Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

CETA – μια εμπορική συμφωνία που θέτει νέα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2016

Στις 30 Οκτωβρίου, η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν την επονομαζόμενη «συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία» (CETA).

Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα στηρίξει την ανάπτυξη, μέσω της τόνωσης του εμπορίου και της ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων. Η προοδευτική φύση της CETA θα αποτελέσει νέο πρότυπο, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν τη βιωσιμότητα. Η συμφωνία θα διευκολύνει τις επιχειρηματικές συναλλαγές με τον Καναδά, θα άρει τους τελωνειακούς δασμούς, θα βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, θα εξασφαλίσει συνθήκες σταθερότητας για τους επενδυτές και θα προσφέρει προστασία στις γεωγραφικές ενδείξεις. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις –και ιδίως οι μικρομεσαίες– που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά κλάδων θα ωφεληθούν από την κατάργηση των διπλών δοκιμών.

Με τη CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι η οικονομική μεγέθυνση, η κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος θα αλληλοϋποστηρίζονται.

Μείωση των τελωνειακών δασμών κατά περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ ετησίως για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις

Η CETA θα έχει απτά οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς προβλέπει κατάργηση των δασμών σε ποσοστό 99%, στις περισσότερες περιπτώσεις αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ. Από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της, ο Καναδάς θα καταργήσει δασμούς ύψους 400 εκατ. ευρώ για προϊόντα προερχόμενα από την ΕΕ. Στο τέλος των μεταβατικών περιόδων για την κατάργηση των δασμών, το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της ΕΕ με ταυτόχρονη διασφάλιση των σημερινών προτύπων ποιότητας

Το άνοιγμα νέων αγορών μπορεί επίσης να διατηρήσει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το ελεύθερο εμπόριο δεν συνεπάγεται υποβάθμιση ή αλλαγή των προτύπων της ΕΕ που προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των καταναλωτών και το περιβάλλον. Αυτά τα πρότυπα θα παραμείνουν άθικτα και οι εισαγωγές από τον Καναδά θα πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ για τα προϊόντα – χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι η CETA δεν θα φέρει καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως π.χ. τις ρυθμίσεις για τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα ή την απαγόρευση του κρέατος από βοοειδή στα οποία έχουν χορηγηθεί ορμόνες.

Άνοιγμα της καναδικής αγοράς υπηρεσιών και ενθάρρυνση των επενδύσεων

Η CETA αποτελεί μακράν την πιο μεγαλόπνοη συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν νέα πλεονεκτήματα όσον αφορά την έγκριση επενδυτικών έργων στον Καναδά. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν επίσης περισσότερες ευκαιρίες να παρέχουν υπηρεσίες, π.χ. εξειδικευμένες ναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως βυθοκόρησης, μεταφοράς κενών εμπορευματοκιβωτίων ή μεταφοράς ορισμένων φορτίων εντός του Καναδά. Σε άλλους τομείς υπηρεσιών, όπως οι περιβαλλοντικές, οι τηλεπικοινωνιακές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, διασφαλίζεται πρόσβαση στην αγορά, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και –για πρώτη φορά– σε επαρχιακό επίπεδο. Στη CETA –όπως σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της– η ΕΕ προστατεύει πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Η συμφωνία παρέχει ένα πλαίσιο για την έγκριση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, όπως του αρχιτέκτονα, του λογιστή και του μηχανικού. Οι σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις στην ΕΕ και τον Καναδά θα πρέπει να καθορίσουν από κοινού τις τεχνικές λεπτομέρειες για την αναγνώριση των αντίστοιχων επαγγελματικών προσόντων βάσει του πλαισίου. Οι αρμόδιες αρχές του Καναδά και της ΕΕ θα εγκρίνουν εν συνεχεία το έργο τους και θα του δώσουν νομική ισχύ.

Μειωμένοι περιορισμοί στις υπερατλαντικές μετακινήσεις για προσωρινή εργασία

Η CETA θα διευκολύνει το προσωπικό επιχειρήσεων και άλλους επαγγελματίες να εργαστούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς και τις επιχειρήσεις να μετακινούν προσωρινά προσωπικό μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Αυτό θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στον Καναδά. Επιπλέον, θα καταστεί ευκολότερο για άλλους επαγγελματίες να παρέχουν προσωρινά νομικές, λογιστικές, αρχιτεκτονικές ή παρόμοιες υπηρεσίες.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην καναδική αγορά

Η CETA θα καταστήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές στην καναδική αγορά, διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση. Αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να εξάγουν εξοπλισμό, μηχανήματα και λογισμικό, καθώς θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλουν μηχανικούς συντήρησης και άλλους ειδικούς για να παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση και άλλες συναφείς υπηρεσίες και υποστήριξη.

Ευκολότερη από κάθε άλλη φορά η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς

Ο Καναδάς άνοιξε τους δημόσιους διαγωνισμούς του στις επιχειρήσεις της ΕΕ σε βαθμό μεγαλύτερο απ' ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο εμπορικό εταίρο του. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στον Καναδά, όχι μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επαρχίας και δήμου – δυνατότητα που δεν έχει καμία άλλη μη καναδική επιχείρηση. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η αγορά των δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται από καναδικές επαρχίες είναι μεγέθους διπλάσιου από το αντίστοιχο των συμβάσεων που προκηρύσσονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Καναδάς έχει επίσης συμφωνήσει να ενισχύσει τη διαφάνεια, δημοσιεύοντας όλες τις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε μία μοναδική ιστοσελίδα δημοσίων συμβάσεων. Η ανεπαρκής πληροφόρηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και συνεπώς αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Μείωση του κόστους των επιχειρήσεων χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπα ποιότητας

Η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να αποδέχονται αμοιβαία τα εκατέρωθεν πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε τομείς όπως οι ηλεκτρικές συσκευές, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και ο ραδιοεξοπλισμός, τα παιχνίδια, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μετρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην ΕΕ θα μπορούν να αξιολογούν ευρωπαϊκά προϊόντα προς εξαγωγή στον Καναδά σύμφωνα με τους καναδικούς κανόνες, και αντιστρόφως. Με τον τρόπο αυτόν, θα αποφεύγεται η περιττή επανάληψη των ίδιων δοκιμών, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερες επιχειρήσεις, για τις οποίες το υψηλό κόστος των διπλών δοκιμών είναι συχνά απαγορευτικό.

Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των επενδύσεων

Η CETA εξασφαλίζει την προστασία των επενδύσεων ενώ παράλληλα κατοχυρώνει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, ακόμα κι όταν αυτές οι ρυθμίσεις θίγουν ξένες επενδύσεις. Η κλασική μορφή επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, που προβλέπεται σε πολλές εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από κράτη μέλη (γνωστή ως ISDS), αντικαταστάθηκε από ένα νέο, βελτιωμένο «σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων» (ICS).

Αυτός ο νέος μηχανισμός θα είναι δημόσιος και δεν θα επιτελείται από ειδικά (ad hoc) δικαστήρια. Θα αποτελείται από ανεξάρτητους, επαγγελματίες δικαστές διορισμένους από την ΕΕ και τον Καναδά και θα ακολουθεί τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας μέσω ενός αυστηρού κώδικα συμπεριφοράς. Οι διαδικασίες του θα είναι διαφανείς, μεταξύ άλλων μέσω των ανοικτών στο κοινό ακροάσεων και της δημοσίευσης των εγγράφων που υποβάλλονται στις διάφορες υποθέσεις. Οι διατάξεις περί επενδύσεων περιορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας επενδυτής μπορεί να στραφεί κατά του κράτους και δεν προβλέπουν καμία προστασία για τις λεγόμενες «εταιρείες-σφραγίδες» ή «εταιρείες-κελύφη»: δικαίωμα προσφυγής έχουν μόνον οι επιχειρήσεις με πραγματική οικονομική σχέση. Σε καμία περίπτωση δεν θα εξαναγκαστεί ένας δημόσιος φορέας να τροποποιήσει μια νομοθετική πράξη ή να καταβάλει αποζημιώσεις τιμωρητικού χαρακτήρα.

Το μεταρρυθμισμένο σύστημα ICS αποτελεί νέο χαρακτηριστικό των εμπορικών συμφωνιών και εξακολουθεί να αποτελεί θέμα δημόσιου διαλόγου σε πολλά κράτη μέλη. Εξαιτίας αυτού, τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, επέλεξαν να μη συμπεριληφθεί το ICS στην προσωρινή εφαρμογή της CETA αλλά να εφαρμοστεί μόνον όταν όλα τα κράτη μέλη ολοκληρώσουν τις εθνικές τους διαδικασίες κύρωσης. Κατά την περίοδο αυτή, όπως προβλέπεται στη συμφωνία, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον Καναδά στην περαιτέρω επιμέλεια ορισμένων παραμέτρων του νέου συστήματος, όπως η επιλογή των δικαστών, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο σύστημα και ο μηχανισμός εφέσεων.

Νέες ευκαιρίες για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων, με παράλληλη προστασία των λεγόμενων «γεωγραφικών ενδείξεων»

Η CETA θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων ενώ παράλληλα θα προστατεύει πλήρως τις ευαισθησίες της ΕΕ. Τα ανοίγματα της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα είναι περιορισμένα και ρυθμισμένα, και αντισταθμίζονται από τα καναδικά ανοίγματα που ικανοποιούν σημαντικά ευρωπαϊκά εξαγωγικά συμφέροντα, όπως είναι οι εξαγωγές τυριών, οίνων και άλλων οινοπνευματωδών, οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων προϊόντων και προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις. Όλες οι εισαγωγές από τον Καναδά οφείλουν να πληρούν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ: για παράδειγμα, στην ΕΕ θα εισάγονται μόνο κρέατα χωρίς ορμόνες.

Η CETA αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα προόδου για πολλές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και μικρότερες σε αγροτικές κοινότητες, οι οποίες εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα. Αυτές θα επωφελούνται πλέον από το γεγονός ότι ο Καναδάς συμφώνησε να παρέχει προστασία σε 143 διακριτά προϊόντα που προέρχονται από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες της ΕΕ. Τα προϊόντα τα οποία θα προστατεύονται με τη CETA είναι τα πλέον εξαγόμενα προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, από το τυρί ροκφόρ μέχρι το βαλσαμικό ξίδι της Μόντενα και το ολλανδικό τυρί γκούντα. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα προστατεύονται από απομιμήσεις σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο του δικαίου της ΕΕ και θα αποφεύγεται ο κίνδυνος να θεωρηθούν προϊόντα χωρίς εμπορική επωνυμία στον Καναδά.

Προστασία των ευρωπαϊκών φορέων καινοτομίας και των καλλιτεχνών

Η CETA θα διαμορφώσει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ στο πεδίο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Για παράδειγμα, θα ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσω της ευθυγράμμισης των καναδικών κανόνων με εκείνους της ΕΕ για την προστασία των τεχνολογικών μέτρων και για τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων. Θα οδηγήσει, επίσης, σε βελτίωση της προστασίας που παρέχει το καναδικό σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα της ΕΕ. Επιπλέον, θα ενισχύσει την επιβολή του σεβασμού τους, μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας λήψης προσωρινών και ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος ενδιαμέσων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα. Περαιτέρω, ο Καναδάς συμφώνησε να ενισχύσει τα συνοριακά μέτρα του κατά των προϊόντων που φέρουν εμπορικό σήμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο παράνομης απομίμησης, των προϊόντων που συνδέονται με την παράνομη εκμετάλλευση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελεί αντικείμενο παράνομης απομίμησης.

Προστασία του περιβάλλοντος και των ατομικών δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας

Στη CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη. Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων θα πρέπει να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και όχι να αποβαίνει σε βάρος τους. Η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αξιοποιήσουν τη CETA κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η CETA ενσωματώνει τις υποχρεώσεις της ΕΕ και του Καναδά στους διεθνείς κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η CETA προβλέπει έναν ισχυρό ρόλο για την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ και του Καναδά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται για τους τομείς αυτούς στη συμφωνία. Επιπλέον, η CETA θεσπίζει μια διαδικασία για την επίλυση συναφών διαφορών, η οποία συμπεριλαμβάνει κυβερνητικές διαβουλεύσεις και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Κοινή ερμηνευτική πράξη

Μαζί με τη CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς συνυπέγραψαν μια κοινή ερμηνευτική πράξη, ένα έγγραφο που θα έχει νομική ισχύ και θα αποσαφηνίζει περαιτέρω, με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο, τα συμφωνηθέντα μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια σειρά άρθρων της CETA (π.χ. σχετικά με το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, σχετικά με το δικαίωμα ρύθμισης, σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες ή σχετικά με την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος).

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του προκειμένου η CETA να τεθεί προσωρινά σε ισχύ. Η προσωρινή εφαρμογή, μετά την έγκριση μιας συμφωνίας από τα κράτη μέλη μέσω του Συμβουλίου και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να αρχίσουν να αποκομίζουν αμέσως τα οφέλη από τη συμφωνία, στους τομείς εκείνους που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου: Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά: η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα θέτει υψηλά πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο

Βιντεοκλίπ: Γιατί χρειάζεται η CETA; (συνεντεύξεις και παραδείγματα)

Δημοσίευση: Τα οφέλη από τη CETA – αφηγήσεις εξαγωγέων

Δικτυακός τόπος με συγκεκριμένα παραδείγματα εμπορικών οφελών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Καναδά στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/ceta

Το κείμενο της συμφωνίας

MEMO/16/3580

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar