Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

CETA — търговско споразумение, което определя нови стандарти за световната търговия

Брюксел, 29 октомври 2016 r.

На 30 октомври ЕС и Канада подписват търговско споразумение, известно като всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA).

То ще доведе до растеж и създаване на работни места чрез засилване на търговията и укрепване на икономическите отношения. Модерното по своя характер споразумение ще определи нови световни стандарти за посветените на устойчивостта глави в търговските споразумения. Със споразумението ще се улесни стопанската дейност с Канада, ще бъдат премахнати митата, ще се подобри значително достъпът до обществени поръчки, ще бъде даден достъп до нови сектори на канадския пазар на услуги, ще бъдат предоставени предвидими условия за инвеститорите и ще се защитят географските указания. Освен това дружества в редица сектори, и по-специално малките и средни предприятия (МСП), ще реализират икономии в резултат от премахването на двойното тестване.

Чрез CETA ЕС и Канада поемат ангажимент да гарантират, че икономическият растеж, социалното развитие и опазването на околната среда се подкрепят взаимно.

Намаляването на митата с над 500 млн. евро годишно ще е от полза за всички дружества

CETA ще донесе осезаеми ползи за европейските предприятия чрез премахване на 99 % от митата. В повечето случаи това ще стане веднага след влизането в сила на споразумението. От първия ден от прилагането на споразумението в Канада ще отпаднат мита на стойност 400 млн. евро върху стоки от ЕС. В края на преходните периоди за премахване на митата тази стойност ще надхвърли 500 млн. евро годишно.

По-голям избор за 500 млн. потребители в ЕС при запазване на настоящите стандарти за качество

Отварянето на пазарите също така има потенциал да доведе до поддържане на ниски цени и до по-голям избор за потребителите.  В същото време свободната търговия не означава понижаване или промяна на стандартите на ЕС, с които се защитават здравето и безопасността на хората, техните социални и потребителски права и околната среда. Тези стандарти ще останат непроменени и целият внос от Канада, без изключение, ще трябва да отговаря на всички правила и разпоредби на ЕС относно продуктите. Това означава, че CETA няма да промени начина, по който ЕС регламентира безопасността на храните, включително ГМО продуктите или забраната за третирано с хормони говеждо месо.

Отваряне на пазара на услугите в Канада и насърчаване на инвестициите

CETA несъмнено е най-амбициозното споразумение, сключвано някога от ЕС в областта на услугите и инвестициите.  Европейските предприятия ще имат нови предимства по отношение на получаването на одобрение за инвестиционни проекти в Канада. Те също така ще имат повече възможности за предоставяне на услуги, например на специализирани морски услуги като драгиране, преместване на празни контейнери или транспортиране на някои товари на територията на Канада.  В други сектори на услугите, като далекосъобщения, финанси и услуги, свързани с околната среда, достъпът до пазара е гарантиран както на федерално равнище, така и — за първи път — на равнище провинции. В CETA, както във всички свои търговски споразумения, ЕС напълно защитава обществените услуги.

Взаимно признаване на професионалните квалификации

Споразумението осигурява рамка за признаване на квалификациите при регулираните професии, като например архитекти, счетоводители и инженери. Съответните професионални организации в ЕС и Канада ще трябва заедно да работят по техническите подробности на признаването на квалификациите въз основа на рамката. След това компетентните органи в Канада и ЕС ще одобрят резултатите от работата им и ще им придадат правна сила.

По-малко ограничения за придвижване през Атлантика във връзка с временна заетост

CETA ще улесни служителите на предприятия и други специалисти да работят от другата страна на Атлантическия океан, а фирмите — да прехвърлят временно служители между ЕС и Канада.  Това ще помогне на европейските предприятия да извършват дейностите си в Канада.  Също така за други специалисти ще бъде по-лесно временно да предоставят правни, счетоводни, архитектурни или подобни услуги.

Повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия на канадския пазар

Благодарение на CETA европейските предприятия ще станат по-конкурентоспособни на канадския пазар, тъй като ще могат по-лесно да предоставят следпродажбено обслужване.  Това ще помогне на предприятията да изнасят оборудване, машини и софтуер, тъй като ще имат възможност да изпращат инженери по поддръжката и други специалисти да предоставят следпродажбени и свързани с тях услуги и поддръжка.

Предоставяне на безпрецедентен достъп на предприятията от ЕС до държавни обществени поръчки

Канада предоставя на предприятията от ЕС достъп до своите държавни поръчки, който е по-голям от предоставяния на другите нейни търговски партньори.  Предприятията от ЕС ще могат да участват в процедури за възлагане на поръчки, за да предоставят стоки и услуги, не само на федерално равнище, но и на равнище провинции и общини в Канада. Те ще са първите предприятия извън Канада, разполагащи с тази възможност. Според оценки канадският пазар на обществени поръчки на провинциално равнище е два пъти по-голям от федералния. Канада също така се съгласи да увеличи прозрачността, като публикува всички обявления за обществени поръчки на един-единствен уебсайт. Достъпът до информация е една от най-големите пречки за по-малките предприятия по отношение на достъпа до международни пазари, така че това ще е от полза за по-малките предприятия в Европа.

Намаляване на разходите на предприятията, без да се понижават стандартите

ЕС и Канада се споразумяха да приемат издаваните от тях сертификати за оценяване на съответствието в области като електрически изделия, електронно и радиооборудване, играчки, машини или измервателно оборудване.  Това означава, че при определени обстоятелства орган за оценяване на съответствието в ЕС може да изпитва продукти от ЕС, предназначени за износ за Канада, в съответствие с канадските правила и обратното.  По този начин ще се избегне извършването на едно и също изпитване от двете страни и може съществено да се намалят разходите както за дружествата, така и за потребителите.  Това е от особена полза за по-малките дружества, за които заплащането два пъти за едно и също изпитване може да се окаже непосилно.

Реформирана система за защита на инвестициите

CETA гарантира защита на инвестициите, като същевременно утвърждава правото на правителствата да приемат разпоредби съобразно обществения интерес, включително в случаи, когато тези разпоредби засягат чуждестранни инвестиции. Традиционната форма на уреждане на спорове между инвеститор и държава, която съществува в много двустранни търговски споразумения, договорени от правителствата на страните от ЕС, е заменена с нова и подобрена съдебна система в областта на инвестициите.

Новият механизъм ще бъде публичен — той няма да се основава на ad hoc трибунали. Ще има професионални и независими съдии, назначени от ЕС и Канада, които ще спазват най-високите етични стандарти чрез строг кодекс на поведение. Неговите процедури ще бъдат прозрачни, включително чрез отваряне на изслушванията за обществеността и публикуване на документите, предоставени във връзка с делата. Инвестиционните разпоредби ограничават случаите, в които един инвеститор може да съди държава, и не осигуряват защита на т. нар. фиктивни дружества. Само дружествата, свързани с реалната икономика, имат право да се възползват от тях. В никакъв случай публичноправен субект не може да бъде принуден да промени даден законодателен акт или да плаща обезщетение с наказателен характер.

Реформираната съдебна система в областта на инвестициите е новост за търговските споразумения и публичният дебат за нея не е приключил в много страни членки. Поради това страните членки, подкрепени от Комисията, предпочетоха тази система да остане извън обсега на временното прилагане на CETA, което означава, че тя ще се прилага едва след като всички държави от ЕС приключат националните процедури по ратификация. През това време, както е предвидено в споразумението, Комисията ще работи с Канада за по-нататъшно уточняване на някои от параметрите на новата система, като подбор на съдии, достъп на по-малки предприятия до новата система и механизъм за обжалване.

Нови възможности за фермерите и производителите на храни, като в същото време се запазват т. нар. географски указания в ЕС

Със CETA ще бъдат създадени нови възможности за фермерите и производителите на храни, като в същото време изцяло ще бъдат защитени чувствителните за ЕС области. Предоставените от ЕС възможности за достъп на някои продукти са ограничени и съобразени, като са балансирани с предоставените от Канада възможности, които удовлетворяват важни европейски интереси в областта на износа, свързани със сиренето, виното и алкохолните напитки, плодовете и зеленчуците, преработените продукти и географските указания. Целият внос от Канада ще трябва да отговаря на правилата и регулаторните норми на ЕС. Например, в ЕС ще се внася само месо без хормони.

CETA е важна стъпка напред за много търгуващи със земеделски продукти средни и малки предприятия от селските общности. Те ще се възползват от факта, че Канада се съгласи да защити 143 характерни продукта от конкретни географски региони в ЕС. Продуктите, които ще бъдат защитени в рамките на CETA, са най-изнасяните храни и напитки от ЕС — сиренето „Рокфор“, балсамовият оцет от Модена, нидерландското сирене „Гауда“ и др.  Европейските продукти ще бъдат защитени от имитации до степен, сравнима с гарантираната от правото на ЕС, и ще се избегне рискът да бъдат считани за генерични продукти в Канада.

Защита на европейските новатори и творци

Със CETA ще бъдат създадени в по-голяма степен еднакви условия на конкуренция между Канада и ЕС по отношение на правата върху интелектуална собственост (ПИС).  Например ще се укрепи защитата на авторските права чрез привеждане на канадските правила в съответствие с правилата на ЕС за защита на технологичните мерки и управление на цифрови права.  Ще се подобри и начинът, по който с канадската система за правата върху интелектуална собственост се защитават патентите за фармацевтичните продукти от ЕС.  Освен това правоприлагането ще се подобри благодарение на възможността за прилагане на временни мерки и разпореждания по отношение на посредници, участващи в дейности, нарушаващи тези права. Канада също така се съгласи да засили прилаганите по своите граници мерки срещу стоки с фалшифицирани търговски марки, стоки, чието авторско право е било обект на пиратство, и стоки с фалшифицирано географско указание.

Защита на правата на хората на работното място и опазване на околната среда

В CETA ЕС и Канада потвърждават своя ангажимент по отношение на устойчивото развитие. И двете страни са съгласни, че увеличаването на търговията и инвестициите трябва да бъде съпътствано от още по-добро опазване на околната среда и трудовите права, а не да бъде за тяхна сметка.  ЕС и Канада поеха ангажимент чрез CETA да гарантират, че икономическият растеж, социалното развитие и опазването на околната среда се подкрепят взаимно. В CETA са включени задълженията на ЕС и Канада във връзка с международните правила за правата на работниците и опазването на околната среда и климата. Съгласно споразумението гражданското общество в ЕС и Канада ще играе съществена роля при изпълнението на ангажиментите в тези области от CETA. В CETA също така е предвидена процедура за уреждане на спорове, включително консултации на правителствено равнище и създаване на експертна група.

Съвместен тълкувателен инструмент

Заедно със CETA ЕС и Канада подписаха съвместен тълкувателен инструмент — документ, който ще има правна сила и в който ще се уточни по ясен и недвусмислен начин за какво са се споразумели Канада и Европейският съюз в редица членове на CETA (като например за новата съдебна система в областта на инвестициите, за правото на регулиране, за обществените услуги или за защитата на труда и околната среда).  

Контекст и следващи стъпки

След подписването на CETA Европейският парламент трябва да даде съгласието си за временното влизане в действие на споразумението. Временното прилагане — след като дадено споразумение е одобрено от страните членки в Съвета и от Европейския парламент — дава възможност на европейските предприятия и потребители да се възползват от предимствата му незабавно в тези области, които попадат в областта на изключителната или споделената компетентност на ЕС.

За повече информация:

Съобщение за медиите: Среща на върха ЕС-Канада: новоподписаното търговско споразумение определя високи стандарти за световната търговия

Видеоклип: Защо е нужно всеобхватното икономическо и търговско споразумение? (интервюта и примери)

Публикация: Ползи от CETA и истории на износители

Уебсайт с конкретни примери за търговските предимства за европейските предприятия

Пълна информация за търговското споразумение между ЕС и Канада: http://ec.europa.eu/ceta

Текст на споразумението

MEMO/16/3580

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar