Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Informatieblad

CETA – een nieuwe maatstaf voor de wereldhandel

Brussel, 29 oktober 2016

Op 30 oktober hebben de EU en Canada een historische handelsovereenkomst ondertekend: de brede economische en handelsovereenkomst (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement).

Deze overeenkomst zal zorgen voor nieuwe banen en groei door handel te stimuleren en de economische betrekkingen te versterken. Door haar progressieve karakter vormt CETA een nieuwe wereldwijde maatstaf voor duurzaamheid in handelsovereenkomsten. Het handelsverkeer met Canada zal eenvoudiger worden, douanerechten zullen verdwijnen, de toegang tot overheidsopdrachten wordt aanzienlijk verbeterd, nieuwe sectoren van de Canadese dienstenmarkt worden opengesteld, investeerders zullen zich op voorspelbare voorwaarden kunnen baseren en geografische aanduidingen zullen worden beschermd. Daarnaast zullen bedrijven in verschillende sectoren, met name kleine en middelgrote ondernemingen, profiteren van het positieve effect van het vermijden van dubbele tests.

Met CETA willen de EU en Canada ervoor zorgen dat economische groei, sociale ontwikkeling en milieubescherming elkaar versterken.

Meer dan 500 miljoen euro per jaar aan douanerechten worden afgeschaft ten behoeve van grote en kleine ondernemingen

CETA zal Europese consumenten en bedrijven merkbaar voordeel opleveren doordat 99 % van de invoerrechten zal wegvallen. In de meeste gevallen gebeurt dit zodra de overeenkomst in werking treedt. Vanaf de eerste dag waarop de overeenkomst wordt toegepast, zal Canada jaarlijks voor 400 miljoen euro aan rechten afschaffen die nu nog verschuldigd zijn op goederen uit de EU. Aan het eind van de overgangsperioden voor de afschaffing van de rechten zal dit zijn opgelopen tot 500 miljoen euro per jaar.

500 miljoen consumenten van de EU krijgen meer keuze, terwijl de producten blijven voldoen aan de huidige kwaliteitsnormen

De openstelling van de markten kan ook de prijzen laag houden en consumenten meer keus bieden.  Vrijhandel betekent echter geen aantasting of aanpassing van de EU-normen waarmee de gezondheid en veiligheid van burgers, hun sociale rechten, hun rechten als consument en het milieu worden beschermd. Aan deze normen zal niet worden getornd en alle uit Canada ingevoerde goederen zullen zonder uitzondering aan alle EU-productvoorschriften moeten voldoen. CETA verandert dus niets aan de EU-regelgeving inzake voedselveiligheid, waaronder de regelgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen en het verbod op met hormonen behandeld rundvlees.

Investeringsbevordering en openstelling van de Canadese markt voor diensten

CETA is met afstand de meest verstrekkende overeenkomst die de EU ooit op het gebied van diensten en investeringen heeft gesloten.  Europese bedrijven krijgen nieuwe voordelen als het gaat om de goedkeuring van investeringsprojecten in Canada. Ook krijgen zij meer mogelijkheden om diensten te verlenen, bijvoorbeeld gespecialiseerde maritieme diensten zoals baggerwerkzaamheden, het verplaatsen van lege containers en het vervoer van bepaalde goederen binnen Canada.  In andere dienstensectoren, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, telecommunicatie en financiën, wordt de markttoegang gegarandeerd — niet alleen op federaal niveau, maar voor het eerst ook op provinciaal niveau. En zoals bij al haar handelsovereenkomsten zorgt de EU ook bij CETA voor een volledige bescherming van de openbare diensten.

Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties

De overeenkomst schept een kader voor de goedkeuring van de erkenning van kwalificaties voor gereglementeerde beroepen, zoals architecten, accountants en ingenieurs. De technische details van deze erkenning zullen binnen dat kader gezamenlijk moeten worden uitgewerkt door de betrokken beroepsorganisaties in de EU en Canada. De bevoegde instanties in Canada en de EU zullen deze vervolgens goedkeuren en er rechtsgevolg aan geven.

Minder beperkingen om tijdelijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan te gaan werken

Dankzij CETA zal het voor personeel van bedrijven en andere beroepsbeoefenaren eenvoudiger worden om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan te werken, zodat bedrijven gemakkelijker personeel tijdelijk tussen de EU en Canada kunnen verplaatsen.  Dit helpt Europese bedrijven om hun activiteiten ook in Canada uit te oefenen.  Het wordt ook gemakkelijker voor andere beroepsbeoefenaren om tijdelijk juridische of boekhoudkundige diensten, diensten op het gebied van architectuur of soortgelijke diensten te verlenen.

Europese bedrijven worden concurrerender op de Canadese markt

CETA zal het voor Europese bedrijven gemakkelijker maken klantenservice te verlenen op de Canadese markt, zodat hun concurrentiepositie wordt verbeterd.  Bedrijven uit de EU die apparatuur, machines en software exporteren, mogen dan namelijk onderhoudsingenieurs en andere specialisten uitsturen voor het verlenen van klantenservice, aanverwante diensten en ondersteuning.

EU-bedrijven krijgen meer dan ooit toegang tot overheidsaanbestedingen

Geen enkele andere handelspartner van Canada krijgt voor zijn bedrijven zoveel toegang tot Canadese overheidsaanbestedingen als de EU.  Bedrijven uit de EU zullen als eerste niet-Canadese ondernemingen niet alleen op federaal niveau, maar ook op het niveau van provincies en gemeenten kunnen inschrijven op opdrachten voor het aanbieden van goederen en diensten. De provinciale aanbestedingsmarkt is in Canada naar schatting tweemaal zo groot als de federale aanbestedingsmarkt. Canada heeft er ook mee ingestemd de transparantie te vergroten door alle overheidsaanbestedingen op één website te publiceren. Omdat de toegang tot informatie voor kleine bedrijven een van de grootste obstakels vormt voor het betreden van internationale markten, is dit een belangrijke stap voor kleinere ondernemingen in Europa.

Minder kosten voor bedrijven, zonder de normen te verlagen

De EU en Canada zijn overeengekomen om elkaars conformiteitsbeoordelingscertificaten voor producten zoals elektrische goederen, elektronische en radioapparatuur, speelgoed, machines en meetapparatuur te aanvaarden.  Dit betekent dat EU-producten die naar Canada worden uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden door een conformiteitsbeoordelingsinstantie in de EU volgens de Canadese voorschriften kunnen worden getest, en vice versa.  Zo wordt vermeden dat beide zijden dezelfde tests uitvoeren, wat de kosten voor zowel ondernemingen als consumenten aanzienlijk kan beperken.  Dit komt met name ten goede aan kleinere ondernemingen, die het zich niet kunnen veroorloven tweemaal te betalen voor dezelfde test.

Een hervorming van het systeem van investeringsbescherming

CETA zorgt niet alleen voor de bescherming van investeringen, maar waarborgt tegelijkertijd het recht van overheden om te reguleren in het openbaar belang, ook wanneer dergelijke regelgeving invloed heeft op buitenlandse investeringen. Het huidige mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS), dat in vele bilaterale handelsovereenkomsten van de EU-lidstaten is opgenomen, is vervangen door een nieuw en verbeterd stelsel van investeringsgerechten.

Het nieuwe mechanisme zal openbaar zijn en niet steunen op ad-hoctribunalen. Het zal beschikken over professionele en onafhankelijke rechters, die door de EU en Canada worden aangewezen en die zich via een strikte gedragscode moeten houden aan de hoogste ethische normen. De procedures zullen transparant zijn, onder meer door het openstellen van hoorzittingen en de openbaarmaking van documenten die in het kader van een geschillenbeslechting worden aangevoerd. Een investeerder kan een staat slechts in een beperkt aantal gevallen voor het gerecht dagen en de investeringsbepalingen bieden geen bescherming aan zogeheten lege vennootschappen of brievenbusmaatschappijen — alleen ondernemingen met een reële economische band komen in aanmerking. In geen geval kan een openbare instantie gedwongen worden om haar wetgeving te wijzigen of een schadevergoeding te betalen.

Het herziene stelsel van investeringsgerechten is een nieuw element in handelsovereenkomsten en het publieke debat erover is in veel lidstaten nog niet afgerond. Daarom hebben de lidstaten, ondersteund door de Commissie, besloten om het stelsel van investeringsgerechten buiten de werkingssfeer van de voorlopige toepassing van CETA te houden. Dit betekent dat het stelsel pas in werking zal treden wanneer alle lidstaten hun nationale ratificatieprocedure hebben afgehandeld. Tijdens deze periode zal de Commissie samen met Canada een aantal aspecten van het nieuwe stelsel verder uitwerken, zoals de selectie van rechters, de toegang van kleinere bedrijven tot het stelsel en het beroepsmechanisme. Dit is in de overeenkomst vastgelegd.

Nieuwe kansen voor landbouwers en voedselproducenten gaan hand in hand met de bescherming van Europese geografische aanduidingen

CETA zal nieuwe mogelijkheden scheppen voor landbouwers en voedselproducenten, waarbij de gevoeligheden van de EU volledig zullen worden beschermd. De EU stelt zich op beperkte en evenwichtige wijze open voor een aantal producten, en daartegenover staan openingen van Canadese zijde die belangrijke Europese exportbelangen dienen, bijvoorbeeld in verband met kaas, wijn en gedistilleerde dranken, fruit en groenten, verwerkte producten en geografische aanduidingen. Alle uit Canada ingevoerde goederen zullen zonder uitzondering moeten voldoen aan alle regelgeving van de EU. Zo zal bijvoorbeeld alleen hormonenvrij vlees in de EU worden ingevoerd.

CETA betekent ook een belangrijke stap voorwaarts voor veel kleine en middelgrote bedrijven in plattelandsgebieden die landbouwproducten verkopen. Canada heeft er namelijk mee ingestemd om 143 bijzondere producten uit specifieke regio's in de EU te beschermen. Tot de producten die door CETA beschermd worden, behoren de meest geëxporteerde levensmiddelen van de EU, waaronder roquefort uit Frankrijk, balsamicoazijn uit Modena en Goudse kaas uit Nederland.  De bescherming van Europese producten tegen imitatie zal op een vergelijkbaar niveau komen als in de EU, waarmee het risico wordt weggenomen dat geografische aanduidingen in Canada als soortnaam worden beschouwd.

Bescherming van Europese vernieuwers en kunstenaars

Op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten zal CETA zorgen voor een evenwichtiger speelveld tussen Canada en de EU.  Zo worden de auteursrechten beter beschermd doordat de Canadese regels voor de bescherming van technische voorzieningen en het beheer van digitale rechten aan die van de EU worden aangepast.  Ook zal het Canadese systeem voor intellectuele-eigendomsrechten betere bescherming bieden voor octrooien op farmaceutische producten van de EU.  De handhaving zal worden versterkt, doordat het mogelijk wordt voorlopige maatregelen te treffen en rechterlijke bevelen uit te vaardigen tegen tussenpersonen die betrokken zijn bij illegale activiteiten. Canada heeft er ook mee ingestemd zijn grensmaatregelen aan te scherpen tegen nagemaakte merkartikelen, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en goederen met een nagemaakte geografische aanduiding.

Bescherming van arbeidsrechten en milieubescherming

Met CETA bevestigen de EU en Canada hun inzet voor duurzame ontwikkeling. Zij zijn het erover eens dat een toename van de handel en investeringen niet ten koste mag gaan van milieubescherming en arbeidsrechten, maar deze juist moet bevorderen.  Met CETA willen de EU en Canada ervoor zorgen dat economische groei, sociale ontwikkeling en milieubescherming elkaar versterken. De internationale verplichtingen van de EU en Canada op het gebied van werknemersrechten en milieu- en klimaatbescherming zijn in CETA opgenomen. Voor de uitvoering van de CETA-verbintenissen op deze gebieden wordt een belangrijke rol toebedeeld aan het maatschappelijk middenveld in de EU en in Canada. CETA voorziet ook in een procedure voor het beslechten van geschillen met overleg op overheidsniveau en betrokkenheid van een deskundigenpanel.

Gezamenlijk uitleggingsinstrument

Tegelijk met CETA hebben de EU en Canada ook een gezamenlijk uitleggingsinstrument ondertekend. Dat document zal rechtskracht hebben en op duidelijke en ondubbelzinnige wijze toelichten wat Canada en de Europese Unie in een aantal artikelen zijn overeengekomen (zoals de artikelen over het nieuwe stelsel van investeringsgerechten, over het recht om te reguleren, over openbare diensten of over arbeid en milieubescherming).  

Achtergrond en volgende stappen

Na de ondertekening moet het Europees Parlement CETA goedkeuren voordat de overeenkomst voorlopig in werking kan treden. Zodra een overeenkomst door de lidstaten in de Raad en door het Europees Parlement is goedgekeurd, kan die voorlopig worden toegepast. Zo kunnen de Europese bedrijven en consumenten er meteen de vruchten van plukken op de gebieden die tot de exclusieve of gedeelde bevoegdheid van de EU vallen.

Meer informatie:

Persbericht: Top EU-Canada: pas ondertekende handelsovereenkomst legt lat hoog voor de wereldhandel

Videoclip: Waarom CETA? (Interviews en voorbeelden)

Brochure: Voordelen van CETA en ervaringen van exporteurs

Website met concrete voorbeelden van handelsvoordelen voor Europese bedrijven

Alle informatie over de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada is te vinden op http://ec.europa.eu/ceta

De tekst van de overeenkomst

MEMO/16/3580

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar