Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Ceta – ett handelsavtal som fastställer en ny standard för global handel

Bryssel den 29 oktober 2016

Den 30 oktober undertecknade EU och Kanada ett övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA).

Detta avtal kommer att skapa jobb och tillväxt genom att öka handeln och stärka de ekonomiska förbindelserna. Avtalets progressiva karaktär kommer att leda till en ny internationell standard för hållbarhetskapitel i handelsavtal. Det kommer att underlätta handeln med Kanada, avskaffa tullar, väsentligt förbättra tillträdet till offentlig upphandling, öppna nya sektorer av den kanadensiska marknaden, skapa förutsägbara villkor för investerare och skydda geografiska beteckningar. Företag inom flera sektorer kommer också att kunna dra fördel av avskaffandet av dubbla tester, inte minst de små och medelstora företagen.

Genom Ceta har EU och Kanada åtagit sig att se till att ekonomisk tillväxt, samhällsutveckling och miljöskydd ömsesidigt stöder varandra.

Avskaffade tullavgifter till ett värde av över 500 miljoner euro per år till förmån för små och stora företag

Ceta kommer att medföra konkreta fördelar för europeiska företag genom att 99 % av tullarna avskaffas, i de flesta fall så snart avtalet träder i kraft. När avtalet börjar gälla kommer Kanada omedelbart att avskaffa tullar värda 400 miljoner euro för varor med ursprung i EU. I slutet av övergångsperioden för avskaffande av tullarna kommer denna siffra att stiga till över 500 miljoner euro per år.

Större valfrihet för EU:s 500 miljoner konsumenter, samtidigt som man upprätthåller de nuvarande kvalitetsstandarderna

En öppning av marknaderna kan också hålla priserna nere och ge konsumenterna större valmöjligheter. Samtidigt bör den fria handeln inte innebära en försämring eller ändring av de EU-standarder som skyddar människors hälsa och säkerhet, sociala rättigheter, deras rättigheter som konsumenter eller miljön. Standarderna förblir orörda och all import från Kanada måste uppfylla EU:s alla produktregler och produktbestämmelser, utan undantag. Detta innebär att Ceta inte kommer att ändra EU:s regler för livsmedelssäkerhet, t.ex. Vad gäller genmodifierade produkter eller förbudet mot hormonbehandlat nötkött.

Öppning av den kanadensiska tjänstesektorn och stimulans till investeringar

Ceta är det i särklass mest omfattande avtal som någonsin ingåtts av EU på områdena investeringar och handel med tjänster. Europeiska företag kommer att få nya fördelar när det gäller att få investeringsprojekt godkända i Kanada. Europeiska företag kommer också att få större möjligheter att tillhandahålla tjänster, t.ex. specialiserade sjöfartstjänster, såsom muddring, flyttning av tomma containrar och vissa sjötransporter inom Kanada. I andra tjänstesektorer, såsom miljötjänster, telekommunikation och finansiering, garanteras marknadstillträde både på federal nivå och – för första gången – på provinsnivå. Inom Ceta, liksom i alla andra handelsavtal, skyddar EU offentliga tjänster fullt ut.

Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer

Avtalet innehåller en ram för att uppnå ömsesidigt erkännande av kvalifikationer i reglerade yrken (t.ex. arkitekter, revisorer och ingenjörer). Berörda yrkesorganisationer i EU och Kanada ska gemensamt arbeta fram de tekniska detaljerna för erkännande av sina respektive kvalifikationer på grundval av rambestämmelserna. De behöriga myndigheterna i Kanada och EU kommer sedan att godkänna deras arbete och ge det rättslig verkan.

Färre restriktioner för förflyttning över Atlanten för tillfälligt arbete

Ceta kommer att göra det lättare för företagspersonal och andra yrkesverksamma att arbeta på andra sidan Atlanten, och för företag att tillfälligt flytta personal mellan EU och Kanada. Detta kommer att hjälpa de europeiska företagen att bedriva verksamhet i Kanada. Det kommer också att underlätta för andra yrkesverksamma att tillfälligt erbjuda sina tjänster inom juridik, revision eller på arkitektområdet, eller liknande tjänster.

Europeiska företag blir mer konkurrenskraftiga på den kanadensiska marknaden

Ceta kommer att göra europeiska företag mer konkurrenskraftiga på den kanadensiska marknaden genom att de lättare kan tillhandahålla eftermarknadsservice. Detta kommer att hjälpa EU-företag att exportera utrustning, maskiner och programvara genom att de tillåts skicka serviceingenjörer och andra specialister för att tillhandahålla eftermarknadsservice och tillhörande tjänster.

EU-företag får aldrig tidigare skådad tillgång till offentliga upphandlingar

Kanada har öppnat sina offentliga upphandlingar för företag i EU i större utsträckning än för något av landets övriga handelspartner. EU-företag kommer att kunna lämna anbud på tillhandahållande av varor och tjänster inte bara på federal nivå, utan även i fråga om kanadensiska provinser och kommuner, vilket är första gången icke-kanadensiska företag ges den möjligheten. Upphandlingsmarknaden på provinsnivå i Kanada uppskattas vara dubbelt så stor som den federala. Kanada har även gått med på att öka öppenheten genom att offentliggöra alla offentliga anbud på en och samma upphandlingswebbplats. Tillgång till information är ett av de största hindren för mindre företag när det gäller att få tillgång till internationella marknader, så detta kommer att vara ett plus för småföretag i Europa.

Minska företagens kostnader utan att äventyra standarder

EU och Kanada har kommit överens om att godta varandras försäkran om överensstämmelse på områden som elektriska produkter, elektronik och radioutrustning, leksaker, maskiner och mätinstrument. Detta innebär att, under vissa förutsättningar, ett organ för bedömning av överensstämmelse i EU kan prova EU:s produkter för export till Kanada i enlighet med Kanadas regler och vice versa. På detta sätt undviker man att båda sidor utför samma prov, vilket skulle kunna minska kostnaderna kraftigt för företag och konsumenter. Detta gynnar särskilt mindre företag för vilka det kan verka avskräckande att betala två gånger för samma provning.

Ett förbättrat system för investeringsskydd

Ceta garanterar skydd för investeringar och befäster samtidigt ländernas rätt att reglera i allmänhetens intresse, även när dessa bestämmelser påverkar en utländsk investering. Den traditionella formen av tvistlösning mellan investerare och stat som förekommer i många handelsavtal som förhandlas fram av medlemsstaterna har ersatts med ett nytt och förbättrat system för investeringsdomstolar.

Den nya mekanismen kommer att vara allmän och inte bygga på tillfälligt upprättade domstolar. Mekanismen innebär att professionella och oberoende domare utses av EU och Kanada, och åläggs att efterleva stränga etiska normer genom en strikt uppförandekod. Förfarandet kommer att vara öppet för insyn, bl.a. genom att förhandlingarna blir offentliga och genom offentliggörande av dokument som lagts fram under mål. Investeringsbestämmelserna begränsar de fall när en investerare kan dra en stat inför rätta, och erbjuder inget skydd för så kallade brevlådeföretag – endast företag med reell ekonomisk koppling omfattas. Under inga omständigheter får en offentlig myndighet tvingas att ändra en rättsakt eller betala skadestånd.

Det förbättrade systemet för investeringsdomstolar är ett nytt inslag i handelsavtal, och i många medlemsstater diskuteras denna fråga fortfarande. Därför har medlemsstaterna, med stöd av kommissionen, valt att lämna systemet för investeringsdomstolar utanför den provisoriska tillämpningen av avtalet, vilket innebär att det först kommer att införas när alla medlemsstater har avslutat sina ratificeringsförfaranden. Under tiden kommer kommissionen, så som anges i avtalet, att samverka med Kanada för att vidareutveckla vissa parametrar i det nya systemet, bland annat valet av domare, små och medelstora företags tillgång till det nya systemet och mekanismen för överklagande.

Nya möjligheter för jordbrukare och livsmedelsproducenter, samtidigt som EU:s så kallade ”geografiska beteckningar” skyddas

Ceta kommer att skapa nya möjligheter för jordbrukare och livsmedelsproducenter, samtidigt som avtalet till fullo skyddar de värden som EU sätter högst. EU:s marknadsöppningar för vissa produkter är begränsade och kalibrerade, och utjämnas genom kanadensiska marknadsöppningar som tillgodoser viktiga europeiska exportintressen, såsom ost, vin och sprit, frukt och grönsaker, bearbetade produkter och geografiska beteckningar. All import från Kanada måste uppfylla unionens alla regler och bestämmelser. T.ex. kommer bara hormonfritt kött någonsin att importeras till EU.

Ceta är dessutom ett viktigt steg framåt för många medelstora och mindre företag på landsbygden som bedriver handel med jordbruksprodukter. De kommer nu att dra fördel av att Kanada går med på att skydda 143 typiska produkter från specifika geografiska områden inom EU. Produkterna som är skyddade i Ceta är de mest exporterade livsmedlen och dryckerna från EU, t.ex. Roquefortost, balsamvinäger från Modena och nederländsk goudaost. Europeiska produkter skyddas mot imitation på en nivå som är jämförbar med EU:s lagstiftning och innebär att man undviker risken att anses vara generisk i Kanada.

Att skydda Europas innovatörer och konstnärer

Ceta kommer att skapa rättvisare konkurrensvillkor mellan Kanada och EU när det gäller immateriella rättigheter. Det kommer t.ex. att stärka skyddet av upphovsrätten genom att de kanadensiska bestämmelserna anpassas till EU:s bestämmelser om skydd av tekniska åtgärder och förvaltning av digitala rättigheter. Det kommer också att förbättra hur Kanadas system för immateriella rättigheter skyddar patent för farmaceutiska EU-produkter. Dessutom kommer det att stärka kontrollen av efterlevnad genom möjligheten till provisoriska åtgärder och förbudsföreläggande för mellanhänder som deltar i intrångsrelaterad verksamhet. Kanada var också överens om att stärka sina åtgärder vid gränsen mot varumärkesförfalskade varor och pirattillverkade varor samt varor med förfalskad geografisk beteckning.

Skydd av arbetstagares rättigheter och av miljön

I Ceta bekräftar EU och Kanada sitt åtagande om hållbar utveckling. Båda parter är överens om att ökad handel och investeringar bör gynna miljöskyddet och arbetstagares rättigheter, och inte ske på deras bekostnad. EU och Kanada är beslutna att Ceta ska bidra till att se till att ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöskydd ömsesidigt stöder varandra. Genom Ceta integreras EU:s och Kanadas skyldigheter i fråga om internationella regler om arbetstagares rättigheter samt skyddet av miljön och klimatet. I Ceta ges civilsamhället i EU och Kanada en framträdande roll genom att de medverkar till att genomföra åtagandena på dessa områden i Ceta. Ceta innehåller även ett förfarande för att lösa tvister, däribland offentliga samråd och en expertpanel.

Gemensamt tolkningsinstrument

Samtidigt med Ceta undertecknade EU och Kanada ett gemensamt tolkningsinstrument, ett dokument som ska ha rättslig verkan och på ett klart och otvetydigt sätt ytterligare klargör vad Europeiska unionen och Kanada har enats om i ett antal artiklar i Ceta (bland annat det nya systemet för investeringsdomstolar, rätten att lagstifta, offentliga tjänster samt arbetsrätt och miljöskydd).

Bakgrund och kommande åtgärder

Efter undertecknandet måste Europaparlamentet ge sitt godkännande till avtalet för att det ska träda i kraft. Den provisoriska tillämpningen så snart ett avtal har godkänts av medlemsstaterna i rådet och av Europaparlamentet ger europeiska företag och konsumenter möjlighet att dra nytta av avtalet i ett tidigt skede, på de områden som omfattas av unionens exklusiva eller delade behörighet.

Läs mer:

Pressmeddelande: Toppmötet mellan EU och Kanada: det nyligen undertecknade handelsavtalet lägger ribban högt för den globala handeln

Videoklipp: Varför Ceta? (Intervjuer och exempel)

Publikationer The Benefits of CETA and exporters' stories

Webbplatsmed konkreta exempel på handelsfördelar för europeiska företag

Här hittar du alla uppgifter om handelsavtalet mellan EU och Kanada: http://ec.europa.eu/ceta

Texten till avtalet

MEMO/16/3580

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar