Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Prosincové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

Brusel 8. prosince 2016

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Rozhodnutí se týkají různých odvětví a politik EU a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí (včetně 7 výzev, 77 odůvodněných stanovisek, 3 předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie a 4 uzavřených případů) jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 67 případů, kde záležitosti s dotčenými členskými státy byly vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o protiprávním jednání najdete zde.

1. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229 52589)

Odůvodněné stanovisko

Vnitřní trh s energií: Komise vyzývá MAĎARSKO, aby zajistilo plný soulad s energetickým balíčkem

Evropská komise oficiálně vyzvala Maďarsko, aby zajistilo správné provedení a uplatnění směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES) a směrnice o plynu (směrnice 2009/73/ES). Tyto směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují právní ustanovení, jež jsou klíčová pro správné fungování energetických trhů. Jde například o oddělení provozovatelů přenosových soustav od dodavatelů a výrobců energie, posílení nezávislosti a pravomocí národních regulačních orgánů a o ustanovení ve prospěch spotřebitelů. Komise dospěla k závěru, že stávající maďarské právní předpisy týkající se plynu stále maďarské vládě umožňují určovat některé pojmy a podmínky pro připojení a přístup k vnitrostátním sítím, podmínky pro poskytování vyrovnávacích služeb a podmínky pro přístup k přeshraničním infrastrukturám. Podle směrnice o plynu by měla výlučná pravomoc v těchto otázkách náležet vnitrostátnímu regulačnímu orgánu. Vnitrostátní právní úprava kromě toho vylučuje některé druhy nákladů z výpočtu sazeb síťové elektřiny a plynu. V únoru 2015 byla Maďarsku zaslána výzva. Dodržování práva EU však stále nebylo zajištěno, a proto Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Dotčený členský stát má dva měsíce na to, aby informoval Komisi o opatřeních, jež přijal za účelem zjednání nápravy, jinak se Evropská komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU. Více informací o právních předpisech EU v oblasti vnitřního trhu je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro energetiku.

 

2. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Postoupení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Odpady: Komise žaluje ITÁLII u Soudního dvora a navrhuje uložení pokut

Evropská komise žaluje Itálii u Soudního dvora EU za to, že plně nevyhověla jeho rozsudku z roku 2012. Italské orgány doposud nezajistily odpovídající způsob shromažďování a zpracování městských odpadních vod v 80 z celkového počtu109 aglomerací v celé zemi, kterých se týká první rozsudek, aby se předešlo vážným rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí. Dne 19. července 2012 Soudní dvůr EU rozhodl (věc C-565/10), že italské orgány porušují právní předpisy EU (směrnice Rady 91/271/EHS) tím, že neadekvátním způsobem shromažďují a zpracovávají městské odpadní vody vypouštěné 109 aglomeracemi (města a sídla). Uplynuly čtyři roky a problém zůstává neřešen v 80 aglomeracích, které zahrnují více než šest milionů lidí. Patří sem oblasti v sedmi italských regionech: Abruzzo (jedna aglomerace), Kalábrie(13 aglomerací), Kampánie (sedm aglomerací), Furlánsko-Julské Benátsko (dvě aglomerace), Ligurie (tři aglomerace), Apulie (tři aglomerace) a Sicílie (51 aglomerací). Skutečnost, že v těchto 80 aglomeracích chybí vhodné systémy pro sběr a zpracování odpadních vod, představuje vážné riziko pro lidské zdraví, vnitrozemské vody i mořské prostředí. Komise žádá Soudní dvůr EU o uložení paušální pokuty ve výši 62 699 421,40 EUR. Komise rovněž navrhuje denní penále ve výši 346 922,40 EUR, nebude-li dosaženo plného souladu do dne, kdy Soud vydá své rozhodnutí. Konečné rozhodnutí o pokutě přísluší Soudnímu dvoru Evropské unie. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

Směrnice o ochraně ptáků: Komise žaluje FRANCII u Soudního dvora kvůli tomu, že nezajistila ochranu volně žijících ptáků

Evropská komise žaluje Francii u Soudního dvora EU kvůli tomu, že nevyřešila pokračující porušování právních předpisů EU o ochraně volně žijících ptáků (směrnice 2009/147/ES). Členské státy jsou povinny zajistit, aby byla dodržována všechna ustanovení směrnice o ochraně ptáků, a to i pokud jde o jejich úmyslné usmrcování či odchyt. Směrnice zakazuje činnosti, které ptáky přímo ohrožují, například jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt, ničení hnízd, odstraňování vajec, a s nimi související činnosti (například obchodování s živými nebo s mrtvými ptáky), se zvláštním důrazem na ochranu stanovišť ohrožených a stěhovavých druhů. Tento krok Komise navazuje na odůvodněné stanovisko zaslané Francii v červnu 2016. Strnad zahradní je stěhovavý ptačí druh, který je v Evropě na ústupu, a výše uvedené nezákonné praktiky jsou podle právních předpisů EU o ochraně volně žijících ptáků přísně zakázány. Navzdory dřívějším závazkům ze strany francouzských orgánů nadále přetrvávají nezákonné praktiky týkající se úmyslného usmrcování či odchytu strnada zahradního. Tato činnost ve Franci ohrožuje ochranářské úsilí ostatních členských států. Komise proto případ Francie předkládá Soudnímu dvoru EU, aby tuto zemi přiměla ke správnému uplatňování směrnice o ochraně ptáků v praxi. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska

Odpady: Komise žádá KYPR, aby přijal opatření pro nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů

Komise nabádá Kypr, aby přijal a aktualizoval plány týkající se nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů v souladu s cíli právních předpisů EU o odpadech (směrnice 2008/98/ES) a oběhového hospodářství. Tyto plány a programy mají zmírnit dopad odpadů na lidské zdraví a životní prostředí a zlepšit účinnost využívání zdrojů v celé EU. Členské státy musí přinejmenším jednou za šest let nově zhodnotit své plány týkající se nakládání s odpady a náležitě je zrevidovat. Kypr své postupy nakládání s odpady na nadcházející období nezrevidoval, neprodloužil ani nenahradil a rovněž zaostává v oblasti předcházení vzniku odpadů. Komise zaslala v říjnu 2015 Kypru výzvu, v níž kyperské orgány vyzvala k přijetí nezbytných dokumentů týkajících se odpadu. Kypr sice přijal některá opatření v oblasti komunálního odpadu, ale potřebné plány pro další druhy odpadů stále nemá. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko.  Jestliže Kypr nezareaguje do dvou měsíců, může Komise věc předat Soudnímu dvoru EU.

Směrnice o ochraně ptáků: Komise vyzývá FINSKO k ochraně volně žijících ptáků na území provincie Åland

Evropská komise vyzývá Finsko, aby ukončilo praxi nezákonného jarního lovu samců kajky mořské ve finské provincii Åland, který je od roku 2011 každoročně povolen od 1. do 20. května. Podle směrnice o ochraně ptáků (směrnice 2009/147/ES) je usmrcování volně žijících ptáků zakázáno, ale některé druhy, například kajka mořská (Somateria mollissima), mohou být loveny, pokud k lovu nedochází během období rozmnožování či jarního stěhování, nebo za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro výjimku ze zákazu lovu. Nejnovější vědecké údaje jasně ukazují, že tento druh vodního ptactva čelí rychlému úbytku populace ve Finsku (40 %), v oblasti Baltského moře (50 %), jakož i na evropské a celosvětové úrovni, a že stav jeho ochrany vyvolává stále větší znepokojení. Za těchto okolností je lov samců kajky mořské v reprodukčním období v provincii Åland podle práva EU přísně zakázán. Podmínky pro výjimku z tohoto pravidla rovněž nejsou splněny, neboť stav ochrany tohoto druhu není příznivý a povolené lovné kvóty nepředstavují v rámci celkové populace malý počet. Komise zaslala v únoru 2015 dodatečnou výzvu. Vzhledem k tomu, že Finsko ve své praxi povolování jarního lovu samců kajky mořské pokračovalo, a tudíž nepřijalo opatření k dosažení souladu s uvedenou směrnicí, zasílá nyní Komise odůvodněné stanovisko. Jestliže Finsko nezareaguje do dvou měsíců, může být věc předána Soudnímu dvoru EU.

 

3. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Odůvodněná stanoviska

Komise žádá CHORVATSKO, aby změnilo zákon o privatizaci energetické společnosti

Komise oficiálně požádala Chorvatsko, aby změnilo zákon z roku 2002 o privatizaci společnosti INA-Industrija Nafte d.d. (zákon o INA) z důvodu porušování volného pohybu kapitálu a svobody usazování. Společnost INA-Industrija Nafte d.d. je hlavní chorvatskou energetickou společností, kterou částečně vlastní chorvatská vláda. Zákon o INA přiznává státu v rámci této společnosti zvláštní práva, včetně pravomoci vetovat její rozhodnutí týkající se prodeje akcií nebo aktiv, jejichž hodnota překračuje určité limity. V důsledku toho nemohou akcionáři ovlivňovat důležitá rozhodnutí společnosti v závislosti na hodnotě svých podílů, což může odrazovat potenciální investory od investování do společnosti INA. Komise se domnívá, že tyto zvláštní pravomoci představují omezení volného pohybu kapitálu a svobody usazování, které nelze podle SFEU ospravedlnit. Ačkoli lze ospravedlnit omezení svobod uvedených v SFEU záměrem chránit bezpečnost dodávek energie, zdá se, že bezpodmínečná pravomoc vetovat, kterou státu přiznává zákon o INA, překračuje hranice toho, co je nezbytné a přiměřené k dosažení tohoto cíle. Chorvatské orgány na sebe vzaly závazek sladit zákon o INA s právem EU před přistoupením Chorvatska k EU, ale dosud příslušnou právní úpravu neprovedly. Dnešní žádost je odůvodněným stanoviskem. Pokud Chorvatsko do dvou měsíců neuvede zákon o INA do souladu s právem EU, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

Komise žádá POLSKO, aby plně provedlo pravidla EU o hypotečních úvěrech

Evropská komise požádala Polsko, aby uvedlo své právní předpisy týkající se hypotečních úvěrů plně do souladu s právními předpisy EU. Směrnice o hypotečních úvěrech (směrnice 2014/17/EU) má za cíl vytvořit celounijní trh s hypotečními úvěry s vysokou úrovní ochrany spotřebitele. Hlavní ustanovení obsahují pravidla jednání pro poskytovatele, včetně povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele a poskytovat informace, požadavků na schopnosti a znalosti zaměstnanců, předpisů týkajících se určitých aspektů hypotečního úvěru, jako je například předčasné splacení, úvěry v cizí měně, vázaný prodej, finanční vzdělávání, oceňování nemovitostí, nedoplatky a zabavení majetku či pas EU pro zprostředkovatele úvěru, kteří splňují požadavky pro přijetí ve svém domovském členském státě. Členské státy měly povinnost tato nová pravidla provést do vnitrostátního práva do 21. března 2016. Polsku byla poté, co nedodrželo tuto původní lhůtu, zaslána v květnu 2016 výzva. V červnu 2016 Polsko oznámilo částečné provedení směrnice. Ovšem vzhledem k tom, že převážná část směrnice nebyla dosud provedena, má dnešní žádost podobu odůvodněného stanoviska. Jestliže polské orgány nezareagují do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout postoupit věc Soudnímu dvoru EU.

 

4. Zdraví a bezpečnost potravin

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Aikaterini Apostola - tel.: +32 229 87624)

Odůvodněná stanoviska

Tabák: Komise vyzývá CHORVATSKO, KYPR, LUCEMBURSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO a ŠVÉDSKO, aby oznámily provedení směrnice o tabákových výrobcích prodávaných v EU

Evropská komise dnes zaslala Chorvatsku, Kypru, Lucembursku, Slovinsku, ŠpanělskuŠvédsku odůvodněné stanovisko, v němž tyto země žádá, aby oznámily úplné provedení směrnice o tabákových výrobcích (směrnice 2014/40/EU). Cílem této směrnice je zlepšit fungování vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví evropských občanů. Směrnice stanoví, že její ustanovení mají být do vnitrostátního práva provedena do 20. května 2016. K dnešnímu dni oznámilo Švédsko Komisi částečné provedení směrnice, zatímco Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Slovinsko a Španělsko její provedení neoznámilo vůbec. Členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření, jež přijaly za účelem zjednání nápravy. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že tyto případy předloží Soudnímu dvoru EU.

 

5. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Odůvodněná stanoviska

Vnitřní trh: Komise žádá 6 členských států, aby provedly nová pravidla týkající se měřicích přístrojů

Komise dnes zaslala Finsku, Irsku, Kypru, Maďarsku, Portugalsku a Spojenému království odůvodněné stanovisko, v němž tyto země žádá, aby do vnitrostátního práva provedly čtyři směrnice o měřících přístrojích (konkrétně směrnice 2014/31/EU, 2014/32/EU,2011/17/EU a směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/13/EU). Směrnice stanoví pravidla, která v celé EU umožňují jednotnou kalibraci měřících přístrojů – počínaje váhami či měřidly energií, vody, plynu, elektřiny nebo tepla až po taxametry. Všechny čtyři směrnice měly být členskými státy plně provedeny do vnitrostátních právních předpisů do 19. dubna 2016, pokud jde o směrnice 2014/31/EU, 2014/32/EU a 2015/13, a do 30. listopadu 2015, pokud jde o směrnici 2011/17/EU. Šest dotčených členských států Komisi dosud neoznámilo úplné provedení těchto směrnic do vnitrostátního práva. Uvedené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily plné provedení směrnic. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Vnitřní trh: Komise žádá LOTYŠSKO a RUMUNSKO, aby provedly pravidla EU o uznávání odborných kvalifikací

Evropská komise dnes LotyšskuRumunsku zaslala odůvodněné stanovisko, v němž tyto země vyzývá, aby do vnitrostátního práva provedly směrnici 2013/55/EU o uznávání odborných kvalifikací. Směrnice zavádí moderní systém EU pro uznávání odborných kvalifikací, který umožní zjednodušit a urychlit uznávání odborných kvalifikací z různých zemí a zajistí dodržování požadavků hostitelské země. Do vnitrostátního práva měla být provedena do 18. ledna 2016. Lotyšsko a Rumunsko však dosud neoznámily její úplné provedení Komisi. Uvedené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily plné provedení směrnice. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Veřejné zakázky: Komise žádá 15 členských států, aby provedly nová pravidla EU týkající se veřejných zakázek a koncesí

Evropská komise dnes zaslala 15 členským státům odůvodněné stanovisko, v němž tyto země žádá, aby plně provedly jednu nebo více ze tří nových směrnic o zadávání veřejných zakázek a o udělování koncesí do vnitrostátního práva (konkrétně směrnice 2014/23/EU, 2014/24/EU2014/25/EU). Dotčenými zeměmi jsou:  Belgie (3 směrnice), Bulharsko (1), Estonsko (3), Finsko (3), Chorvatsko (3), Irsko (1), Kypr (2), Litva (3), Lotyšsko (3), Lucembursko (3), Portugalsko (3), Rakousko (3), Slovinsko (1), Španělsko (3) a Švédsko (3). Podle nových pravidel je zadávání veřejných zakázek v Evropě efektivnější a transparentnější, využívá inteligentnější pravidla a více elektronických postupů. Navíc je jednodušší a levnější pro malé a střední podniky, které se o veřejné zakázky ucházejí. Nová pravidla zlepšují transparentnost a hospodářskou soutěž a pomáhají dosáhnout širší politické cíle, např. pokud jde o životní prostřední, sociální oblast či inovace. Všechny členské státy měly povinnost oznámit provedení těchto nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek od 18. dubna 2016. Dotčených 15 členských států má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření přijatá ke sladění své legislativy s právem EU.

Jednoduché tlakové nádoby: Komise vyzývá MAĎARSKO k provedení nových pravidel

Komise dnes zaslala Maďarsku odůvodněné stanovisko, v němž tuto zemi vyzvala k provedení směrnice o jednoduchých tlakových nádobách (směrnice 2014/29/EU), která se vztahuje na jednotky pro ukládání energie či stlačeného vzduchu, jako jsou ty, které se používají u brzdového zařízení motorových vozidel a vlaků. Nová směrnice, která nahradila směrnici 2009/105/ES, zlepšuje kvalitu a bezpečnost jednoduchých tlakových nádob, a to zejména tím, že se umožňuje vysledovat vadné výrobky. Rovněž vyjasňuje odpovědnost výrobců, dovozců i distributorů a zlepšuje dohled nad těmito výrobky před jejich uvedením na trh EU prostřednictvím subjektů pro posuzování shody. Do vnitrostátního práva měla být provedena do 19. dubna 2016. Maďarsko zatím Komisi neoznámilo provedení této směrnice do vnitrostátního práva. Maďarsko má nyní dva měsíce na to, aby provedení směrnice Komisi oznámilo. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Výzvy

Emise z automobilů Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti sedmi členským státům kvůli nedodržování pravidel EU

Komise dnes zakročila proti sedmi členským státům, které nezavedly systém sankcí, aby výrobce vozidel odradily od porušování právních předpisů týkajících se emisí z automobilů, nebo které tyto sankce v případě porušení práva neuplatňují. Evropská komise se dnes rozhodla zakročit proti České republice, Německu, Řecku, Litvě, Lucembursku, Španělsku a Spojenému království, neboť nedodržují pravidla o EU schvalování typu vozidel. V souladu s článkem 46 směrnice 2007/46/ES a konkrétněji s článkem 13 nařízení (ES) č. 715/2007, které je přímo použitelné, musí členské státy zavést systémy účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, aby výrobce vozidel odradily od porušování práva. Pokud k takovému porušení práva dojde například v souvislosti s použitím odpojovacích zařízení, která snižují účinnost systému regulace emisí, musí se tyto sankce uplatnit. Komise dnes zaslala výzvy České republice, Litvě a Řecku, neboť tyto státy nezavedly takový systém sankcí do svého vnitrostátního práva. Komise rovněž zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti Německu, Lucembursku, Španělsku a Spojenému království, tj. proti členským státům, které vydaly schválení typu pro společnost Volkswagen Group v EU, jelikož neuplatnily své vnitrostátní předpisy týkající se sankcí, přestože tato společnost používala ilegální software odpojovacího zařízení. Komise se navíc domnívá, že Německo a Spojené království porušily právo, neboť odmítly předložit veškeré technické informace, které požadovala Komise a které tyto země shromáždily v rámci svých vnitrostátních šetření týkajících potenciálních nesrovnalostí, pokud jde o emise oxidů dusíku (NOx) z automobilů společnosti Volkswagen Group, jakož i z automobilů jiných výrobců na jejich území. Členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí; v opačném případě může Komise na základě svého vlastního rozhodnutí zaslat odůvodněné stanovisko. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

6. Migrace, vnitřní věci a občanství

(Další informace: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert -– tel.: +32 229 80423)

Odůvodněná stanoviska a uzavření případů

Bezpečnostní unie – směrnice EU o kybernetické kriminalitě: Komise žádá tři členské státy, aby zajistily plné provedení směrnice, a uzavírá dva případy

Evropská komise zaslala Belgii, Bulharsku a Irsku odůvodněná stanoviska týkající se neoznámení vnitrostátních opatření pro provedení směrnice o útocích na informační systémy (směrnice EU o kybernetické kriminalitě, směrnice 2013/40/EU) do vnitrostátních právních předpisů. Směrnici, jež byla přijata dne 12. srpna 2013, měly členské státy provést do 4. září 2015. Směrnice o útocích na informační systémy kriminalizuje používání nástrojů využívaných při kybernetických útocích, jako je škodlivý software, posiluje rámec pro výměnu informací v případě útoků a zajišťuje společný evropský trestněprávní rámec v této oblasti. Komise se domnívá, že opatření, která oznámily Belgie, Bulharsko a Irsko, stále ještě nezajišťují plné provedení všech ustanovení směrnice do jejich vnitrostátních právních předpisů. Belgie, Bulharsko a Irsko nyní mají dva měsíce na to, aby Evropskou komisi informovaly o všech opatřeních, která přijaly k zajištění úplného provedení směrnice do svého vnitrostátního práva. Pokud tak včas neučiní, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU. Navíc se po prozkoumání opatření, která oznámily řecké a slovinské orgány, Komise rozhodla, že uzavře řízení o nesplnění povinnosti proti Řecku a Slovinsku.

 

Uzavřené případy

Migrace – uzavření řízení o nesplnění povinnosti týkajícího se provedení přepracovaného znění nařízení o Eurodacu v ŘECKU a ITÁLII

Komise se rozhodla uzavřít řízení o nesplnění povinnosti proti Řecku a Itálii, jelikož řádně provedly nařízení o Eurodacu (nařízení (EU) č. 603/2013). Eurodac, zřízený v roce 2003, je databáze EU s otisky prstů žadatelů o azyl, která poskytuje důkazy v podobě otisků prstů, a napomáhá tak uplatňovat dublinské nařízení, na jehož základě se určuje členský stát příslušný k posuzování žádosti o azyl podané v EU. Komise v prosinci 2015 zaslala Řecku a Itálii výzvu, v níž vyjádřila obavy, že tyto členské státy neplní své povinnosti podle nařízení o Eurodacu, jelikož nesnímají otisky prstů všech státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně vstoupili do EU na jejich vnějších hranicích, ani tyto otisky nepředávají do databáze Eurodac. Komise zaslala v říjnu 2015 oběma zemím úřední dopisy a od té doby řeckým a italským orgánům soustavně pomáhá zlepšovat správu hranic a řízení migrace a zvyšovat míru snímání otisků prstů na vnějších hranicích, zejména prostřednictvím přístupu založeného na tzv. hotspotech, a ve svých pravidelných zprávách o relokaci a přesídlování informuje o pokrocích, kterých obě země dosáhly. S ohledem na významný pokrok v oblasti snímání otisků prstů, jehož bylo dosaženo od začátku roku 2016, Komise s uspokojením konstatuje, že Řecko i Itálie snímají otisky prstů státních příslušníků třetích zemí v souladu s nařízením o Eurodacu, a rozhodla se uzavřít související řízení o nesplnění povinnosti.

 

7. Mobilita a doprava

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Markus Lammert – tel.: +32 229 69143)

Odůvodněná stanoviska

Námořní bezpečnost: Komise žádá FINSKO, aby do svých právních předpisů provedlo změny legislativy EU týkající se subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí

Komise požádala Finsko, aby dokončilo zapracování prováděcí směrnice 2014/111/EU, kterou se mění společná evropská pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (směrnice 2009/15/ES), do svých právních předpisů. Cílem Komise a Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) je pokračovat v provádění komplexního dohledu nad klasifikačními společnostmi, které jsou na úrovni EU oprávněny provádět zákonné inspekce a prohlídky lodí plujících pod vlajkou členského stát EU. Členské státy měly na úplné provedení směrnice čas do 31. prosince 2015. Avšak Finsko tak do dnešního dne neučinilo. Finské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby přijaly nezbytná opatření za účelem zjednání nápravy. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Silniční doprava: Komise žádá DÁNSKO a NĚMECKO, aby provedly společná pravidla EU týkající se řidičských průkazů

Komise požádala Dánsko a Německo, aby provedly směrnici Komise 2014/85/EU o zdravotní způsobilosti řidičů a řidičských zkouškách. Tato směrnice aktualizuje společná evropská pravidla pro řidičské průkazy (směrnice 2006/126/ES), tak aby zohledňovala lékařský pokrok dosažený v souvislosti se syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSA) a aby se zajistilo, že evropští řidiči budou školeni, jak bezpečně řídit v tunelech. Jednotné uplatňování pravidel týkajících se řidičských průkazů je nezbytné k zajištění bezpečnosti na evropských silnicích. Dánsko a Německo směrnici 2014/85/EU doposud neprovedly. Oba členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi informovaly o prováděcích opatřeních. Pokud tak neučiní, může Evropská komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

8. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Žaloba k Soudnímu dvoru Evropské unie

Daně: Komise žaluje FRANCII u Soudního dvora za diskriminaci při zdanění dividend

Komise se rozhodla zažalovat Francii u Soudního dvora EU, za to, že neprovedla rozsudek Soudního dvora ze dne 15. září 2011. Problém se týká vrácení daně zaplacené ve Francii společnostmi, které mají dceřiné společnosti v jiných zemích EU. Francouzská Státní rada (Conseil d'État) přijala restriktivní výklad rozsudku Soudního dvora a v prosinci 2012 jej uplatnila na dva samostatné případy. Komise se domnívá, že rozsudky v uvedených případech nejsou v souladu s právními předpisy EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněné stanovisko

Daně: Komise žádá CHORVATSKO, aby změnilo sníženou sazbu spotřební daně pro malé výrobce ethylalkoholu

Komise požádala Chorvatsko, aby změnilo svá pravidla pro spotřební daň na destiláty vyráběné malými výrobci pro vlastní spotřebu. Pravidla upravující spotřební daň na alkohol jsou harmonizována na úrovni EU (směrnice Rady 92/83/EHS). Podle těchto pravidel mohou členské státy poskytnout na destiláty vyrobené malými výrobci v daném roce maximálně 50% slevu, pokud nebylo vyrobeno více než 10 hektolitrů čistého alkoholu. Chorvatské orgány v současnosti umožňují uplatňování snížené sazby spotřební daně na malé výrobce, kteří produkují nejvýše 20 litrů čistého alkoholu na domácnost pro vlastní spotřebu. Orgány uplatňují paušální sazbu spotřební daně v závislosti na objemu kotle používaného při výrobě (tj. 100 HRK za kotel do objemu 100 litrů a 200 HRK za jakýkoli větší kotel). Snížená sazba, kterou Chorvatsko uplatňuje, se odvíjí od objemu kotle a je hrazena paušálně, bez ohledu na skutečně vyprodukované objemy, a proto není v souladu s pravidly EU. Chorvatsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi informovalo o opatřeních přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

MEMO/16/4211

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar