungariei i s-a transmis o scrisoare de punere în întârziere. Având în vedere că încă nu a fost asigurată conformitatea cu legislația UE, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. Statul membru are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. Pentru mai multe informații despre legislația UE referitoare la piața internă, consultați site-ul DG Energie.

 

2. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Deșeuri: Comisia retrimite ITALIA în fața Curții de Justiție a UE și propune amenzi

Comisia Europeană a decis să retrimită Italia în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu a respectat integral și pe deplin hotărârea din 2012 a Curții. Autoritățile italiene trebuie încă să asigure colectarea și tratarea apelor uzate orășenești în 80 de aglomerări din întreaga țară (din cele 109 care au făcut obiectul primei hotărâri), pentru a preveni riscuri grave pentru sănătatea umană și pentru mediu. La 19 iulie 2012, Curtea de Justiție a UE a hotărât (cauza C-565/10) că autoritățile italiene încalcă dreptul UE (Directiva 91/271/CEE a Consiliului) nu colectează și nu tratează corespunzător apele uzate orășenești deversate de 109 de aglomerări urbane (orașe, localități). Patru ani mai târziu, această problemă nu a fost încă soluționată în 80 de aglomerări în care trăiesc peste 6 milioane de persoane. Acestea includ zone din șapte regiuni italiene: Abruzzo (o singură aglomerare), Calabria (13 aglomerări), Campania (șapte aglomerări), Friuli-Venezia Giulia (două aglomerări), Liguria (trei aglomerări), Puglia (trei aglomerări) și Sicilia (51 de aglomerări). Lipsa unor sisteme adecvate de colectare și de tratare în cele 80 de aglomerări prezintă riscuri importante pentru sănătatea umană, pentru apele interioare și pentru mediul marin. Comisia propune Curții de Justiție a UE să impună o plată forfetară în valoare de 62 699 421,40 €. Comisia propune, de asemenea, o amendă zilnică în valoare de 346 922,40 € dacă statul nu se conformează pe deplin până la data la care instanța își pronunță hotărârea. Hotărârea finală privind sancțiunile aparține Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Directiva privind păsările: Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la FRANȚA pentru neocrotirea păsărilor sălbatice

Comisia Europeană trimite Franța în fața Curții de Justiție a UE pentru nerezolvarea problemei încălcărilor continue ale legislației UE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva 2009/147/CE). Statele membre sunt obligate să se asigure că toate dispozițiile Directivei privind păsările sunt respectate, inclusiv în ceea ce privește uciderea sau capturarea deliberată. Directiva privind păsările interzice activitățile care amenință direct păsările, cum ar fi uciderea sau capturarea deliberată, distrugerea cuiburilor și extragerea ouălor și activitățile conexe (de exemplu, comercializarea păsărilor vii sau moarte), cu un accent special pe protecția habitatelor pentru speciile pe cale de dispariție și a celor migratoare. Această acțiune a Comisiei urmează unui aviz motivat trimis Franței în iunie 2016. Presura de grădină este o specie de păsări migratoare pe cale de dispariție în Europa, iar practicile ilegale menționate anterior sunt strict interzise în temeiul legislației UE privind conservarea păsărilor sălbatice. În pofida angajamentelor anterioare asumate de autoritățile franceze, practicile ilegale legate de uciderea sau capturarea deliberată a presurii de grădină continuă. Aceste activități din Franța pun în pericol eforturile de conservare depuse de alte state membre. Prin urmare, pentru a îndemna Franța să pună în aplicare în mod corect Directiva privind păsările pe teritoriul său, Comisia trimite această chestiune în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate

Deșeuri: Comisia solicită CIPRULUI să adopte măsuri de gestionare a deșeurilor și de prevenire a generării de deșeuri

Comisia îndeamnă Cipru să adopte și să actualizeze planurile de prevenire a generării de deșeuri și de gestionare a deșeurilor în conformitate cu obiectivele legislației UE privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale economiei circulare. Aceste planuri și programe au drept scop reducerea impactului deșeurilor asupra sănătății umane și asupra mediului, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor în întreaga UE. Statele membre trebuie să își reevalueze planurile de gestionare a deșeurilor cel puțin o dată la șase ani și să le revizuiască după caz. Cipru nu numai că nu a reușit să revizuiască, să extindă sau să înlocuiască planul național de gestionare a deșeurilor existent pentru perioada următoare, dar a rămas în urmă și în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri. Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în octombrie 2015, prin care solicita autorităților cipriote să adopte documentele necesare privind deșeurile. Deși Cipru a întreprins unele măsuri în domeniul deșeurilor municipale, încă nu dispune de planurile necesare pentru alte fluxuri de deșeuri. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat.  Dacă Cipru nu ia măsuri în termen de două luni, Curtea de Justiție a UE poate fi sesizată cu privire la acest caz.

Directiva privind păsările: Comisia solicită FINLANDEI să protejeze păsările sălbatice din provincia Åland

Comisia Europeană solicită Finlandei să pună capăt practicii ilegale de vânătoare de primăvară a eiderilor masculi în provincia Åland, Finlanda, care, începând cu 2011, a fost autorizată anual, între 1 și 20 mai. În temeiul Directivei privind păsările (Directiva 2009/147/CE), uciderea păsărilor sălbatice este interzisă, însă unele specii, cum ar fi eiderul (Somateria mollissima), pot fi vânate dacă acest lucru nu are loc în timpul sezonului de reproducere sau în perioada migrației de primăvară sau, în cazul în care cerințele privind o excepție de la interdicția de vânătoare sunt îndeplinite. Date științifice recente au arătat în mod clar că această specie de păsări de apă se confruntă cu o scădere rapidă a populației de păsări în Finlanda (40 %), în zona Mării Baltice (50 %), precum și la nivel european și mondial, și că stadiul său de conservare reprezintă o preocupare tot mai mare. În aceste condiții, vânătoarea de eideri masculi în timpul perioadei de reproducere a eiderilor în Åland este strict interzisă în temeiul legislației UE. De asemenea, condițiile pentru o excepție de la această regulă nu sunt îndeplinite în acest caz, datorită stadiului nefavorabil de conservare și faptului că cota de vânătoare autorizată nu reprezintă o mică parte din populația speciei. În februarie 2015, Comisia a trimis o scrisoare suplimentară de punere în întârziere. Întrucât Finlanda a continuat practica sa de a autoriza vânătoarea de primăvară a eiderilor masculi și, prin urmare, nu a reușit să ia măsuri pentru a se conforma cerințelor prezentei directive, Comisia trimite acum un aviz motivat. Dacă Finlanda nu ia măsuri în termen de două luni, Curtea de Justiție a UE poate fi sesizată cu privire la acest caz.

 

3. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Avize motivate

Comisia solicită CROAȚIEI să modifice legea privind privatizarea întreprinderii producătoare de energie

Comisia a solicitat în mod oficial Croației să modifice legea din 2002 privind privatizarea INA-Industrija Nafte d.d (Legea INA), având în vedere că aceasta încalcă libera circulație a capitalurilor și libertatea de stabilire. INA-Industrija Nafte d.d este principala întreprindere producătoare de energie croată, aflată parțial în proprietatea guvernului croat. Legea INA acordă statului puteri speciale în această întreprindere, inclusiv dreptul de veto asupra deciziilor INA referitoare la vânzarea acțiunilor/activelor a căror valoare depășește anumite praguri. În consecință, părțile interesate nu sunt în măsură să influențeze deciziile importante ale întreprinderii în mod proporțional cu valoarea participațiilor lor, ceea ce poate descuraja potențialii investitori să investească în întreprinderea INA. Comisia consideră că aceste competențe speciale constituie o restricție în calea liberei circulații a capitalurilor și a libertății de stabilire care nu poate fi justificată în temeiul TFUE. Deși obiectivul privind protecția securității aprovizionării cu energie ar putea justifica îngrădiri ale libertăților menționate în TFUE, dreptul de veto necondiționat acordat statului prin Legea INA pare să depășească ceea ce este necesar și proporțional pentru atingerea acestui obiectiv. Autoritățile croate și-au asumat angajamentul de a alinia Legea INA la dreptul Uniunii înainte de aderarea sa la UE, dar nu au modificat această lege până acum. Solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat. Dacă Croația nu va alinia Legea INA la dreptul Uniunii în termen de două luni, Comisia poate decide să o aducă în fața Curții de Justiție a UE.

Comisia solicită POLONIEI să transpună pe deplin normele UE privind creditul ipotecar

Comisia Europeană a solicitat Poloniei să-și alinieze în întregime legislația privind creditul ipotecar la dreptul Uniunii. Directiva privind creditul ipotecar (Directiva 2014/17/UE) vizează crearea unei piețe a creditului ipotecar la nivelul Uniunii cu un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Principalele dispoziții includ reguli de conduită pentru furnizori, inclusiv o obligație de a evalua bonitatea consumatorului și de a divulga informații, cerințe privind competențele și cunoștințele personalului, dispoziții privind anumite aspecte ale creditului ipotecar, cum ar fi rambursarea anticipată, împrumuturile în monedă străină, practicile de legare, educația financiară, evaluarea proprietăților, arieratele și executările silite și un pașaport UE pentru intermediarii de credite care îndeplinesc condițiile de admitere în statul lor membru de origine. Statele membre trebuiau să transpună aceste norme în legislația națională până la data de 21 martie 2016. Având în vedere că Polonia nu a respectat termenul-limită inițial, Comisia a trimis autorităților polone, în mai 2016, o scrisoare de punere în întârziere. În iunie 2016, Polonia a notificat punerea în aplicare parțială a directivei. Cu toate acestea, având în vedere că partea principală a directivei nu a fost transpusă, solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat. Dacă autoritățile polone nu iau măsuri în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze cazul Curții de Justiție a UE.

 

4. Sănătate și siguranță alimentară

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Aikaterini Apostola - tel.: +32 229 87624)

Avize motivate

Tutun: Comisia îndeamnă CROAȚIA, CIPRU, LUXEMBURG, SLOVENIA, SPANIA și SUEDIA să notifice transpunerea Directivei privind produsele din tutun vândute în UE

Astăzi, Comisia Europeană a trimis un aviz motivat Croației, Ciprului, Luxemburgului, Sloveniei, Spaniei și Suediei pentru a notifica transpunerea deplină a Directivei privind produsele din tutun (Directiva 2014/40/UE). Directiva respectivă are scopul de a îmbunătăți funcționarea pieței interne a produselor din tutun și a produselor conexe, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății pentru cetățenii europeni. Directiva prevede că dispozițiile sale ar fi trebuit să fie transpuse în legislația națională până la 20 mai 2016. Până în prezent, Suedia a notificat Comisia cu privire la o transpunere parțială a directivei și nu a fost primită nicio notificare privind transpunerea din partea Croației, Ciprului, Luxemburgului, Sloveniei sau Spaniei. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri.

 

5. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Avize motivate

Piața internă: Comisia solicită unui număr de 6 state membre să transpună noile norme privind mijloacele de măsurare

Astăzi, Comisia a trimis avize motivate Ciprului, Finlandei, Ungariei, Irlandei, Portugaliei și Regatului Unit solicitându-le să transpună patru directive privind mijloacele de măsurare în legislația lor națională (și anume, Directivele 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2011/17/UE și Directiva delegată (UE) 2015/13/EU a Comisiei). Directivele stabilesc normele care permit calibrarea uniformă în întreaga Europă a instrumentelor de măsurare, de la instrumente de cântărire sau contoare pentru utilități publice (energie electrică, gaze, apă și energie termică) până la taximetre. Toate cele patru directive ar fi trebuit să fie transpuse în legislația națională a statelor membre până la 19 aprilie 2016, în cazul Directivelor 2014/31/UE, 2014/32/UE și 2015/13; și până la 30 noiembrie 2015, în cazul Directivelor 2011/17/UE. Cele 6 state membre în cauză încă nu au comunicat Comisiei transpunerea deplină a acestor directive în legislația lor națională. Aceste state membre au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei transpunerea completă a directivelor; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Piața internă: Comisia solicită LETONIEI și ROMÂNIEI să transpună normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

Astăzi, Comisia Europeană a trimis avize motivate Letoniei și României pentru a transpune Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor profesionale în legislația lor națională. Directiva prevede un sistem modern al UE de recunoaștere a calificărilor profesionale care simplifică și face mai rapidă recunoașterea calificărilor profesionale dintr-o altă țară și care garantează respectarea cerințelor țării gazdă. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 18 ianuarie 2016. Cu toate acestea, Letonia și România încă nu au comunicat Comisiei transpunerea sa completă. Statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei transpunerea completă a directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să le aducă în fața Curții de Justiție a UE.

Achiziții publice: Comisia solicită unui număr de 15 state membre să transpună noile norme ale UE privind achizițiile publice și concesiunile

Astăzi, Comisia Europeană a trimis avize motivate către 15 state membre solicitându-le să transpună pe deplin una sau mai multe dintre cele trei noi directive privind achizițiile publice și concesiunile în legislația lor națională (și anume, Directivele 2014/23/CE, 2014/24/CE și 2014/25/CE). Țările în cauză sunt:  Austria (3 directive), Belgia (3), Bulgaria (1), Croația (3), Cipru (2), Estonia (3), Finlanda (3), Irlanda (1), Letonia (3), Lituania (3), Luxemburg (3), Portugalia (3), Slovenia (1), Spania (3) și Suedia (3). Noile norme fac achizițiile publice în Europa mai eficiente și mai transparente, prin introducerea de reguli mai inteligente și prin mai multe proceduri electronice. De asemenea, aceste norme facilitează și fac mai puțin costisitoare pentru IMM-uri participarea la licitațiile pentru contractele de achiziții publice, sporesc transparența și concurența și contribuie la realizarea unor obiective de politică mai ample, cum ar fi obiectivele de mediu și sociale și inovarea. Toate statele membre au fost obligate să notifice transpunerea noilor norme privind achizițiile publice până la 18 aprilie 2016. Cele 15 state membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile întreprinse pentru a alinia legislația națională la dreptul UE.

Recipiente simple sub presiune: Comisia îndeamnă UNGARIA să transpună noile norme

Astăzi, Comisia a trimis un aviz motivat Ungariei solicitându-i să transpună Directiva privind recipientele simple sub presiune (Directiva 2014/29/UE) care se referă la aerul comprimat sau la unitățile de stocare a energiei, cum ar fi cele utilizate în echipamentele de frânare pentru autovehicule și trenuri. Noua directivă, care a înlocuit Directiva 2009/105/CE sporește calitatea și siguranța recipientelor simple sub presiune și, în special, permite identificarea produselor cu defect. Ea clarifică, de asemenea, obligațiile care le revin producătorilor, importatorilor și distribuitorilor și îmbunătățește supravegherea acestor produse de către organismele de evaluare a conformității înainte de intrarea pe piața UE. Directiva ar fi trebuit să fie transpusă în legislația națională până la 19 aprilie 2016. Ungaria încă nu a comunicat Comisiei transpunerea prezentei directive în legislația sa internă. Ungaria are acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei transpunerea directivei; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

Scrisori de punere în întârziere

Emisiile generate de autovehicule: Comisia deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 7 state membre pentru încălcarea normelor UE

Comisia ia măsuri împotriva a 7 state membre pentru că nu au instituit sisteme de sancțiuni în vederea descurajării producătorilor de automobile să încalce legislația privind emisiile generate de autovehicule sau pentru că nu au aplicat astfel de sancțiuni atunci când legea a fost încălcată. Comisia Europeană a decis astăzi să deschidă o acțiune împotriva Republicii Cehe, Germaniei, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, Spaniei și Regatului Unit pe motivul că au ignorat normele UE privind omologarea de tip a vehiculului. În conformitate cu articolul 46 din Directiva 2007/46 și mai exact cu articolul 13 din Regulamentul (CE) 715/2007, care este direct aplicabil, statele membre trebuie să dispună de sisteme de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive care să descurajeze producătorii de autovehicule să încalce legea. În cazul în care are loc o astfel de încălcare, de exemplu prin utilizarea dispozitivelor de manipulare pentru a reduce eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, aceste sancțiuni trebuie să fie aplicate. Astăzi, Comisia adresează scrisori de punere în întârziere Republicii Cehe, Lituaniei și Greciei deoarece nu au introdus astfel de sisteme de sancțiuni în legislația națională. Comisia deschide, de asemenea, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei, Luxemburgului, Spaniei și Regatului Unit - statele membre care au emis omologări de tip pentru grupul Volkswagen AG în UE - pentru că nu au aplicat dispozițiile lor naționale în materie de sancțiuni, în ciuda faptului că societatea a utilizat un software ilegal pentru dispozitivele de manipulare. În plus, Comisia e de părere că Germania și Regatul Unit au încălcat legea prin refuzul de a dezvălui, la solicitarea Comisiei, toate informațiile tehnice obținute în cadrul anchetelor lor naționale cu privire la eventualele nereguli privind emisiile de oxizi de azot (NOx) ale autovehiculelor grupului Volkswagen AG și ale altor producători de autovehicule de pe teritoriile lor. Statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

6. Migrație, afaceri interne și cetățenie

(Pentru informații suplimentare: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

Avize motivate și proceduri de încetare

Uniune a securității — Directiva UE de combatere a criminalității informatice: Comisia solicită unui număr de 3 state membre să asigure punerea în aplicare deplină și închide 2 de cazuri

Comisia Europeană a trimis avize motivate către Belgia, Bulgaria și Irlanda cu privire la necomunicarea măsurilor naționale luate pentru transpunerea Directivei privind atacurile împotriva sistemelor informatice în legislația națională (directiva UE de combatere a criminalității informatice, Directiva 2013/40/UE). Directiva, adoptată la 12 august 2013, ar fi trebuit să fie transpusă de statele membre până la 4 septembrie 2015. Directiva privind atacurile împotriva sistemelor informatice incriminează utilizarea instrumentelor utilizate în atacurile cibernetice, cum ar fi programele malware, consolidează cadrul pentru schimbul de informații atunci când au loc atacuri și oferă un cadru european comun de drept penal în acest domeniu. Comisia consideră că măsurile notificate de Belgia, Bulgaria și Irlanda nu transpun încă pe deplin toate dispozițiile directivei în legislația lor națională. Belgia, Bulgaria și Irlanda au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea deplină în aplicare a directivei; în caz contrar, Comisia Europeană poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri. În plus, după examinarea măsurilor notificate de autoritățile grecești și slovene, Comisia a hotărât să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Greciei și a Sloveniei.

 

Proceduri de încetare

Migrația: Închiderea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind punerea în aplicare în GRECIA și în ITALIA a Regulamentului Eurodac reformat

Comisia a hotărât să închidă procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Greciei și a Italiei, având în vedere că acestea au pus în aplicare în mod corect Regulamentul Eurodac [Regulamentul (UE) nr. 603/2013]. Baza de date Eurodac, care a fost înființată în 2003, este o bază de date dactiloscopice a UE în materie de azil care furnizează probe dactiloscopice pentru a contribui la aplicarea Regulamentului Dublin, care stabilește statul membru responsabil de examinarea unei cereri de azil depuse în UE. În decembrie 2015, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Greciei și Italiei, suscitând preocupări că aceste state membre nu-și îndeplineau obligațiile care le revin în conformitate cu Regulamentul Eurodac, având în vedere că ele nu prelevau și nu transmiteau către baza de date Eurodac amprentele tuturor resortisanților țărilor terțe care au intrat în UE în mod neregulamentar la frontierele lor externe. În octombrie 2015, Comisia a trimis ambelor țări scrisori administrative și, de atunci, a continuat să sprijine autoritățile grecești și italiene în vederea îmbunătățirii gestionării frontierelor și a migrației și a creșterii ratelor de prelevare a amprentelor digitale la frontierele externe, în special prin abordarea-hotspot, și a raportat cu regularitate asupra progreselor realizate de cele două țări în rapoartele sale periodice privind transferul și relocarea. Având în vedere îmbunătățirile semnificative în ceea ce privește activitățile de prelevare a amprentelor digitale de la începutul anului 2016, Comisia consideră că atât Grecia, cât și Italia prelevează amprentele resortisanților țărilor terțe în conformitate cu Regulamentul Eurodac și a hotărât să închidă procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

7. Mobilitate și transport

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen– tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Avize motivate

Siguranță maritimă: Comisia solicită FINLANDEI să transpună modificările aduse legislației UE privind organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor

Comisia a solicitat Finlandei să finalizeze transpunerea Directivei de punere în aplicare a Comisiei Directiva 2014/111/UE, care modifică normele și standardele europene comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (Directiva 2009/15/CE). Obiectivul pentru Comisie și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) este de a continua să pună în aplicare un vast program de supraveghere a societăților de clasificare recunoscute la nivelul UE pentru inspecțiile și controalele legale ale navelor aflate sub pavilion UE. Statelor membre li s-a acordat timp pentru a finaliza transpunerea până la data de 31 decembrie 2015. Cu toate acestea, până la acest moment, Finlanda nu a efectuat transpunerea. Autoritățile finlandeze au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare pentru remedierea situației; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Transport rutier: Comisia solicită DANEMARCEI și GERMANIEI să pună în aplicare norme comune ale UE pentru permisele de conducere

Comisia a solicitat Danemarcei și Germaniei să pună în aplicare Directiva 2014/85/UE a Comisiei privind capacitatea de a conduce vehicule a conducătorilor auto și privind examenele de conducere auto. Această directivă actualizează normele europene comune privind permisele de conducere (Directiva 2006/126/CE) pentru a ține seama de progresele medicale privind „sindromul de apnee în somn de tip obstructiv (OSA)” și pentru a garanta faptul că conducătorii europeni beneficiază de pregătirea necesară pentru a conduce în siguranță în tuneluri. Pentru a garanta siguranța rutieră în Europa, este necesară o aplicare uniformă a normelor privind permisele de conducere. Danemarca și Germania nu au reușit să transpună Directiva 2014/85/UE până în prezent. Ambele state membre au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei cu privire la măsurile de punere în aplicare; în caz contrar, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

 

8. Impozitare și uniune vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Fiscalitate: Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la FRANȚA pentru discriminarea în ceea ce privește impozitarea dividendelor

Comisia a decis să trimită Franța în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea unei hotărâri a Curții din 15 septembrie 2011. Problema în cauză privește rambursarea impozitului plătit în Franța de către societăți cu filiale în alte țări din UE. Consiliul de Stat a adoptat o interpretare restrictivă a hotărârii CJUE prin aplicarea ei în două cazuri individuale în decembrie 2012. Comisia consideră că acele hotărâri sunt incompatibile cu dreptul Uniunii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Un aviz motivat

Fiscalitate: Comisia solicită CROAȚIEI să modifice rata redusă a accizei pentru micii producători de alcool etilic

Comisia a solicitat Croației să își modifice normele privind accizele la alcoolul distilat produs de către micii producători pentru propriul consum. Normele privind accizele la alcool sunt armonizate la nivelul UE (Directiva 92/83/CEE a Consiliului). Aceste norme prevăd că statele membre sunt autorizate să acorde o reducere de maximum 50 % din rata normală a accizei la distilatele produse de micii producători pe an, în cazul în care nu sunt produși mai mult de 10 hectolitri de alcool pur. În prezent, autoritățile croate permit o rată redusă a accizei care se aplică micilor producători care produc până la 20 litri de alcool pur pe gospodărie pentru consumul propriu. O rată forfetară de accize este aplicată în funcție de capacitatea cazanului utilizat pentru producție (și anume, 100 HRK pentru un cazan cu o capacitate de până la 100 litri și 200 HRK pentru orice cazan cu o capacitate superioară). Din moment ce rata redusă aplicată de Croația depinde de capacitatea cazanului și este plătită pe baza unei rate forfetare, indiferent de cantitățile efective produse, nu este conformă cu normele UE. Croația are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

MEMO/16/4211

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar