Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

CETA — tirdzniecības nolīgums, kas izvirza jaunus standartus pasaules tirdzniecībā

Briselē, 2016. gada 29. oktobrī

ES un Kanāda 30. oktobrī parakstīja tirdzniecības nolīgumu, dēvētu arī par visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu ( CETA).

Šī vienošanās radīs darbavietas un izaugsmi, veicinot tirdzniecību un stiprinot ekonomiskās attiecības. CETA progresīvais raksturs izvirzīs jaunus globālos standartus tirdzniecības nolīgumos ietvertajām sadaļām par ilgtspējību. Pateicoties CETA, tiks atvieglota uzņēmējdarbība ar Kanādu, atcelti muitas nodokļi, ievērojami uzlabota piekļuve publiskā iepirkuma līgumiem, atvērtas jaunas nozares Kanādas pakalpojumu tirgū, piedāvāti paredzami nosacījumi ieguldītājiem un aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), vairākās nozarēs gūs labumu arī no divkāršas testēšanas atcelšanas.

ES un Kanāda ir apņēmušās ar CETA nodrošināt, ka ekonomikas izaugsme, sociālā attīstība un vides aizsardzība savstarpēji papildina cita citu.

Tarifu samazināšana vērtībā virs 500 miljoniem € gadā būs ieguvums gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem

CETA sniegs reālus ieguvumus Eiropas uzņēmumiem, atbrīvojot tos no 99 % tarifu – vairumā gadījumu jau līdz ar nolīguma spēkā stāšanos. No nolīguma īstenošanas pirmās dienas Kanāda ES izcelsmes precēm atcels ievedmuitas nodokļus 400 miljonu €apmērā. Beidzoties ievedmuitas nodokļu atcelšanai noteiktajam pārejas periodam, šis skaitlis pārsniegs 500 miljonus € gadā.

Plašāka izvēle 500 miljoniem patērētāju ES, vienlaikus saglabājot pašreizējos kvalitātes standartus

Tirgu atvēršana paver arī iespēju saglabāt zemas cenas un piedāvā patērētājiem lielāku izvēli.  Vienlaikus brīvā tirdzniecība nenozīmē to ES standartu samazināšanu vai mainīšanu, ar kuriem aizsargā cilvēku veselību un drošību, sociālās tiesības, patērētāju tiesības un vidi. Šie standarti saglabāsies nemainīgi, un importam no Kanādas būs bez jebkādiem izņēmumiem jāatbilst visiem noteikumiem un regulējumam, ko piemēro ES ražojumiem. Tas nozīmē, ka CETA nemainīs to, kādā veidā ES reglamentē pārtikas nekaitīgumu, tostarp ĢMO produktus vai aizliegumu attiecībā uz liellopu gaļu, kuras audzēšanā izmantoti hormoni.

Kanādas pakalpojumu tirgus atvēršana un ieguldījumu veicināšana

CETA ir visvērienīgākā vienošanās, kādu ES jebkad noslēgusi pakalpojumu un ieguldījumu jomā.  Eiropas uzņēmumi iegūs jaunas priekšrocības, lai panāktu ieguldījumu projektu apstiprināšanu Kanādā. Tāpat Eiropas uzņēmumiem būs vairāk iespēju sniegt pakalpojumus, piemēram, tādus specializētus jūras transporta pakalpojumus kā bagarēšana, tukšu konteineru pārvietošana vai konkrētu kravu pārvadāšana Kanādā.  Citās pakalpojumu jomās, piemēram, vides pakalpojumi, telesakari un finanses, arī tiks nodrošināta piekļuve tirgum gan federālajā līmenī, gan pirmo reizi arī provinču līmenī. Ar CETA ES pilnībā aizsargā sabiedriskos pakalpojumus tāpat kā visos pārējos tās tirdzniecības nolīgumos

Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana

Nolīgums paredz sistēmu, lai apstiprinātu reglamentēto profesiju, piemēram, grāmatvežu, arhitektu un inženieru, kvalifikāciju atzīšanu. Attiecīgajām profesionālajām organizācijām ES un Kanādā būs kopīgi jāizstrādā tehniskās detaļas to attiecīgo kvalifikāciju atzīšanai, pamatojoties uz izveidoto struktūru. Kanādas un ES kompetentās iestādes tad apstiprinās šā darba rezultātu un piešķirs tam juridisku spēku.

Mazāk ierobežojumu attiecībā uz pārcelšanos pāri Atlantijas okeānam pagaidu darba nolūkā

CETA uzņēmumu darbiniekiem un citiem profesionāļiem ļaus vieglāk uzsākt darbu Atlantijas okeāna otrā pusē, bet uzņēmumiem tas atvieglinās darbinieku pagaidu pārcelšanu starp ES un Kanādu.  Tas palīdzēs Eiropas uzņēmumiem darboties Kanādā.  Arī citiem profesionāļiem būs vieglāk pagaidu kārtā sniegt juridiskos, grāmatvedības, arhitektu vai līdzīgus pakalpojumus.

Eiropas uzņēmumu konkurētspējas palielināšana Kanādas tirgū

CETA padarīs Eiropas uzņēmumus konkurētspējīgākus Kanādas tirgū, atvieglinot tiem pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšanu.  Tas palīdzēs ES uzņēmumiem eksportēt aprīkojumu, iekārtas un programmatūru, ļaujot tiem nosūtīt apkopes inženierus un citus speciālistus, kas nodrošina pēcpārdošanas un ar to saistītus pakalpojumus un atbalstu.

ES uzņēmumu vēl nepieredzēta piekļuve pārvaldes iestāžu izsludinātiem iepirkuma konkursiem

Kanāda savus valsts iepirkuma konkursus ES uzņēmumiem ir atvērusi lielākā mērā nekā jebkuram citam tirdzniecības partnerim.  ES uzņēmumi varēs izteikt piedāvājumu piegādāt preces un sniegt pakalpojumus ne tikai federālā līmenī, bet arī Kanādas provincēm un pašvaldībām – tie būs pirmie ārvalstu uzņēmumi, kas varēs to darīt. Tiek lēsts, ka Kanādas provinču iepirkuma tirgus ir divas reizes lielāks nekā šis pats tirgus federālajā līmenī. Kanāda ir arī piekritusi pastiprināt pārredzamību, publicējot visus savus iepirkuma konkursus vienā iepirkuma tīmekļa vietnē. Piekļuve informācijai ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas mazākiem uzņēmumiem traucē piekļūt starptautiskiem tirgiem, tādēļ šī būs lieliska iespēja Eiropas mazajiem uzņēmumiem.

Uzņēmumu izmaksu samazināšana, neskarot noteiktos standartus

ES un Kanāda ir vienojušās savstarpēji atzīt atbilstības novērtēšanas sertifikātus tādās jomās kā elektropreces, elektroniskās iekārtas un radioiekārtas, rotaļlietas, iekārtas un mēraparāti.  Tas nozīmē, ka saskaņā ar zināmiem nosacījumiem atbilstības novērtēšanas struktūra ES var pārbaudīt ES ražojumus eksportam uz Kanādu saskaņā ar Kanādas noteikumiem un otrādi.  Tas ļaus abām pusēm izvairīties no vienu un to pašu testu veikšanas un varētu arī ievērojami samazināt izmaksas uzņēmumiem un patērētājiem.  Tas ir īpaši izdevīgi mazākiem uzņēmumiem, kuriem ir pārāk dārgi maksāt divreiz par vienu un to pašu testu.

Reformēta ieguldījumu aizsardzības sistēma

CETA nodrošina ieguldījumu aizsardzību, vienlaicīgi nostiprinot valdību tiesības noteikt regulējumu sabiedrības interesēs, tostarp gadījumos, kad šāds regulējums ietekmē ārvalstu ieguldījumus. Ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas tradicionālā metode (IVSI), kas ietverta daudzos dalībvalstu noslēgtos tirdzniecības nolīgumos, ir aizstāta ar jaunu un uzlabotu investīciju tiesu sistēmu (ITS).

Jaunais mehānisms darbosies valsts sektorā, nevis balstīsies uz ad hoc tribunāliem. Tā ietvaros ES un Kanāda iecels profesionālus un neatkarīgus tiesnešus, kuru darbam tiks izvirzīti visaugstākie ētikas standarti, piemērojot stingru rīcības kodeksu. Procedūras būs pārredzamas, tostarp paredzot atklātas tiesas sēdes un publiskojot lietu ietvaros iesniegtos dokumentus. Ieguldījumiem piemērojamajos noteikumos ir noteikts ierobežots skaits gadījumu, kad ieguldītājs var celt prasību pret valsti, un tie nesniedz nekādu aizsardzību tā sauktajiem pastkastītes uzņēmumiem — uz aizsardzību tiesīgi ir vienīgi uzņēmumi ar reālu ekonomisko saikni. Nekādā gadījumā valsts iestādes nevarēs piespiest mainīt tiesību aktu vai veikt zaudējumu atlīdzību ar līgumsoda raksturu.

Reformētā ITS ir jauns elements tirdzniecības nolīgumos, un attiecīgā sabiedriskā apspriešana daudzās dalībvalstīs vēl nav pabeigta. Tāpēc dalībvalstu izvēle, kuru atbalsta Komisija, ir ITS izslēgt no CETA provizoriskās piemērošanas jomas, un tas nozīmē, ka ITS tiks īstenota tikai tad, kad visas dalībvalstis būs pabeigušas savas ratifikācijas procedūras. Šajā laikā, kā paredzēts nolīgumā, Komisija sadarbosies ar Kanādu nolūkā sīkāk izstrādāt dažus jaunās sistēmas parametrus, piemēram, tiesnešu izraudzīšanos, jaunās sistēmas pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un pārsūdzības mehānismu.

Jaunas iespējas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, vienlaikus aizsargājot Eiropas tā sauktās “ģeogrāfiskās izcelsmes norādes”

CETA radīs jaunas iespējas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, vienlaikus pilnībā aizsargājot ES būtiskās intereses. ES radītās jaunās izdevības dažiem produktiem ir ierobežotas, pakāpeniskas un līdzsvarā ar atbilstošām izdevībām no Kanādas puses, kas apmierina svarīgas Eiropas eksportētāju intereses, piemēram, attiecībā uz sieru, vīniem un stipriem alkoholiskajiem dzērieniem, augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem produktiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Visam importam no Kanādas būs jāatbilst ES noteikumiem un regulējumam. Piemēram, ES varēs importēt vienīgi tādu gaļu, kuras audzēšanā nav izmantoti hormoni.

CETA turklāt ir nozīmīgs solis uz priekšu daudziem vidējiem un maziem uzņēmumiem lauku kopienās, kuri tirgojas ar lauksaimniecības produktiem. Tie nu varēs gūt labumu no Kanādas piekrišanas aizsargāt 143 īpašus produktus no konkrētiem ES ģeogrāfiskajiem apgabaliem. Produkti, kas saskaņā ar CETA tiks aizsargāti, ir ES pārtikas produkti un dzērieni, kas no ES tiek visvairāk eksportēti, – no Rokforas siera līdz Modenas balzama etiķim un nīderlandiešu Gaudas sieram.  Eiropas produkti tiks aizsargāti pret atdarināšanu tādā līmenī, kas ir salīdzināms ar ES tiesībām, un tiks novērsts risks, ka to nosaukumu Kanādā varētu uzskatīt par sugas vārdu.

Eiropas izgudrotāju un mākslinieku aizsardzība

CETA radīs līdzvērtīgākus noteikumus starp Kanādu un ES intelektuālā īpašuma tiesību jomā.  Piemēram, tas stiprinās autortiesību aizsardzību, saskaņojot Kanādas noteikumus par tehnoloģisko pasākumu aizsardzību un digitālo tiesību pārvaldību ar attiecīgajiem ES noteikumiem.  Tas arī uzlabos aizsardzību, ko Kanādas intelektuālā īpašuma tiesību sistēma nodrošina ES zāļu patentiem.  Nolīgums arī veicinās izpildi, paredzot iespēju noteikt pagaidu pasākumus un tiesas rīkojumus attiecībā uz starpniekiem, kas iesaistīti nelikumīgās darbībās. Kanāda arī piekrita pastiprināt savus pasākumus uz robežām, kuri vērsti pret viltotām precēm, pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Darba ņēmēju tiesību un vides aizsardzība

Ar CETA ES un Kanāda apstiprina savas saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Abas puses ir vienisprātis, ka tirdzniecība un ieguldījumi ir jāpalielina, veicinot vides aizsardzību un darba tiesības, nevis uz to rēķina.  ES un Kanāda ir apņēmušās ar CETA palīdzēt nodrošināt, ka ekonomikas izaugsme, sociālā attīstība un vides aizsardzība savstarpēji papildina cita citu. Nolīgumā ir iekļauti ES un Kanādas pienākumi saistībā ar starptautiskajiem noteikumiem par darba ņēmēju tiesībām un vides un klimata aizsardzību. CETA sniedz ievērojamas iespējas ES un Kanādas pilsoniskajai sabiedrībai iesaistīties saistību izpildē minētajās jomās. Ar CETA tiek arī izveidots process strīdu izšķiršanai, tostarp apspriešanās valdību līmenī un ekspertu grupa.

Kopīgais interpretējošais instruments

Līdz ar CETA ES un Kanāda parakstīja Kopīgo interpretējošo instrumentu - dokumentu, kuram būs juridisks spēks un kurā skaidrā un nepārprotamā veidā sīkāk precizēts Kanādas un Eiropas Savienības vienošanās saturs CETA vairākos pantos (piemēram, par jaunas ieguldījumu tiesu sistēmas izveidi, par tiesībām regulēt, par sabiedriskajiem pakalpojumiem vai par darba un vides aizsardzību).  

Pamatinformācija un turpmākie pasākumi

Lai CETA provizoriski stātos spēkā, pēc nolīguma parakstīšanas Eiropas Parlamentam jādod tam piekrišana. Tiklīdz nolīgumu būs apstiprinājušas dalībvalstis Padomē un Eiropas Parlaments, nolīgums tiks piemērots provizoriski, tādējādi ļaujot Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem bez kavēšanās gūt labumu no nolīguma tajās jomās, kas ietilpst ES ekskluzīvajā vai dalītajā kompetencē.

Papildu informācija

Paziņojums presei: ES un Kanādas sammits: ar parakstīto jauno tirdzniecības nolīgumu nosaka augstus standartus globālajā tirdzniecībā

Videoklips: Kāpēc CETA? (intervijas un piemēri)

Publikācija: CETA priekšrocības un eksportētāju stāsti

Tīmekļa vietne ar konkrētiem piemēriem par tirdzniecības ieguvumiem Eiropas uzņēmumiem

Visa informācija par ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumu atrodama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/ceta.

Nolīguma teksts

MEMO/16/3580

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar