Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Процедури за установяване на нарушение от месец декември: основни решения

Брюксел, 8 декември 2016 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията (в това число 7 официални уведомителни писма, 77 мотивирани становища, 3 случая на сезиране на Съда на Европейския съюз и 4 приключени случая), са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Комисията приключва също така 67 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

За повече информация относно процедурата на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията за установяване на нарушение.

1. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Мотивирано становище

Вътрешен енергиен пазар: Комисията приканва настоятелно УНГАРИЯ да се съобрази изцяло с третия енергиен пакет

Европейската комисия поиска официално от Унгария да осигури правилното изпълнение и прилагане на Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО). Директивите са част от третия енергиен пакет и съдържат важни правни норми, даващи възможност за правилно функциониране на енергийните пазари, включително правила за отделяне на операторите на преносните мрежи от доставчиците и производителите на енергия, правила за засилване на независимостта и правомощията на националните регулатори, както и разпоредби в интерес на потребителите. Комисията установи, че настоящото унгарско законодателство относно природния газ все още позволява на унгарското правителство да определя някои от правилата и условията за свързване към и достъп до националните мрежи, както и условията и правилата за предоставяне на балансиращи услуги и за достъп до трансграничните инфраструктури. Съгласно Директивата за природния газ националният регулаторен орган следва да разполага с изключителна компетентност по тези въпроси. Освен това националното законодателство изключва някои видове разходи при изчисляването на мрежовите тарифи за електроенергия и газ. През февруари 2015 г. на Унгария беше изпратено официално уведомително писмо. Тъй като законодателството на ЕС продължава да не се прилага, Комисията сега изпраща мотивирано становище. В срок от два месеца държавата членка трябва да уведоми Комисията за мерките, предприети за отстраняване на нарушението, след което Комисията може да реши да отнесе случая пред Съда на ЕС. Повече информация за законодателството на ЕС за вътрешния пазар е публикувана на уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика“.

 

2. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Iris Petsa – тел.: +32 229 93321)

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз

Отпадъци: Комисията отново завежда дело срещу ИТАЛИЯ и предлага налагане на глоби

Европейската комисия отново завежда дело срещу Италия пред Съда на ЕС поради липсата на пълно изпълнение от страна на тази държава на Решението на Съда от 2012 г. Италианските органи все още не са гарантирали, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин в 80 агломерации в цялата страна — от общо 109, обхванати от първото съдебно решение — за да се предотвратят сериозни рискове за човешкото здраве и околната среда. На 19 юли 2012 г. Съдът на Европейския съюз постанови (дело C-565/10), че италианските органи нарушават законодателството на ЕС (Директива 91/271/ЕИО на Съвета), тъй като не събират и не пречистват по подходящ начин градските отпадъчни води, зауствани от 109 агломерации (градове и други населени места). Четири години по-късно този проблем все още остава нерешен в 80 агломерации, обхващащи над шест милиона души. Те включват области в седем региона в Италия: Абруцо (една агломерация), Калабрия (13 агломерации), Кампания (седем агломерации), Фриули-Венеция Джулия (две агломерации), Лигурия (три агломерации), Пулия (три агломерации) и Сицилия (51 агломерации). Липсата на подходящи канализационни и пречиствателни системи за тези 80 агломерации води до значителни рискове за човешкото здраве, вътрешните води и морската среда. Комисията иска от Съда на ЕС да осъди Италия да заплати еднократна сума в размер на 62 699 421,40 €. Комисията предлага също така периодична имуществена санкция в размер на 346 922,40 € на ден, ако до постановяване на решението на Съда Италия не е изпълнила напълно предходното съдебно решение. Окончателното решение за санкциите се взема от Съда на ЕС. За повече информация, вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Директива за птиците: Комисията предявява иск срещу ФРАНЦИЯ пред Съда на ЕС за неизпълнение на задължението за защита на дивите птици

Европейската комисия завежда дело срещу Франция пред Съда на ЕС, тъй като тази държава не е предприела мерки за отстраняване на продължаващи нарушения на законодателството на ЕС относно опазването на дивите птици (Директива 2009/147/ЕО). Държавите членки са длъжни да гарантират спазването на всички разпоредби на Директивата за птиците, включително що се отнася до умишленото убиване или улавяне. С Директивата за птиците се забраняват дейности, представляващи пряка заплаха за птиците, като умишленото им убиване или улавяне, разрушаването на гнезда и преместването на яйца, както и свързаните с тях дейности (напр. търговия с живи или мъртви птици), като се поставя специален акцент върху закрилата на местообитанията на застрашените и мигриращите видове. Комисията предприема това действие, след като през юни 2016 г. на Франция бе изпратено мотивирано становище. Градинската овесарка е вид мигрираща птица, чиято популация в Европа спада, и горепосочените незаконни практики са строго забранени съгласно законодателството на ЕС относно опазването на дивите птици. Въпреки поетите досега ангажименти на френските органи, незаконните практики, свързани с умишленото убиване или улавяне на градинската овесарка, продължават. Тези дейности във Франция застрашават усилията за опазване, полагани от други държави членки. Поради това, с цел да подтикне Франция към правилно прилагане на Директивата за птиците в практиката, Комисията сезира по този въпрос Съда на ЕС. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Отпадъци: Комисията приканва КИПЪР да приеме мерки за управление на отпадъците и предотвратяване на образуването на отпадъци

Комисията настоятелно призовава Кипър да приеме и актуализира планове за предотвратяване и управление на отпадъците в съответствие с целите на законодателството на ЕС в областта на отпадъците (Директива 2008/98/ЕО) и кръговата икономика. Този вид планове и програми имат за цел да намалят въздействието на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и да подобрят ефективното използване на ресурсите в целия ЕС. Държавите членки трябва да извършват преоценка на своите планове за управление на отпадъците най-малко на всеки шест години, както и да ги ревизират по целесъобразност. Кипър не е ревизирал, удължил или заменил съществуващото национално управление на отпадъците за предстоящия период, като същевременно изостава в сферата на предотвратяването на образуването на отпадъци. През октомври 2015 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо, с което призова кипърските власти да приемат необходимите документи относно отпадъците. Въпреки че Кипър предприе някои мерки в областта на битовите отпадъци, все още липсват необходимите планове за другите потоци от отпадъци. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище.  Ако Кипър не предприеме необходимите действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Директива за птиците: Комисията иска от ФИНЛАНДИЯ да защити дивите птици в провинция Оланд

Европейската комисия призовава Финландия да преустанови практиката на незаконен пролетен лов на мъжките екземпляри на обикновената гага в провинция Оланд, Финландия, който е бил разрешен между 1 и 20 май всяка година от 2011 г. насам. Съгласно Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО) убиването на диви птици е забранено, но някои видове, като например обикновената гага (Somateria mollissima), могат да бъдат ловувани, при условие че това не се извършва по време на размножителния период или периода на пролетната миграция или ако са изпълнени условията за въвеждане на изключение от забраната за лов. Неотдавнашни научни данни ясно показват, че при този вид водоплаващи птици се наблюдава бърз спад на популацията във Финландия (40 %), в района на Балтийско море (50 %), както и на европейско и световно равнище, и че природозащитният му статус буди нарастващо безпокойство. При тези обстоятелства ловът на мъжките екземпляри на обикновената гага по време на размножителния период на този животински вид в Оланд е строго забранен съгласно правото на ЕС. Условията за въвеждане на изключение от това правило също не са изпълнени, предвид неблагоприятния природозащитен статус и факта, че разрешената квота за лов не представлява малък брой от популацията на този вид. През февруари 2015 г. Комисията изпрати допълнително официално уведомително писмо. Тъй като Финландия е продължила практиката си да разрешава пролетния лов на мъжките екземпляри на обикновената гага и по този начин не е взела мерки за спазване на изискванията на посочената Директива, Комисията сега изпраща мотивирано становище. Ако Финландия не предприеме необходимите действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

3. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

Мотивирани становища

Комисията иска от ХЪРВАТИЯ да измени закона за приватизация на енергийното дружество

Комисията отправи официално искане към Хърватия да измени закона от 2002 г. относно приватизацията на INA-Industrija Nafte d.d. („законът за INA“) с мотива, че той нарушава свободното движение на капитали и свободата на установяване. INA-Industrija Nafte d.d. е основното енергийно дружество на Хърватия и част от него е собственост на държавата. Законът за INA предоставя на държавата специални права в дружеството, включително право за налагане на вето върху решенията на INA, свързани с продажбата на дялове/активи, чиято стойност надхвърля определени прагове. В резултат на това възможността на заинтересованите страни да влияят върху важните решения на дружеството не е пропорционална на стойността на дяловите им участия, което може да откаже потенциалните инвеститори да инвестират в INA. Комисията счита, че тези специални правомощия представляват ограничение на свободното движение на капитали и на свободата на установяване, което не може да бъде обосновано съгласно ДФЕС. Въпреки че целта да се осигури защита на сигурността на енергийните доставки би могла да оправдае ограниченията на свободите, посочени в ДФЕС, безусловното право на вето, предоставено на държавата със закона за INA, изглежда надхвърля това, което е необходимо и пропорционално за постигането на тази цел. Хърватските власти поеха ангажимента да приведат закона за INA в съответствие с правото на ЕС преди присъединяването на страната към Съюза, но тези промени все още не са направени. Днешното искане на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако Хърватия не приведе закона за INA в съответствие с правото на ЕС в срок от два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Комисията иска от ПОЛША да въведе изцяло разпоредбите на ЕС относно ипотечните кредити

Европейската комисия поиска от Полша да приведе законодателството си в областта на ипотечните кредити в пълно съответствие с правото на ЕС. Директивата за ипотечните кредити (Директива 2014/17/ЕС) има за цел да се създаде пазар на ипотечни кредити в ЕС, отличаващ се с високо равнище на защита на потребителите. Основните разпоредби включват правила за поведение за кредитодателите, включително задължение за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителя и за разкриване на информация, изисквания по отношение на компетентността и познанията на служителите, разпоредби относно някои аспекти на ипотечния кредит, като например предсрочното погасяване, кредитите в чуждестранна валута, практиките на обвързване, финансовото образование, оценката на имотите и просрочените задължения и реализирането на обезпечението, както и паспорт на ЕС за кредитните посредници, отговарящи на изискванията в тяхната държава членка по произход за получаване на разрешение за извършване на дейност. Държавите членки трябваше да транспонират тези разпоредби в националното си право до 21 март 2016 г. Тъй като Полша не спази първоначалния срок, през май 2016 г. ѝ беше изпратено официално уведомително писмо. През юни 2016 г. Полша уведоми за частично въвеждане на Директивата. Въпреки това, тъй като по-голямата част от Директивата не е транспонирана, днешното искане на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако полските органи не предприемат необходимите действия в срок от два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

4. Здравеопазване и безопасност на храните

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Aikaterini Apostola - тел.: +32 229 87624)

Мотивирани становища

Тютюн: Комисията приканва настоятелно ИСПАНИЯ, КИПЪР, ЛЮКСЕМБУРГ, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТИЯ и ШВЕЦИЯ да я уведомят за транспонирането на Директивата за тютюневите изделия, продавани в ЕС

Европейската комисия изпрати днес мотивирани становища до Испания, Кипър, Люксембург, Словения, Хърватия и Швеция с искане тези държави да уведомят за пълното транспониране на Директивата за тютюневите изделия (Директива 2014/40/ЕС). Тази директива има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на здравето на европейските граждани. Съгласно Директивата нейните разпоредби е трябвало да бъдат транспонирани в националното законодателство до 20 май 2016 г. Към днешна дата Швеция е уведомила Комисията за частично транспониране на Директивата, а Испания, Кипър, Люксембург, Словения и Хърватия не са подали уведомления за транспониране. В срок от два месеца посочените държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

5. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Mirna Talko – тел.: +32 229 87278)

Мотивирани становища

Вътрешен пазар: Комисията иска от 6 държави членки да транспонират новите разпоредби относно измервателните уреди

Днес Комисията изпрати мотивирани становища до Ирландия, Кипър, Обединеното кралство, Португалия, Унгария и Финландия с искане да транспонират в националните си законодателства четири директиви относно измервателните уреди (а именно директиви 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2011/17/ЕС и Делегирана директива (ЕС) 2015/13 на Комисията). С директивите се установяват правилата, позволяващи еднакво калиброване в целия ЕС на измервателните уреди — от везни или уреди за измерване на вода, газ, електрическа енергия и отоплителна енергия до таксиметрови апарати. Директивите трябваше да бъдат изцяло транспонирани в националното законодателство на държавите членки, като за директиви 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС и 2015/13 крайната дата за транспониране бе 19 април 2016 г., а за Директива 2011/17/ЕС — 30 ноември 2015 г. Посочените 6 държави членки все още не са съобщили на Комисията за пълно транспониране на тези директиви в националното си законодателство. В срок от два месеца тези държави членки трябва да уведомят Комисията за пълното транспониране на Директивата. В противен случай Европейската комисия може да реши да сезира Съда на ЕС.

Вътрешен пазар: Комисията иска от ЛАТВИЯ и РУМЪНИЯ да транспонират разпоредбите на ЕС относно признаването на професионалните квалификации

Европейската комисия изпрати днес до Латвия и Румъния мотивирани становища с искане да транспонират в националното си законодателство Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации. Директивата осигурява модерна система в ЕС за признаване на професионалните квалификации, която прави по-лесно и по-бързо признаването на професионалните квалификации, придобити в друга държава, и гарантира спазване на изискванията на приемащата държава. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 18 януари 2016 г. Въпреки това Латвия и Румъния все още не са съобщили на Комисията за пълното ѝ транспониране. В срок от два месеца тези държави членки трябва да уведомят Комисията за пълното транспониране на Директивата. В противен случай Европейската комисия може да реши да сезира Съда на ЕС.

Обществени поръчки: Комисията иска от 15 държави членки да транспонират новите разпоредби на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите

Европейската комисия изпрати днес мотивирани становища до 15 държави членки, като поиска от тях да транспонират изцяло в националното си законодателство една или повече от трите нови директиви относно обществените поръчки и концесиите (а именно Директиви 2014/23/ЕО, 2014/24/ЕО и 2014/25/ЕО). Засегнатите държави са:  Австрия (3 директиви), Белгия (3), България (1), Естония (3), Ирландия (1), Испания (3), Кипър (2), Латвия (3), Литва (3), Люксембург (3), Португалия (3), Словения (1), Финландия (3), Хърватия (3) и Швеция (3). Новите разпоредби правят обществените поръчки в Европа по-ефикасни и прозрачни, с по-удачни правила и повече електронни процедури. Освен това те улесняват наддаването от страна на МСП при обществени поръчки и го правят по-евтино, повишават прозрачността и конкуренцията и спомагат за постигане на по-широките цели на политиката, като например целите в областта на околната среда и социалната политика и иновациите. Всички държави членки бяха длъжни да уведомят Комисията за транспонирането на новите разпоредби за обществените поръчки до 18 април 2016 г. В срок от два месеца посочените 15 държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за привеждане на националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС.

Обикновени съдове под налягане: Комисията настоятелно приканва УНГАРИЯ да транспонира новите разпоредби

Комисията изпрати днес на Унгария мотивирано становище, с което поиска страната да транспонира Директивата за обикновените съдове под налягане (Директива 2014/29/ЕС), която се отнася до съоръженията за сгъстен въздух или съхранение на енергията, като например онези, които се използват в спирачното оборудване на моторни превозни средства и влакове. Новата директива, която замени Директива 2009/105/ЕО, подобрява качеството и безопасността на обикновените съдове под налягане, по-специално чрез осигуряване на възможност за проследяване на дефектните продукти. Наред с това тя пояснява задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите и подобрява контрола по отношение на такива продукти, извършван от органите за оценяване на съответствието, преди въвеждането на продуктите на пазара на ЕС. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 19 април 2016 г. Унгария все още не е съобщила на Комисията за транспонирането на тази директива в националното си законодателство. В срок от два месеца Унгария трябва да уведоми Комисията за транспонирането на Директивата. В противен случай Европейската комисия може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Емисии от автомобили: Комисията започва процедури за установяване на нарушение срещу 7 държави членки за неспазване на правилата на ЕС

Комисията предприема действия срещу 7 държави членки, които не са въвели санкции за възпиране на производителите на автомобили от нарушаване на законодателството относно емисиите от автомобили или които не прилагат такива санкции при нарушение на закона. Европейската комисия реши днес да предприеме действия срещу Германия, Гърция, Испания Литва, Люксембург, Обединеното кралство и Чешката република на основание на това, че не са спазили разпоредбите на ЕС относно типовите одобрения на превозни средства. Съгласно член 46 от Директива 2007/46, и по-конкретно член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2007, който е пряко приложим, държавите членки трябва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, ефектът от които да бъде нежелание на производителите на автомобили да нарушават закона. Когато е извършено такова нарушение на закона, например чрез използване на измервателно-коригиращи устройства за намаляване на ефективността на системите за контрол на емисиите, посочените санкции трябва да бъдат приложени. Комисията изпраща днес официални уведомителни писма на Чешката република, Литва и Гърция, поради това, че са пропуснали да включат такива санкции в своето национално право. Комисията също така започва процедури за установяване на нарушение срещу Германия, Испания, Люксембург и Обединеното кралство — държавите — членки, издали типови одобрения на Volkswagen Group AG в ЕС — затова, че не са приложили своите национални разпоредби относно санкциите, въпреки че дружеството е използвало незаконен измервателно-коригиращ софтуер. Освен това Комисията е на мнение, че Германия и Обединеното кралство са нарушили закона, като при поискване от страна на Комисията са отказали да оповестят всички технически данни, събрани при националните им разследвания относно потенциални нередности, свързани с емисиите на азотни оксиди (NOx) от автомобили на Volkswagen Group AG и на други автомобилни производители на тяхна територия. В срок от два месеца държавите членки трябва да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

6. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Tove Ernst — тел.: +32 229 86764, Markus Lammert — тел.: +32 229 80423)

Мотивирани становища и приключени случаи

Съюз на сигурност — Директива на ЕС за киберпрестъпността: Комисията иска от 3 държави членки да гарантират цялостно прилагане и приключва 2 случая

Европейската комисия е изпратила мотивирани становища до Белгия, България и Ирландия във връзка с липсата на уведомление относно националните мерки, предприети за транспониране на Директивата относно атаките срещу информационните системи в националното законодателство (Директива за борба с киберпрестъпността, Директива 2013/40/ЕС). Директивата, приета на 12 август 2013 г., трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 4 септември 2015 г. Директивата относно атаките срещу информационните системи, която инкриминира използването на инструменти, служещи за кибератаки, като например зловреден софтуер, укрепва уредбата за обмен на информация при атаки и осигурява обща европейска наказателноправна уредба за тази област. Комисията смята, че мерките, за които е уведомена от Белгия, България и Ирландия, все още не транспонират изцяло всички разпоредби на Директивата в националното законодателство на тези държави. В срок от два месеца Белгия, България и Ирландия трябва уведомят Комисията за всички мерки, които са предприели, за да се гарантира пълното прилагане на Директивата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС. Освен това, след като проучи мерките, за които бе уведомена от гръцките и словенските органи, Комисията реши да приключи процедурите за установяване на нарушение срещу Гърция и Словения.

 

Приключени случаи

Миграция: Приключване на процедури за установяване на нарушение относно прилагането в ГЪРЦИЯ и ИТАЛИЯ на преработения Регламент за Евродак

Комисията реши да приключи процедурите за установяване на нарушение срещу Гърция и Италия, тъй като те са приложили правилно Регламента за Евродак (Регламент (ЕС) № 603/2013). Базата данни „Евродак“, създадена през 2003 г., представлява дактилоскопична база данни на ЕС в областта на убежището. С нея се предоставят дактилоскопични данни в помощ на прилагането на Регламента от Дъблин, с който се определя държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в ЕС. През декември 2015 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма на Гърция и Италия, изразявайки загриженост, че тези държави членки не изпълняват своите задължения по Регламента за Евродак, като не вземат и не предават в базата данни „Евродак“ дактилоскопични отпечатъци на всички граждани на трети държави, които са влезли незаконно в ЕС през техните външни граници. Комисията изпрати административни писма на двете държави през октомври 2015 г. и оттогава не престава да подпомага гръцките и италианските органи за подобряването на управлението на границите и миграцията и увеличаването на процента на взетите дактилоскопични отпечатъци на външните граници, по-специално чрез подхода на „горещите точки“. Комисията постоянно докладва относно напредъка на двете държави в редовните си доклади относно преместването и презаселването. Като се има предвид значителното подобряване на дейностите по вземане на дактилоскопични отпечатъци от началото на 2016 г., Комисията е удовлетворена, че Гърция и Италия вземат дактилоскопични отпечатъци на гражданите на трети държави в съответствие с Регламента за Евродак и реши да приключи процедурите за установяване на нарушение.

 

7. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Мотивирани становища

Морска безопасност: Комисията иска от ФИНЛАНДИЯ да транспонира измененията на законодателството на ЕС за организациите за проверка и преглед на кораби

Комисията поиска от Финландия да завърши транспонирането на Директива за изпълнение 2014/111/ЕС на Комисията, която изменя общите европейски правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (Директива 2009/15/ЕО). Целта на Комисията и на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) е да продължат да изпълняват всеобхватна програма за надзор на класификационните организации, признати на равнището на ЕС като компетентни да извършват задължителните инспекции и прегледи на кораби, плаващи под флага на ЕС. На държавите членки беше предоставен срок да завършат транспонирането до 31 декември 2015 г. До днешна дата обаче Финландия е пропуснала да направи това. В срок от два месеца Финландия трябва да предприеме мерките, необходими за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Пътен транспорт: Комисията иска от ДАНИЯ и ГЕРМАНИЯ да въведат общите правила на ЕС за свидетелствата за управление на моторни превозни средства

Комисията поиска от Дания и Германия да въведат Директива 2014/85/ЕС на Комисията относно медицинската годност на водачите и на изпитите за управление на моторно превозно средство. С посочената директива се актуализират общите европейски правила относно свидетелствата за управление (Директива 2006/126/ЕО), така че да се вземе предвид напредъкът в медицината при „обструктивната сънна апнея“ (ОСА) и да се гарантира, че европейските водачи са обучени за безопасно шофиране в тунели. Еднаквото прилагане на правилата относно свидетелствата за управление е необходимо, за да се гарантира безопасността на движението по пътищата в Европа. Досега Дания и Германия не са транспонирали Директива 2014/85/ЕС. В срок от два месеца тези две държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките за прилагане. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

 

8. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Данъчно облагане: Комисията предявява пред Съда иск срещу ФРАНЦИЯ за дискриминация при облагането на дивидентите

Комисията реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Франция поради неизпълнение на решение на Съда от 15 септември 2011 г. Спорният въпрос е свързан с възстановяването на данъка, платен във Франция от дружества с дъщерни дружества в други страни от ЕС. Френският Върховен административен съд (Conseil d'État) е възприел рестриктивно тълкуване на решението на Съда на ЕС чрез прилагането му в две отделни дела през декември 2012 г. Комисията е на мнение, че тези решения са несъвместими с правото на ЕС. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирано становище

Данъчно облагане: Комисията иска от ХЪРВАТИЯ да измени намалената акцизна ставка за малките производители на етилов алкохол

Комисията поиска от Хърватия да промени правилата си относно акцизите върху алкохолни дестилати, произведени от малки производители за собствена консумация. Правилата за акциза върху алкохола са хармонизирани на равнището на ЕС (Директива 92/83/ЕИО на Съвета). Тези правила предвиждат, че на държавите членки се разрешава да предоставят максимално намаление от 50 % от стандартната акцизна ставка за дестилати, произведени от малки производители годишно, ако те не надхвърлят 10 хектолитра чист алкохол. Понастоящем хърватските органи допускат прилагане на намалена ставка на акциза за малките производители, които произвеждат максимум 20 литра чист алкохол на домакинство за своя собствена консумация. Прилага се единна ставка на акциза в зависимост от вместимостта на казана за производство (т.е. 100 куни за казани с вместимост до 100 литра и 200 куни за всеки по-голям казан). Тъй като намалената ставка, прилагана от Хърватия, е свързана с вместимостта на казана и се плаща въз основа на единна ставка, независимо от действително произведените количества, тя не спазва разпоредбите на ЕС. В срок от два месеца Хърватия трябва да уведоми Комисията за мерките, които е предприела за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

MEMO/16/4211

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar