Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Spørgsmål og svar om det europæiske solidaritetskorps

Bruxelles, den 7. december 2016

Europa-Kommissionen lancerer i dag det europæiske solidaritetskorps

Se IP/16/4165 og MEMO/16/4166

Hvad er idéen bag det europæiske solidaritetskorps?

Den Europæiske Union bygger på solidaritet: solidaritet mellem borgerne, solidaritet på tværs af grænser mellem medlemsstaterne og solidaritet i indsatsen i og uden for Unionen. Solidaritet er en fælles værdi, der er af stor betydning for det europæiske samfund.

Som kommissionsformand Jean-Claude Juncker sagde i sin tale om Unionens tilstand i 2016, da han annoncerede oprettelsen af korpset: "Vi er ofte mest villige til at udvise solidaritet, når vi står over for nødsituationer. Da brandene hærgede i Portugal, slukkede italienske fly ilden. Da oversvømmelserne forårsagede strømafbrydelser i Rumænien, fik svenske generatorer gang i strømmen igen. Da tusindvis af flygtninge ankom til Grækenlands kyster, fandt de husly i slovenske telte. I samme ånd foreslår Kommissionen i dag at etablere et europæisk solidaritetskorps."

Formålet med det europæiske solidaritetskorps er at give unge mennesker muligheden for at tage del i forskelligt solidaritetsarbejde, der tackler udfordrende situationer inden for hele EU. Det er ikke kun de unge, der får glæde af at tage del i arbejdet. Nationale og lokale myndigheder, NGO'er og virksomheder får også hjælp til arbejdet med at håndtere forskellige udfordringer og kriser.

Hvad er det europæiske solidaritetskorps?

Organisationer, som beskæftiger sig med solidaritetsrelaterede aktiviteter vil med Kommissionens støtte, og uanset om de er en lokal myndighed, en ikkestatslig organisation eller en virksomhed, få mulighed for at rekruttere unge til frivilligt eller erhvervsarbejde, praktikophold eller lærepladser, så længe de opfylder kriterierne for at blive værtsorganisation og tilslutter sig chartret for det europæiske solidaritetskorps.

Kommissionen tilbyder to former for ungdomsarbejde som en del af Solidaritetskorpset. Unge i alderen 18-30 år kan i en periode på to til tolv måneder enten deltage i:

 • frivilligt arbejde – frivillig deltagelse på fuld tid med tilskud – eller
 • erhvervsarbejde – mulighed for at finde et job, praktikophold eller lærepladser i en lang række sektorer.

Hvilke aktiviteter vil korpset være involveret i?

Deltagere i det europæiske solidaritetskorps vil få mulighed for at engagere sig i en bred vifte af aktiviteter såsom uddannelse, sundhed, social integration, bistand til levering af fødevarer, opførelse af indkvarteringssteder, modtagelse, støtte og integration af migranter og flygtninge, miljøbeskyttelse eller forebyggelse af naturkatastrofer (dog ikke akutte indsatser i forbindelse med katastrofer, som kræver mere specialiseret kompetence og uddannelse).

Deltagerne i det europæiske solidaritetskorps vil blive matchet med ikkestatslige organisationer (NGO'er), lokale og nationale myndigheder eller private virksomheder, der søger støtte til deres aktiviteter.

En deltager kan blive tilknyttet et projekt enten som frivillig (frivilligt arbejde) eller med henblik på et praktikophold, en læreplads eller et job (erhvervsarbejde). Uanset hvad er varigheden på mellem 2 og 12 måneder.

Hvem kan tilmelde sig det europæiske solidaritetskorps?

Alle mellem 17 og 30 år, der er unionsborgere eller lovligt bosiddende i EU, kan tilmelde sig det europæiske solidaritetskorps. Minimumsalderen for deltagelse i et solidaritetsprojekt er 18 år.

Med henblik på erhvervsarbejde skal de interesserede unge være statsborgere i et EU-land, Norge eller Island. Med henblik på frivilligt arbejde kan unge i denne første fase i det europæiske solidaritetskorps tilmelde sig, hvis de er lovligt bosiddende i EU eller Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkiet eller den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, eller hvis de er statsborgere i disse lande.

det europæiske solidaritetskorps er åbent for alle unge, uanset om de er under uddannelse, i beskæftigelse eller arbejdsløse. Det afgørende er motivation.

Unge, der tilmelder sig det europæiske solidaritetskorps, vil skulle tilslutte sig det europæiske solidaritetskorps' formålserklæring og principper. De er baseret på grundlæggende EU-værdier som solidaritet, respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettighederne og fremme af et retfærdigt og lige samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling. Deltagerne vil skulle bidrage til at øge solidariteten mellem mennesker og samtidig udvise respekt for deres kulturer og traditioner.

Hvordan fungerer det?

Det er nemt at registrere sig på et særligt websted via Den Europæiske Ungdomsportal på: www.europa.eu/solidarity-corps

Under tilmeldingen vil deltagerne blive bedt om at opgive deres personoplysninger, oplyse interesseområder og vælge, hvorvidt de ønsker at deltage i frivillige aktiviteter, erhvervsaktiviteter eller begge dele.

Betyder tilmelding, at man er garanteret deltagelse i et projekt?

Nej, tilmelding giver ingen garanti for deltagelse i et projekt, da dette uundgåeligt vil afhænge af tilgængelige projekter og kandidaternes interesser. Som et generelt princip gælder det, at jo mere åbne folk er over for forskellige former for aktiviteter og lande, des større er muligheden for at få en plads.

Selv om ikke-EU-borgere er berettigede til at tilmelde sig frivilligt arbejde, har de ikke nødvendigvis alle de rettigheder og tilladelser, der er nødvendige for at opholde sig i et andet EU-land i forbindelse med en aktivitet. Det påhviler den deltagende organisation at sikre, at disse rettigheder og tilladelser er på plads for enhver person, som de ønsker at engagere i forbindelse med et projekt.

Kan deltagerne vælge, hvilken organisation de ønsker at arbejde for?

Når deltagerne har tilmeldt sig, vil organisationerne kunne finde deltagernes profil, i forbindelse med at de leder efter kandidater til deres solidaritetsprojekter. Deltagerne kan frit vælge at afvise ethvert tilbud, som fremsættes af en organisation.

Kan organisationerne opkræve penge fra deltagerne for at lade dem deltage i et projekt?

Nej. Hverken deltagende organisationer eller formidlende organisationer må anmode medlemmet af det europæiske solidaritetskorps om et eventuelt finansielt bidrag eller gebyr i forbindelse med deltagelsen i selve projektet eller opkræve et sådant af medlemmet.

Hvilke udgifter er dækket?

For arbejde som frivillig vil leveomkostninger som mad, bolig og lommepenge samt rejse og forsikring normalt være dækket.

For erhvervsaktiviteter (et job, et praktikophold eller en læreplads) vil der foreligge en ansættelseskontrakt, og der vil blive ydet finansiel støtte til rejseudgifter (rejse og ophold i forbindelse med en samtale, flyttegodtgørelse og rejsegodtgørelse til returrejsen). Der kan desuden ydes et bidrag til udgifter til anerkendelse af kvalifikationer, hvis de er nødvendige for at kunne varetage jobbet i det andet land. Den faktiske dækning af omkostningerne kan variere fra sag til sag.

I forbindelse med et job vil lønvilkårene blive fastsat i overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og kollektive overenskomster, der er gældende i det land, hvor jobbet skal udføres.

For praktikophold og lærepladser vil der være et bidrag til leveomkostninger. For arbejde, der er omfattet af en ansættelseskontrakt, vil deltageren blive dækket af den offentlige sygesikring i det land, hvor aktiviteten foregår.

Hvad med social sikring og forsikring af deltagerne?

For erhvervsaktiviteter (et job, en læreplads eller et praktikophold) vil der foreligge en ansættelseskontrakt, og de nationale arbejds- og socialbeskyttelseslove vil derfor finde anvendelse og sikre adgang til den nationale offentlige sygesikring. Yderligere forsikring, f.eks. til dækning af erstatningsansvar over for tredjepart og ulykker, vil skulle dækkes af deltageren.

For frivillige aktiviteter er deltagerne omfattet af en forsikring, der dækker udgifter til lægebehandling, livsforsikring, evakuering og hjemsendelse, ansvarsforsikring og tab/tyveri af dokumenter og rejsebilletter.

Hvilke aktiviteter vil deltagere i det europæiske solidaritetskorps være involveret i?

Deltagere i det europæiske solidaritetskorps kan blive tilbudt ophold med henblik på at bidrage inden for en lang række aktiviteter. De kan være knyttet til tjenester af almen interesse og f.eks. dække områder som:

 • Medborgerskab og demokratisk deltagelse
 • Miljø og naturbeskyttelse
 • Sundhed og trivsel
 • Uddannelse
 • Beskæftigelse og iværksætterkultur
 • Kreativitet og kultur
 • Idræt/sport
 • Social bistand og velfærd
 • Modtagelse og integration af flygtninge og migranter
 • Katastrofeforebyggelse og -beredskab

Øjeblikkelig indgriben i forbindelse med katastrofer er ikke en af korpsets opgaver – for eksempel bekæmpelse af skovbrande eller eftersøgning og redning i byområder – da disse aktiviteter skal udføres af uddannede specialister. det europæiske solidaritetskorps kan imidlertid yde et værdifuldt bidrag, hvis et landbosamfund f.eks. ønsker at begrænse risikoen for skovbrande ved at luge ud i underskoven.

Hvor kan medlemmer af det europæiske solidaritetskorps blive udstationeret?

Det er muligt at blive udstationeret i alle 28 EU-medlemsstater, og alt efter hvilket EU-program der finansierer et bestemt projekt, kan andre lande også komme på tale (f.eks. Island, Norge, Tyrkiet, Liechtenstein eller den tidligere jugoslaviske republik Makedonien).

Hvilken form for bevis udsteder I?

Den Europæiske Solidaritetskorps' deltagere har ret til et bevis for deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps, når de har afsluttet en aktivitet. Det vil bekræfte deres bidrag til en indsats på europæisk plan for at tackle samfundsmæssige udfordringer og deres vilje til at gøre en forskel. Dette engagement og denne åbenhed over for andre mennesker og kulturer og de færdigheder, der opnås gennem det europæiske solidaritetskorps aktiviteter, vil også tiltrække opmærksomhed fra arbejdsgivere, der søger unge med en sådan profil.

Hvilke organisationer kan deltage?

En deltagende organisation kan være en lang række organisationer såsom NGO'er, civilsamfundsorganisationer og nationale og lokale myndigheder. Alle organisationer skal opfylde strenge kvalitetsstandarder og tilslutte sig det europæiske solidaritetskorps' charter.

Organisationer, der allerede er registreret hos den europæiske volontørtjeneste, godkendes i princippet automatisk.

For erhvervsaktiviteter kan organisationer og virksomheder vælge at gå gennem et mellemled såsom en offentlig arbejdsformidling.

Efter at den deltagende organisation er blevet godkendt i overensstemmelse med hvert enkelt EU-finansieringsprogram, kan organisationen søge efter potentielle medarbejdere, praktikanter, lærlinge og frivillige til deres solidaritetsaktiviteter.

Hver deltagende organisation vil skulle tilslutte sig det europæiske solidaritetskorps' formålserklæring og principper og tilslutte sig chartret for det europæiske solidaritetskorps, hvori rettighederne og forpligtelserne under alle stadier af solidaritetsoplevelsen fastlægges.

Hvordan bliver det europæiske solidaritetskorps finansieret?

det europæiske solidaritetskorps finansieres gennem eksisterende EU-finansieringsprogrammer på grundlag af forslagsindkaldelser, med anvendelse af eksisterende finansielle midler fra Erasmus+, EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), Life-programmet, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, sundhedsprogrammet, programmet "Europa for Borgerne", Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Deltagende organisationer vil kunne ansøge om midler fra programmerne, og tildelingen af tilskud vil finde sted i overensstemmelse med reglerne for hvert enkelt program.

Hvornår vil det europæiske solidaritetskorps blive gennemført, og hvilke resultater forventes?

Den 7. december 2016 blev der åbnet for tilmeldingen for interesserede unge på Den Europæiske Ungdomsportal: www.europa.eu/solidarity-corps

Matchningen af deltagere og deltagende organisationer i forbindelse med udstationeringer forventes at begynde i foråret 2017 med de første udstationeringer i juni 2017.

Det er målet, at 100 000 unge melder sig til det europæiske solidaritetskorps inden udgangen af 2020.

 

 

MEMO/16/4168

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar