Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Gruodžio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2016 m. gruodžio 8 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairių sektorių ir ES politikos sričių sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai (įskaitant 7 oficialius pranešimus, 77 pagrįstas nuomones, 3 bylų perdavimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir 4 užbaigtas bylas), suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija taip pat užbaigia 67 bylas – atitinkamos valstybės narės išsprendė problemas ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pateikta MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

1. Energetika

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229 52589)

Pagrįsta nuomonė

Energijos vidaus rinka. Komisija ragina VENGRIJĄ laikytis visų trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio nuostatų

Europos Komisija oficialiai paprašė Vengrijos užtikrinti tinkamą Elektros direktyvos (Direktyva 2009/72/EB) ir Dujų direktyvos (Direktyva 2009/73/EB) įgyvendinimą ir taikymą. Šios direktyvos priklauso trečiajam energetikos teisės aktų rinkiniui ir jose išdėstytos svarbiausios teisės nuostatos, kuriomis užtikrinamas tinkamas energijos rinkų veikimas, įskaitant taisykles dėl perdavimo tinklų operatorių atskyrimo nuo energijos tiekėjų ir gamintojų, dėl nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomybės ir įgaliojimų didinimo, taip pat vartotojams palankios nuostatos. Komisija nustatė, kad pagal dabartinius Vengrijos dujų teisės aktus Vengrijos vyriausybė vis dar gali nustatyti kai kurias prisijungimo ir prieigos prie nacionalinių tinklų sąlygas, balansavimo paslaugų teikimo sąlygas ir prieigos prie tarpvalstybinių infrastruktūrų sąlygas. Pagal Dujų direktyvą išskirtinė kompetencija šiais klausimais turėtų priklausyti nacionalinei reguliavimo institucijai. Be to, pagal nacionalinės teisės aktus tam tikrų rūšių sąnaudos nėra įtrauktos į tinklo elektros ir dujų tarifų skaičiavimą. 2015 m. vasario mėn. Vengrijai nusiųstas oficialus pranešimas. Atitiktis ES teisei vis dar neužtikrinta, todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Valstybė narė per du mėnesius turi pranešti Komisijai ėmusis reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti, o jai to nepadarius Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos apie ES vidaus rinkos teisės aktus pateikiama Energetikos GD svetainėje.

 

2. Aplinka

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Iris Petsa – tel. +32 229 93321)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Atliekos. Komisija grąžina Teismui ITALIJOS bylą ir siūlo skirti baudas

Europos Komisija vėl skundžia Italiją ES Teisingumo Teismui dėl to, kad ji iki galo neįvykdė šio teismo 2012 m. priimto sprendimo. Italijos valdžios institucijos vis dar turi užtikrinti, kad 80 šalies aglomeracijų iš 109 aglomeracijų, kurioms taikomas pirmasis sprendimas, miesto nuotekos būtų tinkamai surenkamos ir valomos siekiant užkirsti kelią dideliems pavojams žmonių sveikatai ir aplinkai. 2012 m. liepos 19 d. ES Teisingumo Teismas nusprendė (sprendimas byloje C–565/10), kad Italijos valdžios institucijos pažeidė ES teisę (Tarybos direktyva 91/271/EEB) tinkamai nesurinkdamos ir neišvalydamos miesto nuotekų 109 aglomeracijose (miesteliuose, miestuose, gyvenvietėse). Po ketverių metų ši problema dar neišspręsta 80 aglomeracijų, kuriose iš viso gyvena daugiau kaip 6 mln. žmonių. Šios aglomeracijos yra septyniuose Italijos regionuose: Abrucai (viena aglomeracija), Kalabrija (13 aglomeracijų), Kampanija (septynios aglomeracijos), Friulis-Venecija Džulija (dvi aglomeracijos), Ligūrija (trys aglomeracijos), Apulija (trys aglomeracijos) ir Sicilija (51 aglomeracija). Tai, kad šiose 80 aglomeracijose nėra tinkamų nuotekų surinkimo ir valymo sistemų, kelia didelį pavojų žmonių sveikatai, taip pat vidaus vandenų būklei ir jūros aplinkai. Komisija prašo ES Teisingumo Teismo nustatyti vienkartinę 62 699 421,40 EUR baudą. Komisija taip pat siūlo skirti 346 922,40 EUR baudą už kiekvieną dieną, jei iki Teismo sprendimo priėmimo dienos nebus užtikrinta visiška atitiktis reikalavimams. Galutinį sprendimą dėl sankcijų priims ES Teisingumo Teismas. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Paukščių direktyva. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl PRANCŪZIJOS, kuri neužtikrina laukinių paukščių apsaugos

Europos Komisija ES Teisingumo Teisme kelia bylą Prancūzijai dėl to, kad ji nesprendžia nuolatinių ES teisės aktų dėl laukinių paukščių apsaugos pažeidimų (Direktyva 2009/147/EB). Valstybės narės yra įsipareigojusios užtikrinti, kad būtų laikomasi visų Paukščių direktyvos nuostatų, įskaitant susijusių su tyčiniu žudymu ar gaudymu. Paukščių direktyva draudžiama veikla, kuria tiesiogiai keliama grėsmė paukščiams, pavyzdžiui, tyčinis jų žudymas ar gaudymas, lizdų naikinimas ir kiaušinių rinkimas, taip pat susijusi veikla (pvz., prekyba gyvais ar negyvais paukščiais), ypač pabrėžiant nykstančių ir migruojančių paukščių rūšių buveinių apsaugą. Šis Komisijos sprendimas yra tolesnis etapas po 2016 m. birželio mėn. Prancūzijai išsiųstos pagrįstos nuomonės. Sodinė starta yra migruojančių paukščių rūšis, kurios skaičius Europoje mažėja, o pirmiau nurodyta neteisėta veikla yra griežtai draudžiama ES teisės aktais dėl laukinių paukščių apsaugos. Nepaisant ankstesnių Prancūzijos valdžios institucijų įsipareigojimų, tebevykdoma neteisėta veikla, susijusi su tyčiniu sodinių startų žudymu ar gaudymu. Ši veikla Prancūzijoje trukdo kitų valstybių narių vykdomiems išsaugojimo veiksmams. Todėl, siekiant paraginti Prancūziją tinkamai užtikrinti Paukščių direktyvos vykdymą jos teritorijoje, Komisija perduoda šį klausimą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Atliekos. Komisija ragina KIPRĄ imtis atliekų tvarkymo ir prevencijos priemonių

Komisija ragina Kiprą priimti ir atnaujinti atliekų prevencijos ir valdymo planus pagal ES atliekų srities teisės aktų (Direktyvos 2008/98/EB) ir žiedinės ekonomikos tikslus. Tokiais planais ir programomis siekiama sumažinti atliekų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai ir pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą visoje ES. Valstybės narės bent kas šešerius metus turi pakartotinai įvertinti savo atliekų valdymo planus ir juos atitinkamai patikslinti. Kipras nepatikslino, neišplėtė ar nepakeitė esamų tolesnio laikotarpio nacionalinių atliekų valdymo planų ir taip pat atsilieka vykdydamas atliekų prevenciją. 2015 m. spalio mėn. Komisija nusiuntė Kiprui oficialų pranešimą, kuriame Kipro valdžios institucijos raginamos priimti būtinus su atliekomis susijusius dokumentus. Nors Kipras ir ėmėsi tam tikrų priemonių komunalinių atliekų srityje, vis dar trūksta būtinų planų dėl kitų atliekų srautų. Todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Kiprui nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

Paukščių direktyva. Komisija prašo SUOMIJOS apsaugoti laukinius paukščius Alandų provincijoje

Europos Komisija ragina Suomiją nutraukti neteisėtą paprastųjų gagų patinėlių pavasarinę medžioklę Alandų provincijoje, Suomijoje; užsiimti šia veikla gegužės 1–20 d. leidimas suteikiamas kasmet nuo 2011 m. Pagal Paukščių direktyvą (Direktyva 2009/147/EB) laukinių paukščių žudymas yra draudžiamas, tačiau kai kurių rūšių paukščius, tokius kaip paprastąsias gagas (Somateria mollissima), galima medžioti, jei medžioklė nevykdoma perėjimo ar pavasarinės migracijos sezonu, arba jei įvykdytos medžioklės draudimo išimties sąlygos. Naujausi moksliniai duomenys aiškiai rodo, kad šiems vandens paukščiams gresia spartus populiacijos sumažėjimas Suomijoje (40 proc.), Baltijos jūros baseine (50 proc.), taip pat Europos ir pasaulio mastu, ir kad šios rūšies apsaugos būklė kelia vis didesnį susirūpinimą. Šiomis aplinkybėmis, pagal ES teisės aktus griežtai draudžiama Alanduose medžioti paprastųjų gagų patinėlius jų reprodukcijos laikotarpiu. Sąlygos dėl šios taisyklės išimties taip pat nėra įvykdytos, kadangi šios rūšies apsaugos būklė nėra palanki ir leidžiamoje medžioklės kvotoje neatsispindi maža šios rūšies populiacija. 2015 m. vasario mėn. Komisija išsiuntė papildomą oficialų pranešimą. Kadangi Suomija ir toliau leido pavasarinę paprastųjų gagų patinėlių medžioklę ir tokiu būdu nesiėmė priemonių, kad būtų vykdomi direktyvos reikalavimai, Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Suomijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

3. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock – tel. +32 229 56194, Letizia Lupini - tel. +32 229 51958)

Pagrįstos nuomonės

Komisija prašo KROATIJOS iš dalies pakeisti įstatymą dėl energetikos įmonės privatizavimo

Komisija oficialiai prašo Kroatijos iš dalies pakeisti 2002 m. įstatymą dėl INA-Industrija Nafte d.d. (toliau – INA įstatymas), kadangi juo pažeidžiamas laisvas kapitalo judėjimas ir įsisteigimo laisvė. INA-Industrija Nafte d.d. yra pagrindinė Kroatijos energetikos įmonė, iš dalies priklausanti Kroatijos vyriausybei. INA įstatymu valstybei suteikiami specialūs įgaliojimai šioje įmonėje, įskaitant veto teisę dėl INA sprendimų, susijusių su akcijų/turto, kurių vertė viršija tam tikrą ribą, pardavimu. Todėl akcininkai negali daryti įtakos svarbiems įmonės sprendimams proporcingai jų turimų akcijų vertei, o tai gali atgrasyti potencialius investuotojus nuo investicijų į INA įmonę. Komisija mano, kad šie specialūs įgaliojimai yra laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės apribojimas, kurio negalima pateisinti pagal SESV. Nors siekiant tikslo užtikrinti energijos tiekimo saugumą SESV išvardytų laisvių apribojimai galėtų būti pateisinami, panašu, kad INA įstatymu valstybei suteikta besąlygiška veto teisė viršija tai, kas būtina ir proporcinga siekiant šio tikslo. Kroatijos valdžios institucijos įsipareigojo iki įstojimo į ES suderinti INA įstatymą su ES teise, tačiau šis įstatymas iki šiol nėra pakeistas. Šiandien pateiktas prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius Kroatijai nesuderinus INA įstatymo su ES teise, Komisija gali nuspręsti perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

Komisija prašo LENKIJOS visapusiškai vykdyti ES taisyklės dėl hipotekos kreditų

Europos Komisija paprašė Lenkijos užtikrinti, kad jos teisės aktai dėl hipotekos kreditų visapusiškai atitiktų ES teisę. Hipotekos kredito direktyvos (Direktyva 2014/17/ES) tikslas – sukurti Sąjungos masto hipotekos kreditų rinką, kurioje būtų užtikrinama aukšto lygio vartotojų apsauga. Pagrindinės šios direktyvos nuostatos, be kita ko, yra elgesio taisyklės kreditų teikėjams, įskaitant pareigą įvertinti vartotojų kreditingumą ir atskleisti informaciją, kompetencijos ir žinių reikalavimai darbuotojams, nuostatos, susijusios su tam tikrais hipotekos kredito aspektais, pavyzdžiui, išankstinis grąžinimas, paskolos užsienio valiuta, siejimas, finansinis švietimas, turto vertinimas ir įsiskolinimai bei teisės naudotis turtu atėmimas, taip pat kredito tarpininkų, kurie atitinka įgaliojimo reikalavimus savo valstybėje narėje, ES pasas. Valstybės narės direktyvą į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2016 m. kovo 21 d. Lenkijai praleidus pradinį terminą, Komisija 2016 m. gegužės mėn. jai išsiuntė oficialų pranešimą. 2016 m. birželio mėn. Lenkija pranešė, kad direktyva iš dalies įgyvendinta. Tačiau, kadangi neįgyvendinta pagrindinė direktyvos dalis, šiandien pateiktas prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Lenkijos valdžios institucijoms per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

4. Sveikata ir maisto sauga

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Aikaterini Apostola - tel. +32 229 87624)

Pagrįstos nuomonės

Tabakas. Komisija ragina KROATIJĄ, KIPRĄ, LIUKSEMBURGĄ, SLOVĖNIJĄ, ISPANIJĄ ir ŠVEDIJĄ pranešti apie Direktyvos dėl ES parduodamų tabako gaminių perkėlimą į nacionalinę teisę

Šiandien Europos Komisija pateikė pagrįstą nuomonę Kroatijai, Kiprui, Liuksemburgui, Slovėnijai, Ispanijai ir Švedijai dėl to, kad jos praneštų apie visišką Tabako gaminių direktyvos (Direktyva 2014/40/ES) perkėlimą į nacionalinę teisę. Šia direktyva siekiama pagerinti tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos veikimą, kartu užtikrinant aukštą ES piliečių sveikatos apsaugos lygį. Direktyvoje nustatyta, kad jos nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2016 m. gegužės 20 d. Iki šiol, tik Švedija pranešė Komisijai, kad direktyva iš dalies perkelta į nacionalinę teisę, tačiau Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Slovėnija ir Ispanija pranešimo apie perkėlimą nepateikė. Valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

5. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

(Daugiau informacijos: Lucia Caudet – tel. +32 229 56182, Mirna Talko – tel. +32 229 87278)

Pagrįstos nuomonės

Vidaus rinka. Komisija prašo 6 valstybių narių į nacionalinę teisę perkelti naujas taisykles dėl matuoklių

Šiandien Komisija pateikė pagrįstas nuomones Kiprui, Suomijai, Vengrijai, Airijai, Portugalijai ir Jungtinei Karalystei, kuriose jų prašoma į nacionalinę teisę perkelti keturias direktyvas dėl matuoklių (direktyvos 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2011/17/ES ir Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2015/13/ES). Direktyvose nustatytos taisyklės, pagal kurias matuokliai – nuo svarstyklių ar vandens, dujų, elektros ir šilumos buitinių skaitiklių iki taksometrų – būtų kalibruojami vienodai visoje ES. Valstybės narės visas keturias direktyvas turėjo perkelti į nacionalinę teisę; direktyvas 2014/31/ES, 2014/32/ES ir 2015/13 – iki 2016 m. balandžio 19 d., o Direktyvą 2011/17/ES – iki 2015 m. lapkričio 30 d. Atitinkamos 6 valstybės narės Komisijai dar nepranešė apie visišką šių direktyvų perkėlimą į jų nacionalinę teisę. Šios valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visišką direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

Vidaus rinka. Komisija prašo LATVIJOS ir RUMUNIJOS perkelti į nacionalinę teisę ES taisykles dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

Šiandien Europos Komisija pateikė pagrįstas nuomones Latvijai ir Rumunijai dėl Direktyvos 2013/55/ES dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo perkėlimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje nustatyta moderni ES lygmens profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, dėl kurios profesinės kvalifikacijos iš įvairių šalių pripažįstamos paprasčiau ir greičiau, taip pat užtikrinama, kad būtų laikomasi priimančiosios šalies reikalavimų. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2016 m. sausio 18 d. Tačiau nei Latvija, nei Rumunija Komisijai dar nepranešė apie šios direktyvos visapusišką perkėlimą į nacionalinę teisę. Šios valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

Viešieji pirkimai. Komisija prašo 15 valstybių narių į nacionalinę teisę perkelti naująsias viešųjų pirkimų ir koncesijų ES taisykles

Šiandien Europos Komisija 15 valstybių narių pateikė pagrįstas nuomones kuriose prašoma visapusiškai perkelti į nacionalinę teisę vieną ar daugiau iš trijų direktyvų dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų (direktyvos 2014/23/EB, 2014/24/EB ir 2014/25/EB). Susijusios šalys: Austrija (3 direktyvos), Belgija (3), Bulgarija (1), Kroatija (3), Kipras (2), Estija (3), Suomija (3), Airija (1), Latvija (3), Lietuva (3), Liuksemburgas (3), Portugalija (3), Slovėnija (1), Ispanija (3) ir Švedija (3). Naujosiomis direktyvomis nustatomos pažangesnės taisyklės, numatoma daugiau elektroninių procedūrų ir taip didinamas Europos viešųjų pirkimų veiksmingumas ir skaidrumas. Taip pat dėl jų MVĮ yra paprasčiau ir pigiau dalyvauti konkursuose dėl viešųjų sutarčių, padidintas skaidrumas ir konkurencingumas, taip pat jomis prisidedama siekiant platesnio masto politikos tikslų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir socialinės srities tikslų bei inovacijų. Visos valstybės narės apie naujųjų viešųjų pirkimų taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę turėjo pranešti iki 2016 m. balandžio 18 d. Atitinkamų 15 valstybių narių turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis nacionalinės teisės aktai suderinami su ES teise.

Paprastieji slėginiai indai. Komisija ragina VENGRIJĄ į nacionalinę teisę perkelti naujas taisykles

Šiandien Komisija pateikė Vengrijai pagrįstą nuomonę, kuria raginama į nacionalinę teisę perkelti Direktyvą dėl paprastųjų slėginių indų (Direktyva 2014/29/ES), susijusią su suslėgto oro ar energijos kaupimo blokais, pavyzdžiui, tokiais, kokie naudojami motorinių transporto priemonių ir traukinių stabdžių įrangoje. Naująja direktyva, kuria buvo pakeista Direktyva 2009/105/EB, gerinama paprastųjų slėginių indų kokybė ir didinama jų sauga, visų pirma sudarant galimybes aptikti gaminius su trūkumais. Joje taip pat išaiškinta gamintojų, importuotojų ir platintojų atsakomybė bei pagerinta atitikties vertinimo įstaigų vykdoma šių gaminių priežiūra prieš jiems patenkant į ES rinką. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2016 m. balandžio 19 d. Vengrija dar nepranešė Komisijai apie šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Vengrija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialūs pranešimai

Automobilių išmetami teršalai. Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 7 valstybes nares dėl ES taisyklių pažeidimo

Komisija imasi veiksmų prieš 7 valstybes nares, kadangi jos nenustatė sankcijų sistemų, kuriomis automobilių gamintojai būtų atgrasyti nuo teisės aktų dėl automobilių išmetamų teršalų pažeidimų, arba netaikė tokių sankcijų, kai buvo pažeisti teisės aktai. Šiandien Europos Komisija nusprendė imtis veiksmų prieš Čekiją, Vokietiją, Graikiją, Lietuvą, Liuksemburgą, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę, remdamasi tuo, kad jos nesilaikė ES transporto priemonių tipo patvirtino taisyklių. Pagal Direktyvos 2007/46/EB 46 straipsnį ir konkrečiau pagal Reglamento (EB) 715/2007 13 straipsnį, kuris yra tiesiogiai taikomas, valstybės narės turi numatyti veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų sistemas siekiant atgrasyti automobilių gamintojus nuo teisės pažeidimų. Pažeidus įstatymą, pavyzdžiui, naudojant išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius, turi būti taikomos tokios sankcijos. Šiandien Komisija siunčia oficialius pranešimus Čekijai, Lietuvai ir Graikijai, kadangi jos savo nacionalinėje teisėje nenumatė tokių sankcijų sistemų. Komisija taip pat pradeda pažeidimų procedūras prieš Vokietiją, Liuksemburgą, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę – valstybes nares, kurios suteikė tipo patvirtinimus Volkswagen Group AG Europos Sąjungoje – dėl to, kad jos netaikė savo nacionalinių nuostatų dėl sankcijų, nors ši įmonė naudojo neteisėtą valdiklių programinę įrangą. Be to, Komisija mano, kad Jungtinė Karalystė ir Vokietija pažeidė teisę atsisakydamos patenkinti Komisijos prašymą atskleisti visus techninius duomenis, surinktus per savo teritorijoje atliktus nacionalinius tyrimus dėl galimų su išmetamu azoto oksidu (NOx) susijusių pažeidimų Volkswagen Group AG ir kitų automobilių gamintojų transporto priemonėse. Valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

6. Migracija, vidaus reikalai ir pilietybė

(Daugiau informacijos: Tove Ernst – tel. +32 229 86764, Markus Lammert - tel. +32 229 80423)

Pagrįstos nuomonės ir užbaigtos bylos

Saugumo sąjunga. ES direktyva dėl kibernetinių nusikaltimų. Komisija prašo 3 valstybių narių užtikrinti visapusišką įgyvendinimą ir užbaigia 2 bylas

Europos Komisija pateikė pagrįstas nuomones Belgijai, Bulgarijai ir Airijai dėl to, kad jos nepranešė apie nacionalines priemones, kurių imtasi, kad Direktyva dėl atakų prieš informacines sistemas (ES direktyva dėl kibernetinių nusikaltimų, Direktyva 2013/40/ES) būtų perkelta į nacionalinę teisę. Šią 2013 m. rugpjūčio 12 d. priimtą direktyvą valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2015 m. rugsėjo 4 d. Direktyva dėl atakų prieš informacines sistemas kriminalizuojamos kibernetinių atakų metu naudojamos priemonės, pavyzdžiui, kenkimo programinė įranga, stiprinama keitimosi informacija įvykus atakoms sistema ir nustatyta bendra šios srities Europos baudžiamosios teisės sistema. Komisija mano, kad priemonėmis, apie kurias pranešė Belgija, Bulgarija ir Airija, į nacionalinę teisę perkeliamos ne visos direktyvos nuostatos. Belgija, Bulgarija ir Airija turi per du mėnesius pranešti Komisijai, kokių priemonių imtasi, kad direktyva būtų visapusiškai įgyvendinta. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui. Be to, išnagrinėjusi priemones, apie kurias pranešė Graikijos ir Slovėnijos valdžios institucijos, Komisija nusprendė užbaigti pažeidimų procedūras prieš Graikiją ir Slovėniją.

 

Užbaigtos bylos

Migracija. Pažeidimų procedūrų dėl naujos redakcijos EURODAC reglamento įgyvendinimo GRAIKIJOJE ir ITALIJOJE

Komisija nusprendė užbaigti pažeidimų procedūras prieš Graikiją ir Italiją, kadangi jos tinkamai įgyvendino EURODAC reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 603/2013). 2003 m. sukurta EURODAC duomenų bazė yra ES prieglobsčio pirštų atspaudų duomenų bazė, pagal kurią teikiama informacija apie pirštų atspaudus siekiant padėti įgyvendinti Dublino reglamentą, pagal kurį nustatoma valstybė narė, atsakinga už ES pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. 2015 m. gruodžio mėn. Komisija nusiuntė Graikijai ir Italijai oficialius pranešimus, kuriuose pareiškė susirūpinimą dėl to, jog šios valstybės narės, neimdamos ir neperduodamos į EURODAC duomenų bazę visų trečiųjų šalių piliečių, neteisėtai atvykusių į ES per jų išorės sienas, pirštų atspaudų, nevykdo savo įsipareigojimų pagal EURODAC reglamentą. 2015 m. spalio mėn. Komisija abiem šalims nusiuntė administracinius raštus ir nuo to laiko padeda Graikijos ir Italijos valdžios institucijoms gerinti sienų ir migracijos valdymą bei didinti pirštų atspaudų ėmimą prie išorės sienų, visų pirma taikant migrantų antplūdžio valdymo požiūrį, ir savo reguliariuose pranešimuose dėl perkėlimo į ES ir Europos Sąjungoje nuolat pranešė apie abiejų šalių daromą pažangą. Atsižvelgdama į didelę pirštų atspaudų ėmimo veiklos pažangą, padarytą nuo 2016 m. pradžios, Komisija yra įsitikinusi, kad tiek Graikija, tiek Italija ima trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudus pagal EURODAC reglamentą ir nusprendė užbaigti pažeidimų procedūrą.

 

7. Judumas ir transportas

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186, Alexis Perier - tel. +32 229 69143)

Pagrįstos nuomonės

Laivybos sauga. Komisija prašo SUOMIJOS į nacionalinę teisę perkelti ES teisės aktų dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų pakeitimus

Komisija prašo Suomijos užbaigti Komisijos įgyvendinimo direktyvos 2014/111/ES, kuria iš dalies keičiamos laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūsų administracijų veiklos bendrosios Europos taisyklės ir standartai (Direktyva 2009/15/EB). Komisija ir Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) siekia tęsti išsamios ES lygiu pripažintų klasifikacinių bendrovių, vykdančių su ES valstybių narių vėliavomis plaukiojančių laivų privalomus patikrinimus ir apžiūrą, priežiūros programos įgyvendinimą. Valstybės narės direktyvą perkelti į nacionalinę teisę galėjo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Tačiau Suomija to dar nepadarė. Suomijos valdžios institucijos turi per du mėnesius imtis priemonių padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Kelių transportas. Komisija prašo DANIJOS ir VOKIETIJOS įgyvendinti bendras ES vairuotojų pažymėjimams taikomas taisykles

Komisija prašo Danijos ir Vokietijos įgyvendinti Komisijos direktyvą 2014/85/ES dėl vairuotojų sveikatos būklės ir vairavimo egzaminų. Šioje direktyvoje pateiktos atnaujintos ES taisyklės dėl vairuotojų pažymėjimų (Direktyva 2006/126/EB), siekiant atsižvelgti į medicinos pažangą dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo ir užtikrinti, kad vairuotojai ES būtų išmokyti saugiai vairuoti tuneliuose. Siekiant užtikrinti kelių saugą Europoje, taisyklės dėl vairuotojų pažymėjimų turi būti taikomos vienodai. Danija ir Vokietija iki šiol į nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos 2014/85/ES. Abi valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

8. Mokesčiai ir muitų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock – tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel. +32 229 87183)

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Mokesčiai. Komisija perduoda PRANCŪZIJOS bylą Teisingumo Teismui dėl diskriminacijos dividendų apmokestinimo srityje

Komisija nusprendė perduoti Prancūzijos bylą ES Teisingumo Teismui, kadangi ji nevykdo 2011 m. rugsėjo 15 d. Teismo sprendimo. Byla yra susijusi su mokesčių, kuriuos Prancūzijoje sumokėjo bendrovės, turinčios patronuojamųjų bendrovių kitose ES šalyse, grąžinimu. Valstybės taryba Teismo sprendimą išaiškino siaurai ir 2012 m. gruodžio mėn. jį pritaikė dviem atskiroms byloms. Komisija laikosi nuomonės, kad šie sprendimai yra nesuderinami su ES teise. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįsta nuomonė

Mokesčiai. Komisija prašo KROATIJOS pakeisti sumažintą akcizo tarifą, taikomą smulkiems etilo alkoholio gamintojams

Komisija prašo Kroatijos pakeisti savo taisykles akcizo, taikomo smulkių gamintojų savo reikmėms gaminamiems alkoholio distiliatams. Alkoholio akcizo taikymo taisyklės yra suderintos ES lygiu (Tarybos direktyva 92/83/EEB). Šiose taisyklėse nustatyta, kad valstybės narės gali įprastinį akcizo tarifą, taikomą smulkių gamintojų gaminamiems distiliatams, jei pagaminama ne daugiau kaip 10 hektolitrų gryno alkoholio, per metus sumažinti ne daugiau kaip 50 proc. Šiuo metu Kroatijos vadžios institucijos leidžia sumažintą akcizą taikyti smulkiems gamintojams, kurie savo reikmėms pagamina ne daugiau kaip 20 litrų gryno alkoholio vienam namų ūkiui. Fiksuoto dydžio akcizas taikomas priklausomai nuo gamybai naudojamo katilo talpos (t. y. 100 HRK katilams, kurių talpa ne didesnė kaip 100 litrų, ir 200 HRK didesnės talpos katilams). Kadangi Kroatijoje taikomas sumažintas tarifas yra susijęs su katilo talpa ir jo suma yra fiksuota, nepaisant faktiškai pagaminamo kiekio, jis neatitinka ES taisyklių. Kroatija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

MEMO/16/4211

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar