Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

CETA – kauppasopimus asettaa korkeat vaatimukset maailmanlaajuiselle kaupalle

Bryssel 29. lokakuuta 2016

EU ja Kanada allekirjoittivat 30. lokakuuta laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen CETA:n.

Sopimuksen avulla luodaan työpaikkoja ja kasvua lisäämällä kauppaa ja vahvistamalla taloussuhteita. CETA-sopimuksen edistyksellisellä luonteella asetetaan uusi maailmanlaajuinen standardi kauppasopimusten sisältämille kestävyyttä koskeville osille. Sopimuksella helpotetaan Kanadan kanssa käytävää kauppaa, poistetaan tulleja, parannetaan merkittävästi mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintasopimuksiin, avataan uusia Kanadan palvelumarkkinoiden aloja, tarjotaan sijoittajille ennakoitavissa olevat toimintaedellytykset ja suojellaan tuotteiden maantieteellisiä merkintöjä. Monilla aloilla etenkin pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät siitä, että kaksinkertainen testaaminen ei enää ole tarpeen.

CETA-sopimuksella EU ja Kanada sitoutuvat varmistamaan, että talouskasvu, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu tukevat toisiaan.

Tullien poistaminen yli 500 miljoonalla eurolla vuodessa hyödyttää sekä suuria että pieniä yrityksiä

CETA tuo tuntuvia etuja eurooppalaisille yrityksille, kun 99 prosenttia tulleista poistetaan useimmissa tapauksissa heti sopimuksen tullessa voimaan. Jo sopimuksen ensimmäisestä täytäntöönpanopäivästä alkaen Kanada poistaa 400 miljoonan euron arvosta tulleja EU:sta peräisin olevilta tavaroilta. Tullien poistamisen siirtymäkausien päättyessä summa nousee yli 500 miljoonaan euroon vuodessa.

Suurempi tuotevalikoima EU:n 500 miljoonalle kuluttajalle nykyiset laatunormit säilyttäen

Markkinoiden avautuminen voi lisäksi auttaa pitämään hinnat kurissa ja tarjoamaan kuluttajille laajemman valikoiman. Vapaa kauppa ei kuitenkaan merkitse, että ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, sosiaalisia oikeuksia tai kuluttajien oikeuksia ja ympäristöä suojelevia EU:n standardeja heikennetään tai muutetaan. Tällaiset standardit pysyvät ennallaan, ja Kanadasta tulevan tuonnin on täytettävä kaikki tuotteisiin liittyvät EU:n säännöt ja määräykset – ilman poikkeuksia. CETA ei siis muuta sitä, miten EU sääntelee elintarvikkeiden turvallisuutta, mukaan luettuna muuntogeeniset organismit ja hormoneilla käsiteltyä naudanlihaa koskeva kielto.

Avataan Kanadan palvelumarkkinoita ja kannustetaan sijoituksia

Kaikista EU:n tekemistä sopimuksista CETA:ssa mennään pisimmälle palvelujen ja sijoitusten osalta. Sopimus tuo uusia etuja Euroopan yrityksille niiden pyrkiessä saamaan sijoitushankkeilleen hyväksynnän Kanadassa. Euroopan yritykset saavat myös uusia mahdollisuuksia tarjota palveluita, kuten erikoistuneita meriliikennepalveluja (esim. ruoppausta, tyhjien konttien siirtoa ja tietynlaisen rahdin laivausta Kanadan sisällä). Muilla palvelualoilla, kuten ympäristöpalvelujen, televiestinnän ja rahoituksen alalla, markkinoille pääsy on taattu sekä liittovaltion että ensimmäistä kertaa myös provinssien tasolla. CETA-sopimuksessa EU suojaa julkiset palvelut täysimittaisesti – kuten muissakin kauppasopimuksissaan.

Ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen

Sopimuksessa tarjotaan kehys ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen hyväksymiselle säänneltyjen ammattien, kuten arkkitehtien, kirjanpitäjien ja insinöörien osalta. EU:n ja Kanadan asianomaiset ammattialajärjestöt selvittävät yhdessä pätevyyksien tunnustamista koskevat tekniset yksityiskohdat nyt sovittujen puitteiden pohjalta. Tämän jälkeen Kanadan ja EU:n toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät tehdyn työn ja tekevät siitä lainvoimaisen.

Vähemmän rajoituksia Atlantin ylittäville tilapäistyöntekijöille

CETA-sopimuksen ansioista yritysten henkilöstön ja muiden ammatinharjoittajien on helpompi työskennellä kummallakin puolella Atlanttia, ja yritykset voivat tilapäisesti siirtää työntekijöitään EU:n ja Kanadan välillä. Tämä helpottaa eurooppalaisten yritysten omia toimintoja Kanadassa. Myös muiden ammattien harjoittajien on helpompi tarjota tilapäisesti lakiasiain-, tilinpito-, arkkitehti- tai muita tämän tyyppisiä palveluita.

Parannetaan Euroopan yritysten kilpailukykyä Kanadan markkinoilla

CETA parantaa Euroopan yritysten kilpailukykyä Kanadan markkinoilla, koska se tekee myynnin jälkeisten palveluiden tarjoamisen helpommaksi. Näin EU:n yritysten on helpompi viedä laitteita, koneita ja ohjelmistoja, koska ne voivat lähettää huoltohenkilöstöä ja muita asiantuntijoita tarjoamaan myynninjälkeisiä ja muita asiaan liittyviä palveluja ja tukea.

Päästetään EU:n yritykset ennennäkemättömällä tavalla mukaan julkisiin hankintoihin

Kanada on avannut julkiset tarjouskilpailunsa EU:n yrityksille laajemmin kuin millekään muulle kauppakumppanilleen. EU:n yritykset voivat tehdä tarjouksen tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta paitsi liittovaltion tasolla myös provinssi- ja kuntatasolla, mitä ei ole koskaan aiemmin sallittu ei-kanadalaisille yrityksille. Kanadan provinssien julkisten hankintojen markkinat ovat arviolta kaksinkertaiset liittovaltion vastaaviin markkinoihin verrattuna. Kanada on myös sopinut avoimuuden lisäämisestä, sillä se julkaisee kaikki tarjouspyyntönsä yhdellä julkisten hankintojen verkkosivustolla. Tiedonsaanti on yksi suurimmista esteistä, kun pienet yritykset pyrkivät kansainvälisille markkinoille, joten kyseessä on suuri etu Euroopan pienille yrityksille.

Leikataan yritysten kustannuksia vaatimustasosta tinkimättä

EU ja Kanada ovat sopineet hyväksyvänsä toistensa antamat vaatimustenmukaisuustodistukset tietyillä aloilla, esimerkiksi sähkölaitteiden, elektroniikka- ja radiolaitteiden, lelujen, koneiden ja mittauslaitteiden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyin edellytyksin EU:n vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi testata Kanadaan vietäväksi tarkoitetut EU:n tuotteet kanadalaisten sääntöjen mukaisesti ja päinvastoin. Näin vältetään se, että sama testi tehdään molemmilla puolilla, ja vähennetään mahdollisesti suuressa määrin sekä yritysten että kuluttajien kustannuksia. Tästä hyötyvät erityisesti pienet yritykset, joille saman testin maksaminen kahteen kertaan voi olla kohtuuton kustannus.

Uudistettu sijoitussuojajärjestelmä

CETA-sopimuksessa varmistetaan sijoitussuoja ja säilytetään valtioiden oikeus sääntelyyn yleisen edun nimissä, myös silloin kun sääntely koskee ulkomaista sijoitusta. Perinteisenlainen sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumekanismi (ISDS), jollainen sisältyy moniin jäsenvaltioiden neuvottelemiin kauppasopimuksiin, on korvattu uudella ja parannetulla investointituomioistuinjärjestelmällä (ICS).

Uusi järjestelmä on julkinen, ja se ei perustu tilapäisiin tuomioistuimiin. EU ja Kanada nimittävät sitä varten riippumattomat ammattituomarit, joita sitovat tiukkoihin toimintasääntöihin sisältyvät korkeimmat eettiset normit. Sen menettelyt ovat avoimia, siinä esimerkiksi järjestetään kuulemisia ja julkaistaan toimitettuja tapauksiin liittyviä asiakirjoja. Sijoituksia koskevissa määräyksissä rajoitetaan tapauksia, joissa sijoittaja voi haastaa valtion oikeuteen, eikä määräyksillä suojata niin sanottuja pöytälaatikkoyrityksiä – huomioon otetaan ainoastaan ne yritykset, joilla on tosiasiallinen taloudellinen yhteys. Julkiset elimet eivät missään tapauksessa voi joutua muuttamaan säädöksiään tai maksamaan vahingonkorvauksia.

Uudistettu investointituomioistuinjärjestelmä on uusi piirre kauppasopimuksissa, ja monissa jäsenvaltioissa siitä käydään vielä julkista keskustelua. Sen vuoksi jäsenvaltiot ovat komission tuella päätyneet siihen, että investointituomioistuinjärjestelmää ei käytetä CETA-sopimuksen väliaikaisen soveltamisen aikana eli se tulee voimaan vasta, kun kaikki jäsenvaltiot saattavat kansalliset ratifiointimenettelynsä päätökseen. Sillä välin, kuten sopimuksessa määrätään, komissio kehittää yhdessä Kanadan kanssa tiettyjä uuden järjestelmän osia, kuten tuomareiden valintaa, pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä uuteen järjestelmään sekä muutoksenmekanismia.

Uusia mahdollisuuksia viljelijöille ja elintarviketuottajille suojaten samalla Euroopan niin kutsuttuja maantieteellisiä merkintöjä

CETA-sopimus tuo uusia mahdollisuuksia viljelijöille ja elintarviketuottajille antaen samalla täyden suojan EU:n herkille aloille. Joitakin tuotteita koskevat EU:n avaukset ovat rajoitettuja ja oikein mitoitettuja, ja ne tasapainottuvat Kanadan avauksilla, jotka koskevat EU:n viejien kannalta merkittäviä tuotteita, kuten juusto, viini ja väkevät alkoholijuomat, hedelmät ja vihannekset, jalostetut tuotteet sekä tuotteet, joilla on maantieteellinen merkintä. Kaiken Kanadasta tulevan tuonnin on täytettävä EU:n säännöt ja määräykset. Esimerkiksi ainoastaan hormonivapaan lihan tuonti EU:hun on sallittua.

CETA-sopimus on merkittävä parannus monille maaseudun pienille tai keskisuurille yrityksille, jotka käyvät kauppaa maataloustuotteilla. Niille on nyt etua siitä, että Kanada on suostunut suojelemaan 143:a eri tuotetta, jotka ovat peräisin tietyiltä EU:n maantieteellisiltä alueilta. Tuotteet, jotka suojellaan CETA-sopimuksella, ovat EU:n tärkeimpiä vientiin meneviä elintarvike- ja juomatuotteita, kuten roquefortjuusto, Modenan balsamiviinietikka ja hollantilainen gouda. Euroopan tuotteille annetaan EU-lainsäädännön tasoa vastaava suoja jäljitelmiltä, eikä tuotteiden nimiä voida pitää yleisniminä Kanadassa.

Suojataan Euroopan innovoijia ja taiteilijoita

CETA-sopimuksella luodaan tasapuolisemmat toimintamahdollisuudet Kanadan ja EU:n välillä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Sillä vahvistetaan esimerkiksi tavaramerkkien suojaa, kun Kanadan säännöt yhdenmukaistetaan teknisten toimenpiteiden suojaamista ja digitaalisten oikeuksien hallintaa koskevien EU-sääntöjen kanssa. Sillä myös parannetaan Kanadan teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän EU:n lääkepatenteille antamaa suojaa. Lisäksi sopimuksella vahvistetaan täytäntöönpanon valvontaa, koska siinä annetaan mahdollisuus väliaikaisiin toimenpiteisiin ja tuomioihin välittäjille, jotka ovat osallisia oikeuksia loukkaavassa toiminnassa. Kanada on lisäksi luvannut vahvistaa rajatoimenpiteitään tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten, tekijänoikeutta loukkaavien piraattitavaroiden ja maantieteellistä merkintää loukkaavien tuoteväärennösten varalta.

Työntekijöiden oikeuksien ja ympäristön suojeleminen

CETA-sopimuksessa EU ja Kanada vahvistavat sitoutumisensa kestävään kehitykseen. Molemmat ovat sitä mieltä, että kaupan ja sijoittamisen olisi edistettävä ympäristönsuojelua ja työntekijöiden oikeuksia eikä tapahduttava niiden kustannuksella. EU ja Kanada sitoutuvat siihen, että CETA-sopimuksella varmistetaan, että talouskasvu, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu tukevat toisiaan. CETA-sopimukseen sisältyvät EU:n ja Kanadan velvollisuudet, jotka johtuvat työntekijöiden oikeuksia sekä ympäristön ja ilmaston suojelua koskevista kansainvälisistä säännöistä. EU:n ja Kanadan kansalaisyhteiskunta saa keskeisen roolin näitä aloja koskevien CETA:n velvollisuuksien täytäntöönpanossa. CETA:lla niin ikään perustetaan riitojenratkaisujärjestelmä, johon kuuluvat myös hallitusten kuuleminen ja asiantuntijapaneeli.

Yhteinen tulkitseva väline

CETA-sopimuksen yhteydessä EU ja Kanada allekirjoittivat yhteisen tulkitsevan välineen. Se on lainvoimainen asiakirja, jolla selvennetään edelleen yksiselitteisesti sitä, mitä Kanada ja Euroopan unioni ovat sopineet tietyissä CETA:n artikloissa (esimerkiksi uudesta investointituomioistuinjärjestelmästä, sääntelyoikeudesta, julkisista palveluista sekä työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta).

Tausta ja seuraavat toimet

Allekirjoittamisen jälkeen Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä CETA-sopimukselle, jotta se tulee voimaan väliaikaisesti. Sopimuksen väliaikainen soveltaminen sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat neuvostossa antaneet sopimukselle hyväksyntänsä ja Euroopan parlamentti on hyväksynyt sen, antaa EU:n yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden hyödyntää sopimusta jo varhaisessa vaiheessa aloilla, jotka kuuluvat EU:n yksinomaiseen tai jaettuun toimivaltaan.

Lisätietoja:

Lehdistötiedote: EU:n ja Kanadan huippukokous: vasta allekirjoitetulla kauppasopimuksella asetetaan korkeat vaatimukset maailmanlaajuiselle kaupalle

Video: Miksi CETA? (haastatteluja ja esimerkkejä)

Julkaisu: The Benefits of CETA and exporters' stories

Verkkosivusto, jolla on käytännön esimerkkejä Euroopan yrityksille koituvista kauppaeduista

Kattavat tiedot EU:n ja Kanadan kauppasopimuksesta: http://ec.europa.eu/ceta

Sopimuksen teksti

MEMO/16/3580

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar