Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

IEPS – prekybos susitarimas, kuriuo nustatomas naujas pasaulinės prekybos standartas

Briuselis, 2016 m. spalio 29 d.

Spalio 30 d. ES ir Kanada pasirašė prekybos susitarimą, žinomą kaip išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS).

Šis susitarimas, kuriuo bus skatinama prekyba ir stiprinami ekonominiai santykiai, lems naujų darbo vietų atsiradimą ir augimą. Progresyviu IEP susitarimu bus nustatytas naujas pasaulinis prekybos susitarimų darnaus vystymosi skyrių standartas. Dėl to palengvės verslas su Kanada, bus panaikinti muitai, ženkliai pagerintos galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartis, atverti nauji Kanados paslaugų rinkos sektoriai, sudarytos prognozuojamos sąlygos investuotojams ir apsaugotos geografinės nuorodos. Keleto sektorių bendrovės – pirmiausia mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) – gaus naudos ir dėl dvigubo bandymo panaikinimo.

Susitarimu ES ir Kanada įsipareigojo užtikrinti, kad ekonomikos augimas, socialinis vystymasis ir aplinkos apsauga skatintų vienas kitą.

Tarifų mažinimas daugiau nei 500 mln. € per metus – nauda ir didelėms, ir mažoms įmonėms

IEPS duos apčiuopiamos naudos Europos bendrovėms, nes juo bus panaikinta 99 proc. tarifų ir tai daugeliu atvejų bus padaryta iš karto, kai tik susitarimas įsigalios. Nuo pirmos jo įgyvendinimo dienos Kanada panaikins ES kilmės prekėms taikomus muitus, kurių vertė – 400 mln. €. Pasibaigus pereinamiesiems laikotarpiams, per kuriuos turi būti panaikinti muitai, šis skaičius išaugs iki daugiau kaip 500 mln. € per metus.

Didesnis pasirinkimas 500 mln. ES vartotojų, išlaikant esamus kokybės standartus

Taip pat tikėtina, kad rinkų atvėrimas padės išlaikyti žemą kainų lygį ir suteiks vartotojams daugiau galimybių rinktis.  Kartu laisva prekyba nereiškia, kad bus sušvelninti ar pakeisti ES standartai, kuriais saugoma žmonių sveikata ir sauga, socialinės teisės, rūpinamasi jų, kaip vartotojų, teisėmis ir aplinka. Šie standartai nesikeis – visos iš Kanados importuojamos prekės turės tenkinti visas ES produktams taikomas taisykles ir nuostatas – nebus jokių išimčių. Tai reiškia, kad IEPS nepakeis ES vykdomo maisto reguliavimo, įskaitant dėl GMO produktų ir hormonais apdorotos jautienos draudimą.

Kanados paslaugų rinkos atvėrimas ir investicijų skatinimas

Vertinant visus ES sudarytus susitarimus, IEPS paslaugų ir investicijų nuostatos – paties plačiausio užmojo.  Europos įmonėms bus taikomos naujos palankesnės nuostatos Kanadoje tvirtinant investicinius projektus. Be to, Europos įmonės turės daugiau galimybių teikti paslaugas Kanadoje, pvz., specialias jūrų paslaugas, kaip antai dugno gilinimo, tuščių konteinerių perkėlimo ar tam tikrų krovinių pervežimo.  Kituose paslaugų sektoriuose, pvz., su aplinka susijusių paslaugų, telekomunikacijų ir finansinių paslaugų, patekimas į rinką užtikrintas tiek federaliniu, tiek – pirmą kartą – provincijų lygmeniu. Kaip ir visais kitais ES prekybos susitarimais, IEPS visiškai apsaugomos viešosios paslaugos.

Profesinių kvalifikacijų abipusis pripažinimas

Susitarimu nustatoma sistema, kurią taikant bus galima tvirtinti reglamentuojamųjų profesijų, pvz., architektų, apskaitininkų ir inžinierių, kvalifikacijų pripažinimą. Remdamosi šia sistema, atitinkamos ES ir Kanados profesinės organizacijos turės kartu aptarti techninius atitinkamų kvalifikacijų pripažinimo aspektus. Po to Kanados ir ES kompetentingos institucijos patvirtins savo darbo rezultatus ir juos įteisins.

Mažiau apribojimų persikelti už Atlanto laikinam darbui

Remiantis IEPS ES ir Kanados bendrovių darbuotojams ir kitiems specialistams bus paprasčiau dirbti anapus Atlanto, o įmonėms bus lengviau perkelti savo darbuotojus laikinai iš ES į Kanadą arba atvirkščiai.  Tai padės Europos bendrovėms veikti Kanadoje.  Kitiems specialistams taip pat bus paprasčiau laikinai teikti teisines, apskaitos, architektūros ar panašias paslaugas.

Konkurencingesnės Europos įmonės Kanados rinkoje

Dėl IEPS Europos įmonės taps konkurencingesnės Kanados rinkoje, nes galės lengviau teikti garantinio aptarnavimo paslaugas.  Tai padės ES įmonėms eksportuoti įrenginius, mašinas ir programinę įrangą, nes jos galės nusiųsti techninės priežiūros inžinierius ir kitus specialistus, kurie galės teikti garantinio aptarnavimo ir susijusias paslaugas bei paramą.

Beprecedentė galimybė ES įmonėms dalyvauti viešuosiuose konkursuose

Kanada suteikė ES bendrovėms daugiau galimybių dalyvauti viešuosiuose konkursuose nei kitiems savo prekybos partneriams.  ES įmonės galės teikti pasiūlymus dėl prekių ir paslaugų ne tik federaliniu lygmeniu, bet ir Kanados provincijoms ir savivaldybėms – anksčiau tai galėjo daryti tik Kanados įmonės. Vertinama, kad Kanados provincijų viešųjų pirkimų rinka dvigubai didesnė už federalinę. Kanada taip pat sutiko padidinti skaidrumą – visus viešuosius konkursus skelbs vienoje viešųjų pirkimų interneto svetainėje. Prieiga prie informacijos – viena didžiausių kliūčių, su kuria susiduria mažesnės bendrovės bandydamos patekti į tarptautines rinkas, todėl ši naujovė bus labai naudinga Europos smulkiajam verslui.

Bendrovių sąnaudų mažinimas ne standartų sąskaita

ES ir Kanada susitarė priimti viena kitos elektros prekių, elektroninės ir radijo įrangos, žaislų, mašinų ar matavimo įrangos atitikties vertinimo sertifikatus.  Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis ES atitikties vertinimo įstaigos, remdamosi Kanados taisyklėmis, gali atlikti ES produktų bandymus eksporto į Kanadą reikmėms, ir atvirkščiai.  Todėl abiem šalims nebereikės atlikti tų pačių bandymų ir smarkiai sumažės tiek bendrovių, tiek vartotojų sąnaudos.  Tai ypač naudinga mažesnėms bendrovėms, kurios gali neįstengti du kartus mokėti už tą patį bandymą.

Reformuota investicijų apsaugos sistema

IEPS užtikrinama investicijų apsauga, įtvirtinant vyriausybių teisę reguliuoti viešojo intereso labui, įskaitant atvejus, kai toks reguliavimas daro poveikį užsienio investicijoms. Tradicinė investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo forma, numatyta daugelyje prekybos susitarimų, dėl kurių susitarė valstybės narės (žinoma kaip IVGS), pakeista nauja ir patobulinta investicinių teismų sistema (ITS).

Naujasis mechanizmas bus viešas, o ne grindžiamas individualiais teismais. Jame dirbs profesionalūs ir nepriklausomi teisėjai, paskirti ES ir Kanados, kuriems pagal griežtą elgesio kodeksą bus taikomi aukščiausi etikos standartai. Šio mechanizmo procedūros bus skaidrios – be kita ko, bus atveriamas bylų nagrinėjimas ir skelbiami bylose pateikti dokumentai. Nuostatose dėl investicijų susiaurinami atvejai, kai investuotojas galės apskųsti valstybę, ir nesuteikiama apsauga vadinamosioms priedangos arba „pašto dėžučių“ bendrovėms – ji galios tik bendrovėms, susijusioms su realiąja ekonomika. Viešasis subjektas jokiais atvejais negalės būti priverstas pakeisti teisės aktą arba atlyginti baudinius nuostolius.

Reformuota ITS yra naujas prekybos susitarimų bruožas, ir daugelyje valstybių narių atitinkami vieši debatai dar nebaigti. Todėl valstybių narių pasirinkimu, kuriam Komisija pritaria, laikinas IEPS taikymas ITS neapims – tai reiškia, kad ji bus įgyvendinta tik kai visos valstybės narės užbaigs savo nacionalines ratifikavimo procedūras. Šiuo laikotarpiu, kaip numatyta susitarime, Komisija bendrai su Kanada toliau tikslins kai kuriuos naujosios sistemos parametrus, kaip antai teisėjų atranką, mažų ir vidutinių įmonių galimybę pasinaudoti naująja sistema ir apskundimo mechanizmą.

Naujos galimybės ūkininkams ir maisto gamintojams ir Europos „geografinių nuorodų“ apsauga

Dėl IEPS atsiras naujų galimybių ūkininkams ir maisto gamintojams, bet tuo pačiu metu bus visiškai atsižvelgiama į ES jautrius klausimus. ES nuostatos dėl tam tikrų produktų importo atvėrimo yra ribotos ir suderintos su atitinkamomis Kanados nuostatomis, kad būtų patenkinti svarbūs Europos eksporto interesai, pvz., susiję su sūriu, vynu ir spiritiniais gėrimais, vaisiais ir daržovėmis, perdirbtais produktais ir geografinėmis nuorodomis. Visi iš Kanados importuojami produktai turės tenkinti ES taisykles ir reglamentavimo nuostatas. Pavyzdžiui, į ES visada bus importuojama tik mėsa be hormonų.

IEPS taip pat labai svarbus daugeliui kaimo vietovėse žemės ūkio produktais prekiaujančių vidutinių ir mažųjų įmonių. Joms bus naudinga tai, kad Kanada sutiko saugoti 143 produktus, gaminamus konkrečiuose ES geografiniuose regionuose. Bus saugomi tie maisto produktai ir gėrimai, kurių iš ES eksportuojama daugiausia, – nuo Rokforo sūrio iki Modenos balzaminio acto ir olandiško Gudos sūrio.  Europos produktai bus saugomi nuo padirbinėjimo laikantis panašių nuostatų, kokios yra įtvirtintos ES teisėje, ir bus išvengta pavojaus, kad Kanadoje jų pavadinimai bus laikomi bendriniais.

Europos novatorių ir menininkų apsauga

Remiantis IEPS, Kanadai ir ES bus sudarytos vienodesnės sąlygos intelektinės nuosavybės teisių (INT) srityje.  Pavyzdžiui, bus geriau saugomos autorių teisės, nes Kanados taisyklės bus suderintos su ES taisyklėmis dėl technologinių priemonių apsaugos ir skaitmeninių teisių valdymo.  Be to, ES vaistinių preparatų patentai bus patikimiau saugomi Kanados INT sistemoje.  Taip pat bus remiamas vykdymo užtikrinimas numatant galimybę taikyti laikinas priemones ir draudimus tarpininkams, dalyvaujantiems veikloje, kuria pažeidžiamos teisės. Kanada taip pat sutiko sugriežtinti savo priemones, taikomas pasienyje dėl suklastotų prekių ženklų prekių, piratinių prekių ženklų prekių ir suklastotų geografinių nuorodų prekių.

Darbuotojų teisių ir aplinkos apsauga

Šiame susitarime ES ir Kanada patvirtina įsipareigojančios siekti darnaus vystymosi. Abi šalys sutinka, kad išaugusia prekyba ir investicijomis aplinkos apsauga ir darbo teisės turėtų būti stiprinamos, o ne atvirkščiai.  ES ir Kanada įsipareigojo, kad IEPS padėtų užtikrinti, kad ekonomikos augimas, socialinis vystymasis ir aplinkos apsauga skatintų vienas kitą. Į IEPS įtrauktos ES ir Kanados prievolės laikytis tarptautinių taisyklių, susijusių su darbuotojų teisėmis, aplinkos apsauga ir kova su klimato kaita. IEPS numatytas aktyvus ES ir Kanados pilietinės visuomenės vaidmuo įgyvendinant šių sričių įsipareigojimus, nustatytus IEPS. Susitarime taip pat nustatyta ginčų sprendimo tvarka, pagal kurią numatoma vykdyti valdžios institucijų konsultacijas ir pasitelkti ekspertų grupes.

Bendras aiškinamasis dokumentas

Be IEPS, ES ir Kanada pasirašė ir bendrą aiškinamąjį dokumentą – dokumentą, kuris turės teisinę galią ir kuriuo bus papildomai aiškiai ir nedviprasmiškai patikslinta, dėl ko Kanada ir Europos Sąjunga susitarė daugelyje IEPS straipsnių (kaip antai dėl naujos investicinių teismų sistemos, dėl teisės reguliuoti, dėl viešųjų paslaugų arba darbo ir aplinkos apsaugos).  

Pagrindiniai faktai ir tolesni veiksmai

Kad IEPS laikinai įsigaliotų, po pasirašymo jam turi pritarti Europos Parlamentas. Laikinas taikymas (po to, kai susitarimui pritarė valstybės narės Taryboje ir Europos Parlamentas) leidžia Europos įmonėms ir vartotojams anksti pradėti naudotis susitarimo nauda tose srityse, kurios priklauso išimtinei arba pasidalijamajai ES kompetencijai.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai: ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas. Naujai pasirašytu prekybos susitarimu nustatomi aukšti pasaulinės prekybos standartai

Vaizdo įrašas „Kodėl IEPS?“ (pokalbiai ir pavyzdžiai)

Skelbimas IEPS nauda ir eksportuotojų pasakojimai

Interneto svetainė (konkretūs pavyzdžiai, pagrindžiantys prekybos naudą Europos įmonėms)

Visa informacija apie ES ir Kanados prekybos susitarimą svetainėje http://ec.europa.eu/ceta

Susitarimo tekstas

MEMO/16/3580

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar