Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Joulukuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Bryssel 8. joulukuuta 2016

Yleiskatsaus toimintalohkoittain

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Nämä päätökset kattavat monia aloja ja EU:n toimintalohkoja, ja niiden avulla pyritään varmistamaan EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Seuraavassa esitetään tärkeimmät komission tekemät päätökset (7 virallista ilmoitusta, 77 perusteltua lausuntoa, 3 kannetta Euroopan unionin tuomioistuimessa ja 4 menettelyn lopettamista) ryhmiteltyinä toimintalohkoittain. Lisäksi komissio lopettaa 67 sellaisen tapauksen käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu ilman, että komission tarvitsee jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

1. Energia

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Puhelin: (+32-2) 295 25 89)

Perusteltu lausunto

Energian sisämarkkinat: komissio kehottaa UNKARIA noudattamaan täysimääräisesti kolmatta energiapakettia

Euroopan komissio kehotti Unkaria varmistamaan sähködirektiivin (direktiivi 2009/72/EY) ja kaasudirektiivin (direktiivi 2009/73/EY) moitteettoman täytäntöönpanon ja soveltamisen. Kyseiset direktiivit kuuluvat kolmanteen energiapakettiin, ja ne sisältävät tärkeimmät energiamarkkinoiden moitteettomaan toimintaan kuuluvat säännökset. Näitä ovat esimerkiksi säännöt, jotka koskevat siirtoverkonhaltijoiden eriyttämistä energiantoimittajista ja -tuottajista ja kansallisten sääntelyelinten riippumattomuuden ja toimivallan vahvistamista, sekä säännökset, joista on hyötyä kuluttajille. Komissio totesi, että Unkarin nykyisessä kaasualaa koskevassa lainsäädännössä sallitaan edelleen se, että Unkarin hallitus määrittää osan kansallisiin verkkoihin liittämistä ja pääsyä koskevista ehdoista, tasehallintapalvelujen tarjontaa koskevat ehdot ja rajat ylittävään infrastruktuuriin pääsyä koskevat ehdot. Kaasudirektiivin mukaan kansallisella sääntelyviranomaisella olisi oltava yksinomainen toimivalta näissä asioissa. Lisäksi kansallisessa lainsäädännössä tietyntyyppisiä kustannuksia ei oteta huomioon laskettaessa sähkön ja kaasun verkkotariffeja. Unkarille lähetettiin helmikuussa 2015 virallinen ilmoitus. Koska EU:n lainsäädäntöä ei vieläkään noudateta, komissio lähettää nyt perustellun lausunnon. Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Lisätietoja EU:n sisämarkkinalainsäädännöstä on saatavilla energian pääosaston verkkosivuilla.

 

2. Ympäristö

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin: (+32-2) 299 33 21)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Jätteet: komissio haastaa ITALIAN uudestaan tuomioistuimeen ja ehdottaa sakkoja

Euroopan komissio vie Italian uudelleen Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut täysimääräisesti vuonna 2012 annettua tuomiota. Italian viranomaisten on vielä varmistettava, että yhdyskuntajätevesi kerätään ja käsitellään asianmukaisesti 80 taajamassa eri puolilla maata (ensimmäinen tuomio koski 109:ää taajamaa), jotta estetään ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat vakavat riskit. EU:n tuomioistuin katsoi 19. heinäkuuta 2012 antamassaan tuomiossa (asia C-565/10), että Italian viranomaiset rikkoivat EU:n lainsäädäntöä (neuvoston direktiiviä 91/271/ETY), koska 109 taajaman (kaupunkeja ja muita asutusalueita) yhdyskuntajätevesiä ei kerätty ja käsitelty asianmukaisesti. Neljä vuotta myöhemmin ongelma on entisellään 80 taajaman osalta, joissa asuu yli kuusi miljoonaa ihmistä. Tällaisia taajamia on seitsemällä Italian alueella: Abruzzossa (yksi taajama), Calabriassa (13 taajamaa), Campaniassa (seitsemän taajamaa), Friuli-Venezia Giuliassa (kaksi taajamaa), Liguriassa (kolme taajamaa), Apuliassa (kolme taajamaa) ja Sisiliassa (51 taajamaa). Näiden 80 taajaman puutteelliset keräys- ja käsittelyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä riskejä ihmisten terveydelle, sisävesille ja meriympäristölle. Komissio pyytää EU:n tuomioistuinta määräämään 62 699 421,40 euron suuruisen kiinteämääräisen hyvityksen. Lisäksi komissio ehdottaa 346 922,40 euron suuruista päiväsakkoa, jos täyttä vaatimustenmukaisuutta ei saavuteta siihen mennessä, kun tuomioistuin antaa tuomionsa. Lopullisen päätöksen seuraamuksista tekee EU:n tuomioistuin. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Lintudirektiivi: Komissio haastaa RANSKAN unionin tuomioistuimeen luonnonvaraisten lintujen suojelun laiminlyönnin vuoksi

Euroopan komissio vie Ranskan Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole lopettanut luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevan EU:n lainsäädännön (direktiivi 2009/147/EY) jatkuvaa rikkomista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia lintudirektiivin säännöksiä noudatetaan, myös tahallista tappamista tai pyydystämistä koskevia säännöksiä. Lintudirektiivillä kielletään lintuja välittömästi uhkaava toiminta, kuten niiden tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, pesien tuhoaminen ja munien vieminen, ja niihin liittyvät toimet, kuten kaupankäynti elävillä tai kuolleilla linnuilla. Direktiivissä kiinnitetään erityisesti huomiota uhanalaisten ja muuttavien lintulajien elinympäristöihin. Komissio lähetti asiasta Ranskalle perustellun lausunnon kesäkuussa 2016. Peltosirkku on muuttolintulaji, jonka kanta on pienentynyt Euroopassa, ja edellä mainitut laittomat käytännöt ovat ehdottomasti kiellettyjä luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevan EU:n lainsäädännön nojalla. Ranskan viranomaisten aikaisemmista sitoumuksista huolimatta peltosirkkujen tahalliseen tappamiseen tai pyydystämiseen liittyvät laittomat käytännöt jatkuvat. Ranskassa harjoitettu toiminta vaarantaa muiden jäsenvaltioiden toteuttamat suojelutoimenpiteet. Kehottaakseen Ranskaa panemaan lintudirektiivin asianmukaisesti täytäntöön komissio vie tämän asian EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Perustellut lausunnot

Jätteet: komissio pyytää KYPROSTA toteuttamaan jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä

Komissio kehottaa Kyprosta laatimaan ja päivittämään jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja jätteiden käsittelyä koskevia suunnitelmia, jotta saavutetaan jätteitä (direktiivi 2008/98/EY) ja kiertotaloutta koskevan EU:n lainsäädännön tavoitteet. Tällaisilla suunnitelmilla ja ohjelmilla pyritään vähentämään jätteen vaikutusta ihmisten terveyteen ja ympäristöön sekä parantamaan resurssitehokkuutta kaikkialla EU:ssa. Jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen jätehuoltosuunnitelmansa vähintään kuuden vuoden välein ja tarkistettava niitä tarvittaessa. Kypros ei ole tarkistanut, laajentanut tai korvannut nykyistä kansallista jätehuoltosuunnitelmaa tulevalle kaudelle, ja se on jäljessä myös jätteiden syntymisen ehkäisemisessä. Komissio lähetti lokakuussa 2015 virallisen ilmoituksen, jossa se kehotti Kyproksen viranomaisia hyväksymään tarvittavat jätteitä koskeva asiakirjat. Vaikka Kypros on toteuttanut joitakin toimenpiteitä yhdyskuntajätteen alalla, muille jätevirroille ei ole vieläkään tarvittavia suunnitelmia. Tämän vuoksi komissio lähettää perustellun lausunnon. Jos Kypros ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Lintudirektiivi: Komissio kehottaa SUOMEA suojelemaan luonnonvaraisia lintuja Ahvenanmaan maakunnassa

Euroopan komissio kehottaa Suomea lopettamaan 1. toukokuuta ja 20. toukokuuta välisellä ajalla Ahvenanmaan maakunnassa harjoitetun uroshaahkojen laittoman kevätmetsästyksen, johon on myönnetty vuosittain lupa vuodesta 2011 lähtien. Lintudirektiivissä (direktiivi 2009/147/EY) kielletään luonnonvaraisten lintujen tappaminen. Joitakin lajeja, kuten haahkoja (Somateria mollissima), voidaan kuitenkin metsästää, kunhan metsästys ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana, tai jos edellytykset poikkeuksen myöntämiselle metsästyskiellosta täyttyvät. Uudet tieteelliset tiedot osoittavat selvästi, että tämän vesilintulajin kanta on pienenemässä nopeasti Suomessa (40 %), Itämeren alueella (50 %), Euroopassa ja maailmanlaajuisesti ja että sen suojelutilanne on kasvava huolenaihe. Näissä olosuhteissa uroshaahkojen metsästys haahkojen lisääntymisaikana Ahvenanmaalla on ankarasti kiellettyä EU:n lainsäädännön nojalla. Edellytykset poikkeuksen myöntämiseksi tästä säännöstä eivät myöskään täyty, koska lajin suojelutilanne ei ole suotuisa ja hyväksytyssä metsästyskiintiössä ei ole kyse pienistä haahkakannan määristä. Komissio lähetti Suomelle toisen virallisen huomautuksen helmikuussa 2015. Koska Suomi on jatkanut käytäntöään sallia uroshaahkojen kevätmetsästys eikä se näin ollen ole toteuttanut toimia direktiivin vaatimusten noudattamiseksi, komissio lähettää sille nyt perustellun lausunnon. Jos Suomi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

3. Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Letizia Lupini – Puhelin: (+32-2) 295 19 58)

Perustellut lausunnot

Komissio kehottaa KROATIAA muuttamaan energiayhtiön yksityistämistä koskevaa lakia

Komissio on virallisesti kehottanut Kroatiaa muuttamaan vuonna 2002 annettua lakia INA-Industrija Nafte d.d:n (INA) yksityistämisestä, koska sillä loukataan sekä pääomien vapaata liikkuvuutta että sijoittautumisvapautta. INA on Kroatian tärkein energiayhtiö, ja se on osittain Kroatian hallituksen omistuksessa. INA-laissa annetaan valtiolle erityisiä valtuuksia INAssa, mukaan lukien veto-oikeus INAn päätöksissä, jotka koskevat sellaisten osakkeiden/omaisuuserien myyntiä, joiden arvo ylittää tietyn kynnysarvon. Sen vuoksi sidosryhmät eivät voi vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin siinä suhteessa, mikä niiden omistusosuuden arvo on. Tämä voi estää mahdollisia sijoittajia tekemästä sijoituksia INAan. Komissio katsoo, että nämä erityisvaltuudet rajoittavat pääomien vapaata liikkuvuutta ja sijoittautumisvapautta. Tällaista rajoitusta ei voida perustella SEUT-sopimuksen nojalla. Vaikka energian toimitusvarmuuden takaamista koskevalla tavoitteella voitaisiin perustella rajoituksia SEUT-sopimuksessa lueteltuihin vapauksiin, INA-laissa valtiolle myönnetyt ehdottomat veto-oikeudet näyttävät ylittävän sen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kroatian viranomaiset sitoutuivat yhdenmukaistamaan INA-lain EU:n lainsäädännön kanssa ennen Kroatian liittymistä Euroopan unioniin, mutta lakia ei ole vielä muutettu. Tämänpäiväinen kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos Kroatia ei yhdenmukaista INA-lakia EU:n lainsäädännön kanssa kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa sitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Komissio kehottaa PUOLAA ottamaan täysimääräisesti käyttöön kiinnelainoja koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on kehottanut Puolaa saattamaan kiinnelainoja koskevan lainsäädäntönsä täysin EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Kiinnelainoja koskevalla direktiivillä (direktiivi 2014/17/EU) pyritään luomaan unionin laajuiset kiinnelainamarkkinat, joilla kuluttajansuoja on korkealla tasolla. Tärkeimpiin säännöksiin kuuluvat lainantarjoajia koskevat käytännesäännöt, jotka sisältävät velvollisuuden arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ja julkistaa tietoja, henkilöstön pätevyyttä ja tietämystä koskevat vaatimukset, säännökset, jotka koskevat kiinnelainoihin liittyviä tiettyjä seikkoja, kuten ennenaikaista takaisinmaksua, valuuttalainoja, kytkykauppaa, talousvalistusta, omaisuuden arviointia ja maksamattomia lainoja ja ulosmittausta, sekä EU:n passi sellaisille luotonvälittäjille, jotka täyttävät hyväksyntäkriteerit kotijäsenvaltiossaan. Jäsenvaltioille asetettu määräaika näiden säännösten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 21. maaliskuuta 2016. Koska Puola ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus toukokuussa 2016. Kesäkuussa 2016 Puola ilmoitti direktiivin osittaisesta täytäntöönpanosta. Koska osaa direktiivistä ei ole saatettu kansalliseen lainsäädäntöön, tämänpäiväinen kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa. Jos Puolan viranomaiset eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

4. Terveys ja elintarviketurvallisuus

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Aikaterini Apostola – Puhelin: (+32-2) 298 76 24)

Perustellut lausunnot

Tupakka: Komissio kehottaa ESPANJAA, KROATIAA, KYPROSTA, LUXEMBURGIA, RUOTSIA ja SLOVENIAA ilmoittamaan EU:ssa myytäviä tupakkatuotteita koskevan direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Espanjalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Ruotsille ja Slovenialle perustellut lausunnot, joissa kehotetaan niitä ilmoittamaan tupakkatuotedirektiivin (direktiivi 2014/40/EU) täysimääräisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseisen direktiivin tarkoituksena on parantaa tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa samalla kun varmistetaan EU:n kansalaisten terveyden korkeatasoinen suojelu. Direktiivissä säädetään, että sen säännökset olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20. toukokuuta 2016. Tähän mennessä Ruotsi on ilmoittanut komissiolle direktiivin osittaisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun taas Espanja, Kroatia, Kypros, Luxemburg ja Slovenia eivät ole ilmoittaneet ollenkaan direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kyseisillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä nämä asiat EU:n tuomioistuimeen.

 

5. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin: (+32-2) 295 61 82, Mirna Talko – Puhelin: (+32-2) 298 72 78)

Perustellut lausunnot

Sisämarkkinat: Komissio vaatii kuutta jäsenvaltiota saattamaan mittauslaitteita koskevat uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissio on tänään lähettänyt Irlannille, Kyprokselle, Portugalille, Suomelle, Unkarilleja Yhdistyneelle kuningaskunnalle perustellut lausunnot, joissa kehotetaan niitä saattamaan mittauslaitteista annetut neljä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään (direktiivit 2014/31/EU, 2014/32/EU ja 2011/17/EU sekä komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/13). Direktiiveissä vahvistetaan säännöt, jotka mahdollistavat mittauslaitteiden, kuten vaakojen, veden, kaasun, sähkön ja lämmön kulutusta seuraavien mittareiden ja taksamittareiden, yhdenmukaisen kalibroinnin koko EU:n alueella. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt saattaa direktiivit 2014/31/EU, 2014/32/EU ja (EU) 2015/13 kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 19. huhtikuuta 2016 ja direktiivi 2011/17/EU viimeistään 30. marraskuuta 2015. Kyseiset kuusi jäsenvaltiota eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle näiden direktiivien täysimääräisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivien saattamisesta täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen.

Sisämarkkinat: Komissio kehottaa LATVIAA ja ROMANIAA saattamaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevat EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on lähettänyt Latvialle ja Romanialle perustellut lausunnot, jotka koskevat ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2013/55/EU saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä säädetään ammattipätevyyden tunnustamista koskevasta nykyaikaisesta EU:n järjestelmästä, joka helpottaa ja nopeuttaa toisessa maassa hankitun ammattipätevyyden tunnustamista ja varmistaa vastaanottavan maan vaatimusten täyttämisen. Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 18. tammikuuta 2016. Latvia ja Romania eivät kuitenkaan ole vielä ilmoittaneet komissiolle sen täysimääräisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivin saattamisesta täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen.

Julkiset hankinnat: Komissio vaatii 15:tä jäsenvaltiota saattamaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat uudet EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on tänään lähettänyt 15 jäsenvaltiolle perustellut lausunnot, joissa se kehottaa niitä saattamaan yhden tai useamman julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevista uusista direktiiveistä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä (direktiivit 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU). Asianomaiset maat ovat seuraavat: Belgia (3 direktiiviä), Bulgaria (1), Espanja (3), Irlanti (1), Itävalta (3), Kroatia (3), Kypros (2), Latvia (3), Liettua (3), Luxemburg (3), Portugali (3), Ruotsi (3), Slovenia (1), Suomi (3) ja Viro (3). Uudet säännöt ovat järkevämpiä ja sisältävät enemmän sähköisiä menettelyjä. Sen vuoksi ne parantavat julkisten hankintojen tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä Euroopassa. Ne myös tekevät pk-yrityksille helpommaksi ja halvemmaksi osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin, lisäävät avoimuutta ja kilpailua ja auttavat saavuttamaan laajempia polittiikkatavoitteita, kuten ympäristö- ja sosiaalisia tavoitteita ja innovointitavoitteita. Kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuutena oli ilmoittaa uusien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 18. huhtikuuta 2016. Asianomaisilla 15 jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla niiden kansalliset lainsäädännöt saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi.

Yksinkertaiset paineastiat: komissio kehottaa UNKARIA saattamaan uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissio on tänään lähettänyt Unkarille perustellun lausunnon, jossa se kehottaa Unkaria saattamaan yksinkertaisia paineastioita koskevan direktiivin (direktiivi 2014/29/EU) osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi koskee paineilma- ja energiasäiliöitä, joita käytetään esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja junien jarrulaitteissa. Uudella direktiivillä korvataan direktiivi 2009/105/EY ja parannetaan yksinkertaisten paineastioiden laatua ja turvallisuutta, erityisesti tekemällä mahdolliseksi virheellisten tuotteiden jäljittäminen. Siinä selvennetään myös valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden vastuita ja parannetaan arviointilaitosten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia ennen tuotteiden tuomista EU:n markkinoille. Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19. huhtikuuta 2016. Unkari ei ole vielä ilmoittanut komissiolle direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Unkarilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivin saattamisesta täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa sen EU:n tuomioistuimeen.

 

Viralliset ilmoitukset

Autojen päästöt: Komissio käynnistää rikkomusmenettelyt seitsemää jäsenvaltiota vastaan EU:n sääntöjen rikkomisen vuoksi

Komissio ryhtyy toimenpiteisiin seitsemää jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät ole ottaneet käyttöön seuraamusjärjestelmää, jolla estettäisiin autonvalmistajia rikkomasta autojen päästöjä koskevaa lainsäädäntöä, tai ne eivät määrää seuraamuksia, kun kyseistä lainsäädäntöä on rikottu. Euroopan komissio on tänään päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin Espanjaa, Kreikkaa, Liettuaa, Luxemburgia, Saksaa, Tšekkiä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska ne ovat jättäneet huomioimatta ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat EU:n säännöt. Direktiivin 2007/46/EY 46 artiklan ja erityisesti suoraan sovellettavan asetuksen (EY) N:o 715/2007 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioilla on oltava tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamusjärjestelmät estääkseen autonvalmistajia rikkomasta lainsäädäntöä. Seuraamuksia on sovellettava, kun lainsäädäntöä rikotaan esimerkiksi käyttämällä estolaitteita, jotka pienentävät päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta. Komissio on tänään lähettänyt viralliset ilmoitukset Liettualle, Kreikalle ja Tšekille, koska ne eivät ole sisällyttäneet tällaista seuraamusjärjestelmää kansalliseen lainsäädäntöönsä. Komissio käynnistää rikkomusmenettelyt myös Volkswagen Group AG:lle tyyppihyväksyntiä EU:ssa myöntäneitä jäsenvaltioita eli Espanjaa, Luxemburgia, Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska ne eivät ole soveltaneet seuraamuksia koskevia kansallisia säännöksiään, vaikka Volkswagen on käyttänyt laitonta estolaiteohjelmistoa. Lisäksi komissio katsoo, että Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta rikkoivat lainsäädäntöä kieltäytymällä toimittamasta komission pyynnöstä kaikkia teknisiä tietoja, jotka on kerätty niiden kansallisissa tutkimuksissa Volkswagen Group AG:n ja muiden autonvalmistajien valmistamien autojen mahdollisista sääntöjenvastaisista typpioksidipäästöistä alueillaan. Jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

6. Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

(Lisätietoja: Tove Ernst – Puhelin: (+32-2) 298 67 64, Markus Lammert – Puhelin: (+32-2) 298 04 23)

Perustellut lausunnot ja menettelyn lopettaminen

Turvallisuusunioni – EU:n kyberrikollisuusdirektiivi: komissio kehottaa kolmea jäsenvaltiota varmistamaan täysimääräisen täytäntöönpanon ja lopettaa kaksi menettelyä

Euroopan komissio on lähettänyt Belgialle, Bulgarialle ja Irlannille perustellut lausunnot, jotka koskevat niiden kansallisten toimenpiteiden ilmoittamatta jättämistä, joilla direktiivi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä (EU:n kyberrikollisuusdirektiivi, direktiivi 2013/40/EU) on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi, joka annettiin 12. elokuuta 2013, oli määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 4. syyskuuta 2015. Tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevassa direktiivissä kriminalisoidaan tietoverkkohyökkäyksissä käytettyjen välineiden, kuten haittaohjelmien, käyttö, lujitetaan hyökkäyksiä koskevaan tietojenvaihtoon liittyvää kehystä ja luodaan alalle yhteinen eurooppalainen rikosoikeudellinen kehys. Komissio katsoo, että Belgian, Bulgarian ja Irlannin ilmoittamilla toimenpiteillä ei ole vielä saatettu kaikkia direktiivin säännöksiä täysimääräisesti osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Belgialla, Bulgarialla ja Irlannilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano. Muussa tapauksessa komissio voi viedä nämä asiat Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tarkasteltuaan Kreikan ja Slovenian viranomaisten ilmoittamia toimenpiteitä komissio on lisäksi päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt Kreikkaa ja Sloveniaa vastaan.

 

Menettelyn lopettaminen

Muuttoliike: Uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen täytäntöönpanoa ITALIASSA ja KREIKASSA koskevien rikkomusmenettelyjen lopettaminen

Komissio on päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt Italiaa ja Kreikkaa vastaan, koska ne ovat panneet asianmukaisesti täytäntöön Eurodac-asetuksen (asetus (EU) N:o 603/2013). Eurodac on EU:n sormenjälkitietokanta, joka perustettiin vuonna 2003. Se toimittaa sormenjälkitodisteita Dublin-asetuksen soveltamisen helpottamiseksi. Dublin-asetuksessa määritellään, mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen tutkinnasta Euroopan unionissa. Joulukuussa 2015 komissio lähetti Italialle ja Kreikalle viralliset ilmoitukset, joissa esitettiin huolenaiheita siitä, että nämä jäsenvaltiot eivät täytä Eurodac-asetuksen mukaisia velvoitteitaan, koska ne eivät ota sormenjälkiä kaikilta kolmansien maiden kansalaisilta, jotka ovat tulleet laittomasti EU:n alueelle niiden ulkorajoilla, ja toimita niitä Eurodac-tietokantaan. Komissio lähetti molemmille maille hallinnolliset kirjeet lokakuussa 2015 ja on sen jälkeen auttanut Italian ja Kreikan viranomaisia parantamaan rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa ja lisäämään sormenjälkien ottamista ulkorajoilla, erityisesti hotspot-lähestymistavan avulla. Se on myös raportoinut säännöllisesti molempien maiden tekemistä parannuksista säännöllisissä sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista koskevissa kertomuksissaan. Koska sormenjälkien ottamisessa on tapahtunut merkittäviä parannuksia vuoden 2016 alusta, komissio katsoo, että Italia ja Kreikka ottavat nyt kolmansien maiden kansalaisilta sormenjäljet Eurodac-asetuksen mukaisesti, ja se on päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyt.

 

7. Liikenne ja liikkuminen

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Alexis Perier – Puhelin: (+32-2) 296 91 43)

Perustellut lausunnot

Meriturvallisuus: Komissio kehottaa SUOMEA saattamaan alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevaan EU:n lainsäädäntöön tehdyt muutokset osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissio on kehottanut Suomea saattamaan komission täytäntöönpanodirektiivin 2014/111/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseisellä direktiivillä muutetaan alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevia yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä ja standardeja (direktiivi 2009/15/EY). Komission ja Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) tavoitteena on jatkaa EU:n lipun alla purjehtivien alusten lakisääteisiä tarkastuksia ja katsastuksia varten EU:n tasolla hyväksyttyjä luokituslaitoksia koskevaa kattavaa valvontaohjelmaa. Jäsenvaltioille annettiin 31. joulukuuta 2015 asti aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tähän mennessä Suomi ei kuitenkaan ole tehnyt niin. Suomen viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Tieliikenne: Komissio kehottaa SAKSAA ja TANSKAA panemaan ajokortteja koskevat EU:n yhteiset säännöt täytäntöön

Komissio on kehottanut Saksaa ja Tanskaa panemaan täytäntöön kuljettajien lääketieteellistä kelpoisuutta ja ajokokeita koskevan komission direktiivin 2014/85/EU. Tällä direktiivillä saatetaan ajan tasalle ajokortteja koskevat EU:n yhteiset säännöt (direktiivi 2006/126/EY) ”obstruktiivista uniapneaa” koskevan lääketieteen kehityksen huomioon ottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset kuljettajat koulutetaan ajamaan turvallisesti tunneleissa. Ajokortteja koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen on välttämätöntä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi Euroopassa. Saksa ja Tanska eivät ole tähän mennessä saattaneet direktiiviä 2014/85/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle täytäntöönpanotoimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen.

 

8. Verotus ja tulliliitto

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Puhelin: (+32-2) 298 71 83)

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettu kanne

Verotus: Komissio haastaa RANSKAN unionin tuomioistuimeen osinkojen verotuksessa harjoitetun syrjinnän vuoksi

Komissio on päättänyt haastaa Ranskan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut tuomioistuimen 15. syyskuuta 2011 antamaa tuomiota. Kyseinen asia koskee sellaisten yritysten Ranskassa maksaman veron palauttamista, joilla on tytäryhtiöitä muissa EU-maissa. Korkein hallinto-oikeus (Conseil d'État) tulkitsi suppeasti unionin tuomioistuimen tuomiota soveltamalla sitä kahteen yksittäistapaukseen joulukuussa 2012. Komissio katsoo, että kyseiset tuomiot ovat ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Perusteltu lausunto

Verotus: Komissio kehottaa KROATIAA muuttamaan etyylialkoholin pienten tuottajien alennettua valmisteveroa

Komissio on kehottanut Kroatiaa muuttamaan sääntöjään, jotka koskevat pienten tuottajien omaan kulutukseensa tuottaman raa'an alkoholin valmisteveroa. Alkoholin valmisteveroa koskevat säännöt on yhdenmukaistettu EU:n tasolla (neuvoston direktiivi 92/83/ETY). Kyseisten sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää enintään 50 prosentin alennuksen normaalista valmisteverokannasta pienten tuottajien vuodessa valmistamille tisleille, jos ne tuottavat enintään 10 hehtolitraa puhdasta alkoholia. Kroatian viranomaiset sallivat tällä hetkellä alennetun valmisteverokannan soveltamisen pieniin tuottajiin, jotka tuottavat enintään 20 litraa puhdasta alkoholia kotitaloutta kohden omaan kulutukseensa. Niihin sovelletaan kiinteämääräistä valmisteveroa, joka riippuu tuotannossa käytettävän kattilan kapasiteetista (100 Kroatian kunaa, jos kattilan kapasiteetti on enintään 100 litraa, ja 200 Kroatian kunaa, jos kapasiteetti on sitä suurempi). Koska Kroatia soveltaa alennettua verokantaa, joka on sidoksissa kattilan kapasiteettiin ja joka maksetaan kiinteämääräisenä tuotetusta määrästä riippumatta, se ei ole EU:n sääntöjen mukainen. Kroatialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

MEMO/16/4211

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar