Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Βλ. IP/16/4165 και MEMO/16/4166

Σε ποια ιδέα βασίζεται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, αλληλεγγύη σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη στη δράση της εντός και εκτός της Ένωσης. Η αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αξία, με αισθητή παρουσία σε όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Juncker στην Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2016, όταν εξήγγειλε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: «Συχνά δείχνουμε αλληλεγγύη με μεγαλύτερη προθυμία όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν καίγονταν τα δάση της Πορτογαλίας, ιταλικά αεροπλάνα έσβησαν τις φλόγες. Όταν οι πλημμύρες έκοψαν το ρεύμα στη Ρουμανία, σουηδικές γεννήτριες το επανέφεραν. Όταν χιλιάδες πρόσφυγες έφταναν στις ελληνικές ακτές, σλοβακικές σκηνές τούς πρόσφεραν κατάλυμα. Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.»

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ανά την ΕΕ. Από τη συμμετοχή αυτή δεν θα ωφεληθούν μόνο οι νέοι, αλλά και οι εθνικές και τοπικές αρχές, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις κάθε είδους προκλήσεις και κρίσεις.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Με χρηματοδότηση της Επιτροπής, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης (τοπικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή επιχειρήσεις) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέους για εθελοντική ή αμειβόμενη εργασία, πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τα κριτήρια των οργανώσεων υποδοχής και θα δηλώσουν ότι συμφωνούν με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Η Επιτροπή προβλέπει δύο κατηγορίες τοποθέτησης νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Νέοι ηλικίας 18-30 ετών μπορούν να τοποθετηθούν, για διάστημα δύο έως δώδεκα μηνών είτε:

 • ως εθελοντές - με ευκαιρίες εθελοντισμού με πλήρες ωράριο και επιδότηση· είτε
 • ως απασχολούμενοι - με ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, και απασχόλησης σε ευρύ φάσμα τομέων.

Τι είδους δραστηριότητες θα καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα μπορούν να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η συνδρομή στην παροχή τροφίμων, η κατασκευή καταλυμάτων, η υποδοχή, η στήριξη και η ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη φυσικών καταστροφών (όχι όμως και η άμεση απόκριση σε καταστροφές, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη ειδίκευση σε δεξιότητες και κατάρτιση).

Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα κατανέμονται στις κατάλληλες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τοπικές και εθνικές αρχές ή ιδιωτικές εταιρείες που αναζητούν υποστήριξη στις δραστηριότητές τους.

Ένας νέος μπορεί να προσφέρει εργασία σε ένα έργο είτε εθελοντικά (σκέλος εθελοντισμού), είτε ως πρακτική άσκηση, μαθητεία ή θέση εργασίας (σκέλος επαγγελματικής δραστηριότητας). Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια συμμετοχής είναι μεταξύ 2 και 12 μηνών.

Ποιος μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Όποιος είναι μεταξύ 17 και 30 ετών και είναι πολίτης της ΕΕ ή διαμένει νομίμως στην ΕΕ, μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Η κατώτερη ηλικία συμμετοχής σε έργο αλληλεγγύης είναι τα 18.

Για το σκέλος επαγγελματικής δραστηριότητας, οι νέοι πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας. Για το σκέλος του εθελοντισμού, σε αυτό το πρώτο στάδιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, οι νέοι μπορούν να εγγραφούν εφόσον διαμένουν νομίμως στην ΕΕ ή στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Τουρκία ή την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ή εάν έχουν την ιθαγένεια των εν λόγω χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό σε όλους τους νέους, είτε ακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι. Αυτό που έχει καθοριστική σημασία είναι τα κίνητρα.

Οι νέοι που εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, που στηρίζονται στις βασικές αξίες της ΕΕ όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προαγωγή μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας στην οποία επικρατεί ο πλουραλισμός, η αποφυγή των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της, με παράλληλο σεβασμό των πολιτισμών και των παραδόσεών τους.

Πώς γίνεται η εγγραφή;

Η εγγραφή είναι εύκολη και μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας στη διεύθυνση www.europa.eu/solidarity-corps

Κατά την εγγραφή, ο υποψήφιος θα κληθεί να δηλώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να προσδιορίσει τους τομείς ενδιαφέροντος και να επιλέξει αν εγγράφεται για εθελοντισμό, για επαγγελματικές δραστηριότητες ή και για τα δύο.

Η εγγραφή εξασφαλίζει τοποθέτηση σε ένα έργο;

Όχι, η εγγραφή δεν εξασφαλίζει τοποθέτηση σε ένα έργο· τούτο εξαρτάται αναγκαστικά από το αν υπάρχουν διαθέσιμα έργα και από το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Ως γενική αρχή, όσο πιο ευέλικτος είναι κάποιος σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων και την επιλογή χωρών, τόσο μεγαλύτερη είναι κι η πιθανότητα να βρει μια θέση.

Οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ —μολονότι επιλέξιμοι για εγγραφή στο σκέλος του εθελοντισμού— ενδέχεται να μην έχουν απαραιτήτως όλα τα δικαιώματα ή τις άδειες που απαιτούνται ώστε να διαμείνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντος οργανισμού να εξακριβώνει τα εν λόγω δικαιώματα και άδειες για κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να τοποθετήσει σε ένα συγκεκριμένο έργο.

Μπορούν οι συμμετέχοντες να επιλέξουν την οργάνωση στην οποία θα εργαστούν;

Όταν οι υποψήφιοι εγγραφούν, οι οργανώσεις θα μπορούν να βρίσκουν το προφίλ τους κατά την αναζήτηση υποψηφίων για προγράμματα αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να απορρίψουν οποιαδήποτε προσφορά από οργάνωση.

Οι οργανώσεις μπορούν να χρεώνουν χρηματικά ποσά στους συμμετέχοντες προκειμένου να τους εντάξουν σε ένα έργο;

Όχι. Ούτε οι συμμετέχουσες οργανώσεις ούτε οι ενδιάμεσες οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν ή να απαιτήσουν οικονομική συνεισφορά ή τέλη σε σχέση με τη συμμετοχή στο έργο αυτό καθ' εαυτό από μέλος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται;

Για τοποθέτηση εθελοντή θα καλύπτονται κανονικά δαπάνες διαβίωσης, όπως σίτιση, στέγαση και χρήματα για τα καθημερινά έξοδα, καθώς και τα οδοιπορικά και τα έξοδα ασφάλισης.

Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες (θέση εργασίας, πρακτική άσκηση, μαθητεία) θα υπάρχει σύμβαση εργασίας και οικονομική στήριξη για τα οδοιπορικά (έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τη συνέντευξη, επίδομα μετεγκατάστασης και ταξιδίου επιστροφής). Επίσης, θα μπορούσε να υπάρξει συνεισφορά στα έξοδα αναγνώρισης των προσόντων, εφόσον απαιτείται για την ανάληψη εργασίας σε άλλη χώρα. Οι δαπάνες που πραγματικά καλύπτονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

Εάν πρόκειται για θέση εργασίας, οι μισθολογικές συνθήκες θα ορίζονται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στη χώρα όπου βρίσκεται η θέση εργασίας.

Για θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας θα χορηγείται αποζημίωση διαμονής. Για θέσεις που καλύπτονται από σύμβαση εργασίας, ο συμμετέχων θα καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης της χώρας τοποθέτησης.

Τι γίνεται με την κοινωνική ασφάλιση και την ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων;

Για μια επαγγελματική δραστηριότητα (εργασία, μαθητεία ή πρακτική άσκηση), θα υπάρχει σύμβαση εργασίας και, επομένως, θα εφαρμόζεται η εθνική εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και θα εξασφαλίζεται πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Για πρόσθετη ασφάλιση, π.χ. για την κάλυψη αστικής ευθύνης και ατυχημάτων, θα πρέπει να φροντίσει ο συμμετέχων.

Για εθελοντικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες καλύπτονται από ασφάλιση για τα ιατρικά έξοδα, τη ζωή, την απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό, την αστική ευθύνη, την απώλεια/κλοπή εγγράφων και εισιτηρίων.

Σε τι είδους δραστηριότητες θα απασχολούνται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να προταθεί συμβολή σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που συνδέονται με υπηρεσίες κοινής ωφελείας και καλύπτουν τομείς όπως οι ακόλουθοι:

 • Ιδιότητα του πολίτη και δημοκρατική συμμετοχή
 • Περιβάλλον και προστασία της φύσης
 • Υγεία και ευεξία
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Απασχόληση και επιχειρηματικότητα
 • Δημιουργικότητα και πολιτισμός
 • Φυσική αγωγή και αθλητισμός
 • Κοινωνικές παροχές και κοινωνική πρόνοια
 • Υποδοχή και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών
 • Πρόληψη καταστροφών και αποκατάσταση

Εξαιρείται η άμεση αντιμετώπιση καταστροφών –π.χ. καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών ή έρευνα και διάσωση σε αστικές ζώνες– επειδή αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν άρτια εκπαιδευμένους ειδικούς. Ωστόσο, εάν μια αγροτική κοινότητα θέλει να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών ξεριζώνοντας τη χαμηλή βλάστηση, για παράδειγμα, η συμβολή των μελών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα ήταν πολύτιμη.

Πού μπορούν να τοποθετηθούν όσοι συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Είναι δυνατόν να τοποθετηθούν και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ή, ανάλογα με το ποιο πρόγραμμα της ΕΕ χρηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο έργο, και σε άλλες χώρες (για παράδειγμα, στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Τουρκία, το Λιχτενστάιν ή την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Τι είδους πιστοποιητικό θα παρέχεται;

Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δικαιούνται να λάβουν το πιστοποιητικό Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όταν ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους. Το πιστοποιητικό θα αποδεικνύει τη συμμετοχή τους σε ένα πανευρωπαϊκό εγχείρημα αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων και τη δέσμευσή τους για να αλλάξει η κατάσταση. Η δέσμευση αυτή, το ανοικτό πνεύμα έναντι άλλων λαών και πολιτισμών και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα προσελκύσει την προσοχή εργοδοτών που αναζητούν νέους με τα χαρακτηριστικά αυτά.

Ποιες οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν;

Ευρύ φάσμα οργανώσεων, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να αποτελέσουν συμμετέχουσες οργανώσεις. Όλες οι οργανώσεις θα πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και να δηλώσουν ότι συμφωνούν με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Οι οργανώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στην Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία των νέων είναι, καταρχήν, αυτομάτως διαπιστευμένες.

Όσον αφορά το επαγγελματικό σκέλος, οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ενδιάμεσο φορέα, π.χ. μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.

Αφού λάβει έγκριση όπως σε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, η συμμετέχουσα οργάνωση μπορεί να αναζητήσει υποψήφιους εργαζομένους, ασκουμένους, μαθητευομένους και εθελοντές για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης της.

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης.

Πώς θα χρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, με τη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων από το πρόγραμμα Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), το πρόγραμμα LIFE, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το πρόγραμμα «Υγεία», το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από τα προγράμματα· οι επιχορηγήσεις θα δίνονται σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης κάθε προγράμματος.

Πώς θα γίνει πραγματικότητα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και ποια αποτελέσματα αναμένονται;

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 άνοιξαν οι εγγραφές για ενδιαφερόμενους νέους στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας: www.europa.eu/solidarity-corps

Η κατανομή των συμμετεχόντων στις κατάλληλες συμμετέχουσες οργανώσεις αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2017, ενώ οι πρώτες τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνίου του 2017.

Στόχος είναι η συμμετοχή 100.000 νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το τέλος του 2020.

MEMO/16/4168

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar