Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Podatkovni list

Februarski sveženj kršitev: glavne odločitve

Bruselj, 25. februarja 2016

Pregled po področjih

Evropska komisija v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na številne sektorje in področja politike EU (glej Prilogo I in II), je zagotoviti pravilno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Glavne odločitve Komisije (ki vključujejo, 34 obrazloženih mnenj in 3 zadeve, ki so bile predložene Sodišču Evropske unije) so razvrščene po področjih in predstavljene v nadaljnjem besedilu. Komisija poleg tega zaključuje 108 zadev, pri katerih je z državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni bilo treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo na povezavi MEMO/12/12, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.

1. Kmetijstvo in razvoj podeželja

(Več informacij: Daniel Rosario – tel.: +32 22956185, Clémence Robin – tel.: +32 22952509)

Uradni opomin

Kmetijstvo: Komisija poziva GRČIJO, naj spremeni svoj zakon o obveznem članstvu v zadrugah

Evropska komisija poziva Grčijo, naj spremeni Obvezni zakon 6085/1934, ki posameznim vinogradnikom na otoku Samos v Grčiji preprečuje, da bi proizvajali in tržili vino samostojno. Zakon vinogradnike z otoka Samos obvezuje, da postanejo člani lokalnih zadrug, ki morajo nato vso proizvodnjo mošta in grozdja predati zadrugi Samos UVC, ki ima izključno pravico do proizvodnje in prodaje samoškega vina. Komisija je 21. januarja 2015 prejela podrobnejšo pritožbo in tako pošilja še dodatni uradni opomin. Če Grčija v dveh mesecih ne poda zadovoljivega odgovora, lahko Komisija grškim organom pošlje obrazloženo mnenje.

2. Podnebni ukrepi

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Obrazloženo mnenje

Kakovost goriva: Komisija poziva ITALIJO, naj zagotovi izvajanje evropskih standardov o kakovosti goriva

Evropska Komisija poziva Italijo, naj sprejme in priglasi nacionalne ukrepe za prenos Direktive Komisije 2014/77/EU o kakovosti motornega bencina in dizelskih goriv. Namen te direktive je posodobiti sklicevanja na tehnične standarde za gorivo, ki se prodaja v EU. Rok za začetek izvajanja direktive je bil 11. junij 2015. Čeprav je bil 22. julija 2015 uradni opomin poslan Italiji in osmim drugim državam članicam, je Italija edina država članica, ki Komisiji ni priglasila svojih nacionalnih ukrepov za uskladitev s temi standardi. Preostali odprti postopku za ugotavljanje kršitev v drugih državah članicah so tik pred zaključitvijo. Evropska komisija je zahtevo Italiji poslala v obliki obrazloženega mnenja. Italija ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za prenos direktive. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Italiji začne postopek pred Sodiščem EU. Sodišče se nato lahko odloči, da naloži finančne sankcije.

3. Energetika

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Obrazložena mnenja

Energetska učinkovitost: Komisija poziva ŠPANIJO, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi z direktivo o stavbah

Evropska komisija je z obrazloženim mnenjem Španijo pozvala, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi z vsemi zahtevami iz direktive o energetski učinkovitosti stavb(Direktiva 2010/31/EU). V skladu s to direktivo morajo države članice določiti in izpolnjevati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti energetsko certificiranje stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega direktiva zahteva, da države članice zagotovijo, da so od leta 2021 dalje vse nove stavbe „skoraj nič-energijske“ (javne stavbe od leta 2019). Podroben pregled nacionalne zakonodaje, ki prenaša Direktivo, je razkril nekatere pomanjkljivosti glede opredelitve standardov za „skoraj nič-energijske“ stavbe in njihove pravočasne uporabe. Komisija je nadalje ugotovila, da so izjeme od zahtev Direktive, ki jih je uvedla nacionalna zakonodaja, presegle tisto, kar je bilo predvideno z Direktivo. Španija ima na voljo dva meseca, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo teh pomanjkljivosti. Po tem obdobju se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Več informacij odirektivi o energetski učinkovitosti stavb je na voljo na spletiščuGD za energetiko.

Notranji energetski trg: Komisija poziva AVSTRIJO, BELGIJO in HRVAŠKO, naj svojo zakonodajo v celoti uskladijo s tretjim energetskim svežnjem

Evropska komisija je Avstriji in Belgiji poslala obrazloženi mnenji, v katerih ju poziva k pravilnemu izvajanju in uporabi direktive o električni energiji(Direktiva 2009/72/ES) in direktive o zemeljskem plinu (Direktiva 2009/73/ES). Direktivi sta del tretjega energetskega svežnja in vključujeta ključne določbe za pravilno delovanje energetskih trgov, vključno s pravili o ločevanju sistemskih operaterjev prenosnih omrežij od dobaviteljev energije in proizvajalcev, krepitvi nacionalnih regulativnih organov ter boljšem delovanju maloprodajnih trgov v korist odjemalcev. Avstrija je nepravilno prenesla več zahtev po ločevanju, kar zadeva model ločitve samostojnega operaterja prenosnega omrežja, in ni v celoti upoštevala pravil glede pristojnosti nacionalnega regulativnega organa. Belgija ni pravilno prenesla nekaterih pravil o ločevanju lastništva, zaradi česar druga podjetja, ki ne vključujejo prvotnih nacionalnih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij plina in električne energije, skoraj niso mogla razvijati in upravljati povezovalnih daljnovodov dodrugih držav članic. Belgija prav tako ni pravilno prenesla nekaterih pravil glede pristojnosti nacionalnega regulativnega organa indoločb, ki zadevajo odjemalce. Komisija je danes obrazloženo mnenje poslala tudi Hrvaški glede njenih pravil o trgu s plinom. Trenutni nacionalni okvir ustvarja neupravičene ovire za izvoz domače proizvodnje plina, omejuje uvoz plina iz drugih držav članic in vodi do zamud pri odpiranju trga s plinom, kar je v nasprotju s pravili o prostem pretoku blaga v PDEU ter direktivo o zemeljskem plinu in uredbo o zemeljskem plinu (Uredba (ES) št. 715/2009). Obstoječa regulacija cen za negospodinjske odjemalce in režima dostopa do skladišč in dodelitve njihovih zmogljivosti ne izpolnjujeta v celoti zahtev pravil notranjega energetskega trga EU. Države članice imajo na voljo dva meseca, da Evropsko komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za odpravo teh pomanjkljivosti. Po tem obdobju se Komisija lahko odloči, da zadeve predloži Sodišču EU.

Nafta in plin na morju: Komisija poziva GRČIJO, NIZOZEMSKO in PORTUGALSKO, naj prenesejo direktivo o varnosti na morju

Evropska komisija je danes formalno pozvala Grčijo, Nizozemsko in Portugalsko,naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile prenos direktive o varnosti dejavnosti na morju (Direktiva 2013/30/EU) v nacionalno zakonodajo. Direktiva zahteva, da države članice uvedejo niz pravil, s katerimi bodo pomagale preprečevati nesreče in se nemudoma učinkovito odzvale v primeru takšnih nesreč na naftnih ali plinskih objektih na morju. Na primer, pred začetkom raziskovanja ali proizvodnje morajo podjetja pripraviti poročilo o nevarnosti večjih nesreč na svojih objektih na morju; pri podeljevanju licenc morajo države članice EU zagotoviti, da so podjetja dobro financirana in imajo potrebne strokovne izkušnje in znanje; državljanom morajo biti na voljo informacije o tem, kako podjetja in države članice EU ohranjajo varnost objektov, podjetja pa so v celoti odgovorna za okoljsko škodo, povzročeno zaščitenim morskim vrstam in naravnim habitatom. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je bil 19. julij 2015. Komisija je danes Grčiji, Nizozemski in Portugalski poslala obrazložena mnenja, v katerih jih je pozvala, naj izpolnijo zahteve predpisov EU. Če države članice v dveh mesecih ne izpolnijo svoje obveznosti, se Komisija lahko odloči zadeve predati Sodišču EU ter zahtevati denarne kazni. Komisija je v okviru drugega semestra leta 2015 začela postopke za ugotavljanje kršitev zaradi neprenosa ali nepopolnega prenosa direktive o varnosti na morju zoper 15 držav članic. Komisija še naprej spremlja izvajanje direktive in bo morebitne pomanjkljivosti obravnavala v prihodnjih ciklih ugotavljanja kršitev. Več informacij o varnosti nafte in plina na morju je na voljo na spletišču GD za energetiko.

4. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Obrazložena mnenja

Odpadki: Komisija poziva DANSKO, naj prenese predpise EU o rudarskih odpadkih

Evropska komisija poziva Dansko, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi s predpisi EU o ravnanju z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti. Cilj direktive o rudarskih odpadkih (Direktiva 2006/21/ES) je, kolikor je mogoče, preprečiti ali zmanjšati kakršne koli škodljive učinke ravnanja z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti na zdravje ljudi in okolje. Države članice bi morale ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 1. maja 2008. Ker lahko številne pomanjkljivosti v danski zakonodaji privedejo do nižje ravni zaščite za človeško zdravje in okolje, je Komisija septembra 2011 poslala uradni opomin, ki mu je februarja 2015 sledil dodatni uradni opomin. Čeprav si je Danska prizadevala za rešitev nekaterih ugotovljenih težav, tega ni storila pravočasno, poleg tega pa še vedno ostajajo velike pomanjkljivosti pri uzakonitvi. Komisija zato zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Če Danska v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Odpadki: Komisija poziva ITALIJO, naj prenese predpise EU o odpadnih baterijah

Evropska komisija poziva Italijo, naj svojo zakonodajo o odpadnih baterijah in akumulatorjih uskladi z novo direktivo EU o baterijah (Direktiva 2013/56/EU), kar bi morala izpolniti do 1. julija 2015. Revidirana in posodobljena direktiva o baterijah, katere cilj je čim bolj zmanjšati negativne vplive odpadnih baterij in akumulatorjev na okolje, določa pravila o trženju in označevanju baterij, ki vsebujejo nevarne snovi. Od držav članic zahteva, da določijo količinsko opredeljene cilje glede zbiranja in recikliranja baterij in akumulatorjev. Ker Italija Komisije ni obvestila o sprejemu kakršne koli izvedbene zakonodaje, ji je bil 23. septembra 2015 poslan uradni opomin. Italija je nato Komisijo obvestila o zakonskih določbah, ki naj bi jih sprejela, vendar pa Komisija ni prejela uradnega potrdila o sprejetju. Komisija zato pošilja obrazloženo mnenje. Če Italija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija to zadevo predloži Sodišču EU.

Odpadki: Komisija poziva SLOVENIJO, naj sprejme ukrepe za ravnanje z odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov

Evropska komisija poziva Slovenijo, naj pripravi strateške načrte za ravnanje z odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov, ki so temelj vsake nacionalne politike ravnanja z odpadki, v skladu s cilji Direktive 2008/98/ES in krožnega gospodarstva. Države članice bi morale načrte ravnanja z odpadki, ki so pogoj za porabo sredstev EU, sprejeti do 12. decembra 2013. Slovenija je leta 2013 sprejela nacionalni program ravnanja s komunalnimi odpadki, vendar pa načrta ravnanja z odpadki, ki bi zajemal vse tokove odpadkov, še vedno ni. Slovenija bi do 12. decembra 2013 prav tako morala sprejeti program preprečevanja nastajanja odpadkov, katerega cilj bi moral biti zmanjšanje količine odpadkov, ustvarjenih pri izvoru. Komisija zato pošilja obrazloženo mnenje. Če Slovenija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija to zadevo predloži Sodišču EU.

Direktiva o nitratih: Komisija poziva ESTONIJO, naj prepreči onesnaževanje vode z nitrati

Evropska komisija poziva Estonijo, naj sprejme ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode z nitrati. Nitrati so za rastline ključnega pomena in se pogosto uporabljajo kot gnojila, vendar pa presežne vrednosti povzročajo hudo onesnaževanje vode z zdravstvenimi, gospodarskimi in okoljskimi posledicami. Komisija ugotavlja, da estonska nacionalna zakonodaja še vedno ne vključuje dovolj ukrepov, da bi dosegla cilje Direktive Sveta 91/676/EGS glede vzpostavitve akcijskega programa za območja, ki so dovzetna za onesnaževanje z nitrati. Nekatere pomanjkljivosti vključujejo prekratka obdobja prepovedi vnosa gnojil v tla in odsotnost jasne metodologije za splošno zahtevo po uravnoteženem gnojenju. Komisija pošilja obrazloženo mnenje, v katerem poziva estonske organe, naj uskladijo svojo zakonodajo z zakonodajo EU na tem področju. Če v dveh mesecih ne bodo ustrezno ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Direktiva o habitatih: Komisija poziva GRČIJO, naj okrepi ukrepe za varstvo narave

Evropska komisija poziva Grčijo, naj okrepi zaščito avtohtonih habitatov in vrst z uvedbo ustrezne ravni zaščite za območja, določena v okviru omrežja Natura 2000. V skladu z direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) so imele države članice na voljo šest let, da določijo varstvena območja v skladu z nacionalno zakonodajo (s tehničnega vidika bi jih morale spremeniti iz „območij, ki so v interesu Skupnosti“ (SCI) v „posebna ohranitvena območja“ (SAC)) in sprejmejo potrebne ukrepe za izboljšanje stanja habitatov in vrst na teh območjih. Po poteku tega šestletnega obdobja je Grčija formalno določila vsa območja, ki so v interesu Skupnosti, kot posebna ohranitvena območja, vendar za nobeno območje ni določila zahtevanih prednostnih nalog in ohranitvenih ukrepov. Ta pomembna pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključnih obveznosti iz direktive o habitatih preprečuje preudarno varstvo in upravljanje navedenih območij ter predstavlja veliko nevarnost za dobro delovanje in usklajenost omrežja Natura 2000 kot celote. Komisija zato pošilja obrazloženo mnenje in daje Grčiji dva meseca za odgovor. Če Grčija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

SEVESO III: Komisija poziva DANSKO, LUKSEMBURG in SLOVENIJO, naj prenesejo predpise EU o preprečevanju industrijskih nesreč

Evropska komisija poziva Dansko, Luksemburg in Slovenijo, naj pošljejo informacije o prenosu direktive Seveso III (Direktiva 82/501/EGS) v svojo domačo zakonodajo, kar bi morale storiti do 31. maja 2015. Cilj Direktive in njenih predhodnic, direktiv Seveso I in II, je preprečiti večje nesreče, v katere so vključene nevarne snovi, in omejiti njihove posledice za državljane in okolje. Ta nova direktiva, ki je začela veljati 1. junija 2015, upošteva številne spremembe v zakonodaji EU, med drugim o razvrščanju kemikalij ter večjih pravicah državljanov do dostopa do informacij in pravnega varstva. Potem ko so Danska, Luksemburg in Slovenija zamudili prvotni rok, je Evropska komisija julija 2015 vsem trem državam članicam poslala uradni opomin. Komisija zdaj pošilja obrazložena mnenja. Če zadevne države članice v dveh mesecih ne bodo ustrezno ukrepale, lahko Komisija te zadeve predloži Sodišču EU.

5. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)

(Več informacij: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Heli Pietila – tel.: +32 22964950)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Notarji: zahteve glede državljanstva za notarje: Komisija proti Češki začenja postopek pred Sodiščem EU

Komisija se je odločila, da proti Češki republiki začne postopek pred Sodiščem EU, ker dovoljuje zgolj češkim državljanom, da pridobijo naziv notarja in opravljajo ta poklic na Češkem, pri čemer izključuje državljane iz drugih držav članic. Komisija meni, da je taka zahteva glede državljanstva v nasprotju s predpisi o svobodi ustanavljanja in je ni mogoče upravičiti s členom 51 PDEU, ki se nanaša na dejavnosti, povezane z izvajanjem javne oblasti. Komisija meni, da se dejavnosti, ki jih opravljajo češki notarji, ne razlikujejo znatno od tistih, ki jih je ocenilo Sodišče in sklenilo, da pogoj državljanstva, ki so ga zadevne države določile za dostop do notarskega poklica, ni bil v skladu z zakonodajo EU. Ker je Češka vztrajala pri svojem stališču, se je Komisija odločila, da zadevo predloži Sodišču EU. Trenutno pred Sodiščem EU teče podoben postopek proti Madžarski. Komisija prav tako natančno spremlja stanje v ostalih državah članicah. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Obrazložena mnenja

Direktiva o storitvah: Komisija poziva GRČIJO, naj odpravi omejitve na področju storitev mediacije

Evropska komisija je danes v svojem obrazloženem mnenju pozvala Grčijo, naj odpravi stalne omejitve na področju storitev mediacije. Mediacija je postopek, pri katerem ena ali več strank poskuša rešiti spor s pomočjo mediatorja. Ponudniki usposabljanja za mediatorje v Grčiji so med drugim omejeni z zahtevami glede posebne pravne oblike in lastniškega deleža. Trenutno morajo usposabljanje za mediatorja v Grčiji zagotavljati neprofitna podjetja, ki jih mora ustanoviti vsaj ena grška odvetniška zbornica in ena od ostalih grških zbornic. Komisija meni, da zahteve glede pravne oblike in lastniškega deleža ne izpolnjujejo zahtev preizkusa v treh korakih, določenega v direktivi o storitvah (Direktiva 2006/123/ES, člen 15), ki dovoljuje uvedbo zahtev za ponudnike storitev, če so nediskriminatorne, utemeljene s pomembnim razlogom, ki se nanaša na javni interes, in sorazmerne. Poleg tega je priznavanje kvalifikacij mediatorjev, pridobljenih v drugih državah članicah, v Grčiji predmet diskriminatornih in nesorazmernih pogojev, ki so nezdružljivi z direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva 2013/55/EU) ter s predpisi o pravici do ustanavljanja (člen 49 PDEU). Grčija ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Grčiji začne postopek pred Sodiščem EU.

Enotni trg: Komisija poziva štiri države članice, naj uskladijo svojo zakonodajo z direktivo o storitvah na področju reguliranih poklicev

Evropska komisija sprejema nadaljnje korake v svojih postopkih za ugotavljanje kršitev proti Avstriji, Cipru, Nemčiji in Poljski na podlagi dejstva, da njihovi nacionalni predpisi vključujejo pretirane in neupravičene ovire na področju poklicnih storitev. Komisija kljub izmenjavi mnenj z vsemi štirimi državami članicami še vedno meni, da so zahteve, ki veljajo za nekatere ponudnike storitev v teh državah članicah, v nasprotju z direktivo o storitvah (Direktiva 2006/123/ES). Današnji ukrep se nanaša na naslednje: zahteve glede sedeža patentnih odvetnikov, pravne oblike in pretiranih zahtev glede lastniškega deleža za arhitekte, inženirje, patentne odvetnike in veterinarje ter omejitve glede multidisciplinarnih podjetij za arhitekte, inženirje in patentne odvetnike v Avstriji; zahteve glede lastniškega deleža za vse vrste inženirjev, vključno z gradbenimi inženirji in arhitekti na Cipru; najnižje in najvišje tarife za arhitekte in inženirje v Nemčiji in najnižje tarife za patentne zastopnike na Poljskem. Komisija je svojo zahtevo Avstriji, Cipru, Nemčiji in Poljski poslala v obliki obrazloženega mnenja. Države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti državam članicam začne postopek pred Sodiščem EU. Komisija se je danes odločila, da pošlje obrazloženo mnenje tudi Grčiji zaradi nadaljevanja omejitev na področju usposabljanja mediatorjev. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

6. Mobilnost in promet

(Več informacij: Jakub Adamowicz – tel.: +32 22950595, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Varnost na železnici: Komisija proti POLJSKI začenja postopek pred Sodiščem EU

Evropska komisija se je odločila, da proti Poljski začne postopek pred sodiščem EU, ker ni pravilno prenesla in izvajala Direktive 2004/49/ESo varnosti na železnicah Skupnosti. Direktiva 2004/49/ES določa, da morajo države članice ustanoviti neodvisni varnostni organ in neodvisni organ za preiskovanje nesreč ter incidentov in določiti skupna načela upravljanja, urejanja ter nadzora varnosti na železnici. Poljska direktive ni v celoti prenesla in je izvajala na nacionalni ravni. Natančneje, poljska zakonodaja ne zagotavlja, da bo preiskavo resnih nesreč in incidentov izvedel neodvisni organ za preiskovanje, prav tako pa Poljska ne zagotavlja neodvisnosti varnostnega organa. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Komisija predlaga globe in proti PORTUGALSKI začenja postopek pred Sodiščem EU

Komisija se je odločila, da proti Portugalski začne postopek pred Sodiščem EU (Sodišče), ker ta ni delovala v skladu s predhodno sodbo Sodišča glede predpisov EU o uravnoteženosti računovodskih evidenc upravljavcev železniške infrastrukture. V Sodbi C-557/10 z dne 25. oktobra 2012je Sodišče razsodilo, da je Portugalska kršila zakonodajo EU (prvi železniški sveženj), ker ni sprejela nacionalnih ukrepov, s katerimi bi zagotovila uravnoteženost računovodskih evidenc upravljavcev železniške infrastrukture. Portugalska do danes tega vprašanja še ni ustrezno obravnavala. Komisija poziva Sodišče, naj naloži plačilo pavšalnega zneska od datuma prve sodbe do dneva, ko bo Portugalska odpravila kršitev, kar do zdaj znaša 5 385 995 EUR. Prav tako predlaga dnevno globo v višini 40 401 EUR, ki bi jo bilo treba plačati za obdobje od datuma druge sodbe Sodišča do datuma, ko Portugalska pravilno izpolni vse obveznosti v skladu z zakonodajo EU. Ti kazni, ki ju Komisija predlaga v skladu z Lizbonsko pogodbo, upoštevata resnost in trajanje kršitve ter odvračilni učinek, ki odraža zmožnost plačila zadevne države članice. Končno odločitev o kaznih bo sprejelo Sodišče EU. 

Obrazložena mnenja

Zračni promet: Komisija poziva BELGIJO, naj uskladi svojo zakonodajo z zakonodajo EU o letaliških pristojbinah

Evropska komisija je Belgijo pozvala, naj pravilno prenese in izvaja Direktivo 2009/12/ES o letaliških pristojbinah. Letališke pristojbine so pristojbine, ki jih letalske družbe plačajo letališčem za uporabo njihove infrastrukture. Direktiva določa minimalne standarde za izračun letaliških pristojbin, da bi preprečila diskriminacijo in zagotovila pošteno konkurenco med vsemi letalskimi družbami, ki uporabljajo letališča v EU. Države članice bi morale ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 15. marca 2011. Belgija do danes še ni pravilno prenesla predpisov o vzpostavitvi neodvisnega nadzornega organa za razreševanje sporov glede pristojbin med letališči in letalskimi družbami. Zahteva je bila poslana kot dodatno obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Belgija ima na voljo dva meseca, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za prenos navedene direktive v celoti. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Belgiji začne postopek pred Sodiščem EU.

Zračni promet: Komisija poziva POLJSKO, naj konča diskriminatorno obravnavo letaliških pristojbin na letališču v Vroclavu

Evropska komisija je Poljsko pozvala, naj spremeni sistem letaliških pristojbin, ki veljajo na letališču Wrocław Nicolaus Copernicus. Uredba (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v EU vzpostavlja načelo svobodnega zagotavljanja zračnih prevozov v EU. Prav tako državam članicam preprečuje, da za opravljanje zračnih prevozov znotraj EU uvedejo zahtevnejše pogoje od tistih, ki veljajo za domače prevoze. Komisija meni, da letališke pristojbine, veljavne na tem letališču, predstavljajo neupravičeno breme za zagotavljanje čezmejnih zračnih prevozov v EU. Zahteva Komisije je bila poslana kot obrazloženo mnenje. Poljska ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za spremembo sistema letaliških pristojbin na tem letališču. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Poljski začne postopek pred Sodiščem EU.

Pomorski promet: Komisija poziva CIPER, naj pravilno izvaja zakonodajo o pomorski varnosti

Evropska komisija je Ciper pozvala, naj pravilno izvaja Direktivo 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča. Pomorska inšpekcija države pristanišča vključuje inšpekcijski pregled tujih ladij v nacionalnih pristaniščih z namenom preverjanja, ali je stanje ladje in njene opreme v skladu z zahtevami veljavnih mednarodnih konvencij. S takimi inšpekcijskimi pregledi se med drugim preveri, ali je plovilo vodeno in upravljano v skladu z veljavno mednarodno zakonodajo, prav tako pa se preveri tudi usposobljenost poveljnika ladje in častnikov na krovu. Zakonodaja EU določa, da se celotno breme inšpekcijskih pregledov porazdeli med vse obalne države EU in da vsaka država članica pregleda dodeljeno število plovil. Ciper ni pregledal zahtevanega števila plovil vse od leta 2011. Komisija tako meni, da Ciper ni prenesel Direktive 2009/16/ES v svojo zakonodajo. Ciper ima na voljo dva meseca, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejel za zagotavljanje pravilnega izvajanja Direktive. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Cipru začne postopek pred Sodiščem EU.

Cestni promet: Komisija poziva ŠPANIJO, naj spoštuje predpise EU o dostopu do dejavnosti cestnega prevoznika

Evropska komisija se je odločila, da Španiji pošlje obrazloženo mnenje, ker ta ni izpolnila obveznosti Uredbe (EU) št. 1071/2009 o pogojih, ki jih morajo izpolniti podjetja, da lahko delujejo na trgu cestnega prometa. Eno merilo je, da imajo podjetja na voljo eno ali več vozil, registriranih v državi članici sedeža. Španska zakonodaja pa zahteva, da imajo podjetja na voljo vsaj tri vozila namesto enega. Komisija meni, da je ta zahteva nesorazmerna in potencialno diskriminatorna proti manjšim prevoznikom, ki imajo pogosto na voljo samo eno vozilo in so izključeni s trga cestnega prometa. Španija ima zdaj dva meseca časa za odgovor. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Španiji začne postopek pred Sodiščem EU.

Cestni promet: Komisija poziva POLJSKO, naj pravilno izvaja predpise EU o največji teži in merah tovornih vozil

Evropska komisija je Poljsko pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz Direktive Sveta 96/53/ES, ki med drugim določa pravila za največjo skupno težo in obremenitev na os težkih tovornih vozil v domačem in mednarodnem prometu. V skladu z Direktivo bi bilo treba tovornim vozilom s skupno težo do 40 ton in največ 11,5 tone na pogonsko os dovoliti, da prosto potujejo po cestnih omrežjih držav članic z le nekaj izjemami, na primer v nacionalnih parkih ali majhnih vaseh. Poljska nasprotno takšnim vozilom nalaga, da plačajo posebno dovoljenje na približno 97 % njenega omrežja. Komisija je po obsežnih pogovorih s poljskimi organi danes poslala zahtevo v obliki obrazloženega mnenja. Poljska ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za pravilno izvajanje Direktive. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Poljski začne postopek pred Sodiščem EU.

Cestni promet: Komisija poziva ROMUNIJO, naj svojo zakonodajo uskladi z direktivo o cestnih pristojbinah 

Evropska komisija je Romunijo pozvala, naj izpolni vse zahteve Direktive 2011/76/EU o cestnih pristojbinah za težka tovorna vozila. Države članice morajo v skladu s to direktivo določiti ali spremeniti ustrezne opredelitve (na primer „cestnine“ in „infrastrukturne pristojbine“) ter zagotoviti, da so uporabnine sorazmerne in da se njihovi prihodki uporabljajo za povračilo infrastrukturnih stroškov. Natančen pregled romunske nacionalne zakonodaje je razkril, da Direktiva ni bila pravilno prenesena. Romunija ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Romuniji začne postopek pred Sodiščem EU.

Železniški promet: Komisija poziva sedem držav članic, naj prenesejo Direktivo

Komisija je Bolgarijo, Češko, Nemčijo, Grčijo, Latvijo, Luksemburg in Romunijo pozvala, naj prenesejo Direktivo 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja. Direktiva vsebuje materialne določbe za odprtje trga v železniškem sektorju. Določa pravila za upravljanje infrastrukture in železniških prevoznih dejavnosti, merila za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu ter načela in postopke za določanje in pobiranje uporabnin za infrastrukturo ter za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti in regulativnega nadzora. Države članice bi morale ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 16. junija 2015. Evropska komisija je 22. julija 2015 številnim državam članicam poslala uradni opomin. Zgoraj navedenih sedem držav članic do zdaj Komisiji še ni sporočilo morebitnih ukrepov. Za to imajo na voljo dva meseca. V nasprotnem primeru lahko Komisija proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

MEMO/16/319

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


Priloga SL.pdf