Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru februarie: principalele decizii

Bruxelles, 25 februarie 2016

Prezentare generală pe domenii de politică

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE (a se vedea anexele I și II), au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii luate de Comisie (incluzând, 34 de avize motivate și 3 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene) sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică. De asemenea, Comisia închide 108 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii privind toate deciziile luate, a se consulta registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

1. Agricultură și dezvoltare rurală

(Pentru informații suplimentare: Daniel Rosario – telefon: +32 229 56185, Clémence Robin – telefon: +32 229 52509)

O scrisoare de punere în întârziere

Agricultură: Comisia solicită GRECIEI să își modifice legislația privind obligativitatea afilierii la cooperative

Comisia Europeană solicită Greciei să își modifice Legea 6085/1934 cu caracter obligatoriu care împiedică viticultorii de pe insula Samos, Grecia, să producă și să comercializeze vinul în mod independent. Această lege obligă viticultorii din Samos să devină membri ai cooperativelor locale care, la rândul lor, trebuie să livreze întreaga producție de must și de struguri la Samos UVC, care are dreptul exclusiv de producere și comercializare a vinului Samian. Având în vedere faptul că în 21 ianuarie 2015 a fost primită o reclamație mai detaliată, Comisia trimite o nouă scrisoare de punere în întârziere. În cazul în care Grecia nu răspunde în mod satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite autorităților elene un aviz motivat.

2. Politici climatice

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 229 52589)

Un aviz motivat

Calitatea combustibililor: Comisia solicită ITALIEI să asigure punerea în aplicare a standardelor europene privind calitatea combustibililor

Comisia Europeană îndeamnă Italia să adopte și să notifice măsurile naționale de transpunere a Directivei 2014/77/UE a Comisiei privind calitatea benzinei și a motorinei. Scopul acestei directive este de a actualiza trimiterile la standardele tehnice privind combustibilii vânduți în UE. Directiva trebuia să fie pusă în aplicare până la 11 iunie 2015. În pofida unei scrisori de punere în întârziere transmisă Italiei și altor opt state membre la 22 iulie 2015, Italia este singurul stat membru care nu a notificat Comisiei măsurile naționale pe care le-a luat pentru a se conforma acestor standarde. Celelalte cazuri deschise de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind alte state membre sunt în curs de a fi închise. Comisia Europeană a trimis o solicitare Italiei sub forma unui aviz motivat. Italia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a transpune directiva; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. Curtea poate decide să impună sancțiuni financiare.

3. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 229 52589)

Avize motivate

Eficiența energetică: Comisia solicită SPANIEI să respecte pe deplin Directiva privind performanța energetică a clădirilor

Prin trimiterea unui aviz motivat, Comisia Europeană a solicitat Spaniei să respecte pe deplin toate cerințele Directivei privind performanța energetică a clădirilor(Directiva 2010/31/UE). În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să stabilească și să aplice cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor noi și existente, să asigure certificarea performanței energetice a clădirilor și să impună inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. În plus, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând cu 2021 (2019 pentru clădirile publice), toate clădirile noi au un„consum energetic aproape zero”. O examinare detaliată a legislației naționale de transpunere a directivei a scos în evidență unele deficiențe în ceea ce privește definirea standardelor privind clădirile cu „consum energetic aproape zero” și aplicarea lor în timp. În plus, Comisia a constatat că excepțiile de la aplicarea cerințelor directivei introduse prin legislația națională depășesc ceea ce a fost prevăzut în directivă. Spania are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei Europene măsurile luate pentru a remedia această situație, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. Mai multe informații despre Directiva privind performanța energetică a clădirilor sunt disponibile pe site-ul de internet al DG Energie.

Piața internă a energiei: Comisia îndeamnă AUSTRIA, BELGIA și CROAȚIA să respecte pe deplin Al treilea pachet privind energia

Comisia Europeană a trimis avize motivate Austriei și Belgiei, solicitându-le să asigure implementarea și aplicarea corectă a Directivei privind energia electrică(Directiva 2009/72/CE) și a Directivei privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE). Directivele fac parte din Al treilea pachet privind energia și conțin dispoziții esențiale privind buna funcționare a piețelor energetice, incluzând norme privind separarea operatorilor de rețele de transport de energie de furnizorii și de producătorii de energie, privind consolidarea autorităților naționale de reglementare și privind îmbunătățirea funcționării piețelor de vânzare cu amănuntul în beneficiul consumatorilor. Austria a transpus în mod incorect o serie de cerințe privind separarea referitoare la modelul de separare a operatorilor de transport independenți și nu a respectat pe deplin normele privind competențele autorității naționale de reglementare. Belgia nu a transpus în mod corect anumite norme privind separarea proprietății, ceea ce face aproape imposibil ca alte întreprinderi decât operatorii naționali tradiționali ai sistemului de gaze și energie electrică să dezvolte și să gestioneze interconexiuni cu alte state membre ale UE. De asemenea, Belgia nu a transpus în mod corect anumite norme privind competențele autorității naționale de reglementare, precum și anumite dispoziții privind consumatorii. De asemenea, Comisia a trimis astăzi Croației un aviz motivat privind normele sale referitoare la piața gazului. Actualul cadru național creează bariere nejustificate în calea exportului de gaze din producția internă, restricționează importurile de gaze din alte state membre și determină întârzierea deschiderii pieței de gaze, în contradicție cu normele privind libera circulație a mărfurilor din TFUE, din Directiva privind gazele naturale și din Regulamentului privind gazele naturale [Regulamentul (CE) nr. 715/2009]. Reglementarea actuală a prețurilor pentru consumatorii non-casnici și regimul de acces la capacitățile de stocare și de alocare a acestora nu respectă pe deplin normele UE privind piața internă a energiei. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri.

Petrolul și gazele offshore: Comisia solicită GRECIEI, ȚĂRILOR DE JOS și PORTUGALIEI să transpună Directiva privind siguranța activităților offshore

Astăzi, Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Greciei, Țărilor de Jos și Portugalieisă ia măsuri pentru a asigura transpunerea în legislația națională a Directivei privind siguranța activităților offshore (Directiva 2013/30/UE). Directiva solicită statelor membre să pună în aplicare un set de norme pentru a contribui la prevenirea accidentelor, precum și pentru a reacționa prompt și eficient în cazul în care apar astfel de accidente la o instalație offshore de extracție de petrol sau gaze. De exemplu, înainte de începerea explorării sau a producției, întreprinderile trebuie să pregătească un Raport privind riscurile majore pentru instalațiile lor offshore; la acordarea autorizațiilor, statele membre trebuie să se asigure că întreprinderile sunt bine finanțate și că dispun de expertiza tehnică necesară; informațiile cu privire la modul în care întreprinderile și statele membre ale UE mențin instalațiile în condiții de siguranță trebuie să fie puse la dispoziția cetățenilor, iar întreprinderile sunt pe deplin răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 19 iulie 2015. Comisia a trimis, astăzi, avize motivate Greciei, Țărilor de Jos și Portugaliei, solicitându-le să respecte normele UE. În cazul în care statele membre nu se conformează acestei obligații în termen de două luni, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri și să solicite sancțiuni financiare. În cursul celui de al doilea semestru din 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea sau transpunerea incompletă a Directivei privind siguranța activităților offshore împotriva a 15 state membre. Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare a directivei și va aborda orice deficiențe în următoarele cicluri de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Mai multe informații despre siguranța activităților offshore de extracție a petrolului și a gazelor naturale sunt disponibile pe site-ul de internet al DG Energie.

4. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

Avize motivate

Deșeuri: Comisia solicită DANEMARCEI să transpună normele UE privind deșeurile industriilor extractive

Comisia Europeană îndeamnă Danemarca să își conformeze pe deplin legislația la normele UE privind gestionarea deșeurilor industriilor extractive. Directiva privind deșeurile industriilor extractive (Directiva 2006/21/CE) are drept scop să prevină sau să reducă pe cât posibil orice efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului, rezultate din gestionarea deșeurilor industriilor extractive. Statele membre au avut obligația de a asigura intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru asigurarea conformității cu această directivă până la 1 mai 2008. Deoarece o serie de lacune în legislația daneză pot conduce la un nivel mai mic de protecție pentru sănătatea umană și mediu, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în septembrie 2011, urmată în februarie 2015 de încă o scrisoare de punere în întârziere. Deși Danemarca a intenționat să corecteze unele dintre problemele identificate, acest fapt nu a fost realizat la timp și există încă lacune semnificative în transpunere. Prin urmare, Comisia trimite acum un aviz motivat. Dacă Danemarca nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza acest caz Curții de Justiție a UE.

Deșeuri: Comisia solicită ITALIEI să transpună normele UE privind deșeurile de baterii

Comisia Europeană îndeamnă Italia să-și aducă legislația privind deșeurile de baterii și acumulatori în conformitate cu noua Directivă UE privind bateriile (Directiva 2013/56/UE), obligație care ar fi trebuit îndeplinită până la 1 iulie 2015. Versiunea revizuită și actualizată a Directivei privind bateriile, care vizează să reducă la minimum impactul negativ al deșeurilor de baterii și de acumulatori asupra mediului, stabilește normele privind comercializarea și etichetarea bateriilor care conțin substanțe periculoase. Ea solicită statelor membre să stabilească obiective cuantificate de colectare și de reciclare a deșeurilor de baterii și de acumulatori. Întrucât Italia nu a informat Comisia cu privire niciun act legislativ de transpunere, la 23 septembrie 2015 a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. Ulterior, Italia a informat Comisia cu privire la dispozițiile legislative care urmau să fie adoptate, dar nu s-a primit vreo confirmare oficială cu privire la adoptare. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Italia nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza acest caz Curții de Justiție a UE.

Deșeuri: Comisia solicită SLOVENIEI să adopte măsuri privind gestionarea deșeurilor și prevenirea producerii de deșeuri

Comisia îndeamnă Slovenia să elaboreze planuri strategice de gestionare a deșeurilor și de prevenire a producerii de deșeuri care sunt temelia oricărei politici naționale de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu obiectivele Directivei 2008/98/CE șu cu economia circulară. Planurile de gestionare a deșeurilor ar fi trebuit să fie adoptate de către statele membre până la 12 decembrie 2013 și sunt o condiție prealabilă pentru utilizarea fondurilor UE. În 2013, Slovenia a adoptat un program național de gestionare a deșeurilor municipale, dar încă nu dispune de un plan de gestionare a deșeurilor care să acopere întregul flux al deșeurilor. Ar fi trebuit ca Slovenia să adopte și Programul de prevenire a producerii deșeurilor până la 12 decembrie 2013, care ar trebui să vizeze reducerea cantității de deșeuri generate la sursă. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Slovenia nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza acest caz Curții de Justiție a UE. 

Directiva privind nitrații: Comisia solicită ESTONIEI să combată poluarea apelor cu nitrați

Comisia Europeană îndeamnă Estonia să adopte măsuri de combatere a poluării apelor cu nitrați. Nitrații sunt esențiali pentru plante și sunt folosiți pe scară largă ca îngrășăminte, dar nivelurile excesive cauzează poluarea gravă a apelor, cu consecințe negative pentru sănătate, economie și mediu. Comisia constată că legislația națională a Estoniei nu include încă măsuri suficiente pentru atingerea obiectivelor Directivei 91/676/CEE a Consiliului cu privire la stabilirea programului de acțiune referitor la zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați. Unele deficiențe includ perioadele prea scurte în care este interzisă aplicarea pe teren a îngrășămintelor și absența unei metodologii clare pentru cerința generală de fertilizare echilibrată. Comisia trimite un aviz motivat, îndemnând autoritățile din Estonia să respecte legislația UE în acest domeniu. Dacă ele nu acționează în acest sens în termen de două luni, Comisia poate sesiza cazul Curții de Justiție a UE.

Directiva privind habitatele: Comisia solicită GRECIEI să își intensifice măsurile de protecție a naturii

Comisia Europeană îndeamnă Grecia să crească protecția habitatelor și a speciilor indigene, prin introducerea unui nivel adecvat de protecție pentru zonele desemnate în cadrul rețelei Natura 2000. În conformitate cu Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE a Consiliului), statele membre au avut la dispoziție șase ani pentru a desemna zone protejate în legislația lor (tehnic, transformându-le din „Situri de importanță comunitară” (SCI) în „Arii speciale de conservare” (ASC), precum și pentru a adopta măsurile necesare de îmbunătățire a situației habitatelor și a speciilor prezente în aceste situri. După expirarea acestei perioade de șase ani, Grecia a desemnat în mod oficial toate SIC-urile ca SAC-uri, dar nu a stabilit prioritățile și măsurile de conservare necesare pentru niciun sit. Această discrepanță semnificativă de conformitate față de obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind habitatele împiedică buna protecție și gestionare a siturilor și constituie o amenințare majoră pentru buna funcționare și pentru coerența rețelei Natura 2000 în ansamblul ei. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat, oferind Greciei două luni pentru a răspunde. Dacă Grecia nu acționează, Comisia poate sesiza cazul Curții de Justiție a UE. 

SEVESO III: Comisia îndeamnă DANEMARCA, LUXEMBURGUL și SLOVENIA să transpună normele UE privind prevenirea accidentelor industriale

Comisia Europeană îndeamnă Danemarca, Luxemburgul și Slovenia să trimită informații cu privire la modul în care Directiva Seveso III (Directiva 82/501/CEE) este transpusă în legislația lor națională, obligație care trebuia îndeplinită până la 31 mai 2015. Directiva și predecesoarele sale – Directivele Seveso I și II – vizează prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și limitarea consecințelor acestora asupra cetățenilor și asupra mediului. Această nouă directivă, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2015, ia în considerare o serie de modificări ale legislației UE, inclusiv în ceea ce privește clasificarea substanțelor chimice, precum și drepturile sporite ale cetățenilor de a avea acces la informație și la justiție. După ce Danemarca, Luxemburgul și Slovenia nu au respectat termenul inițial, Comisia Europeană a trimis, în iulie 2015, scrisori de punere în întârziere. Comisia trimite acum avize motivate, iar dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni, aceste cazuri pot fi sesizate Curții de Justiție a UE.

5. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudet – telefon: +32 229 56182, Heli Pietila – telefon: +32 229 64950)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Notari: Cerința privind naționalitatea pentru notari: Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la Republica Cehă

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Republica Cehă deoarece aceasta permite doar resortisanților cehi să profeseze notariatul în Republica Cehă, excluzând astfel resortisanții din alte state membre. În opinia Comisiei, această cerință privind naționalitatea contravine normelor referitoare la libertatea de stabilire și nu poate fi justificată în temeiul articolului 51 din TFUE, care se referă la activitățile legate de autoritatea publică. Comisia consideră că activitățile exercitate de notarii cehi nu prezintă nicio diferență semnificativă față de cele evaluate de Curtea de Justiție în cazul cărora Curtea a concluzionat că cerința privind naționalitatea impusă de țările în cauză pentru accesul la profesia de notar nu era în conformitate cu legislația UE. Întrucât Republica Cehă și-a menținut poziția, Comisia a decis să sesizeze cazul Curții de Justiție a UE. Un caz similar împotriva Ungariei este în prezent în curs de soluționare la Curtea de Justiție a UE. De asemenea, Comisia urmărește îndeaproape situația din alte state membre. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Avize motivate

Directiva privind serviciile: Comisia îndeamnă GRECIA să elimine restricțiile în domeniul serviciilor de mediere

Comisia Europeană a solicitat astăzi Greciei, printr-un aviz motivat, să elimina restricțiile care continuă să existe în domeniul serviciilor de mediere. Medierea este o procedură în care două sau mai multe părți încearcă să-și soluționeze litigiul cu ajutorul unui mediator. Restricțiile vizând furnizorii de formare pentru mediatori în Grecia includ cerințe specifice privind forma juridică și acționariatul. În prezent, activitățile de formare pentru mediatori în Grecia trebuie să fie realizate de către societăți fără scop lucrativ înființate de către cel puțin un barou grec și una dintre camerele Greciei. Comisia consideră că cerințele privind forma juridică și acționariatul nu trec testul în trei etape definit în Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE, articolul 15), care permite ca cerințele să fie impuse prestatorilor de servicii în cazul în care ele sunt nediscriminatorii, sunt justificate printr-un motiv imperativ de interes general și sunt proporționale. În plus, în Grecia, recunoașterea calificărilor mediatorilor obținute în alte state membre face obiectul unor condiții discriminatorii și disproporționate care sunt considerate incompatibile cu Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2013/55/UE), precum și cu libertatea de stabilire (articolul 49 din TFUE). Grecia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru remedierea situației; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Piața unică: Comisia îndeamnă patru state membre să respecte Directiva privind serviciile în domeniul profesiilor reglementate

Comisia Europeană parcurge noi etape în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pe care le-a declanșat cu privire la Austria, Cipru, Germania și Polonia din cauza faptului că normele lor naționale includ obstacole nejustificate și excesive în domeniul serviciilor profesionale. În pofida schimburilor de informații cu cele patru state membre, Comisia continuă să considere că cerințele impuse anumitor prestatori de servicii în aceste state membre contravin Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE). Acțiunea de astăzi se referă la următoarele: cerințe privind sediul pentru avocații specializați în brevete, cerințe privind forma juridică și cerințe excesive referitoare la acționariat pentru arhitecți, ingineri, avocați specializați în brevete și medici veterinari, precum și restricții privind societățile multidisciplinare pentru arhitecți, ingineri și avocații specializați în brevete în cazul Austriei; cerințe privind acționariatul pentru toate profesiile tehnice, inclusiv ingineri civili și arhitecți, în cazul Ciprului; tarife minime și maxime pentru arhitecți și ingineri în Germania și tarife minime pentru agenții de brevetare în cazul Poloniei. Solicitarea Comisiei adresată Austriei, Ciprului, Germaniei și Poloniei este sub forma unui aviz motivat. Statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru remedierea situației;în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri. Astăzi, Comisia a decis, de asemenea, să trimită Greciei un aviz motivat, din cauza restricțiilor care continuă să existe în domeniul formării mediatorilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

6. Mobilitate și transport

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – telefon: +32 229 50595, Alexis Perier – telefon: +32 229 69143)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Siguranța feroviară: Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la POLONIA

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Polonia din cauzaneîndeplinirii obligației de a transpune și de a pune în aplicare în mod corect Directiva 2004/49/CEprivindsiguranța feroviară comunitară.Directiva 2004/49/CE solicită statelor membre să înființeze o autoritate independentă pentru siguranță, un organism independent de anchetare a accidentelor și a incidentelor și să definească principii comune pentru gestionarea, reglementarea și supravegherea siguranței feroviare. Polonia nu a transpus și nu a pus în aplicare în întregime directiva la nivel național. Mai precis, legislația poloneză nu garantează căanchetarea accidentelor și a incidentelor grave se efectuează de către organismul independent de anchetă, iar Polonia nu asigură independența autorității pentru siguranță. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comisia propune amenzi și resesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la PORTUGALIA

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE (Curtea) cu privire la Portugalia pentru nerespectarea unei hotărâri anterioare a Curții în ceea ce privește normele UE privind echilibrarea conturilor administratorilor infrastructurii feroviare. În Hotărârea C-557/10 di 25 octombrie 2012, Curtea a decis că Portugalia a încălcat legislația UE(primul pachet feroviar) prin faptul că nu a adoptat măsurile naționale necesare pentru a asigura echilibrarea conturilor administratorilor infrastructurii feroviare. Până în prezent, Portugalia nu a soluționat în mod adecvat această problemă. Comisia solicită Curții să impună o amendă forfetară vizând perioada de la data primei hotărâri până la momentul în care Portugalia va fi remediat situația, ceea ce, până în prezent, înseamnă suma de 5 385 995 EUR. De asemenea, Comisia propune o amendă zilnică de 40 401 EUR, care ar urma să fie plătită începând cu data celei de-a doua hotărâri a Curții până la momentul în care Portugalia aplică corect legislația UE. Aceste sancțiuni, propuse de Comisie în temeiul Tratatului de la Lisabona, țin cont de gravitatea nerespectării legislației UE, de durata acesteia și de efectul disuasiv, reflectând capacitatea de plată a statului membru. Hotărârea finală privind sancțiunile financiare aparține Curții. 

Avize motivate

Transport aerian: Comisia solicită BELGIEI să respecte legislația UE privind tarifele de aeroport

Comisia Europeană a solicitat Belgiei să transpună și să pună în aplicare în mod corect Directiva 2009/12/CE privind tarifele de aeroport. Tarifele de aeroport sunt taxe pe care companiile aeriene le plătesc aeroporturilor pentru utilizarea infrastructurilor acestora. Directiva stabilește standarde minime pentru calcularea tarifelor de aeroport în vederea evitării discriminării și a asigurării unei concurențe echitabile între toate companiile aeriene care utilizează aeroporturile din UE. Statele membre au avut obligația de a asigura intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru asigurarea conformității cu directiva în cauză până la 15 martie 2011. Până în prezent, Belgia nu a transpus încă în mod corect dispozițiile privind crearea unei autorități independente de supraveghere care să soluționeze disputele referitoare la tarife apărute între aeroporturi și companiile aeriene. Solicitarea a fost trimisă sub forma unui aviz motivat suplimentar în cadrul procedurii UE de constatarea a neîndeplinirii obligațiilor. Belgia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei Europene măsurile luate pentru transpunerea integrală a directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Transport aerian: Comisia solicită POLONIEI să pună capăt tratamentului discriminatoriu privind tarifele de aeroport la aeroportul Wrocław

Comisia Europeană a solicitat Poloniei să modifice sistemul de tarife de aeroport aplicat la aeroportul Nicolaus Copernicus din Wrocław. Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în UE, stabilește principiul libertății de a presta servicii de aviație în UE. De asemenea, el împiedică statele membre să impună condiții mai oneroase operării de servicii aeriene în interiorul UE decât cele impuse serviciilor interne. Comisia consideră că taxele de aeroport existente la aeroportul respectiv reprezintă o povară nejustificată pentru furnizarea transfrontalieră a serviciilor de aviație în UE. Solicitarea a fost trimisă sub forma unui aviz motivat. Polonia dispune de două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a modificarea sistemului de tarife de aeroport la aeroportul în cauză; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Transport maritim: Comisia solicită CIPRULUI să pună în aplicare în mod corect legislația privind siguranța maritimă

Comisia Europeană a solicitat Ciprului să pună în aplicare în mod corect Directiva 2009/16/CE privind controlul statului portului. Controlul statului portului implică inspecția navelor străine în porturile naționale pentru a verifica dacă starea navei și a echipamentelor sale este conformă cu cerințele convențiilor internaționale aplicabile. Astfel de inspecții verifică, de asemenea, dacă echipajul și modul de exploatare a navei sunt în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, precum și competența comandantului și a ofițerilor de la bord. Legislația UE prevede că sarcina globală de inspecție este repartizată între toate statele de coastă ale UE și că fiecare stat membru ar trebui să inspecteze un număr de nave alocat. Din 2011, Cipru nu a inspectat numărul necesar de nave. Prin urmare, Comisia este de părere că Ciprul nu a pus în aplicare Directiva 2009/16/CE. Ciprul are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea corectă în aplicare a directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Transport rutier: Comisia solicită SPANIEI să respecte normele UE privind accesul la ocupația de operator de transport rutier

Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Spaniei pentru neîndeplinirea cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile pentru a opera pe piața transporturilor rutiere. Unul dintre criterii prevede ca întreprinderile să dispună de unul sau mai multe vehicule înmatriculate în statul membru în care sunt stabilite. Cu toate acestea, legislația spaniolă prevede ca întreprinderile să aibă la dispoziție cel puțin trei vehicule în loc de unul. Comisia consideră că această cerință este disproporționată și potențial discriminatorie la adresa micilor transportatori, care, adesea, dețin doar un singur vehicul și sunt excluși de pe piața transporturilor rutiere. Spania are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Transport rutier: Comisia solicită POLONIEI să aplice în mod corect normele UE privind greutățile și dimensiunile maxime ale camioanelor

Comisia Europeană a solicitat Poloniei să respecte obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 96/53/CE a Consiliului, care stabilește, printre altele, normele pentru greutatea maximă totală și greutatea per osie a vehiculelor grele destinate transportului de mărfuri în cadrul transportului național și internațional. În conformitate cu directiva, camioanelor cu până la 40 de tone greutate totală și cu maximum 11,5 tone per osie motoare ar trebui să li se permită să călătorească liber în cadrul rețelelor de transport ale statelor membre, cu doar câteva excepții, de exemplu, în parcurile naționale sau în satele mici. Cu toate acestea, Polonia obligă astfel de vehicule să plătească o taxă specială pentru aproximativ 97 % din rețeaua sa. După un schimb amplu de informații cu autoritățile poloneze, Comisia a trimis astăzi o cerere sub forma unui aviz motivat. Polonia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru aplicarea corectă a directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Transport rutier: Comisia solicită ROMÂNIEI să respecte Directiva privind aplicarea taxelor rutiere 

Comisia Europeană a solicitat României să îndeplinească toate cerințele Directivei 2011/76/UE privind aplicarea taxelor rutiere pentru vehiculele grele destinate transportului de mărfuri. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să stabilească sau să modifice definițiile relevante (pentru, de exemplu, „taxa de trecere”, „taxa de utilizare a infrastructurii”) și să se asigure că taxele de utilizare sunt proporționale și că veniturile realizate prin încasarea lor sunt utilizate pentru recuperarea costurilor infrastructurii. O examinare detaliată a legislației române a evidențiat faptul că directiva nu a fost transpusă în mod corect. România are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate în vederea remedierii situației; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Transport feroviar: Comisia solicită unui număr de șapte state membre să transpună directiva

Comisia a solicitat Bulgariei, Republicii Cehe, Germaniei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului și României să transpună Directiva 2012/34/UE privind instituirea unui spațiu feroviar european unic. Directiva conține dispozițiile de bază în ceea ce privește deschiderea pieței în sectorul feroviar. Ea prevede normele de administrare a infrastructurii și a activităților de transport feroviar, criteriile pentru acordarea de licențe întreprinderilor feroviare, principiile și procedurile pentru stabilirea și colectarea tarifelor de utilizare a infrastructurii, pentru alocarea capacităților de infrastructură și pentru supravegherea reglementărilor. Statele membre au avut obligația de a asigura intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru a se conforma directivei în cauză până la 16 iunie 2015. La 22 iulie 2015, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere mai multor state membre. Cele șapte state membre menționate anterior încă nu au comunicat Comisiei nicio măsură. Ele au două luni la dispoziție pentru a comunica măsurile în cauză; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri.

MEMO/16/319

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Documents


Anexa RO.pdf