Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

CETA – obchodná dohoda, ktorá určuje nový štandard celosvetového obchodu

Brusel 29. október 2016

Dňa 30. októbra EÚ a Kanada podpísali dohodu o obchode, známu ako komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA).

Táto dohoda zabezpečí vytvorenie pracovných miest a hospodárskeho rastu podporou obchodu a posilnením hospodárskych vzťahov. Progresívny charakter dohody CETA stanoví nový celosvetový štandard kapitol o trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách. Dohoda zjednoduší obchod s Kanadou, odstráni clá, podstatne zlepší prístup k verejnému obstarávaniu, otvorí nové sektory kanadského trhu so službami, ponúkne predvídateľné podmienky pre investorov, a bude chrániť zemepisné označenia. Spoločnosti vo viacerých odvetviach budú mať prospech z výhod vyplývajúcich z odstránenia dvojitého skúšobníctva, najmä malé a stredné podniky (MSP).

Dohodou CETA sa EÚ a Kanada zaviazali, že zabezpečia, aby sa hospodársky rast, sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia navzájom podporovali.

Zníženie cla v hodnote viac ako 500 miliónov EUR ročne pre veľké aj malé podniky

Dohoda CETA prinesie hmatateľné výhody európskym podnikom odstránením 99 % ciel, vo väčšine prípadov hneď ako dohoda nadobudne platnosť. Od prvého dňa vykonávania dohody Kanada zruší clá vo výške 400 miliónov EUR na tovar s pôvodom v EÚ. Na konci prechodného obdobia pre odstránenie ciel sa tento údaj zvýši na viac ako 500 miliónov EUR ročne.

Väčší výber pre 500 miliónov spotrebiteľov z EÚ pri zachovaní súčasných štandardov kvality

Otvorenie trhov má tiež potenciál udržať nízke ceny a poskytnúť spotrebiteľom väčší výber výrobkov a služieb.  Zároveň treba uviesť, že voľný obchod neznamená zníženie alebo zmenu noriem EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí, sociálnych práv, ani zhoršenie v oblasti ochrany práv spotrebiteľov či životného prostredia. Tieto štandardy zostanú nedotknuté a všetky dovozy z Kanady budú musieť spĺňať pravidlá a predpisy EÚ – bez výnimky. To znamená, že dohoda CETA nezmení spôsob, akým EÚ reguluje bezpečnosť potravín vrátane geneticky modifikovaných výrobkov alebo zákazu hormonálne upravovaného hovädzieho mäsa.

Otvorenie kanadského trhu so službami a podpora investícií

Dohoda CETA je nepochybne najďalekosiahlejšou dohodou, ktorú kedy EÚ uzavrela v oblasti služieb a investícií.  Európske podniky budú mať nové výhody, pokiaľ ide o schvaľovanie investičných projektov v Kanade. Európske firmy budú mať takisto viac príležitostí poskytovať služby, napríklad špecializované námorné služby, ako je ťažba, presun prázdnych kontajnerov alebo zasielanie určitého nákladu v rámci Kanady.  V iných odvetviach služieb, ako sú environmentálne, telekomunikačné a finančné služby, je zaistený prístup na trh, a to na federatívnej úrovni, ako aj – po prvý raz – na úrovni provincií. V dohode CETA – rovnako ako vo všetkých svojich obchodných dohodách – EÚ chráni služby vo verejnom záujme.

Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií

Dohodou sa stanovuje rámec na uznávanie kvalifikácií v regulovaných povolaniach, ako sú architekti, účtovníci a inžinieri. Príslušné profesijné organizácie v EÚ a Kanade budú musieť spoločne vypracovať technické podrobnosti uznávania príslušných kvalifikácií na základe uvedeného rámca. Príslušné orgány v Kanade a EÚ následne výsledky práce týchto organizácií schvália, čím nadobudnú právny účinok.

Menej obmedzení pohybu cez Atlantik pri dočasnom zamestnávaní

Na základe dohody CETA sa zamestnancom spoločností a iným odborníkom uľahčí práca na druhej strane Atlantiku a spoločnostiam sa zas uľahčí dočasné presúvanie zamestnancov medzi EÚ a Kanadou.  Zjednoduší sa tak pôsobenie európskych spoločností v Kanade.  Aj iným odborníkom sa zjednoduší dočasné poskytovanie právnych, účtovných, architektonických alebo podobných služieb.

Zvýšenie konkurencieschopnosti európskych spoločností na kanadskom trhu

Dohoda CETA zvýši konkurencieschopnosť európskych spoločností na kanadskom trhu tým, že im uľahčí poskytovanie popredajných služieb.  Spoločnostiam z EÚ to pomôže vyvážať zariadenia, stroje a softvér, pretože sa im umožní posielať inžinierov údržby a iných odborníkov na účel poskytovania popredajných a súvisiacich služieb a podpory.

Spoločnostiam z EÚ sa poskytne bezprecedentný prístup k vládnym obstarávaniam

Kanada otvorila svoje vládne obstarávania spoločnostiam z EÚ vo väčšom rozsahu než ktorémukoľvek zo svojich ostatných obchodných partnerov.  Spoločnosti z EÚ budú môcť predkladať ponuky na poskytovanie tovarov a služieb nielen na federálnej úrovni, ale aj kanadským provinciám a samosprávam, pričom to budú prvé nekanadské spoločnosti, ktoré tak budú môcť učiniť. Odhaduje sa, že trh verejného obstarávania provincií v Kanade má dvojnásobnú veľkosť svojho federálneho náprotivku. Kanada takisto súhlasila so zvýšením transparentnosti prostredníctvom zverejňovania všetkých verejných súťaží na jedinej webovej stránke verejného obstarávania. Prístup k informáciám je jednou z najväčších prekážok menších podnikov v prístupe k medzinárodným trhom, uvedené riešenie bude teda veľkou výhodou pre menšie podniky v Európe.

Znížiť náklady podnikov bez toho, aby sme znížili naše štandardy

Európska únia a Kanada sa dohodli, že budú navzájom akceptovať osvedčenia o posúdení zhody v oblastiach, ako sú elektronické tovary, elektronické a rádiové vybavenie, hračky, stroje alebo meracie zariadenia.  Znamená to, že za určitých okolností môže orgán pre posudzovanie zhody v EÚ skúšať výrobky EÚ na účely vývozu do Kanady podľa kanadských pravidiel a naopak.  Zabráni sa tak tomu, aby obe strany vykonávali rovnakú skúšku a výrazne sa tak môžu znížiť náklady pre spoločnosti, ako aj spotrebiteľov.  Je to osobitne výhodné pre menšie spoločnosti, pre ktoré môže byť dvojitá úhrada za rovnakú skúšku odrádzajúca.

Zreformovaný systém ochrany investícií

Dohoda CETA zabezpečuje ochranu investícií, pričom je v nej zakotvené právo vlád na reguláciu vo verejnom záujme, vrátane prípadov, keď takéto predpisy ovplyvňujú zahraničné investície. Tradičnú formu urovnávania sporov medzi investorom a štátom, ktorá existuje v mnohých obchodných dohodách, o ktorých členské štáty viedli rokovania (známych ako ISDS), nahradil nový a vylepšený systém investičných súdov (ICS).

Nový mechanizmus bude verejný – nebude založený na tribunáloch ad hoc. Bude mať profesionálnych a nezávislých sudcov menovaných EÚ a Kanadou a bude sa riadiť najvyššími etickými normami prostredníctvom prísneho kódexu správania. Jeho konania budú transparentné, vrátane sprístupnenia vypočutí verejnosti a uverejňovania dokumentov predložených v jednotlivých prípadoch. Ustanovenia o investíciách znižujú počet prípadov, keď investor môže napadnúť štát a neposkytujú žiadnu ochranu tzv. fiktívnym alebo schránkovým spoločnostiam – oprávnené sú len podniky so skutočným hospodárskym prepojením. V žiadnom prípade nemôže verejný subjekt byť nútený zmeniť právny predpis, alebo zaplatiť represívnu náhradu škody.

Reformovaný ICS je novým prvkom obchodných dohôd a príslušná verejná diskusia ešte nie je v mnohých členských štátoch ukončená. Členské štáty EÚ sa preto – s podporou Komisie – rozhodli, že ICS bude mimo rozsahu pôsobnosti predbežného vykonávania dohody CETA, čo znamená, že bude vykonaná len vtedy, keď všetky členské štáty ukončia svoje vnútroštátne ratifikačné postupy. Počas tohto obdobia bude Komisia – ako to stanovuje dohoda – spolupracovať s Kanadou, aby ďalej rozpracovala niektoré parametre tohto nového systému, ako napríklad výber sudcov, prístup k novému systému zo strany malých a stredných podnikov a odvolací mechanizmus.

Nové príležitosti pre poľnohospodárov a výrobcov potravín a zároveň ochrana tzv. zemepisných označení pochádzajúcich z Európy

Dohoda CETA vytvorí nové príležitosti pre poľnohospodárov a výrobcov potravín, a to pri plnej ochrane citlivých oblastí EÚ. Otvorenie trhu EÚ v súvislosti s niektorými výrobkami je obmedzené a kalibrované, a je vyvážené otvorením kanadského trhu v prospech dôležitých európskych exportných záujmov, ako sú syr, víno a liehoviny, ovocie a zelenina, spracované výrobky a zemepisné označenia. Všetky dovozy z Kanady musia spĺňať pravidlá a predpisy EÚ. Do EÚ sa bude napríklad dovážať iba hormonálne neupravené mäso.

Dohoda CETA je tiež dôležitým krokom vpred pre mnohé stredné a menšie podniky vo vidieckych obciach, ktoré obchodujú s poľnohospodárskymi výrobkami. Odteraz budú mať výhodu z toho, že Kanada súhlasila s ochranou 143 typických produktov pochádzajúcich z konkrétnych geografických regiónov v EÚ. Tieto produkty, ktoré budú chránené v rámci dohody CETA, predstavujú najvyvážanejšie potravinárske výrobky a nápoje EÚ, počnúc syrom Roquefort, cez balzamový ocot z Modeny až po holandský syr Gouda.  Európske výrobky budú chránené pred napodobňovaním na úrovni porovnateľnej s právnymi predpismi EÚ a zabráni sa riziku, že sa v Kanade budú považovať za druhové.

Ochrana európskych inovátorov a umelcov

Na základe dohody CETA sa vytvoria vyrovnanejšie podmienky medzi Kanadou a EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva.  Napríklad sa posilní ochrana autorských práv zosúladením kanadských predpisov s predpismi EÚ týkajúcimi sa ochrany technologických opatrení a správy digitálnych práv.  Zlepší sa takisto spôsob, ako systém PDV Kanady chráni patenty farmaceutických výrobkov z EÚ.  Rovnako sa posilní presadzovanie, a to stanovením možnosti predbežných opatrení a súdnych príkazov voči sprostredkovateľom zapojeným do činností porušujúcich právo. Kanada takisto súhlasila, že posilní svoje pohraničné opatrenia proti falšovaniu tovarov s ochrannou známkou, pirátskym tovarom chráneným autorským právom a falošným tovarom so zemepisným označením.

Ochrana práv ľudí pri práci a ochrana životného prostredia

Európska únia a Kanada v dohode CETA potvrdzujú svoju oddanosť udržateľnému rozvoju. Obe súhlasia s tým, že viac obchodu a investícií by malo posilniť ochranu životného prostredia a pracovné práva – a nemali by byť na ich úkor.  Európska únia a Kanada sa zaviazali, že dohoda CETA prispeje k zabezpečeniu toho, aby sa hospodársky rast, sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia navzájom podporovali. Dohoda CETA zahŕňa povinnosti EÚ a Kanady vyplývajúce z medzinárodných pravidiel týkajúcich sa práv pracovníkov a ochrany životného prostredia a klímy. Dohoda pripisuje významnú úlohu občianskej spoločnosti EÚ a Kanady v účasti na vykonávaní záväzkov v týchto oblastiach v rámci dohody CETA. Táto dohoda takisto stanovuje postup na urovnávanie sporov vrátane vládnych konzultácií a panelu odborníkov.

Spoločná listina o výklade

Spolu s dohodou CETA EÚ a Kanada podpísali spoločnú listinu o výklade, čo je dokument, ktorý bude mať právnu silu a ktorý bude naďalej jasným a jednoznačným spôsobom vymedzovať to, na čom sa Kanada a Európska únia dohodli vo viacerých článkoch dohody CETA (napr. o novom systéme investičných súdov, práve na reguláciu, verejných službách, pracovnoprávnej ochrane alebo ochrane životného prostredia).  

Súvislosti a ďalšie kroky

Po podpísaní musí Európsky parlament udeliť súhlas s dohodou CETA, aby nadobudla predbežnú platnosť. Predbežné vykonávanie dohody umožní európskym podnikom a spotrebiteľom využívať jej výhody v tých oblastiach, ktoré spadajú do výlučnej alebo spoločnej pôsobnosti EÚ, a to už zakrátko po tom, ako bude schválená členskými štátmi v Rade a Európskym parlamentom.

Ďalšie informácie:

Tlačová správa: Samit EÚ – Kanada: nedávno podpísaná dohoda o obchode stanovuje pre celosvetový obchod prísne normy

Videoklip: Prečo dohoda CETA? (rozhovory a príklady)

Zverejňovanie: Výhody dohody CETA a príbehy vývozcov

Webové stránky s konkrétnymi príkladmi obchodných výhod pre európske podniky

Všetky informácie a podklady o obchodnej dohode EÚ a Kanady nájdete na stránkach http://ec.europa.eu/ceta

Znenie dohody

MEMO/16/3580

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar