Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Европейски корпус за солидарност: въпроси и отговори

Брюксел, 7 декември 2016 r.

Днес Европейската комисия поставя началото на Eвропейския корпус за солидарност

Вж. IP/16/4165 и MEMO/16/4166

Каква е идеята в основата на Eвропейския корпус за солидарност?

Европейският съюз се гради върху солидарност: солидарност между неговите граждани, солидарност между неговите държави членки и солидарност в неговите действия във и отвъд границите му. Солидарността е обща ценност, която е силно изразена в европейското общество.

Както заяви председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза (2016 г.), обявявайки създаването на корпуса: „Ние проявяваме готовност за солидарност най-вече тогава, когато сме изправени пред извънредни ситуации. Когато горяха хълмовете в Португалия, италиански самолети гасяха пламъците. Когато поради наводненията спряха електричеството в Румъния, осветлението се включи отново благодарение на шведски генератори. Когато хиляди бежанци пристигнаха на гръцките брегове, те бяха подслонени в словашки палатки. В същия дух Комисията предлага днес да се създаде Европейски корпус за солидарност“.

Целта на Европейския корпус за солидарност е да се даде възможност на младите хора да участват в широк спектър от дейности за солидарност при намирането на решения в трудни ситуации в ЕС. Участието в корпуса ще бъде от полза не само за младите хора, но ще подпомогне също националните и местните органи, неправителствените организации и предприятията в усилията им за справяне с различни предизвикателства и кризи.

Какво представлява Европейският корпус за солидарност?

Финансирани от Комисията, организациите, работещи в области, свързани със солидарността, независимо дали това са местни органи, неправителствени организации или предприятия, ще могат да назначават млади хора за доброволческа дейност или практика на работното място, стаж, чиракуване или обучение, ако отговарят на критериите за приемащи организации и се придържат към Хартата на Европейския корпус за солидарност.

Комисията създава два вида заетост за младежи като част от Корпуса за солидарност. Младите хора на възраст между 18 и 30 години могат да участват за период от два до дванадесет месеца в:

 • доброволческа дейност на пълно работно време и без заплащане, благодарение на предоставянето на безвъзмездни средства; или
 • професионална дейност с възможности за намиране на работа, стаж или чиракуване в широк кръг от отрасли.

Какви дейности ще бъдат обхванати от корпуса?

Участниците в Европейския корпус за солидарност ще имат възможността да участват в широка гама от дейности, като например образование, здравеопазване, социална интеграция, помощ при предоставянето на храна, изграждане на структури за подслон, приемане, подпомагане и интеграция на мигранти и бежанци, опазване на околната среда или предотвратяване на природни бедствия (с изключение на незабавен отговор при бедствия, което изисква по-специализирани умения и обучение).

Участниците в Европейския корпус за солидарност ще бъдат свързвани с неправителствени организации (НПО), местни и национални органи или частни дружества, които търсят подкрепа за извършването на своите дейности.

Всеки участник може да бъде включен в проект за доброволческа дейност (доброволческо направление) или в проект за професионално обучение, стаж или работа (професионално направление). Във всички случаи продължителността на участието е между 2 и 12 месеца.

Кой може да се регистрира за Европейския корпус за солидарност?

Всеки, който е на възраст между 17 и 30 години и е гражданин на ЕС или законно пребиваващ в ЕС, може да се регистрира за Европейския корпус за солидарност. Минималната възраст за участие в проект за солидарност е 18 години.

За професионалното направление заинтересованите млади хора трябва да бъдат граждани на ЕС, Норвегия или Исландия. За доброволческото направление в първата фаза на Европейския корпус за солидарност младите хора могат да се регистрират, ако са законно пребиваващи в ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция или бившата югославска република Македония или ако са граждани на тези държави.

Европейският корпус за солидарност е отворен за всички млади хора, независимо дали понастоящем учат, или преминават обучение, дали са на работа, или са безработни. Решаваща е мотивацията.

Необходимо е младите хора, които се регистрират за Европейския корпус за солидарност, да споделят неговата мисия и неговите принципи. Мисията и принципите се основат на основни ценности на ЕС като солидарност и зачитане на човешкото достойнство и правата на човека и насърчаване на справедливо и равноправно общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството. Участниците ще допринасят за засилване на солидарността между хората при зачитане на културата и традициите им.

Как се извършва регистрацията?

Регистрацията е лесна и може да бъде направена на специална уебстраница през Европейския младежки портал на адрес: www.europa.eu/solidarity-corps

При регистриране участниците ще бъдат поканени да предоставят лични данни, да посочат областите на интерес, както и да изберат дали се записват за доброволчество, за професионални дейности, или и за двете.

Гарантира ли регистрацията включване в проект?

Не, регистрацията не е гаранция за включване в проект, тъй като това неизбежно ще зависи от наличието на проекти и от интересите на кандидатите. По принцип, колкото по-висока е готовността за участие, без то да се обвързва само с определена дейност или държава, толкова по-голям е шансът за включване.

Също така, макар граждани на държави извън ЕС да имат право да се регистрират в доброволческото направление, е възможно те да нямат всички права или разрешения, необходими за пребиваване в друга държава от ЕС с цел включване в дейност. Участващите организации трябва да гарантират, че всеки, когото желаят да ангажират за включване в проект, има тези права и разрешения.

Могат ли участниците да избират организацията, за която да работят?

След регистрацията организациите ще могат да намерят кандидата с нужните характеристики, когато търсят участници за проекти за солидарност. Участниците са свободни да откажат всяко предложение, отправено от дадена организация.

Могат ли организациите да искат заплащане от участниците за включването им в проект?

Не. Нито участващите, нито посредническите организации могат да поискат или да изискват от член на Европейския корпус за солидарност финансова вноска или такса за самото участие в проект.

Какви разходи се покриват?

При доброволческата дейност обикновено са включени дневните разходи като храна, квартира и джобни пари, както и пътуване и застраховка.

При професионалните дейности (работа, стаж или чиракуване) ще има трудов договор и финансова подкрепа за пътувания (пътуване и настаняване за явяване на интервю, помощи за преместване и обратно пътуване). Освен това може да се предвиди покриване на разходите за признаване на квалификациите, в случай че те са необходими за започване на работа в друга държава. Степента на покриване на разходите може да варира в зависимост от случая.

В случай на наемане на работа условията на заплащане ще се определят в съответствие със законите, подзаконовите актове и колективните споразумения, които са в сила в държавата, в която се извършва трудовата дейност.

При стажовете и чиракуването ще се изплащат дневни надбавки. При дейност с трудов договор участникът ще бъде включен в системата на публичното здравно осигуряване на държавата по месторабота.

Как стои въпросът със социалното осигуряване и застрахователното покритие на участниците?

При осъществяване на професионална дейност (работа, чиракуване или стаж) ще има трудов договор. Следователно ще се прилагат националното трудово законодателство и законодателството в областта на социалната закрила и ще се гарантира достъп до националното здравно осигуряване. Допълнителните застраховки, като например гражданска отговорност и злополука, ще трябва да се уредят от участника.

При доброволческа дейност на участниците се предоставя застраховка, покриваща медицински разходи, животозастраховане, евакуация и репатриране, гражданска отговорност и загуба/кражба на документи и билети за пътуване.

В какви дейности ще участват членовете на Европейския корпус за солидарност?

На участниците в Европейския корпус за солидарност може да бъде предложено да се включат в проекти, за да дадат принос в широк кръг от дейности. Те могат да бъдат свързани с услуги от общ интерес и да обхващат области като:

 • гражданство и демократично участие
 • околна среда и опазване на природата
 • здраве и благоденствие
 • образование и обучение
 • заетост и предприемачество
 • творчество и култура
 • физическо възпитание и спорт
 • социална подкрепа и социални помощи
 • приемане и интеграция на бежанци и мигранти
 • предотвратяване на бедствия и възстановяване след бедствия.

Изключение прави незабавното реагиране при бедствия, например борба с горски пожари или издирване и спасяване в градски условия, тъй като тези дейности изискват добре обучени специалисти. Същевременно обаче, ако например в даден селски район е необходимо да се понижи рискът от горски пожари чрез отстраняване на подлеса, Европейският корпус за солидарност би могъл да има значителен принос в начинанието.

Къде могат да се включат членовете на Европейския корпус за солидарност?

Включване в дейности е възможно във всички 28 държави — членки на ЕС, като в зависимост от това по коя програма на ЕС се финансира проект могат да бъдат актуални и други държави (например Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и бившата югославска република Македония).

Какви удостоверения ще бъдат издавани?

В края на всяко свое участие в даден проект участниците в корпуса ще имат право да получат удостоверение на Европейския корпус за солидарност. То ще свидетелства за участието им в европейско начинание за преодоляване на обществени предизвикателства и за ангажимента им за постигане на промяна. Този ангажимент, откритостта към другите хора и култури и уменията, придобити в дейности на Европейския корпус за солидарност, ще привлекат и вниманието на работодатели, които търсят млади хора с такъв профил.

Кои организации могат да участват?

Голям брой организации, като например неправителствени организации, организации на гражданското общество, национални и местни органи биха могли да се включат за участие. Всички те ще трябва да отговарят на високи стандарти за качество и да се придържат към Хартата на Европейския корпус за солидарност.

По принцип организациите, които вече са регистрирани в Европейската доброволческа служба, са акредитирани автоматично.

В рамките на професионалното направление организациите и дружествата могат да изберат да прибегнат до посредник, като например публична служба по заетостта.

След като получат разрешение в съответствие с конкретните програми за финансиране на ЕС, участващите организации могат да търсят потенциални работници, стажанти, чираци или доброволци за своите дейности за солидарност.

Всяка от участващите организации трябва да споделя мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност, както и да се придържа към неговата Харта, която определя правата и отговорностите на всички етапи на дейностите за солидарност.

Как ще бъде финансиран Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност се финансира по линия на настоящите програми на ЕС за финансиране чрез покани за представяне на предложения, като се използват съществуващите финансови ресурси от програма „Еразъм +, програмата на ЕС за заетост и социални иновации, програмата LIFE, фонд „Убежище и миграция“, програмата „Здраве“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Участващите организации ще могат да кандидатстват за финансиране от програмите. Отпускането на безвъзмездни средства ще се осъществява в съответствие с правилата за оценка на съответната програма.

Кога ще се реализира Европейският корпус за солидарност и какви са очакваните резултати?

На 7 декември 2016 г. бе дадено началото на регистрирането на заинтересованите млади хора на Европейския младежки портал: www.europa.eu/solidarity-corps

Свързването на участници и участващи организации се очаква да започне през пролетта на 2017 г., като началото на включване в дейности е предвидено за юни 2017 г.

Целта е до края на 2020 г. към Европейския корпус за солидарност да се присъединят 100 000 младежи.

 

 

MEMO/16/4168

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar