Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Otázky a odpovede týkajúce sa európskeho zboru solidarity

Brusel 7. december 2016

Európska komisia dnes zriadila európsky zbor solidarity

Pozri IP/16/4165MEMO/16/4166

 

Čo sa skrýva za myšlienkou európskeho zboru solidarity?

Európska únia je založená na solidarite: solidarite medzi jej občanmi, solidarite medzi jej členskými štátmi a solidarite v rámci jej činností v Únii i mimo nej. Solidarita je spoločnou hodnotou, ktorú celá európska spoločnosť vníma veľmi intenzívne.

Ako povedal predseda Komisie Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2016, keď avizoval zriadenie zboru: „Solidaritu často najochotnejšie prejavujeme vtedy, keď čelíme núdzovým situáciám. Keď vypukli požiare v portugalských horách, talianske lietadlá hasili plamene. Keď záplavy spôsobili prerušenie dodávok elektrickej energie v Rumunsku, vďaka švédskym generátorom sa svetlá opäť rozsvietili. Keď na grécke pobrežia dorazili tisícky utečencov, prístrešie im poskytli slovenské stany. V rovnakom duchu dnes Komisia navrhuje zriadiť európsky zbor solidarity.

Cieľom európskeho zboru solidarity je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do širokej škály solidárnych činností, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v rámci EÚ. Účasť mladých ľudí bude prínosná nielen pre nich samotných, ale pomôže štátnym a miestnym orgánom, mimovládnym organizáciám a podnikom v ich úsilí zvládnuť rôzne výzvy a krízy.

Čo je európsky zbor solidarity?

Z finančných zdrojov Komisie budú môcť organizácie zapojené do solidárnych činností – či už miestne orgány, mimovládne organizácie alebo podniky – zamestnať mladých ľudí ako dobrovoľníkov, zamestnancov, stážistov alebo učňov, prípadne ich odborne vyškoliť, ak spĺňajú kritériá hostiteľskej organizácie a zaviažu sa dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity.

Komisia v rámci zboru solidarity zriaďuje dva spôsoby umiestňovania mladých ľudí. Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov sa môžu v období od dvoch do dvanástich mesiacov zapojiť buď ako:

 • dobrovoľníci – ktorí môžu vykonávať dobrovoľnícku prácu na plný úväzok s podporou grantu, alebo
 • zamestnanci – ktorí dostanú príležitosť nájsť si pracovné miesto, stáž alebo učňovskú prípravu v celej škále rôznych odvetví.

Aký druh činností bude zbor vykonávať?

Členovia európskeho zboru solidarity budú mať možnosť zapojiť sa do širokej škály činností, ako sú vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna integrácia, pomoc pri poskytovaní jedla, budovanie prístreškov, prijímanie, podpora a integrácia migrantov a utečencov, ochrana životného prostredia alebo predchádzanie prírodným katastrofám (okrem okamžitej reakcie na katastrofy, ktorá si vyžaduje špecializovanejšie zručnosti a odbornú prípravu).

Členovia európskeho zboru solidarity budú priradení k mimovládnym organizáciám (MVO), miestnym a štátnym orgánom alebo súkromným podnikom, ktoré hľadajú podporu pre svoje činnosti.

Člen zboru sa môže do projektu zapojiť buď ako dobrovoľník (dobrovoľnícka zložka), alebo vo forme stáže, učňovskej prípravy či zamestnania (pracovná zložka). V oboch prípadoch ide o obdobie od 2 do 12 mesiacov.

Kto sa môže zapísať do európskeho zboru solidarity?

Do európskeho zboru solidarity sa môže zapísať každý vo veku od 17 do 30 rokov, kto je občanom EÚ alebo má oprávnený pobyt v EÚ. Minimálny vek na účasť v projekte solidarity je 18 rokov.

V pracovnej zložke musia byť mladí ľudia, ktorí prejavia záujem, občanmi EÚ, Nórska, alebo Islandu. V prvej fáze realizácie európskeho zboru solidarity sa mladí ľudia môžu zapísať do dobrovoľníckej zložky, ak majú oprávnený pobyt v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku alebo v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, alebo ak sú štátnymi príslušníkmi týchto krajín.

Európsky zbor solidarity je otvorený pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na to, či sú v súčasnosti v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, sú zamestnaní alebo nezamestnaní. Rozhodujúca je motivácia.

Mladí ľudia, ktorí sa zapíšu do európskeho zboru solidarity, budú musieť súhlasiť s poslaním európskeho zboru solidarity a jeho zásadami. Tie sú založené na základných hodnotách EÚ, ako sú solidarita, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv a podpora spravodlivej a rovnocennej spoločnosti, kde prevládajú pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť. Členovia zboru budú prispievať k posilneniu solidarity medzi ľuďmi a zároveň rešpektovať kultúru a tradície danej komunity.

Ako to funguje?

Zápis je jednoduchý a prebieha na osobitnej webovej stránke Európskeho portálu pre mládež: www.europa.eu/solidarity-corps

Pri zápise sa od záujemcov bude požadovať, aby poskytli osobné údaje, uviedli oblasti záujmu a rozhodli sa, či sa prihlásia na dobrovoľnícku alebo pracovnú činnosť, prípadne na oboje.

Zaručuje zápis miesto v projekte?

Nie, zápis nezaručuje miesto v projekte, keďže to nevyhnutne závisí od dostupnosti projektov a preferencie kandidáta. Všeobecne platí zásada, že čím sú ľudia otvorenejší rôznym druhom činností a rôznym krajinám, tým vyššia je šanca na umiestnenie.

Okrem toho, aj keď sa štátni príslušníci tretích krajín môžu zapísať do dobrovoľníckej zložky, nemusia mať nevyhnutne všetky práva alebo povolenia, ktoré sú potrebné na pobyt a umiestnenie v inej krajine EÚ. Zúčastnená organizácia je povinná zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa chcú zapojiť do projektu, mali takéto práva a povolenia.

Môžu si členovia zboru vybrať organizácie, pre ktoré budú pracovať?

Keď sa členovia zboru zapíšu, organizácie budú môcť nájsť ich profil pri hľadaní kandidátov do svojich projektov solidarity. Členovia zboru môžu odmietnuť akúkoľvek ponuku predloženú organizáciou.

Môžu organizácie spoplatňovať zapojenie členov zboru do projektu?

Nie. Žiadna zo zúčastnených či sprostredkovateľských organizácií nemôže od člena európskeho zboru solidarity požadovať alebo vyžadovať akékoľvek finančné príspevky alebo poplatky súvisiace s účasťou na danom projekte.

Ktoré náklady sú pokryté?

U dobrovoľníkov sú bežne pokryté životné náklady, akými sú strava, ubytovanie a vreckové, ale aj cestovné náklady a náklady na poistenie.

Na pracovné činnosti (pracovné miesto, stáž alebo učňovská príprava) sa vzťahuje pracovná zmluva a finančná podpora na cestovné náklady (cestovné a ubytovanie v súvislosti s pohovorom, príspevok na presťahovanie a spiatočnú cestu). Okrem toho môže byť vyplatený príspevok na náklady spojené s uznaním kvalifikácií, ak je to potrebné na výkon práce v inej krajine. Skutočné pokrytie nákladov sa môže líšiť od prípadu k prípadu.

V prípade pracovného miesta bude mzda v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi dohodami, ktoré sú platné v krajine, kde sa pracovné miesto nachádza.

V prípade stáží a učňovskej prípravy sa vypláca príspevok na pokrytie životných nákladov. Umiestnenia, na ktoré sa vzťahuje pracovná zmluva, budú patriť do verejného systému zdravotného poistenia v krajine vyslania.

Aké sú podmienky sociálneho zabezpečenia a poistenia členov zboru?

Na pracovné činnosti (pracovné miesto, učňovská príprava alebo stáž) sa vzťahuje pracovná zmluva, a preto platia vnútroštátne zákony v oblasti práce a sociálnej ochrany a zabezpečí sa prístup k vnútroštátnemu verejnému zdravotnému poisteniu. Doplnkové poistenie, napríklad poistenie zodpovednosti tretej strany a pre prípad nehody, si budú musieť zabezpečiť členovia zboru.

V prípade dobrovoľníckej činnosti sú členovia zboru krytí poistením liečebných nákladov, životným poistením, poistením pre prípad evakuácie a návratu do vlasti, poistením zodpovednosti tretej strany, poistením pre prípad straty/krádeže dokumentov a cestovných lístkov.

Do akého druhu činností budú členovia európskeho zboru solidarity zapojení?

Členom európskeho zboru solidarity môžu byť ponúknuté miesta v širokej škále činností. Môžu byť spojené so službami všeobecného záujmu a zahŕňať aj oblasti, ako sú:

 • občianstvo a demokratická účasť
 • ochrana životného prostredia a prírody
 • zdravie a kvalita života
 • vzdelávanie a odborná príprava
 • zamestnanie a podnikanie
 • tvorivosť a kultúra
 • telesná výchova/šport
 • sociálna pomoc a sociálne zabezpečenie
 • prijímanie a integrácia utečencov a migrantov
 • predchádzanie katastrofám a obnova.

Okamžité reakcie na katastrofy – ako boj proti lesným požiarom alebo mestské pátracie a záchranné akcie – sú vylúčené, pretože tieto činnosti si vyžadujú vysoko kvalifikovaných odborníkov. Ak chce však napríklad komunita na vidieku minimalizovať riziko lesných požiarov vyklčovaním porastu, členovia európskeho zboru solidarity by mohli byť cenným prínosom.

Kam môžu byť členovia európskeho zboru solidarity umiestnení?

Umiestnení môžu byť do ktoréhokoľvek z 28 členských štátov EÚ a v závislosti od toho, z ktorého programu EÚ sa poskytujú finančné prostriedky, môžu do úvahy prichádzať aj iné krajiny (napríklad Island, Nórsko, Turecko, Lichtenštajnsko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko).

Aké osvedčenie získajú?

Členovia európskeho zboru solidarity budú môcť po ukončení účasti získať osvedčenie zboru európskej solidarity. Pôjde o potvrdenie ich účasti na celoeurópskom podujatí, ktorého cieľom je riešiť spoločenské výzvy, ako aj ich odhodlania prispieť k zmene. Toto odhodlanie, otvorenosť voči iným ľuďom a kultúram, ale aj zručnosti získané v rámci činností európskeho zboru solidarity zároveň pritiahnu pozornosť zamestnávateľov, ktorí hľadajú mladých ľudí s takýmto profilom.

Aké organizácie sa môžu zúčastniť?

Zúčastnenou organizáciou sa môžu stať rôzne organizácie, ako sú mimovládne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, štátne a miestne orgány. Všetky organizácie musia spĺňať prísne normy kvality a dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity.

Organizácie, ktoré sú už zaregistrované v Európskej dobrovoľníckej službe, sú v zásade automaticky uznané za zúčastnené organizácie.

V pracovnej zložke členstva v zbore sa organizácie a podniky môžu rozhodnúť pre sprostredkovateľa napr. verejné služby zamestnanosti.

Po schválení v súlade so všetkými programami financovanými EÚ môže začať zúčastnená organizácia hľadať potenciálnych zamestnancov, stážistov, učňov alebo dobrovoľníkov do svojich solidárnych činností.

Každá zúčastnená organizácia bude musieť súhlasiť s poslaním európskeho zboru solidarity a jeho zásadami a dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti.

Ako bude európsky zbor solidarity financovaný?

Európsky zbor solidarity dostáva finančné prostriedky z existujúcich programov financovaných EÚ vo forme výziev na predkladanie návrhov, pričom sa využívajú existujúce finančné zdroje z programu Erasmus+, programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), programu LIFE, z Fondu pre azyl a migráciu, z programu EÚ v oblasti zdravia, programu Európa pre občanov, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Zúčastnené organizácie budú môcť požiadať o finančné prostriedky z uvedených programov; udeľovanie grantov bude prebiehať v súlade s pravidlami hodnotenia každého programu.

Kedy bude európsky zbor solidarity funkčný a čo sa od neho očakáva?

Dňa 7. decembra 2016 bola otvorená registrácia pre mladých ľudí, ktorí prejavia záujem, na Európskom portáli pre mládež: www.europa.eu/solidarity-corps

Začiatok priraďovania účastníkov k zúčastneným organizáciám sa očakáva na jar roku 2017, pričom prvé umiestnenia by mali prebehnúť do júna 2017.

Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roka 2020 zapojilo do európskeho zboru solidarity 100 000 mladých ľudí.

 

 

MEMO/16/4168

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar