Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot – vastauksia kysymyksiin

Bryssel 7. joulukuuta 2016

Euroopan komissio käynnistää tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan

Ks. IP/16/4165 ja MEMO/16/4166.

 

Miksi Euroopan solidaarisuusjoukot perustetaan?

Solidaarisuus eli yhteisvastuu on Euroopan unioni peruskivi. Se esiintyy eri muodoissa: kansalaisten kesken, jäsenvaltioiden rajojen yli, EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa. Solidaarisuus on yhteinen arvo, jonka eurooppalainen yhteiskunta on sisäistänyt vahvasti.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti syksyllä 2016 unionin tilasta pitämässään puheessa ajatuksen solidaarisuusjoukkojen perustamisesta: ”Yhteisvastuun osoittaminen on meille helpointa hätätilanteissa. Kun Portugalin kukkulat olivat tulessa, italialaiset lentokoneet sammuttivat liekit. Kun tulvat katkaisivat Romaniasta sähköt, valot saatiin päälle ruotsalaisilla generaattoreilla. Kun Kreikan rannoille saapui tuhansia pakolaisia, slovakialaiset teltat antoivat suojaa. Samassa hengessä komissio ehdottaa tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista.”

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus osallistua solidaarisuusprojekteihin ja auttaa vaikeissa tilanteissa eri puolilla EU:ta. Osallistumisesta on hyötyä nuorille itselleen. Samalla nuorten työpanos auttaa kansallisia ja paikallisia viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä selviytymään monenlaisista haasteista ja kriiseistä.

Mitä Euroopan solidaarisuusjoukot ovat?

Komission tarjoaman rahoituksen avulla solidaarisuusaloilla toimivat organisaatiot – paikallisviranomaiset, kansalaisjärjestöt tai yritykset – voivat ottaa nuoria töihin, työharjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen tai mukaan vapaaehtoistoimintaan. Organisaation on täytettävä osallistumisvaatimukset ja sitouduttava Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirjaan.

Komissio aikoo toteuttaa kahdenlaisia palvelujaksoja. Solidaarisuusjoukkoihin voivat osallistua 18–30-vuotiaat nuoret, ja palvelujakso kestää 2–12 kuukautta. Nuoret voivat osallistua toimintaan

 • vapaaehtoisina, jolloin kyseessä on kokoaikainen vapaaehtoistyö ja osallistujalle maksetaan avustuksia, tai
 • ammatillisissa tehtävissä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia löytää työ-, työharjoittelu- tai oppisopimuskoulutuspaikkoja useilla eri aloilla.

Mitä Euroopan solidaarisuusjoukot tekevät?

Euroopan solidaarisuusjoukot voivat toimia useilla eri aloilla, kuten koulutus, terveydenhuolto, yhteiskuntaan integroiminen, elintarvikkeiden hankinnassa avustaminen, majoitustilojen rakentaminen, siirtolaisten ja pakolaisten vastaanotto, tukeminen ja kotouttaminen, ympäristönsuojelu tai luonnonkatastrofien ehkäiseminen (ei kuitenkaan välitön katastrofeihin reagointi, joka edellyttää erityistaitoja ja ‑koulutusta).

Osallistujat auttavat kansalaisjärjestöjä, paikallisia ja kansallisia viranomaisia tai yksityisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea toimintaansa.

Nuoret voivat osallistua joko vapaaehtoistyön projekteihin (vapaaehtoistyön toimintalohko) tai heille voidaan tarjota työpaikkaa tai harjoittelu- tai oppisopimuskoulutuspaikkaa (ammatillinen toimintalohko). Palvelujakso kestää aina 2–12 kuukautta.

Kuka voi rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin?

Jokainen 17–30-vuotias EU:n kansalainen tai EU:n alueella laillisesti asuva henkilö voi rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Solidaarisuusprojektiin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Ammatilliseen osioon kuuluvissa tehtävissä nuorten on oltava EU:n, Norjan tai Islannin kansalaisia. Vapaaehtoistyöhön voivat nyt ensimmäisessä vaiheessa rekisteröityä nuoret, joiden laillinen asuinpaikka sijaitsee EU:n alueella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Turkissa tai entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa tai jotka ovat näiden maiden kansalaisia.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin voivat osallistua kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevat nuoret – niin opiskelijat, työssäkävijät kuin työttömätkin. Tärkeintä on halu osallistua.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityvien nuorten on hyväksyttävä solidaarisuusjoukkojen tehtävänmäärittely ja periaatteet. Niiden lähtökohtana ovat EU:n perusarvot, kuten solidaarisuus ja ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus, ja niillä edistetään oikeudenmukaista ja tasavertaista yhteiskuntaa, jossa valitsee moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeus, solidaarisuus ja tasa-arvo. Osallistujat pyrkivät lisäämään solidaarisuutta ihmisten välillä näiden kulttuureita ja perinteitä kunnioittaen.

Miten pääsee mukaan?

Solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityminen on helppoa, ja sen voi tehdä Euroopan nuorisoportaalin kautta osoitteessa: www.europa.eu/solidarity-corps

Rekisteröidyttäessä ilmoitetaan henkilötiedot, kiinnostavat alat ja valitaan, ilmoittaudutaanko vapaaehtoistyöhön, ammatillisiin tehtäviin vai molempiin.

Takaako rekisteröityminen sen, että saa osallistua johonkin projektiin?

Rekisteröityminen ei takaa sitä, että saa paikan, sillä se riippuu saatavilla olevien projektien ja hakijoiden määrästä. Mitä avoimemmin erilaisiin toimintamuotoihin ja kohdemaihin suhtautuu, sitä suuremmat mahdollisuudet on saada paikka.

Vaikka EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat rekisteröityä vapaaehtoistyöhön, heillä ei välttämättä ole kaikkia oikeuksia tai lupia, joita tarvitaan toisessa EU-maassa asumiseen tätä varten. Osallistuvan organisaation tehtävänä on varmistaa, että sillä nuorella, joka he haluavat projektiin mukaan, on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat.

Voivatko osallistujat valita, missä organisaatiossa työskentelevät?

Kun osallistujat ovat rekisteröityneet, heidän profiilinsa ovat organisaatioiden ulottuvilla, kun ne etsivät sopivia ehdokkaita solidaarisuusprojekteihin. Osallistujat voivat vapaasti kieltäytyä organisaation esittämästä tarjouksesta.

Voivatko organisaatiot veloittaa projektiin osallistumisesta?

Osallistuvat organisaatiot ja välittäjäorganisaatiot eivät voi pyytää tai vaatia minkäänlaista maksua Euroopan solidaarisuusjoukkojen jäseneltä solidaarisuusprojektiin osallistumisesta.

Mitkä osallistujien kustannukset katetaan?

Vapaaehtoistyöhön osallistuville korvataan yleensä majoitus-, ruokailu-, matka- ja vakuutuskulut ja maksetaan taskurahaa.

Ammatilliseen toimintaan (työpaikka, harjoittelu tai oppisopimuskoulutus) osallistuvan nuoren kanssa tehdään työsopimus ja matkakulut korvataan (matka- ja majoituskulut haastattelua varten, muuttokorvaus ja matkakorvaus meno- ja paluumatkasta). Lisäksi voidaan osallistua kustannuksiin, joita aiheutuu tutkintojen tunnustamisesta, jos toisessa maassa työskentely edellyttää sitä. Korvattavat kustannukset voivat käytännössä vaihdella tapauksen mukaan.

Jos kyseessä on työpaikka, palkkaa maksetaan paikallisten lakien, sääntöjen ja työehtosopimusten mukaisesti.

Oppisopimuskoulutukseen tai harjoitteluun osallistuville maksetaan päivärahaa. Kun osallistujan kanssa tehdään työsopimus, osallistuja kuuluu sopimuksen ajan kyseisen maan julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin.

Entä osallistujien sosiaaliturva ja vakuutukset?

Ammatillisissa projekteissa (työpaikka, oppisopimuskoulutus tai harjoittelujakso) osallistujan kanssa tehdään työsopimus. Tällöin sovelletaan kyseisen maan työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä ja osallistuja kuuluu julkisen sairausvakuutuksen piiriin. Osallistujan on maksettava itse lisävakuutukset esimerkiksi vahingonkorvausvastuun ja tapaturmien varalta.

Vapaaehtoistyön projekteissa osallistujille tarjotaan vakuutus, joka kattaa sairaanhoitokustannukset, henkivakuutuksen, evakuoinnin ja kotiuttamisen, vahingonkorvausvastuun sekä asiakirjojen ja matkalippujen katoamisen tai varkauden.

Millaisiin projekteihin Euroopan solidaarisuusjoukot osallistuvat?

Euroopan solidaarisuusjoukkojen jäsenet voivat osallistua monenlaisiin projekteihin ja tehtäviin. Projektit voivat liittyä yleishyödyllisiin palveluihin esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • Kansalaisuus ja demokraattinen osallistuminen
 • Ympäristö ja luonnonsuojelu
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Koulutus
 • Työllisyys ja yrittäjyys
 • Luovuus ja kulttuuri
 • Liikunta ja urheilu
 • Sosiaalihuolto ja -turva
 • Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanotto ja kotouttaminen
 • Katastrofien ennaltaehkäisy ja niiden jälkitoimet

Välitön katastrofiapu, kuten metsäpalojen torjunta tai etsintä- ja pelastustyöt taajamissa, eivät kuulu solidaarisuusjoukkojen tehtäväkenttään, sillä tällaisiin toimiin tarvitaan pitkälle koulutettuja osaajia. Joukot voivat kuitenkin olla mukana esimerkiksi maaseutualueiden pensaikkojen raivauksessa, jolla minimoidaan metsäpaloriskiä.

Mihin maihin solidaarisuusjoukkoihin osallistujia voidaan sijoittaa?

Osallistujalle voidaan tarjota paikkaa mistä tahansa EU:n 28 jäsenvaltiosta. Riippuen hanketta rahoittavasta EU:n ohjelmasta, myös muut maat voivat tulla kysymykseen (esimerkiksi Islanti, Norja, Turkki, Liechtenstein tai entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia).

Millaisen todistuksen osallistumisesta saa?

Osallistujat saavat palvelujakson päätyttyä Euroopan solidaarisuusjoukkojen todistuksen. Se osoittaa, että nuori on osallistunut eurooppalaiseen hankkeeseen, jolla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita, ja todistaa sitoutumisesta vaikuttamaan asioihin. Tämä sitoutuminen, avoimuus muita ihmisiä ja kulttuureja kohtaan sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kautta saatu osaaminen kiinnittävät myös työnantajien huomiota.

Mitkä organisaatiot voivat saada apua solidaarisuusjoukoilta?

Hyvin monenlaiset organisaatiot – kuten kansalaisjärjestöt sekä kansalliset ja paikalliset viranomaiset – voivat osallistua. Kaikkien organisaatioiden on kuitenkin noudatettava tiukkoja laatuvaatimuksia ja sitouduttava Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirjaan.

Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun rekisteröityneet organisaatiot ovat automaattisesti akkreditoituja.

Ammatillisissa projekteissa organisaatiot ja yritykset voivat halutessaan käyttää apuna julkisen työnvälityspalvelun kaltaista välittäjäorganisaatiota.

Kun osallistuva organisaatio on hyväksytty EU:n rahoitusohjelmien sääntöjen mukaisesti, se voi hakea mahdollisia työntekijöitä, harjoittelijoita, oppisopimusoppilaita tai vapaaehtoisia solidaarisuusprojekteihinsa.

Kaikkien osallistuvien organisaatioiden on hyväksyttävä solidaarisuusjoukkojen tehtävänmäärittely ja periaatteet sekä sitouduttava Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjaan, jossa vahvistetaan kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet solidaarisuustoiminnan kunkin vaiheen aikana.

Miten Euroopan solidaarisuusjoukot rahoitetaan?

Euroopan solidaarisuusjoukot rahoitetaan ehdotuspyyntöjen perusteella jo olemassa olevista EU:n rahoitusohjelmista. Rahoitusta saadaan Erasmus+-ohjelmasta, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta EU:n ohjelmasta (EaSi), Life-ohjelmasta, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta, terveysalan toimintaohjelmasta, Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Osallistuvat organisaatiot voivat hakea rahoitusta näistä ohjelmista. Avustukset myönnetään kunkin ohjelman arviointisääntöjen mukaisesti.

Milloin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta alkaa ja mitä tuloksia odotetaan?

Osallistumisesta kiinnostuneet nuoret voivat rekisteröityä 7. joulukuuta 2016 alkaen Euroopan nuorisoportaalissa: www.europa.eu/solidarity-corps.

Ensimmäiset osallistujat on tarkoitus sijoittaa osallistuviin organisaatioihin kesäkuuhun 2017 mennessä.

Tavoitteena on saada 100 000 nuorta eurooppalaista liittymään Euroopan solidaarisuusjoukkoihin vuoteen 2020 mennessä.

 

 

MEMO/16/4168

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar