Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Teabeleht

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping, millega kehtestatakse üleilmse kaubanduse uus standard

Brüssel, 29. oktoober 2016

30. oktoobril kirjutasid EL ja Kanada alla laiaulatuslikule majandus- ja kaubanduslepingule.

Kaubandust edendav ja majandussuhteid tugevdav leping aitab luua töökohti ja edendada majanduskasvu. Edumeelses laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus on jätkusuutlikkusele seatud uus üleilmne standard. Lepinguga muutub äritegevus Kanadaga lihtsamaks, kõrvaldatakse tollimaksud, märkimisväärselt paraneb juurdepääs riigihankelepingutele, avanevad uued sektorid Kanada teenusteturul, luuakse investorite jaoks prognoositavad tingimused ning tagatakse geograafiliste tähiste kaitse. Mitme valdkonna ettevõtjate jaoks, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, on kasulik ka topelttestimise vajaduse kadumine.

EL ja Kanada on võtnud kohustuse tagada kaubanduslepingu kaudu majanduskasvu, sotsiaalse arengu ja keskkonnakaitse vastastikune toetavus.

Tollimaksude vähendamisest võidavad suured ja väikesed ettevõtjad aastas üle 500 miljoni euro

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping toob otsest kasu Euroopa ettevõtjatele, sest sellega kõrvaldatakse 99% tollimaksudest, seda enamikel juhtudel niipea, kui leping jõustub. Alates lepingu esimesest rakendamispäevast tühistab Kanada EList pärit kaupade puhul 400 miljoni euro ulatuses tollimakse. Tollimaksude tühistamise üleminekuperioodi lõpuks on see näitaja juba rohkem kui 500 miljonit eurot aastas.

ELi 500 miljoni tarbija jaoks tagatakse suurem valik ja säilitatakse praegused kvaliteedistandardid

Turgude avamine aitab hoida hindu madalamal ja pakkuda tarbijatele suuremat valikut.  Samas ei tähenda vaba kaubandus selliste ELi normide alandamist ega muutmist, millega kaitstakse inimeste tervist ja ohutust, sotsiaalõigusi, tarbijate õigusi ning keskkonda. Need normid jäävad puutumatuks ja kogu Kanadast pärit import peab ilma igasuguste eranditeta vastama kõigile ELis kehtivatele toote-eeskirjadele. See tähendab, et laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga ei muudeta toiduohutust käsitlevaid ELi õigusakte, sealhulgas geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate toodete osas või hormoonidega töödeldud veiseliha keelustamise osas.

Kanada teenusteturu avamine ja investeeringute edendamine

Julgelt võib öelda, et CETA on kõige kaugeleulatuvam kokkulepe, mille EL on senini teenuste ja investeeringute vallas sõlminud.  Lepinguga luuakse Euroopa ettevõtjate jaoks uusi eeliseid nende investeerimisprojektidele heakskiidu saamiseks Kanadas. Euroopa ettevõtjatel tekib ka rohkem võimalusi teenuste osutamiseks, näiteks võivad nad osutada merenduse valdkonna teenuseid, st nad võivad teha süvendustöid, teisaldada tühje konteinereid ja vedada Kanadas teatavaid kaupu.  Muude teenuste nagu keskkonna-, telekommunikatsiooni- ja finantsteenuste sektorites on turulepääs tagatud riigi tasandil ning esmakordselt ka provintsi tasandil. Nagu kõigi oma kaubanduslepingutega, kaitseb EL ka CETAga täielikult avalikke teenuseid.

Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine

CETA loob raamistiku kutsekvalifikatsioonide vastastikuseks tunnustamiseks reguleeritud kutsealadel, näiteks arhitekti, raamatupidaja ja inseneri kutsealadel. Vastavad kutseorganisatsioonid ELis ja Kanadas peavad raamistiku alusel ühiselt välja töötama kvalifikatsioonide tunnustamise tehnilised üksikasjad. Seejärel kiidavad Kanada pädevad asutused ja EL nende organisatsioonides tehtu heaks ja annavad sellele õigusliku toime.

Vähem piiranguid ajutise töötamise korral teisel pool Atlandi ookeani

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping lihtsustab ettevõtete töötajatel ja mitmesuguste kutsealade esindajatel töötamist teisel pool Atlandi ookeani ning ettevõtjad saavad oma töötajaid ajutiselt EList Kanadasse üle viia ja vastupidi.  See soodustab Euroopa ettevõtjate äritegevust Kanadas.  Ka muude kutsealade esindajatel on nüüd lihtsam ajutiselt juriidilisi, raamatupidamis-, arhitekti- või muid sarnaseid teenuseid osutada.

Euroopa ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine Kanada turul

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping aitab suurendada ELi ettevõtjate konkurentsivõimet Kanada turul, sest neil on edaspidi lihtsam müügijärgseid teenuseid osutada.  See aitab ELi ettevõtjatel eksportida seadmeid, masinaid ja tarkvara, kuna neil on nüüd võimalik lähetada hooldusinsenere ja muid spetsialiste, kes osutavad müügijärgseid ja muid müügiga seonduvaid teenuseid ning pakuvad tuge.

ELi ettevõtjate ulatuslik juurdepääs avalikele hangetele

Kanada on andnud ELi ettevõtjatele palju ulatuslikuma juurdepääsu oma riigihangetele kui ühegi teise kaubanduspartneri puhul.  ELi ettevõtjad saavad võimaluse teha pakkumusi kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks mitte ainult föderaaltasandil, vaid ka Kanada provintside ja omavalitsuste tasandil, olles seega esimesed Kanada-välised ettevõtjad, kellel see võimalus on. Hinnanguliselt on provintsi tasandi avalike hangete turg Kanadas kaks korda suurem kui föderaaltasandi turg. Samuti on Kanada nõustunud suurendama läbipaistvust, avaldades kõik avaliku hanke konkursid ühel veebisaidil. Juurdepääs teabele on väiksemate äriühingute jaoks üks suuremaid takistusi juurdepääsul rahvusvahelistele turgudele, seega on Euroopa väikeettevõtjate jaoks tegemist väga kasuliku arenguga.

Ettevõtjate kulusid vähendades ei tehta järeleandmisi toote suhtes kehtivates nõuetes

EL ja Kanada on kokku leppinud vastastikuses vastavushindamissertifikaatide aktsepteerimises sellistes valdkondades nagu elektriseadmed, elektroonilised ja raadioseadmed, mänguasjad, masinad ja mõõteseadmed.  See tähendab, et teatud tingimustel võib ELis asuv vastavushindamisasutus katsetada Kanadasse eksporditavaid ELi tooteid kooskõlas Kanada eeskirjadega ja vastupidi.  See aitab ära hoida olukorda, kus mõlemad pooled korraldavad sama katse, ja võib tähendada suurt kokkuhoidu nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele.  Eelkõige on see tulus väiksematele ettevõtjatele, kellele võib kaks korda ühe ja sama katse eest maksmine üle jõu käia.

Investeeringute kaitse reformitud süsteem

Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga tagatakse investeeringute kaitse, kuid antakse valitsustele õigus võtta avalikust huvist lähtuvalt reguleerivaid meetmeid, sealhulgas välisinvesteeringuid puudutavaid meetmeid. Investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise traditsiooniline vorm, mis esineb paljudes liikmesriikide sõlmitud kaubanduslepingutes, asendatakse uue ja täiustatud investeerimiskohtu süsteemiga.

Uus mehhanism on avalik ega põhine ajutistel kohtutel. Investeerimiskohtus on ELi ja Kanada poolt määratud professionaalsed ja sõltumatud kohtunikud, kes järgivad range käitumisjuhendi kohaseid kõrgeid eetikanorme. Kohtu menetlused on läbipaistvad, ärakuulamised on avalikud ja kohtuasja raames esitatud dokumendid avaldatakse. Investeerimissätetega on kitsalt määratletud olukorrad, mille puhul saab investor riigi tegevuse vaidlustada. Investeeringute kaitset ei kohaldata riiulifirmade suhtes, vaidlustuse saavad esitada üksnes ettevõtjad, kellel on riigiga tegelik majanduslik seos. Mingil juhul ei saa avaliku sektori asutust sundida muutma õigusakti või maksma karistuslikku kahjuhüvitist.

Investeerimiskohtu süsteem on kaubanduslepingutega seoses uus teema ja avalikud arutelud selle üle ei ole paljudes riikides veel lõpule jõudnud. Seepärast on ELi liikmesriigid teinud ettepaneku (mida komisjon toetab), et laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ajutine kohaldamine ei hõlmaks kõnealust süsteemi, vaid seda hakataks kohaldama alles pärast seda, kui liikmesriigid on lõpule viinud oma ratifitseerimismenetlused. Lepingu kohaselt täpsustavad komisjon ja Kanada senikaua uue süsteemi teatavaid aspekte nagu kohtunike valimine, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääs süsteemile ja apellatsioonimehhanism.

Uued võimalused põllumajandusettevõtjate ja toiduainetootjate jaoks ning Euroopa geograafiliste tähiste kaitse

Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga luuakse põllumajandusettevõtjatele ja toiduainetootjatele uued võimalused, kaitstes seejuures täielikult ELi jaoks tundlikke valdkondi. Teatavate toodete (nt juust, vein ja kanged alkohoolsed joogid, puu- ja köögiviljad, töödeldud tooted ja kaitstud geograafilise tähisega tooted) osas on juurdepääs ELi turule piiratud ja kohandatud ning sõltub Kanada turu avatusest, et kaitsta Euroopa olulisi ekspordihuve. Kõik Kanadast imporditavad kaubad peavad vastama kõigile ELi eeskirjadele ja nõuetele. Näiteks tohib Euroopa Liitu importida ainult hormoonidega töötlemata veiseliha.

CETA sõlmimine on oluline samm maapiirkondades paiknevate selliste keskmise suurusega ja väikeettevõtete jaoks, kes kauplevad põllumajandustoodetega. Neile on väga kasulik, et Kanada on nõustunud kaitsma ELi konkreetsetele geograafilistele piirkondadele iseloomulikku 143 toodet. Tooted, mida CETAga kaitstakse, on toidud ja joogid, mida EList enim eksporditakse, alates Roquefort'i juustust ja lõpetades Modena palsamäädika ja Hollandi Gouda juustuga.  Euroopa tooteid kaitstakse jäljendamise eest ELi õigusega võrdväärsel määral ning välditakse nii ohtu, et teatavat tootenimetust võidakse Kanadas pidada üldnimeks.

Kaitstakse Euroopa innovaatorite ja kunstnike õigusi

CETA loob intellektuaalomandiõiguste kaitse valdkonnas Kanada ja ELi vahel võrdsemad võimalused.  Näiteks tugevdatakse autoriõiguste kaitset, ühtlustades Kanada eeskirjad nende eeskirjadega, mis kehtivad ELis tehniliste meetmete kaitse ja digitaalõiguste haldamisel.  Samuti paraneb lepingu sõlmimise järgselt see, kuidas Kanada intellektuaalomandiõiguste süsteem kaitseb ELi ravimite patente.  Lepinguga muudetakse tõhusamaks ka kõnealuste õiguste jõustamine, sest nähakse ette võimalus võtta ajutisi meetmeid ja teha ettekirjutusi õigusrikkumises osalevate vahendajate suhtes. Samuti on Kanada nõustunud tugevdama piiril võetavaid meetmeid võltsitud kaubamärgiga kaupade, autoriõigust rikkuvate kaupade ja võltsitud geograafilise tähisega kaupade suhtes.

Inimeste õiguste kaitse töökohal ja keskkonnakaitse

CETAga kinnitavad EL ja Kanada, et nad on pühendunud säästvale arengule. Mõlemad on nõus, et aktiivsem kaubavahetus ja investeerimine peaksid edendama keskkonnakaitset ja töötaja õigusi, mitte tulema nende arvelt.  EL ja Kanada pühenduvad eesmärgile tagada CETA kaudu majanduskasvu, sotsiaalse arengu ja keskkonnakaitse vastastikune toetavus. Lepingusse on integreeritud ELi ja Kanada võetud kohustused töötajate õigusi ning keskkonna- ja kliimakaitset käsitlevate rahvusvaheliste eeskirjade suhtes. Neist eeskirjadest tulenevate kohustuste rakendamisel nimetatud valdkondades antakse lepinguga oluline roll ELi ja Kanada kodanikuühiskonnale. Samuti kehtestatakse CETAga vaidluste lahendamise kord, mis hõlmab valitsustega konsulteerimist ja ekspertide rühma.

Tõlgendav ühisdokument

Koos laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga allkirjastasid EL ja Kanada ka tõlgendava ühisdokumendi, millel on õigusjõud ning kus selgitatakse selgelt ja ühemõtteliselt seda, milles Kanada ja Euroopa Liit on kokku leppinud laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu arvukates artiklites (uus investeerimiskohtu süsteem, reguleerimisõigus, avalikud teenused ja keskkonnakaitse).  

Taust ja järgmised sammud

Pärast lepingule alla kirjutamist peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ajutiseks jõustamiseks. Lepingu ajutine kohaldamine, kuni selle kiidavad heaks liikmesriigid, nõukogu ja Euroopa Parlament, võimaldab Euroopa ettevõtetel ja tarbijatel juba varajases staadiumis lepingust kasu saada nendes valdkondades, mis kuuluvad ELi ainupädevusse või jagatud pädevusse.

Lisateave:

Pressiteade: ELi ja Kanada tippkohtumisel sõlmitud kaubanduslepingus on üleilmse kaubanduse jaoks sätestatud kõrged standardid

Videoklipp: Miks CETA? (Intervjuud ja näited)

Artiklid: Laiaulatuslikust majandus- ja kaubanduslepingust tulenev kasu. Eksportijate lood.

Veebisait, kus tuuakse konkreetseid näiteid Euroopa ettevõtjate kaubanduslikust kasust

Kogu teave ELi ja Kanada kaubanduslepingu kohta: http://ec.europa.eu/ceta

Lepingu tekst

MEMO/16/3580

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar