Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή (εκ των οποίων 7 προειδοποιητικές επιστολές, 77 αιτιολογημένες γνώμες, 3 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 περατώσεις υπόθεσης) παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 67 υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο υποθέσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen – Τηλ.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – Τηλ.: +32 229 52589)

Αιτιολογημένη γνώμη

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή ζητά από την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ουγγαρία να εξασφαλίσει τη σωστή υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (οδηγία 2009/72/ΕΚ) και της οδηγίας για το φυσικό αέριο (οδηγία 2009/73/ΕΚ). Οι οδηγίες εντάσσονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και περιλαμβάνουν βασικές νομικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας, όπως κανόνες για τον διαχωρισμό των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς από τους ενεργειακούς προμηθευτές και παραγωγούς, για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και για διατάξεις προς όφελος των καταναλωτών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Ουγγαρίας για το φυσικό αέριο εξακολουθεί να επιτρέπει στην ουγγρική κυβέρνηση να καθορίζει ορισμένους όρους και συνθήκες για τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε διασυνοριακές υποδομές. Σύμφωνα με την οδηγία για το φυσικό αέριο, η αποκλειστική αρμοδιότητα στα θέματα αυτά θα πρέπει να εναπόκειται στην εθνική ρυθμιστική αρχή. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες δαπανών από τον υπολογισμό των τιμολογίων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Τον Φεβρουάριο του 2015 απεστάλη στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή. Επειδή δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Το εν λόγω κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΔ Ενέργειας.

 

2. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα – Τηλ.: +32 229 93321)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόβλητα: Η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο και προτείνει πρόστιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου του 2012. Οι ιταλικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε 80 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 109 περιοχές που καλύπτονταν από την πρώτη απόφαση, ώστε να αποτρέπονται σοβαροί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 (υπόθεση C-565/10) ότι οι ιταλικές αρχές παραβίαζαν το δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου) επειδή δεν συνέλεγαν και δεν επεξεργάζονταν επαρκώς τα αστικά λύματα που απορρίπτονταν από 109 περιοχές (κωμοπόλεις, πόλεις, οικισμούς). Τέσσερα χρόνια αργότερα, το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται για 80 περιοχές, όπου κατοικούν πάνω από έξι εκατομμύρια άτομα. Σε αυτές συγκαταλέγονται περιοχές σε επτά περιφέρειες της Ιταλίας: Abruzzo (μία περιοχή), Καλαβρία (13 περιοχές), Καμπανία (επτά περιοχές), Friuli-Venezia Giulia (δύο περιοχές), Λιγυρία (τρεις περιοχές), Απουλία (τρεις περιοχές) και Σικελία (51 περιοχές). Η έλλειψη κατάλληλων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας για τις 80 αυτές περιοχές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, τα εσωτερικά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει την καταβολή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 62 699 421 EUR. Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 346 922,40 EUR, αν δεν επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του. Η τελική απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις εναπόκειται στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Οδηγία για τα πτηνά: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΑΛΛΙΑ στο Δικαστήριο για την παράλειψή της να προστατεύσει τα άγρια πτηνά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη αποκατάστασης των συνεχιζόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την εκ προθέσεως θανάτωση ή σύλληψη πτηνών. Η οδηγία για τα πτηνά απαγορεύει τις δραστηριότητες που αποτελούν άμεση απειλή για τα πτηνά, όπως την εκ προθέσεως θανάτωση ή τη σύλληψη πτηνών, την καταστροφή των φωλιών και την αφαίρεση των αυγών, και τις συναφείς δραστηριότητες (π.χ. το εμπόριο ζώντων ή νεκρών πτηνών), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των οικοτόπων των απειλούμενων με εξαφάνιση και των αποδημητικών ειδών. Τα μέτρα της Επιτροπής ακολουθούν την αιτιολογημένη γνώμη που εστάλη στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2016. Η σιταρίθρα είναι είδος αποδημητικού πτηνού με πληθυσμό που βρίσκεται σε μείωση στην Ευρώπη, και οι προαναφερόμενες παράνομες πρακτικές απαγορεύονται αυστηρά από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Παρά τις προγενέστερες δεσμεύσεις των γαλλικών αρχών, οι παράνομες πρακτικές που αφορούν την εκ προθέσεως θανάτωση ή σύλληψη της σιταρίθρας συνεχίζονται. Οι εν λόγω δραστηριότητες στη Γαλλία υπονομεύουν τις προσπάθειες άλλων κρατών μελών για τη διατήρηση αυτού του είδους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, για να ζητήσει από τη Γαλλία να εφαρμόσει ορθά επί τόπου την οδηγία για τα πτηνά, παραπέμπει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων

Η Επιτροπή ζητά από την Κύπρο να θεσπίσει και να επικαιροποιεί σχέδια για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, σε συμφωνία με τους στόχους της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την κυκλική οικονομία. Σκοπός των σχεδίων και των προγραμμάτων αυτών είναι να μειωθούν οι επιπτώσεις των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να επαναξιολογούν τα σχέδιά τους για τη διαχείριση αποβλήτων τουλάχιστον ανά εξαετία και να τα αναθεωρούν, κατά περίπτωση. Η Κύπρος παρέλειψε να αναθεωρήσει, να επεκτείνει ή να αντικαταστήσει την υπάρχουσα διαχείριση αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για την προσεχή περίοδο, ενώ επίσης υστερεί όσον αφορά την πρόληψη των αποβλήτων. Τον Οκτώβριο του 2015 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή καλώντας τις κυπριακές αρχές να εγκρίνουν τα αναγκαία έγγραφα για τα απόβλητα. Μολονότι η Κύπρος έχει λάβει ορισμένα μέτρα στον τομέα των αστικών απορριμμάτων, εξακολουθούν να μην υπάρχουν τα αναγκαία σχέδια για άλλες κατηγορίες αποβλήτων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Οδηγία για τα πτηνά: Η Επιτροπή ζητεί από τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να προστατεύσει τα άγρια πτηνά στην επαρχίαÅland

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να σταματήσει την πρακτική της παράνομης εαρινής θήρας της αρσενικής πουπουλόπαπιας στην επαρχία Åland της Φινλανδίας, που εγκρίνεται κάθε χρόνο από το 2011, από την 1η έως τις 20 Μαΐου. Βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), η θανάτωση άγριων πτηνών απαγορεύεται, αλλά ορισμένα είδη, όπως οι πουπουλόπαπιες (Somateria mollissima), είναι δυνατόν να θηρεύονται, αρκεί αυτό να μη συμβαίνει στη διάρκεια της εποχής αναπαραγωγής ή εαρινής μετανάστευσης, ή εφόσον πληρούνται οι όροι για εξαίρεση από την απαγόρευση θήρευσης. Πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία κατέδειξαν σαφώς ότι ο πληθυσμός του εν λόγω υδρόβιου είδους αντιμετωπίζει ταχεία μείωση στη Φινλανδία (40 %), στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (50 %) καθώς και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, και ότι η κατάσταση διατήρησής του προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η θήρα της αρσενικής πουπουλόπαπιας κατά την περίοδο αναπαραγωγής της πουπουλόπαπιας στο Åland απαγορεύεται αυστηρά βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι όροι για εξαίρεση από τον κανόνα αυτό επίσης δεν πληρούνται, λόγω της δυσμενούς κατάστασης διατήρησης και του γεγονότος ότι η επιτρεπόμενη ποσόστωση θήρευσης δεν αντιπροσωπεύει μικρούς αριθμούς πληθυσμού του είδους. Η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2015. Δεδομένου ότι η Φινλανδία συνέχισε την πρακτική της που επιτρέπει την εαρινή θήρα της αρσενικής πουπουλόπαπιας και, ως εκ τούτου, παρέλειψε να λάβει μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Φινλανδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – Τηλ.: +32 229 56194, Letizia Lupini - Τηλ.: +32 229 51958)

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή ζητεί από την ΚΡΟΑΤΙΑ να τροποποιήσει τον νόμο σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας παραγωγής ενέργειας

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Κροατία να τροποποιήσει τον νόμο του 2002 για την ιδιωτικοποίηση της INA-Industrija Nafte d.d. (νόμος INA) με το αιτιολογικό ότι παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης. Η INA-Industrija Nafte d.d. είναι η κύρια κροατική εταιρεία ενέργειας και τελεί εν μέρει υπό την κυριότητα της κυβέρνησης της Κροατίας. Ο νόμος INA παρέχει στο κράτος ειδικές εξουσίες στο πλαίσιο αυτής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για άσκηση βέτο κατά των αποφάσεων της ΙΝΑ όσον αφορά την πώληση μετοχών/περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία υπερβαίνει ορισμένα κατώτατα όρια. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επηρεάσουν τις σημαντικές αποφάσεις της εταιρείας κατ' αναλογία προς την αξία των μετοχών τους, γεγονός που ενδέχεται να αποθαρρύνει δυνητικούς επενδυτές από την πραγματοποίηση επενδύσεων στην εταιρεία INA. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι ειδικές εξουσίες συνιστούν περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και στην ελευθερία εγκατάστασης που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει της ΣΛΕΕ. Μολονότι ο στόχος της προστασίας της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού θα μπορούσε να δικαιολογήσει περιορισμούς των ελευθεριών που αναφέρονται στη ΣΛΕΕ, τα άνευ όρων δικαιώματα άσκησης βέτο που αναγνωρίζονται στο κράτος από τον νόμο INA φαίνεται να υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο και ανάλογο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι κροατικές αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να ευθυγραμμίσουν τον νόμο INA με το δίκαιο της ΕΕ πριν από την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ, αλλά η τροποποίηση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Το σημερινό αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Κροατία δεν ευθυγραμμίσει τον νόμο ΙΝΑ με την ενωσιακή νομοθεσία εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή ζητά από την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ενυπόθηκη πίστη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Πολωνία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της σχετικά με την ενυπόθηκη πίστη προς τη νομοθεσία της ΕΕ. Η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη (οδηγία 2014/17/ΕΕ) αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς ενυπόθηκης πίστης με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οι βασικότερες διατάξεις προβλέπουν κανόνες δεοντολογίας για παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους περιλαμβάνονται η υποχρέωση να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών και να κοινοποιούν τις πληροφορίες που διαθέτουν, απαιτήσεις επάρκειας και γνώσεων για το προσωπικό, διατάξεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της ενυπόθηκης πίστης, όπως η πρόωρη εξόφληση, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, οι πρακτικές δέσμευσης, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η αποτίμηση ακίνητης περιουσίας και οι καθυστερούμενες οφειλές και κατασχέσεις, καθώς και ένα διαβατήριο της ΕΕ για τους μεσίτες πιστώσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν θέσει σε ισχύ τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016. Επειδή η Πολωνία αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2016. Τον Ιούνιο του 2016 η Πολωνία κοινοποίησε τη μερική εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι το κυριότερο μέρος της οδηγίας δεν έχει τεθεί σε ισχύ, το σημερινό αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν οι πολωνικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

4. Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – Τηλ.: +32 229 56172, Aικατερίνη Αποστολά - Τηλ.: +32 229 87624)

Αιτιολογημένες γνώμες

Καπνός: Η Επιτροπή ζητά από την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού που πωλούνται στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία, στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στη Σλοβενία, στην Ισπανία και στη Σουηδία, προκειμένου να κοινοποιήσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού (οδηγία 2014/40/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τον καπνό και τα συναφή προϊόντα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Η οδηγία προβλέπει ότι οι διατάξεις της θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 20 Μαΐου 2016. Μέχρι σήμερα, η Σουηδία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη μερική μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, ενώ δεν υπήρξε καμία κοινοποίηση μεταφοράς από την Κροατία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία ή την Ισπανία. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν με σκοπό να διορθώσουν αυτή την κατάσταση· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

5. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet – Τηλ.: +32 229 56182, Mirna Talko — Τηλ.: +32 229 87278)

Αιτιολογημένες γνώμες

Εσωτερική Αγορά: Η Επιτροπή ζητά από 6 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνες σχετικά με τα όργανα μέτρησης

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο, στη Φινλανδία, στην Ουγγαρία, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις οποίες ζητά από αυτές τις χώρες να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τέσσερις οδηγίες σχετικά με τα όργανα μέτρησης (τις οδηγίες 2014/31/EΕ, 2014/32/EΕ,2011/17/EΕ και την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής (EΕ) 2015/13/EΕ). Οι οδηγίες καθορίζουν τους κανόνες που επιτρέπουν να βαθμονομούνται με ενιαίο τρόπο σε όλη την ΕΕ τα όργανα μέτρησης — από ζυγαριές ή μετρητές κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμότητας έως ταξίμετρα. Και οι τέσσερις οδηγίες θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 19 Απριλίου 2016 για τις οδηγίες 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ και 2015/13/ΕΕ· και έως τις 30 Νοεμβρίου 2015 για την οδηγία 2011/17/ΕΕ. Τα έξι οικεία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά των οδηγιών· διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εσωτερική Αγορά: η Επιτροπή ζητά από τη ΛΕΤΟΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες στη Λετονία και στη Ρουμανία προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2013/55/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία προβλέπει ένα σύγχρονο ενωσιακό σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, το οποίο καθιστά απλούστερη και ταχύτερη την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλη χώρα και να διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων της χώρας υποδοχής. Η οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η Λετονία και η Ρουμανία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας· διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή ζητά από 15 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες σε 15 κράτη μέλη, ζητώντας τους να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο μία ή περισσότερες από τις τρεις νέες οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (οδηγίες 2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ). Οι οικείες χώρες είναι οι εξής: Aυστρία (3 οδηγίες), Bέλγιο (3), Bουλγαρία (1), Κροατία (3), Κύπρος (2), Eσθονία (3), Φινλανδία (3), Iρλανδία (1), Λετονία (3), Λιθουανία (3), Λουξεμβούργο (3), Πορτογαλία (3), Σλοβενία (1), Ισπανία (3) και Σουηδία (3). Οι νέοι κανόνες καθιστούν τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη πιο αποδοτικές και διαφανείς, με εξυπνότερους κανόνες και περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Καθιστούν επίσης ευκολότερη και φθηνότερη τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις, βελτιώνουν τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό και βοηθούν στην επίτευξη ευρύτερων πολιτικών στόχων, όπως περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων και της καινοτομίας. Όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνταν να κοινοποιήσουν τη μεταφορά των νέων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις έως τις 18 Απριλίου 2016. Τα 15 οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για την ευθυγράμμιση της εθνικής τους νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Απλές συσκευές πίεσης: η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρει τους νέους κανόνες

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, καλώντας τη χώρα να μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία για τα απλά δοχεία πίεσης (οδηγία 2014/29/ΕΕ), η οποία αφορά μονάδες πεπιεσμένου αέρα ή μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στο σύστημα πέδησης μηχανοκίνητων οχημάτων και αμαξοστοιχιών. Η νέα οδηγία, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 2009/105/ΕΚ, βελτιώνει την ποιότητα και την ασφάλεια των απλών δοχείων πίεσης, ιδίως επιτρέποντας να εντοπίζονται τα ελαττωματικά προϊόντα. Επίσης, αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων και βελτιώνει την εποπτεία των εν λόγω προϊόντων από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Η οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 19 Απριλίου 2016. Η Ουγγαρία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Ουγγαρία έχει πλέον στη διάθεσή της δύο μήνες για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη μεταφορά της οδηγίας· διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Εκπομπές αυτοκινήτων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 7 κρατών μελών για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά 7 κρατών μελών επειδή δεν δημιούργησαν συστήματα κυρώσεων ώστε οι κατασκευαστές αυτοκινήτων να αποτρέπονται από την παραβίαση της νομοθεσίας για τις εκπομπές των αυτοκινήτων, ή επειδή δεν εφαρμόζουν τέτοιες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να λάβει μέτρα κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή δεν έλαβαν υπόψη τους κανόνες της ΕΕ για την έγκριση τύπου οχημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 2007/46 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, που έχει άμεση εφαρμογή, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά συστήματα κυρώσεων ώστε οι κατασκευαστές αυτοκινήτων να αποτρέπονται από την παραβίαση της νομοθεσίας. Όταν συντρέχει τέτοια παραβίαση του νόμου, για παράδειγμα με τη χρήση συστημάτων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών, οι κυρώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται. Η Επιτροπή απευθύνει σήμερα προειδοποιητικές επιστολές στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Λιθουανία και στην Ελλάδα επειδή δεν έχουν εισαγάγει τέτοια συστήματα κυρώσεων στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή κινεί επίσης διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου –των κρατών μελών που έχουν εκδώσει εγκρίσεις τύπου για τον όμιλο Volkswagen AG στην ΕΕ–, επειδή δεν εφαρμόζουν τις εθνικές τους διατάξεις όσον αφορά τις κυρώσεις, παρότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε απαγορευμένο λογισμικό συστημάτων αναστολής. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίασαν τον νόμο επειδή αρνήθηκαν να κοινοποιήσουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το σύνολο των τεχνικών πληροφοριών που συνέλεξαν κατά τις εθνικές τους έρευνες σχετικά με παρατυπίες όσον αφορά τις πιθανές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) από αυτοκίνητα του ομίλου Volkswagen AG και άλλων κατασκευαστών αυτοκινήτων στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

6. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst – Τηλ.: +32 229 86764, Markus Lammert - Τηλ.: +32 229 80423)

Αιτιολογημένες γνώμες και περατώσεις

Ένωση ασφάλειας - οδηγία της ΕΕ για το ηλεκτρονικό έγκλημα: Η Επιτροπή ζητά από 3 κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή και περατώνει 2 υποθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία και στην Ιρλανδία σχετικά με τη μη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών (οδηγία της ΕΕ για το ηλεκτρονικό έγκλημα, οδηγία 2013/40/ΕΕ). Η οδηγία, η οποία εκδόθηκε στις 12 Αυγούστου 2013, θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί από τα κράτη μέλη έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015. Η οδηγία για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών ποινικοποιεί τη χρήση εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, όπως είναι το κακόβουλο λογισμικό, ενισχύει το πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών όταν συμβαίνουν επιθέσεις και παρέχει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποινικού δικαίου στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία και την Ιρλανδία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως όλες τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των οικείων χωρών. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία και η Ιρλανδία έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιπλέον, αφού εξέτασε τα μέτρα που κοινοποίησαν οι ελληνικές και σλοβενικές αρχές, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και της Σλοβενίας.

 

Περατώσεις

Μετανάστευση: Περάτωση της διαδικασίας επί παραβάσει σχετικά με την εφαρμογή στην ΕΛΛΑΔΑ και στην ΙΤΑΛΙΑ του αναδιατυπωμένου κανονισμού Eurodac

Η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και της Ιταλίας, επειδή έχουν εφαρμόσει σωστά τον κανονισμό Eurodac [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013]. Η βάση δεδομένων Eurodac, που ιδρύθηκε το 2003, είναι μια βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων της ΕΕ για το άσυλο που παρέχει δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία επικουρούν στην εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος καθορίζει το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στην ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή απέστειλε επίσημες προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα και στην Ιταλία εκφράζοντας την ανησυχία ότι τα εν λόγω κράτη μέλη δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό Eurodac λόγω μη λήψης στα εξωτερικά τους σύνορα και μη διαβίβασης στη βάση δεδομένων Eurodac των δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που είχαν εισέλθει παράτυπα στην ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε διοικητικές επιστολές σε αμφότερες τις χώρες τον Οκτώβριο του 2015 και έκτοτε συνέχισε να βοηθά τις ελληνικές και τις ιταλικές αρχές να βελτιώσουν τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης και να αυξήσουν τα ποσοστά λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων στα εξωτερικά σύνορα, ιδίως μέσω της προσέγγισης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, ενώ στις τακτικές της εκθέσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση αναφέρεται τακτικά στις βελτιώσεις που πραγματοποίησαν οι δύο χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές βελτιώσεις στις δραστηριότητες λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων από την αρχή του 2016, η Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία λαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα των υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό Eurodac και αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen – Τηλ.: +32 229 56186, Alexis Perier — Τηλ.: +32 229 69143)

Αιτιολογημένες γνώμες

Θαλάσσια ασφάλεια: η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία της ΕΕ για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Η Επιτροπή κάλεσε τη Φινλανδία να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής οδηγίας 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής, η οποία τροποποιεί τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (οδηγία 2009/15/ΕΚ). Στόχος της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) είναι να συνεχιστεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εποπτείας των νηογνωμόνων που αναγνωρίζονται σε ενωσιακό επίπεδο για τους νόμιμους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις των πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ. Τα κράτη μέλη όφειλαν να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Φινλανδία δεν το έχει πράξει. Τώρα, οι φινλανδικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή ζητά από τη ΔΑΝΙΑ και τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εφαρμόσουν τους κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις άδειες οδήγησης

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Δανία και τη Γερμανία να εφαρμόσουν την οδηγία 2014/85/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της υγείας των οδηγών και τις εξετάσεις οδήγησης. Με την εν λόγω οδηγία επικαιροποιούνται οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες για τις άδειες οδήγησης (οδηγία 2006/126/ΕΚ) προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιατρική πρόοδος σχετικά με το σύνδρομο «αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου» και να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί είναι εκπαιδευμένοι για την ασφαλή οδήγηση στις σήραγγες. Η ενιαία εφαρμογή των κανόνων για τις άδειες οδήγησης είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Η Δανία και η Γερμανία δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία 2014/85/ΕΕ μέχρι σήμερα. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα εφαρμογής· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

8. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – Τηλ.: +32 229 87183)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΑΛΛΙΑ στο Δικαστήριο λόγω διακρίσεων στη φορολόγηση των μερισμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2011. Το επίμαχο ζήτημα αφορά την επιστροφή του φόρου που καταβάλλεται στη Γαλλία από εταιρείες που έχουν θυγατρικές σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας υιοθέτησε συσταλτική ερμηνεία της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ κατά την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης σε δύο μεμονωμένες υποθέσεις τον Δεκέμβριο του 2012. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να τροποποιήσει τον μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους μικρούς παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης

Η Επιτροπή ζήτησε από την Κροατία να αλλάξει τους κανόνες της σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα προϊόντα απόσταξης αλκοόλης που παράγονται από μικρούς παραγωγούς για ιδία κατανάλωση. Οι κανόνες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοόλ έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ (οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Οι κανόνες αυτοί ορίζουν ότι τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές όχι μικρότερους από το 50 % του κανονικού συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αποστάγματα που παράγονται από μικρούς παραγωγούς, αν η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10 εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης τον χρόνο. Επί του παρόντος οι κροατικές αρχές επιτρέπουν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους μικρούς παραγωγούς που παράγουν μέχρι 20 λίτρα καθαρής αλκοόλης ανά νοικοκυριό για ιδία κατανάλωση. Εφαρμόζεται κατ' αποκοπή συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τη χωρητικότητα του λέβητα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή (δηλαδή 100 HRK για λέβητα χωρητικότητας έως 100 λίτρων και 200 HRK για κάθε λέβητα μεγαλύτερης χωρητικότητας). Επειδή ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται από την Κροατία συνδέεται με τη χωρητικότητα του λέβητα και καταβάλλεται κατ' αποκοπή, ανεξαρτήτως των πραγματικά παραγόμενων ποσοτήτων, δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες της ΕΕ. Η Κροατία έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

MEMO/16/4211

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar