Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w grudniu

Bruksela, 8 grudnia 2016 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 7 wezwań do usunięcia uchybienia, 77 uzasadnionych opinii, 3 decyzje o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 4 decyzje o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 67 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1. Energetyka

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Uzasadniona opinia

Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa WĘGRY do zapewnienia pełnej zgodności z trzecim pakietem energetycznym

Komisja Europejska oficjalnie wezwała dziś Węgry do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) oraz dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa 2009/73/WE). Dyrektywy te są częścią trzeciego pakietu energetycznego i zawierają podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym przepisy dotyczące rozdzielenia działalności przesyłowej operatorów sieci od dostawców i producentów energii, wzmocnienia niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz zwiększenia korzyści dla konsumentów. Komisja uznała, że obowiązujące prawodawstwo węgierskie w sektorze gazu nadal umożliwia rządowi węgierskiemu określenie niektórych warunków przyłączenia i dostępu do krajowych sieci energetycznych, warunki umożliwiające świadczenie usług bilansujących oraz warunki dostępu do infrastruktury transgranicznej. Zgodnie z przepisami dyrektywy gazowej wyłączne kompetencje w tych sprawach powinny należeć do krajowego organu regulacyjnego. Ponadto prawodawstwo krajowe wyłącza niektóre rodzaje kosztów z kalkulacji taryf energii elektrycznej i gazu. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano do Węgier w lutym 2015 r. Ponieważ nadal nie zapewniono zgodności z przepisami unijnego prawa, Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Węgry mają teraz dwa miesiące, aby poinformować Komisję o środkach zastosowanych w celu zaradzenia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat przepisów UE dotyczących rynku wewnętrznego można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

 

2. Środowisko

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odpady: Komisja ponownie wnosi sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Włochom i proponuje kary pieniężne

Komisja Europejska ponownie wnosi sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Włochom z powodu niewykonania w pełni wyroku Trybunału z 2012 r. Włoskie władze muszą nadal zagwarantować, by ścieki komunalne były odpowiednio zbierane i oczyszczane w 80 włoskich aglomeracjach (ze 109 objętych pierwotnym wyrokiem) na terenie całego kraju, aby zapobiec poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w dniu 19 lipca 2012 r. (sprawa C-565/10), że władze włoskie naruszyły prawo UE (dyrektywę Rady 91/271/EWG) poprzez niewłaściwe zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych zrzucanych w 109 aglomeracjach (miastach, miejscowościach i innych skupiskach ludności). Minęły cztery lata a problem ten pozostaje nierozwiązany w przypadku 80 aglomeracji, których łączna liczba mieszkańców przekracza 6 mln. Obejmują one obszary w siedmiu regionach Włoch: Abruzzo (jedna aglomeracja), Kalabria (13 aglomeracji), Kampania (siedem aglomeracji), Friuli-Wenecja Julijska (dwie aglomeracje), Liguria (trzy aglomeracje), Apulia (trzy aglomeracje) i Sycylia (51 aglomeracji). Brak odpowiednich systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w przypadku tych 80 aglomeracji stanowi znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzi, wód śródlądowych i środowiska morskiego. Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kary ryczałtowej w wysokości 62 699 421,40 EUR. Komisja proponuje także nałożenie dziennej kary w wysokości 346 922,40 EUR, jeżeli pełna zgodność z przepisami nie zostanie osiągnięta w dniu, w którym Trybunał wyda swoje orzeczenie. Ostateczna decyzja w sprawie kar należy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

Dyrektywa ptasia: Komisja wnosi sprawę przeciwko FRANCJI do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niezapewnieniem przez ten kraj ochrony dzikich ptaków

Komisja Europejska wnosi sprawę przeciwko Francji do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak ustosunkowania się do dalszego naruszania przepisów UE dotyczących ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa 2009/147/WE). Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia przestrzegania wszystkich przepisów dyrektywy ptasiej, w tym w odniesieniu do umyślnego zabijania lub chwytania ptaków. Dyrektywa ptasia zakazuje działań, które bezpośrednio zagrażają ptakom, takich jak: umyślne zabijanie i chwytanie ptaków, niszczenie gniazd, usuwanie jaj, a także działań powiązanych, takich jak handel żywymi lub martwymi ptakami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony siedlisk gatunków zagrożonych i migrujących. Omawiane tu działanie Komisji następuje po uzasadnionej opinii skierowanej do Francji w czerwcu 2016 r. Ortolany są zagrożonym w Europie gatunkiem ptaków wędrownych, a wymienione powyżej nielegalne praktyki są bezwzględnie zabronione na mocy przepisów UE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Pomimo wcześniejszych zobowiązań władz francuskich, nadal mają miejsce nielegalne praktyki związane z umyślnym zabijaniem lub chwytaniem ortolanów. Tego rodzaju praktyki stosowane we Francji zagrażają staraniom związanym z ochroną podejmowanym przez inne państwa członkowskie. W związku z tym, w celu wezwania Francji do prawidłowego egzekwowania przepisów dyrektywy ptasiej, Komisja wnosi tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Odpady: Komisja wzywa CYPR do przyjęcia środków dotyczących gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów

Komisja Europejska wzywa Cypr do przyjęcia i aktualizacji planów zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami zgodnie z celami określonymi w przepisach UE dotyczących odpadów (dyrektywa 2008/98/WE) i celami gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie plany i programy mają na celu ograniczenie wpływu odpadów na zdrowie ludzi i na środowisko oraz poprawę efektywności gospodarowania zasobami na terenie UE. Państwa członkowskie muszą dokonywać ponownej oceny swoich planów gospodarowania odpadami przynajmniej co sześć lat, a także odpowiednio je zmieniać. Cypr nie zmienił, nie przedłużył, ani nie zastąpił obowiązującego krajowego planu gospodarowania odpadami na nadchodzące lata; nie zadowalają również jego wyniki jeżeli chodzi o zapobieganie powstawaniu odpadów. W październiku 2015 r. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając władze cypryjskie do przyjęcia niezbędnych dokumentów dotyczących odpadów. Cypr podjął pewne działania w dziedzinie odpadów komunalnych, jednak nadal brakuje planów dla innych rodzajów odpadów. Komisja kieruje zatem do Cypru uzasadnioną opinię.  Jeżeli Cypr nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dyrektywa ptasia: Komisja Europejska wzywa FINLANDIĘ do ochrony dzikich ptaków w prowincji Åland

Komisja Europejska wzywa Finlandię do zaprzestania praktyki nielegalnych polowań wiosennych na samce edredonów w prowincji Åland (Finlandia), na które obowiązuje zezwolenie od 2011 r. co roku w okresie1-20 maja. Na mocy dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE), uśmiercanie dzikich ptaków jest zakazane, jednak na niektóre gatunki, takie jak edredony (Somateria mollissima), można polować, o ile nie odbywa się to podczas sezonu lęgowego lub migracji wiosennej, lub o ile spełnione są warunki jednego z wyjątków od zakazu polowania. Najnowsze dane naukowe wyraźnie wskazują, że szybko maleje liczebność tego gatunku ptactwa wodnego w Finlandii (o 40 %), w regionie Morza Bałtyckiego (o 50 %), jak również w całej Europie i na świecie i w związku z tym jego status ochrony budzi rosnące obawy. W związku z powyższym polowanie na samce edredonów w trakcie okresu rozrodczego w prowincji Åland jest na mocy prawa UE zabronione. Warunki wyjątków od tej zasady nie są również spełnione z powodu niekorzystnego stanu ochrony oraz faktu, że dozwolony kontyngent łowiecki nie stanowi niewielkiego odsetka populacji tego gatunku. Komisja przesłała dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia w czerwcu 2015 r. Ponieważ Finlandia w dalszym ciągu zezwalała na polowania na samce edredonów w porze wiosennej, a zatem nie podjęła środków w celu zapewnienia zgodności z przepisami tej dyrektywy, Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Jeżeli Finlandia nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

3. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Uzasadnione opinie

Komisja wzywa Chorwację do zmiany ustawy dotyczącej prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego

Komisja oficjalnie wezwała Chorwację do zmiany ustawy z 2002 r. dotyczącej prywatyzacji przedsiębiorstwa INA-Industrija Nafte d.d. (ustawa dotycząca INA), ponieważ narusza ona swobodę przepływu kapitału i swobodę przedsiębiorczości. INA-Industrija Nafte d.d. jest głównym chorwackim przedsiębiorstwem energetycznym, pozostającym częściowo własnością rządu chorwackiego. Ustawa dotycząca INA przyznaje państwu chorwackiemu szczególne uprawnienia w tej spółce, w tym uprawnienie do wetowania decyzji spółki związanych ze sprzedażą udziałów/aktywów, których wartość przekracza określone progi. W związku z tym udziałowcy nie mają możliwości wywierania wpływu na ważne decyzje przedsiębiorstwa w stopniu proporcjonalnym do wartości ich udziałów, co może zniechęcać potencjalnych inwestorów do inwestowania w przedsiębiorstwo INA. Zdaniem Komisji te szczególne uprawnienia stanowią ograniczenie swobody przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości, które nie mogą być uzasadnione na mocy TFUE. Cel polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii może uzasadniać ograniczenie swobód wymienionych w TFUE, jednak bezwarunkowe prawo weta przyznane państwu w ustawie dotyczącej INA wydaje się wykraczać poza to, co jest niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia tego celu. Władze Chorwacji zobowiązały się przed przystąpieniem do UE do dostosowania ustawy dotyczącej INA do prawa UE, ale dotychczas nie dokonały odpowiednich zmian. Dzisiejsze wezwanie ma postać uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Chorwacja nie zapewni zgodności ustawy dotyczącej INA z prawem unijnym, Komisja może skierować przeciw niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja wzywa POLSKĘ do pełnego wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie kredytów hipotecznych

Komisja Europejska wezwała Polskę do zapewnienia pełnej zgodności jej krajowych przepisów dotyczących kredytów hipotecznych z prawem Unii. Celem dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych (dyrektywa 2014/17/UE) jest stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim poziomie ochrony konsumentów. Jej główne przepisy obejmują zasady prowadzenia działalności dla kredytodawców, w tym obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumentów, wymogi dotyczące ujawniania informacji, kompetencji i wiedzy pracowników, przepisy dotyczące niektórych aspektów kredytu hipotecznego, takich jak przedterminowa spłata, kredyty w walucie obcej, sprzedaż wiązana, edukacja finansowa, wycena nieruchomości, zaległości w spłacie i egzekucja z nieruchomości, a także paszport UE dla pośredników kredytowych, którzy spełniają wymogi dopuszczenia do prowadzenia działalności w państwie członkowskim pochodzenia. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 21 marca 2016 r. Polska nie dotrzymała tego terminu, w związku z czym w maju 2016 r. Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia. W czerwcu 2016 r. Polska powiadomiła o częściowej transpozycji dyrektywy. Ponieważ jednak przeważająca część przepisów dyrektywy nie została jeszcze wdrożona, dzisiejszy wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli władze polskie nie podejmą stosownych działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

4. Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Aikaterini Apostola - tel.: +32 229 87624)

Uzasadnione opinie

Tytoń: Komisja wzywa CHORWACJĘ, CYPR, HISZPANIĘ, LUKSEMBURG, SŁOWENIĘ I SZWECJĘ do zgłoszenia transpozycji dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych sprzedawanych w UE

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska skierowała uzasadnione opinie do Chorwacji, Cypru, Luksemburga, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji, w której wzywa do zgłoszenia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych (dyrektywa 2014/40/UE). Dyrektywa ta ma na celu poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia obywateli europejskich. W dyrektywie określono, że jej transpozycja do prawa krajowego powinna była nastąpić do dnia 20 maja 2016 r. Do chwili obecnej Szwecja powiadomiła Komisję o częściowej transpozycji dyrektywy, natomiast Komisja nie otrzymała żadnego powiadomienia o transpozycji od Chorwacji, Cypru, Hiszpanii, Luksemburga i Słowenii. Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu zaradzenia tej sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może postanowić o skierowaniu tych spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

5. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Dodatkowe informacje: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Uzasadnione opinie

Rynek wewnętrzny: Komisja wzywa 6 państw członkowskich o transpozycję nowych przepisów w zakresie przyrządów pomiarowych

Komisja przesłała dziś uzasadnione opinie do Cypru, Finlandii, Irlandii, Portugalii, Węgier, i Zjednoczonego Królestwa , wzywając je do transpozycji czterech dyrektyw w sprawie przyrządów pomiarowych do krajowego porządku prawnego (a mianowicie dyrektyw 2014/31/UE, 2014/32/UE,2011/17/UE oraz dyrektywy delegowanej Komisji (UE)2015/13/UE). W dyrektywach tych określono reguły jednolitego w całej UE wzorcowania przyrządów pomiarowych takich jak wagi, liczniki mediów (wody, gazu, energii elektrycznej i ciepła) oraz taksometry. Transpozycja wszystkich tych czterech dyrektyw do krajowych porządków prawnych państw członkowskich powinna już była nastąpić, w odniesieniu do dyrektyw 2014/31/UE, 2014/32/UE i 2015/13 do dnia 19 kwietnia 2016 r. a w odniesieniu do dyrektywy 2011/17 UE do dnia 30 listopada 2015 r. Wymienionych 6 państw członkowskich nie poinformowało jednak jeszcze Komisji o pełnej transpozycji tych dyrektyw do prawa krajowego. Mają one teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tych dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rynek wewnętrzny: Komisja wzywa ŁOTWĘ i RUMUNIĘ do transpozycji unijnych przepisów w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Komisja przesłała dziś uzasadnione opinie do Łotwy i Rumunii, wzywając je do transpozycji dyrektywy 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa ta ustanawia nowoczesny unijny system uznawania kwalifikacji zawodowych, który upraszcza i przyspiesza procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innym państwie oraz zapewnia spełnienie wymogów państwa przyjmującego. Transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do dnia 18 stycznia 2016 r. Łotwa i Rumunia nie poinformowały jak dotąd Komisji o pełnej transpozycji tej dyrektywy. Wspomniane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy; W przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa 15 państw członkowskich do transpozycji nowych przepisów UE dotyczących zamówień publicznych i koncesji

Komisja przesłała dziś uzasadnione opinie do 15 państw członkowskich, wzywając je do pełnej transpozycji do prawa krajowego co najmniej jednej z trzech nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i koncesji (a mianowicie, dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE oraz 2014/25/UE). Zainteresowane państwa to:  Austria (3 dyrektywy), Belgia (3), Bułgaria (1), Chorwacja (3), Cypr (2), Estonia (3), Finlandia (3), Hiszpania (3), Irlandia (1), Łotwa (3), Litwa (3), Luksemburg (3), Portugalia (3), Słowenia (1) i Szwecja (3). Dzięki bardziej inteligentnym regulacjom i szerszemu zastosowaniu procedur elektronicznych, które wprowadzają nowe przepisy, zamówienia publiczne w Europie są bardziej efektywne. Dzięki nim MŚP mogą łatwiej i taniej ubiegać się o zamówienia publiczne, zaś organy publiczne mogą zwiększać przejrzystość i konkurencję oraz wykorzystywać zamówienia publiczne do szerszych celów strategicznych, takich jak cele środowiskowe i społeczne oraz innowacje. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do powiadomienia o transpozycji nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych do dnia 18 kwietnia 2016 r. Wymieniona 15 państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa UE.

Proste zbiorniki ciśnieniowe Komisja wzywa WĘGRY do transpozycji nowych przepisów

Komisja przesłała dziś uzasadnioną opinię do Węgier, wzywając do transpozycji dyrektywy w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (dyrektywa 2014/29/UE), dotyczącej urządzeń ciśnieniowych takich jak te stosowane w wyposażeniu hamulcowym pojazdów silnikowych i pociągów. Nowa dyrektywa, która zastąpiła dyrektywę 2009/105/WE, poprawia jakość i bezpieczeństwo prostych zbiorników ciśnieniowych, w szczególności poprzez umożliwienie śledzenia egzemplarzy wadliwych. Doprecyzowuje ona również zakres odpowiedzialności producentów, importerów i dystrybutorów oraz poprawia nadzór nad takimi wyrobami sprawowany przez jednostki oceniające zgodność, zanim trafią one na rynek UE. Transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do dnia 19 kwietnia 2016 r. Węgry nie poinformowały jak dotąd Komisji o transpozycji tej dyrektywy. Węgry mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji transpozycji tej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Emisje pochodzące z samochodów osobowych: Komisja wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 7 państwom członkowskim w związku z naruszeniem przepisów unijnych

Komisja podejmuje kroki prawne przeciwko 7 państwom członkowskim w związku z tym, że nie ustanowiły one systemów sankcji zniechęcających producentów samochodów osobowych do naruszania przepisów dotyczących emisji z samochodów osobowych albo nie stosowały takich sankcji w przypadkach naruszenia tych przepisów. Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowań przeciwko Grecji, Hiszpanii, Litwie, Luksemburgowi, Niemcom, Republice Czeskiej i Zjednoczonemu Królestwu, ponieważ państwa te nie przestrzegały unijnych przepisów dotyczących homologacji typu UE. Zgodnie z art. 46 dyrektywy 2007/46 a w szczególności z art. 13 rozporządzenia (WE) 715/2007, które jest bezpośrednio stosowane, państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić systemy skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar, które mają zniechęcać producentów samochodów osobowych do naruszania prawa. Jeżeli naruszenie takie ma miejsce, np. polega ono na stosowaniu urządzeń ograniczających skuteczność działania w celu zmniejszenia efektywności systemów kontroli emisji, należy te kary stosować. Komisja przesłała dziś wezwania do usunięcia uchybienia do Grecji, Litwy i Republiki Czeskiej, ponieważ państwa te nie ustanowiły takich systemów kar w swoich systemach prawnych. Komisja wszczyna również postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii, Luksemburgowi, Niemcom i Zjednoczonemu Królestwu, czyli państwom członkowskim, które wydały homologacje typu dla Grupy Volkswagen w UE, a nie stosowały swoich przepisów krajowych w zakresie kar, pomimo że ww. przedsiębiorstwo posługiwało się nielegalnym oprogramowaniem obsługi urządzeń ograniczających skuteczność działania. Ponadto Komisja stwierdza, że Niemcy i Zjednoczone Królestwo naruszyły prawo, odmawiając ujawnienia, na wniosek Komisji, wszelkich informacji technicznych zgromadzonych w ramach prowadzonych w tych państwach dochodzeń w przedmiocie potencjalnych nieprawidłowości dotyczących emisji tlenków azotu (NOx) przez pojazdy wyprodukowane przez Grupę Volkswagen i innych producentów działających w tych państwach. Wymienione państwa mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

6. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Dodatkowe informacje: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert – tel.: +32 229 80423)

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw

Unia bezpieczeństwa – dyrektywa unijna w sprawie cyberprzestępczości Komisja wzywa 3 państwa członkowskie do pełnego wdrożenia oraz zamyka 2 sprawy.

Komisja Europejska przesłała uzasadnione opinie do Belgii, Bułgarii i Irlandii w sprawie braku zgłoszenia krajowych środków transpozycji do prawa krajowego dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne (dyrektywa unijna w sprawie cyberprzestępczości, dyrektywa 2013/40/UE). Transpozycja przez państwa członkowskie dyrektywy przyjętej w dniu 12 sierpnia 2013 r. powinna była nastąpić do dnia 4 września 2015 r. Dyrektywa dotycząca ataków na systemy informatyczne kryminalizuje stosowanie dla celów cyberataków takich narzędzi jak złośliwe oprogramowanie, wzmacnia ramy prawne służące wymianie informacji w razie wystąpienia ataku oraz zawiera wspólne europejskie ramy prawa karnego w tej dziedzinie. Komisja uważa, że środki zgłoszone przez Belgię, Bułgarię i Irlandię nadal nie w pełni transponują do prawa krajowego wszystkie przepisy dyrektywy. Belgia, Bułgaria i Irlandia mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji wszelkich środków przyjętych w celu zapewnienia pełnego wdrożenia wspomnianej dyrektywy; W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto, po zbadaniu środków zgłoszonych przez władze greckie i słoweńskie, Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Grecji i Słowenii.

 

Zamknięcie spraw

Migracja Zamknięcie postępowań w przedmiocie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec GRECJI i WŁOCH, dotyczących wdrożenia wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie ustanowienia systemu Eurodac.

Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Grecji i Włochom, ponieważ państwa te poprawnie wdrożyły rozporządzenie w sprawie ustanowienia systemu Eurodac (rozporządzenie (UE) nr 603/2013). Ustanowiona w 2003 r. baza danych Eurodac to baza danych zawierająca odciski palców osób ubiegających się o azyl w UE, która dostarcza dowodów daktyloskopijnych w celu ułatwienia stosowania rozporządzenia dublińskiego, określającego, które państwo członkowskie odpowiada za ocenę danego wniosku azylowego składanego w UE. W grudniu 2015 r. Komisja przesłała wezwania do usunięcia uchybienia do Grecji i Włoch, zwracając uwagę, że państwa te nie wypełniały swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia systemu Eurodac, w ten sposób, że nie pobierały one i nie przekazywały do bazy danych Eurodac odcisków palców od wszystkich obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przedostali się na terytorium UE na granicach zewnętrznych. W październiku 2015 r. Komisja przesłała pisma administracyjne do obu tych państw i od tamtej pory wspierała władze greckie i włoskie w usprawnianiu zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi oraz w zwiększaniu liczby pobieranych odcisków palców od osób wkraczających na granicach zewnętrznych, zwłaszcza w ramach podejścia opartego na tzw. hotspotach. W swoich regularnych sprawozdaniach na temat relokacji i przesiedlenia Komisja na bieżąco informowała o postępach poczynionych przez oba państwa w tym zakresie. Z uwagi na znaczną poprawę efektywności pobierania odcisków palców w okresie od początku 2016 r. Komisja stwierdza, że zarówno Grecja, jak i Włochy pobierają odciski palców od obywateli państw trzecich zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Eurodac i postanowiła zamknąć wobec nich postępowania w przedmiocie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

7. Mobilność i transport

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen– tel.: +32 229 56186, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Uzasadnione opinie

Bezpieczeństwo morskie: Komisja wzywa FINLANDIĘ do transpozycji zmian w prawie unijnym w zakresie organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach

Komisja wezwała Finlandię do pełnej transpozycji dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/111/UE, która wprowadza zmiany we wspólnych europejskich regułach i normach dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (dyrektywa 2009/15/WE). Komisja Europejska i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) zamierzają kontynuować wdrażanie kompleksowego programu nadzoru nad instytucjami klasyfikacyjnymi uznawanymi na szczeblu UE w zakresie przeprowadzania statutowych inspekcji i przeglądów statków pod banderą UE. Państwom członkowskim wyznaczono termin dokonania pełnej transpozycji do dnia 31 grudnia 2015 r. Jak dotąd jednak Finlandia nie dopełniła tego obowiązku. Władze fińskie mają teraz dwa miesiące na przyjęcie środków potrzebnych do zaradzenia tej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport drogowy: Komisja wzywa DANIĘ i NIEMCY do wdrożenia wspólnych przepisów unijnych dotyczących praw jazdy

Komisja wezwała Danię i Niemcy do wdrożenia dyrektywy Komisji 2014/85/UE w zakresie oceny stanu zdrowia kierowców i przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Dyrektywa ta aktualizuje wspólne europejskie przepisy dotyczące praw jazdy (dyrektywa 2006/126/WE)w celu uwzględnienia postępów medycznych w zakresie zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu oraz aby zagwarantować europejskim kierowcom szkolenia z bezpiecznej jazdy w tunelach. Jednolite stosowanie przepisów dotyczących praw jazdy jest konieczne, aby zagwarantować bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie. Jak dotąd Dania i Niemcy nie dokonały transpozycji dyrektywy 2014/85/UE. Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków wykonawczych. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

8. Podatki i unia celna

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Podatki: Komisja kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Francji w związku ze stosowaniem dyskryminacji w zakresie opodatkowania dywidend

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przeciwko Francji w związku z niewykonaniem przez nią wyroku Trybunału z dnia 15 września 2011 r. Poruszona kwestia dotyczy zwrotu podatku płaconego we Francji przez przedsiębiorstwa posiadające spółki zależne w innych państwach UE. Rada Stanu przyjęła restryktywną interpretację wyroku TSUE, stosując ją w dwóch indywidualnych sprawach w grudniu 2012 r. Komisja stwierdza, że wyroki wydane w tych sprawach są niezgodne z prawem UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadniona opinia

Podatki: Komisja wzywa CHORWACJĘ do zmiany wysokości obniżonej stawki akcyzy nakładanej na drobnych producentów alkoholu etylowego

Komisja wezwała Chorwację do zmiany przepisów w zakresie akcyzy na destylaty alkoholowe wytwarzane przez drobnych producentów na potrzeby własne. Przepisy dotyczące akcyzy na alkohole są zharmonizowane na poziomie UE (dyrektywa Rady 92/83/EWG). Przepisy te stanowią, że w odniesieniu do destylatów wytwarzanych przez drobnych producentów państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę akcyzową, która może być niższa maksymalnie o 50 % od standardowej stawki akcyzy, jeżeli produkują oni do 10 hektolitrów czystego alkoholu rocznie. Obecnie władze chorwackie stosują obniżoną względem minimalnej stawkę akcyzy w odniesieniu do producentów wytwarzających na potrzeby własne do 20 litrów czystego alkoholu na gospodarstwo domowe. Ryczałtową stawkę akcyzową stosuje się w zależności od pojemności kotła używanego do produkcji (np. 100 HRK dla pojemności kotła do 100 litrów i 200 HRK dla wszelkich większych kotłów). Ponieważ obniżona stawka akcyzy stosowana przez Chorwację powiązana jest z pojemnością kotła i pobierana w formie ryczałtu, niezależnie od ilości produkowanego alkoholu, jest ona niezgodna z zasadami wynikającymi z prawa UE. Chorwacja ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu zaradzenia tej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

MEMO/16/4211

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar