Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Pienākumu neizpildes pakete decembrī: galvenie lēmumi

Briselē, 2016. gada 8. decembrī

Pārskats pa politikas jomām

Ar ikmēneša lēmumu paketi pienākumu neizpildes lietās Eiropas Komisija tiesiski vēršas pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumus, ko tām uzliek ES tiesību akti. Šie lēmumi attiecas uz dažādām nozarēm un ES rīcībpolitikas jomām, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Tālāk ir izklāstīti svarīgākie Komisijas lēmumi (tostarp 7 oficiāla paziņojuma vēstules, 77 argumentēti atzinumi, 3 lietas, kas nodotas izskatīšanai ES Tiesā, un 4 lietas izbeigšanas), grupējot tos pa rīcībpolitikas jomām. Komisija arī slēdz 67 lietas, kurās problēmas ar attiecīgajām dalībvalstīm ir atrisinātas un Komisijai nebija iemesla procedūru turpināt.

Plašāku informāciju par pienākumu neizpildes procedūru sk. pilnajā MEMO/12/12tekstā. Sīkākas ziņas par visiem pieņemtajiem lēmumiem sk. ar pienākumu neizpildes procedūru saistīto lēmumu reģistrā.

1. Enerģētika

(Sīkāka informācija no Anna-Kaisa Itkonen — tālr. +32 229 56186, Nicole Bockstaller — tālr. +32 229 52589)

Argumentēts atzinums

Iekšējais enerģijas tirgus Komisija mudina UNGĀRIJU izpildīt visus trešās enerģētikas paketes noteikumus

Šodien Eiropas Komisija oficiāli aicināja Ungāriju nodrošināt Elektroenerģijas direktīvas (Direktīva 2009/72/EK) un Gāzes direktīvas (Direktīva 2009/73/EK) pareizu īstenošanu un piemērošanu. Abas direktīvas ietilpst trešajā enerģētikas paketē, un tajās ir ietvertas galvenās tiesību normas enerģijas tirgu pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp noteikumi par pārvades sistēmu operatoru nodalīšanu no enerģijas piegādātājiem un ražotājiem, par valstu regulējošo iestāžu neatkarības un pilnvaru stiprināšanu un par noteikumiem, kas sniedz priekšrocības patērētājiem. Komisija konstatēja, ka spēkā esošie Ungārijas gāzes tiesību akti joprojām ļauj Ungārijas valdībai noteikt dažus noteikumus attiecībā uz pieslēgumu un piekļuvi valsts tīkliem, balansēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumus un noteikumus par piekļuvi pārrobežu infrastruktūrām. Saskaņā ar Gāzes direktīvu ekskluzīva kompetence šajos jautājumos ir valsts regulatīvajai iestādei. Turklāt valsts tiesiskais regulējums izslēdz no elektroenerģijas un gāzes tarifu aprēķina noteiktus izmaksu veidus. Oficiāla paziņojuma vēstule Ungārijai tika nosūtīta 2015. gada februārī. Tā kā atbilstība ES tiesību aktiem vēl joprojām nav nodrošināta, Komisija tagad nosūta argumentētu atzinumu. Dalībvalsts rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas ir veikti, lai šo situāciju novērstu. Pēc minētā termiņa beigām Komisija var pieņemt lēmumu nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā. Sīkāka informācija par ES iekšējā tirgus tiesību aktiem ir pieejama Enerģētikas ĢD tīmekļa vietnē.

 

2. Vide

(Sīkāka informācija no Enrico Brivio — tālr. +32 229 56172, Iris Petsa — tālr. +32 229 93321)

ES Tiesai nosūtītās lietas

Atkritumi: Komisija vēlreiz vēršas pret ITĀLIJU ES Tiesā un ierosina piemērot naudassodu

Eiropas Komisija atkārtoti iesūdz Itāliju ES Tiesā par to, ka tā nav visā pilnībā pildījusi Tiesas 2012. gada spriedumu. Itālijas iestādēm vēl jānodrošina, ka 80 aglomerācijās visā valstī — no 109 aglomerācijām, uz kurām attiecās pirmais spriedums — tiek pienācīgi savākti un attīrīti pilsētu notekūdeņi, novēršot nopietnus riskus cilvēka veselībai un videi. ES Tiesa 2012. gada 19. jūlijā (lieta C-565/10) sprieda, ka, nepietiekami savācot un attīrot pilsētas notekūdeņus, ko rada 109 aglomerācijas (mazpilsētas, pilsētas, apdzīvotas vietas), Itālijas iestādes ir pārkāpušas ES tiesību aktus (Padomes Direktīva 91/271/EEK). Četrus gadus vēlāk, šis jautājums joprojām nav atrisināts 80 aglomerācijās, kurās dzīvo vairāk nekā seši miljoni cilvēku. Tās ir teritorijas septiņos Itālijas reģionos: Abruco (1 aglomerācija), Kalabrija (13 aglomerācijas) Kampānija (7 aglomerācijas) Friuli-Venēcija Džūlija (2 aglomerācijas), Ligūrija (3 aglomerācijas), Apūlija (3 aglomerācijas) Sicīlija (51 aglomerācija). Šo 80 aglomerāciju nepietiekamās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas būtiski apdraud cilvēka veselību, iekšzemes ūdeņus un jūras vidi. Komisija lūdz ES Tiesu piemērot vienreizēju sodanaudu €62 699 421,40 apmērā. Ja līdz datumam, kad Tiesa izdos nolēmumu, netiks panākta pilnīga atbilstība, Komisija ierosina noteikt arī dienas sodanaudu €346 922,40 apmērā. Galīgais lēmums par sankcijām ir ES Tiesas ziņā. Plašāku informāciju skatīt pilnajāpaziņojumā presei.

Putnu direktīva: Komisija vēršas Tiesā pret FRANCIJU par nespēju nodrošināt savvaļas putnu aizsardzību

Eiropas Komisija vēršas ES Tiesā pret Franciju, jo tā nav novērsusi pastāvīgus pārkāpumus attiecībā uz ES tiesību aktiem par savvaļas putnu aizsardzību (Direktīva 2009/147/EK). Dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka visi Putnu direktīvas noteikumi tiek pilnībā ievēroti, tostarp attiecībā uz putnu apzinātu nonāvēšanu vai sagūstīšanu. Putnu direktīva aizliedz darbības, kas tieši apdraud putnus, piemēram, apzinātu to nonāvēšanu vai sagūstīšanu, ligzdu iznīcināšanu un olu izņemšanu un līdzīgas darbības (piemēram, dzīvu vai mirušu putnu tirdzniecība), īpašu uzmanību pievēršot apdraudēto un migrējošo sugu dzīvotņu aizsardzībai. Šī Komisijas rīcība seko argumentētajam atzinumam, kas Francijai tika nosūtīts 2016. gada jūnijā. Dārza stērstes ir Eiropā izzūdoša migrējošo putnu suga, un iepriekš minētā nelikumīgā prakse ir stingri aizliegta saskaņā ar ES tiesību aktiem par savvaļas putnu aizsardzību. Neraugoties uz Francijas iestāžu iepriekšējo apņemšanos, turpinās nelikumīga prakse, apzināti nogalinot vai ķerot dārza stērstes. Šīs nelikumīgās darbības Francijā apdraud citu dalībvalstu centienus šīs sugas saglabāšanā. Lai Franciju mudinātu pareizi īstenot Putnu direktīvu uz vietas, Komisija iesniedz šo lietu izskatīšanai ES Tiesā. Plašāku informāciju skatīt pilnajā paziņojumā presei.

 

Argumentēti atzinumi

Atkritumi: Komisija aicina KIPRU veikt pasākumus atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu novēršanas jomā

Eiropas Komisija mudina Kipru pieņemt un atjaunināt plānus, kā novērst atkritumu rašanos un kā tos apsaimniekot saskaņā ar ES atkritumu regulējuma (Direktīva 2008/98/EK) mērķiem un aprites ekonomikas principiem. Šādu plānu un programmu mērķis ir mazināt atkritumu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti visā ES. Dalībvalstīm ir vēlreiz jāizvērtē atkritumu apsaimniekošanas plāni vismaz reizi sešos gados un vajadzības gadījumā tie jāpārskata. Kipra nav pārskatījusi, paplašinājusi vai aizstājusi esošo valsts atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju turpmākajam laikposmam, un tā kavējas veikt ar atkritumu novēršanu saistītus pasākumus. Komisija 2015. gada oktobrī nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli, mudinot Kipras iestādes pieņemt vajadzīgos atkritumu jomas dokumentus. Lai gan Kipra ir veikusi dažus pasākumus sadzīves atkritumu jomā, joprojām nav nepieciešamo plānu attiecībā uz citām atkritumu plūsmām. Tāpēc Komisija nosūta argumentētu atzinumu.  Ja Kipra divu mēnešu laikā nerīkosies, lietu var nodot izskatīšanai ES Tiesā.

Putnu direktīva: Komisija prasa, lai SOMIJA aizsargātu savvaļas putnus Ālandes provincē

Eiropas Komisija aicina Somiju izbeigt lielo pūkpīļu nelikumīgās pavasara medības Ālandes provincē, Somijā. Kopš 2011. gada tās ir atļautas katru gadu no 1. līdz 20. maijam. Saskaņā ar Putnu direktīvu (Direktīva 2009/147/EK) savvaļas putnu nogalināšana ir aizliegta, tomēr dažas sugas, piemēram, lielās pūkpīles (Somateria mollissima), var medīt, ja vien tas nenotiek vairošanās vai pavasara migrācijas periodā, vai ja ir izpildīti nosacījumi par izņēmumu attiecībā uz medību aizliegumu. Jaunākie zinātniskie dati skaidri liecina, ka šai ūdensputnu sugai draud strauja populācijas skaita samazināšanās Somijā (40 %), Baltijas jūras reģionā (50 %), kā arī Eiropā un pasaulē, un ka tās aizsardzības statuss rada arvien lielākas bažas. Šādos apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem ir stingri aizliegts medīt lielo pūkpīļu tēviņus šo putnu reproduktīvā perioda laikā Ālandu salās. Nav izpildīti arī nosacījumi par izņēmumu no šā noteikuma, ņemot vērā šīs sugas nelabvēlīgo aizsardzības statusu un to, ka atļautā medību kvota neattiecas uz nelielu sugas populācijas skaitu. Komisija 2015. gada februārī nosūtīja vēl vienu oficiāla paziņojuma vēstuli. Tā kā Somija turpina piešķirt atļaujas lielo pūkpīļu tēviņu pavasara medībām un tādējādi nav veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, Komisija tagad nosūta argumentētu atzinumu. Ja Somija divu mēnešu laikā nerīkosies, lietu var nodot izskatīšanai ES Tiesā.

 

3. Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība

(Sīkāka informācija no Vanessa Mock – tālr. +32 229 56194, Letizia Lupini - tālr. +32 229 51958)

Argumentēti atzinumi

Komisija aicina HORVĀTIJU grozīt tiesību aktus par enerģētikas uzņēmuma privatizāciju

Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Horvātija groza 2002. gada likumu par uzņēmuma INA-Industrija Nafte d.d. (INA likums) privatizāciju, pamatojoties uz to, ka tas pārkāpj kapitāla brīvas aprites un brīvības veikt uzņēmējdarbību principu. INA-Industrija Nafte d.d. ir galvenais Horvātijas enerģētikas uzņēmums, kas daļēji pieder Horvātijas valdībai. INA likums šajā uzņēmumā piešķir valstij īpašas tiesības, tostarp veto pilnvaras attiecībā uz INA lēmumiem, kas saistīti ar akciju/aktīvu pārdošanu, kuru vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību. Tādējādi ieinteresētajām personām nav iespējas ietekmēt svarīgus uzņēmuma lēmumus proporcionāli to akciju daļas vērtībai; tas varētu atturēt potenciālus ieguldītājus investēt minētajā uzņēmumā. Komisija uzskata, ka šādas īpašas pilnvaras ierobežo kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību, un tās nevar pamatot ar LESD. Lai gan mērķis aizsargāt energoapgādes drošību varētu attaisnot ierobežojumus attiecībā uz brīvībām, kas uzskaitītas LESD, tomēr beznosacījuma veto tiesības, kas ar INA likumu piešķirtas valstij, šķiet, pārsniedz to, kas ir nepieciešams un samērīgs, lai sasniegtu šo mērķi. Pirms pievienošanās ES Horvātijas iestādes apņēmās saskaņot INA likumu ar ES tiesību aktiem, bet vēl nav to grozījušas. Šodienas pieprasījums ir iesniegts argumentēta atzinuma veidā. Ja Horvātija divu mēnešu laikā nespēs nodrošināt INA likuma atbilstību ES tiesību aktiem, Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Horvātiju ES Tiesā.

Komisija aicina POLIJU visā pilnībā ievērot ES noteikumus par hipotekāro kredītu

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Polijai savus tiesību aktus par hipotekāro kredītu pilnībā saskaņot ar ES tiesību aktiem. Hipotekāro kredītu direktīvas (Direktīva 2014/17/ES) mērķis ir izveidot Savienības mēroga hipotekāro kredītu tirgu, kurā ir augsts patērētāju aizsardzības līmenis. Galvenie noteikumi paredz pakalpojumu sniedzēju uzvedības noteikumus, tostarp pienākumu novērtēt patērētāja kredītspēju un izpaust informāciju, prasības attiecībā uz darbinieku zināšanām un kompetenci, noteikumus attiecībā uz dažiem tādiem hipotekārā kredīta aspektiem kā pirmstermiņa atmaksa, aizdevumi ārvalstu valūtā, sasaistīšanas prakse, finanšu izglītība, īpašuma novērtēšana, kavēti maksājumi un piespiedu atsavināšana un ES kredīta starpnieku pases, kas atbilst pieņemšanas prasībām savā piederības dalībvalstī. Dalībvalstīm šie noteikumi valsts tiesību aktos bija jāievieš līdz 2016. gada 21. martam. Tā kā sākotnēji noteiktais termiņš bija nokavēts, Polijai 2016. gada maijā tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule. Polija 2016. gada jūnijā paziņoja par daļēju direktīvas īstenošanu. Ņemot vērā to, ka direktīvas lielākā daļa vēl nav ieviesta, šodienas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Polijas iestādes divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija var pieņemt lēmumu nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

 

4. Veselība un pārtikas nekaitīgums

(Sīkāka informācija no Enrico Brivio — tālr. +32 229 56172, Aikaterini Apostola - tālr: +32 229 87624)

Argumentēti atzinumi

Tabaka: Komisija mudina HORVĀTIJU, KIPRU, LUKSEMBURGU, SLOVĒNIJU, SPĀNIJU un ZVIEDRIJU paziņot par pasākumiem, ar ko transponē direktīvu par tabakas izstrādājumiem, ko pārdod Eiropas Savienībā

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu Horvātijai, Kiprai, Luksemburgai, Slovēnijai, Spānijai un Zviedrijai, lai tās paziņotu par Tabakas izstrādājumu direktīvas (Direktīva 2014/40/ES) transponēšanas pilnīgu pabeigšanu. Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību tabakas un ar to saistītu izstrādājumu jomā, vienlaikus nodrošinot augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni Eiropas pilsoņiem. Direktīvā ir noteikts, ka tās noteikumi jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2016. gada 20. maijam. Līdz šim Zviedrija ir paziņojusi Komisijai par direktīvas daļēju transponēšanu, bet nav saņemti paziņojumi par transponēšanu no Horvātijas, Kipras, Luksemburgas, Slovēnijas un Spānijas. Šo dalībvalstu rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas veikti situācijas uzlabošanai, pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu ar šīm lietām vērsties ES Tiesā.

 

5. Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

(Sīkāka informācija no Lucia Caudet — tālr. +32 229 56182, Mirna Talko — tālr. +32 229 87278)

Argumentēti atzinumi

Iekšējais tirgus: Komisija aicina 6 dalībvalstis transponēt jaunos noteikumus par mērinstrumentiem

Šodien Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu Apvienotajai Karalistei, Īrijai, Kiprai, Portugālei, Somijai, un Ungārijai, lai tās savos valsts tiesību aktos transponētu četras mērinstrumentu direktīvas (proti, Direktīvas 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2011/17/ES un Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2015/13/ES). Direktīvās paredzēti noteikumi, kas ļauj visā ES vienādi kalibrēt mērierīces, sākot no svariem vai enerģijas skaitītājiem par ūdeni, gāzi, elektrību un siltumu un beidzot ar taksometriem. Visas četras direktīvas bija pilnībā jātransponē dalībvalstu tiesību aktos; Direktīvas 2014/31/ES, 2014/32/ES un 2015/13/ES — līdz 2016. gada 19. aprīlim un Direktīva 2011/17/ES — līdz 2015. gada 30. novembrim. Sešas attiecīgās dalībvalstis vēl nav Komisijai paziņojušas par pilnīgu šo direktīvu transponēšanu savos tiesību aktos. Šo dalībvalstu rīcībā ir divi mēneši, lai informētu Komisiju par minēto direktīvu pilnīgu transponēšanu, pretējā gadījumā Eiropas Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret šīm valstīm ES Tiesā.

Iekšējais tirgus: Komisija aicina LATVIJU un RUMĀNIJU transponēt ES noteikumus par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

Eiropas Komisija šodien nosūtīja argumentētus atzinumus Latvijai un Rumānijai, lai tās Direktīvu 2013/55/ES par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu transponētu valsts tiesību aktos. Direktīvā paredzēta mūsdienīga ES sistēma profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kas ļauj vienkāršāk un ātrāk atzīt citā valstī iegūtu profesionālo kvalifikāciju un nodrošināt uzņēmējvalsts prasību ievērošanu. Direktīva valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2016. gada 18. janvārim. Tomēr Latvija un Rumānija vēl nav paziņojušas Komisijai par direktīvas pilnīgu transponēšanu. Šo dalībvalstu rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par minētās direktīvas pilnīgu transponēšanu, pretējā gadījumā Eiropas Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret šīm valstīm ES Tiesā.

Publiskais iepirkums: Komisija aicina 15 dalībvalstis transponēt jaunos ES noteikumus par publisko iepirkumu un koncesijām

Eiropas Komisija šodien nosūtīja argumentētus atzinumus 15 dalībvalstīm, pieprasot tām pilnībā transponēt vienu vai vairākas no trim jaunajām direktīvām par publisko iepirkumu un koncesijām valsts tiesību aktos (proti, Direktīvas 2014/23/EK, 2014/24/EK un 2014/25/EK). Attiecīgās valstis ir:  Austrija (3 direktīvas), Beļģija (3), Bulgārija (1), Horvātija (3), Igaunija (3), Īrija (1), Kipra (2), Latvija (3), Lietuva (3), Luksemburga (3), Portugāle (3), Slovēnija (1), Somija (3), Spānija (3) un Zviedrija (3). Jaunie noteikumi publisko iepirkumu Eiropā padarīs efektīvāku, tam būs pārdomātāki noteikumi un vairāk elektronisku procedūru. Šie noteikumi MVU ļaus arī vieglāk un lētāk piedalīties publiskā iepirkuma konkursos, uzlabot pārredzamību un konkurenci un palīdzēs sasniegt plašākus politikas mērķus, piemēram, vides un sociālos mērķus un inovāciju. Visām dalībvalstīm bija pienākums paziņot par jauno publiskā iepirkuma noteikumu transponēšanu līdz 2016. gada 18. aprīlim. Attiecīgo 15 dalībvalstu rīcībā tagad ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai valsts tiesību aktus saskaņotu ar ES tiesību aktiem.

Vienkāršas spiedtvertnes: Komisija mudina UNGĀRIJU transponēt jaunos noteikumus

Komisija šodien nosūtīja Ungārijai argumentētu atzinumu, pieprasot tai transponēt direktīvu par vienkāršām spiedtvertnēm (Direktīva 2014/29/ES), kas attiecas uz pneimatiskām vai enerģijas akumulācijas vienībām, piemēram, mehāniskos transportlīdzekļos un vilcienos izmantotām bremžu iekārtām. Jaunajā direktīvā, ar ko aizstāj Direktīvu 2009/105/EK, paredzēts uzlabot vienkāršo spiedtvertņu kvalitāti un drošumu, jo īpaši ļaujot izsekot ražojumus ar trūkumiem. Tā arī skaidri definē ražotāju, importētāju un izplatītāju atbildību un uzlabo šo ražojumu uzraudzību, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras pirms ražojumu laišanas ES tirgū. Direktīva valsts tiesību aktos bija jātransponē līdz 2016. gada 19. aprīlim. Ungārija vēl nav Komisijai paziņojusi par šīs direktīvas transponēšanu valsts tiesību aktos. Ungārijas rīcībā tagad ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par minētās direktīvas pilnīgu transponēšanu, pretējā gadījumā Eiropas Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret to ES Tiesā.

 

Oficiālā paziņojuma vēstules

Automobiļu emisijas: Komisija uzsāk pienākumu neizpildes procedūras pret septiņām dalībvalstīm par ES noteikumu pārkāpumu

Komisija vēršas pret septiņām dalībvalstīm par to, ka tās nav noteikušas sankcijas, lai atturētu autoražotājus no emisijas tiesību aktu pārkāpšanas, vai nav piemērojušas sankcijas, ja tiesību akta pārkāpums jau noticis. Šodien Eiropas Komisija nolēma vērsties pret Apvienoto Karalisti, Čehijas Republiku, Grieķiju, Lietuvu, Luksemburgu, Spāniju un Vāciju, jo tās nav ņēmušas vērā ES transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumus. Saskaņā ar 46. pantu Direktīvā 2007/46 un konkrētāk ar 13. pantu Regulā (EK) Nr. 715/2007, kura ir tieši piemērojama, dalībvalstīm jāizveido efektīva, samērīga un preventīva sankciju sistēma, lai atturētu autoražotājus no likumu pārkāpšanas. Ja notiek šāds likuma pārkāpums, piemēram, tiek izmantotas pārveidošanas ierīces, kuras samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, ir jāpiemēro minētās sankcijas. Šodien Komisija nosūta oficiāla paziņojuma vēstules Čehijas Republikai, Lietuvai un Grieķijai, jo tās nav ieviesušas šādu sankciju sistēmu savos tiesību aktos. Komisija uzsāk arī pienākumu neizpildes procedūru pret Apvienoto Karalisti, Luksemburgu, Spāniju un Vāciju – dalībvalstīm, kuras izdeva tipa apstiprinājumu Volkswagen Group AG Eiropas Savienībā – par to, ka tās nav piemērojušas valsts noteikumus par sankcijām, neskatoties uz to, ka uzņēmums bija lietojis nelikumīgas pārveidošanas ierīces. Turklāt Komisija uzskata, ka Apvienotā Karaliste un Vācija pārkāpa likumu, atsakoties pēc Komisijas pieprasījuma atklāt visu tehnisko informāciju, kas savākta valsts izmeklēšanās par iespējamām atkāpēm no slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas noteikumiem Volkswagen Group AG un citu autoražotāju automobiļos to teritorijā. Šo dalībvalstu rīcībā ir divi mēneši, lai sniegtu atbildi uz Komisijas izvirzītajiem argumentiem, pretējā gadījumā Komisija var nolemt sūtīt argumentētu atzinumu. Plašāku informāciju skatīt pilnajā paziņojumā presei.

 

6. Migrācija, iekšlietas un pilsonība

(Sīkāka informācija no Tove Ernst – tālr. +32 229 86764, Markus Lammert — tālr. +32 229 80423)

Argumentēti atzinumi un lietu slēgšana

Drošības savienība — ES datornoziedzības apkarošanas direktīva: Komisija aicina 3 dalībvalstis nodrošināt pilnīgu īstenošanu un slēdz 2 lietas

Eiropas Komisija nosūtījusi argumentētus atzinumus Beļģijai, Bulgārijai un Īrijai attiecībā uz neziņošanu par valsts pasākumiem, kas veikti, lai valsts tiesību aktos transponētu direktīvu par uzbrukumiem informācijas sistēmām (ES datornoziedzības apkarošanas direktīva, Direktīva 2013/40/ES). Direktīva, ko pieņēma 2013. gada 12. augustā, bija jātransponē dalībvalstīs līdz 2015. gada 4. septembrim. Ar direktīvu par uzbrukumiem informācijas sistēmām ir kriminalizēta tādu instrumentu kā ļaunprogrammatūras izmantošana kibernoziegumos un nostiprināts regulējums informācijas apmaiņai par uzbrukumiem, kā arī ir izveidota vienota Eiropas krimināltiesību sistēma šajā jomā. Komisija uzskata, ka ar Beļģijas, Bulgārijas un Īrijas paziņotajiem pasākumiem valsts tiesību aktos tomēr nav pilnībā transponēti visi direktīvas noteikumi. Beļģijas, Bulgārijas un Īrijas rīcībā ir divi mēneši, lai informētu Komisiju par visiem pasākumiem, kas veikti, lai pilnībā īstenotu direktīvu, pretējā gadījumā Komisija var nolemt ar šīm lietām vērsties ES Tiesā. Turklāt, izvērtējot Grieķijas un Slovēnijas paziņotos pasākumus, Komisija nolēma izbeigt pienākumu neizpildes procedūras pret Grieķiju un Slovēniju.

 

Lietu slēgšana

Migrācija: pienākumu neizpildes procedūras izbeigšana par EURODAC regulas pārstrādātās redakcijas īstenošanu GRIEĶIJĀ un ITĀLIJĀ

Komisija ir nolēmusi izbeigt pienākumu neizpildes procedūru pret Grieķiju un Itāliju, jo tās ir pareizi īstenojušas EURODAC regulu (Regula (ES) Nr. 603/2013). EURODAC datu bāze, kas tika izveidota 2003. gadā, ir ES patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu datubāze, kas sniedz pierādījumus pirkstu nospiedumu veidā Dublinas regulas īstenošanas nolūkā, ar kuru nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par ES iesniegto patvēruma pieteikuma izskatīšanu. 2015. gada decembrī Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstules Grieķijai un Itālijai, kurās pauda bažas, ka minētās dalībvalstis nepilda savus EURODAC regulā noteiktos pienākumus, jo nenoņem un nepārsūta uz EURODAC datu bāzi visu to trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumus, kuri nelikumīgi ieceļojuši ES, šķērsojot tās ārējās robežas. Komisija abām minētajām valstīm 2015. gada oktobrī nosūtīja administratīvas vēstules un joprojām turpina sniegt palīdzību Grieķijas un Itālijas iestādēm robežu un migrācijas pārvaldības uzlabošanā un pirkstu nospiedumu noņemšanas īpatsvara palielināšanā pie ārējām robežām, jo īpaši izmantojot "karsto punktu" pieeju, un savos regulārajos ziņojumos par pārcelšanu un pārmitināšanu regulāri ziņo par abās valstīs panāktajiem uzlabojumiem. Ņemot vērā, ka no 2016. gada sākuma būtiski uzlabojusies pirkstu nospiedumu noņemšana, Komisija ir pārliecināta, ka gan Grieķija, gan Itālija noņem pirkstu nospiedumus trešo valstu valstspiederīgajiem saskaņā ar EURODAC regulu un tāpēc ir nolēmusi izbeigt pienākumu neizpildes procedūru.

 

7. Mobilitāte un transports

(Sīkāka informācija no Anna-Kaisa Itkonen — tālr. +32 229 56186, Alexis Perier - tālr.: +32 229 69143)

Argumentēti atzinumi

Kuģošanas drošība: Komisija aicina SOMIJU transponēt grozījumus ES tiesību aktos par organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus

Komisija pieprasīja Somijai pabeigt transponēt Komisijas Īstenošanas direktīvu 2014/111/ES, ar kuru groza vienotos Eiropas noteikumus un standartus attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (Direktīva 2009/15/EK). Komisijas un Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) mērķis ir turpināt īstenot visaptverošu pārraudzības programmu attiecībā uz ES līmenī atzītām klasifikācijas sabiedrībām, lai veiktu likumā paredzētas ES karoga kuģu inspekcijas un apskates. Dalībvalstīm transponēšana bija jāpabeidz līdz 2015. gada 31. decembrim. Tomēr līdz šim Somija to nav izdarījusi. Somijas iestādēm ir atvēlēti divi mēneši, lai veiktu nepieciešamos pasākumus šīs situācijas uzlabošanai, pretējā gadījumā Komisija var nolemt nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Autotransports: Komisija aicina DĀNIJU un VĀCIJU īstenot vienotos ES noteikumus par vadītāja apliecībām

Komisija ir pieprasījusi Dānijai un Vācijai īstenotKomisijas Direktīvu 2014/85/ES par autovadītāju veselības stāvokli un braukšanas eksāmeniem. Ar šo direktīvu tiek atjaunināti vienotie Eiropas noteikumi par vadītāju apliecībām (Direktīva 2006/126/EK), lai ņemtu vērā medicīnas progresu attiecībā uz "obstruktīvo miega apnojes" (OMA) sindromu un garantētu, ka Eiropas autovadītāji tiek apmācīti par drošības principiem tuneļos. Lai garantētu ceļu satiksmes drošību Eiropā, ir jānodrošina noteikumu par vadītāju apliecībām vienāda piemērošanu. Dānija un Vācija līdz šim nav transponējušas Direktīvu 2014/85/ES. Abu dalībvalstu rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par īstenošanas pasākumiem, pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret šīm valstīm ES Tiesā.

 

8. Nodokļu politika un muitas savienība

(Sīkāka informācija no Vanessa Mock – tālr. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tālr.: +32 229 87183)

ES Tiesai nosūtītā lieta

Nodokļi: Komisija vēršas Tiesā pret FRANCIJU par diskrimināciju attiecībā uz nodokļu piemērošanu dividendēm

Komisija ir nolēmusi vērsties pret Franciju ES Tiesā (EST) par to, ka tā nav izpildījusi Tiesas 2011. gada 15. septembra spriedumu. Šis jautājums attiecas uz tā nodokļa atmaksāšanu, ko Francijā maksā uzņēmumi ar meitasuzņēmumiem citās ES valstīs. Valsts padome pieņēma sašaurinātu Tiesas sprieduma interpretāciju, piemērojot to divām atsevišķām lietām 2012. gada decembrī. Komisija uzskata, ka šie spriedumi ir pretrunā ES tiesību aktiem. Plašāku informāciju skatīt pilnajā paziņojumā presei.

 

Argumentēts atzinums

Nodokļi: Komisija aicina HORVĀTIJU grozīt pazemināto akcīzes nodokļa likmi, ko piemēro etilspirta sīkražotājiem

Komisija ir aicinājusi Horvātiju mainīt noteikumus par akcīzes nodokli sīkražotāju pašu patēriņam ražotajiem spirta destilātiem. Alkohola akcīzes nodokļa noteikumi ir saskaņoti ES līmenī (Padomes Direktīva 92/83/EEK). Šie noteikumi paredz, ka dalībvalstis var piešķirt ne vairāk kā 50 % pazeminājumu no parastās akcīzes nodokļa likmes sīkražotāju ražotiem destilātiem gadā, ja saražoti ne vairāk kā 10 hektolitri tīra spirta. Patlaban Horvātijas iestādes atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi sīkražotājiem, kas ražo ne vairāk kā 20 litrus tīra spirta uz mājsaimniecību pašu patēriņam. Vienotu akcīzes nodokļa likmi piemēro atkarībā no ražošanā izmantotā boilera jaudas (proti, HRK 100 par boileri ar ietilpību līdz 100 litriem un HRK 200 par boileri, kas lielāks par minēto). Tā kā Horvātijas piemērotā pazeminātā likme ir saistīta ar boilera jaudu un to maksā kā vienotu likmi neatkarīgi no faktiski saražotajiem apjomiem, tā neatbilst ES noteikumiem. Horvātijas rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas veikti situācijas uzlabošanai, pretējā gadījumā Komisija var nolemt ar šo lietu vērsties ES Tiesā.

MEMO/16/4211

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar