Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Paket o povredama propisa za veljaču: ključne odluke

Bruxelles, 25 veljača 2016

Pregled po područjima politika

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju svojih obveza u skladu s pravom EU-a. Cilj je tih odluka, koje se odnose na više sektora i područja politika EU-a (vidjeti Priloge I. i II.), osigurati pravilnu primjenu prava EU-a u korist građana i poduzeća.

Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući, 34 obrazložena mišljenja i tri upućivanja Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 108 predmeta u kojima su problemi s dotičnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa:MEMO/12/12. Dodatne informacije o svim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa.

1. Poljoprivreda i ruralni razvoj

(Dodatne informacije: Daniel Rosario – tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

Službena opomena

Poljoprivreda: Komisija zahtijeva od GRČKE da izmijeni zakon o obveznom članstvu u zadrugama

Europska komisija zahtijeva od Grčke da izmijeni svoj Zakon 6085/1934 kojim se pojedinačnim vinogradarima na grčkom otoku Samosu onemogućuje da samostalno proizvode vino i stavljaju ga na tržište. Tim se zakonom vinogradare sa Samosa obvezuje na učlanjenje u lokalne zadruge, koje zatim moraju ispostavljati sav proizveden mošt i grožđe UVC-u Samos, koji ima isključivo pravo proizvodnje i stavljanja na tržište vina s otoka Samosa. Budući da je 21. siječnja 2015. zaprimljena detaljnija pritužba, Komisija šalje još jednudodatnu službenu opomenu. Ako Grčka ne dostavi zadovoljavajući odgovor u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti poslati grčkim nadležnim tijelima obrazloženo mišljenje.

2. Klimatska pitanja

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazloženo mišljenje

Kakvoća goriva: Komisija zahtijeva od ITALIJE da osigura provedbu europskih standarda za kvalitetu goriva

Europska komisija zahtijeva od Italije da donese nacionalne mjere za prenošenje Direktive Komisije 2014/77/EU o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i o njima obavijesti Komisiju. Svrha je te Direktive ažuriranje referenci na tehničke standarde goriva koje se prodaje u EU-u. Direktiva je morala biti prenesena do 11. lipnja 2015. Unatoč službenoj opomeni koja je 22. srpnja 2015. poslana Italiji i još osam država članica, Italija je jedina država članica koja nije obavijestila Komisiju o nacionalnim mjerama za usklađivanje s tim standardima. Preostali pokrenuti postupci zbog povreda u ostalim državama članicama uskoro će biti zaključeni. Europska komisija poslala je Italiji zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Italija ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za prenošenje Direktive. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Italije Sudu Europske unije. Sud tada može izreći financijske sankcije.

3. Energetika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazložena mišljenja

Energetska učinkovitost: Komisija od ŠPANJOLSKE zahtijeva potpuno usklađivanje s Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada

Europska komisija u obrazloženom mišljenju zahtjeva od Španjolske potpuno usklađivanje sa svim zahtjevima Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU). U skladu s tom Direktivom države članice moraju utvrditi i primjenjivati minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti za nove i postojeće zgrade, osigurati certifikaciju energetske učinkovitosti zgrada i zahtijevati redoviti pregled sustava grijanja i klimatizacije. Osim toga, Direktivom se od država članica zahtijeva da osiguraju da su sve nove zgrade „približno nulte energije” od 2021. godine (za javne zgrade od 2019.). Temeljitim pregledom nacionalnog zakonodavstva kojim se prenosi Direktiva utvrđeni su nedostaci u pogledu definicije standarda za zgrade „približno nulte energije” i njihove pravovremene primjene. Osim toga, Komisija je utvrdila da su iznimke od zahtjeva Direktive uvedene na temelju nacionalnog zakonodavstva premašile ono što je predviđeno Direktivom. Španjolska ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o poduzetim mjerama za poboljšanje tog stanja. Nakon toga, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije. Dodatne informacije o Direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada dostupne su na internetskoj stranici Glavne uprave za energetiku.

Unutarnje energetsko tržište: Komisija zahtijeva od AUSTRIJE, BELGIJE i HRVATSKE potpuno usklađivanje s trećim energetskim paketom

Europska komisija poslala je obrazložena mišljenja Austriji i Belgiji zahtijevajući od njih da osiguraju ispravnu provedbu i primjenu Direktive o električnoj energiji (Direktiva 2009/72/EZ) i Direktive o plinu (Direktiva 2009/73/EZ). Te su direktive dio trećeg energetskog paketa i sadržavaju odredbe ključne za ispravno funkcioniranje energetskih tržišta, uključujući pravila za razdvajanje operatora prijenosnog sustava od dobavljača i proizvođača energije, jačanje nacionalnih regulatora i poboljšanje funkcioniranja maloprodajnih tržišta u korist potrošača. Austrija je neispravno prenijela nekoliko zahtjeva za razdvajanje u pogledu modela razdvajanja neovisnih operatora transportnih sustava i ne poštuje u potpunosti pravila o ovlastima nacionalnog regulatornog tijela. Belgija nije ispravno prenijela određena pravila o vlasničkom razdvajanju, zbog čega je razvijanje spojnih vodova prema drugim državama članicama EU-a i upravljanje takvim spojnim vodovima postalo gotovo nemoguće za sva poduzeća osim osim glavnih nacionalnih operatora sustava za plin i električnu energiju. Osim toga, Belgija nije ispravno prenijela određena pravila o ovlastima nacionalnog regulatora i odredbe o potrošačima. Komisija je danas poslala obrazloženo mišljenje i Hrvatskoj u pogledu njezinih propisa o tržištu plina. Trenutačni nacionalni okvir stvara neopravdane prepreke izvozu plina iz domaće proizvodnje, ograničava uvoz plina iz ostalih država članica i dovodi do kašnjenja u otvaranju tržišta plina, što je u suprotnosti s pravilima o slobodnom kretanju robe iz UFEU-a, Direktive o plinu i Uredbe o plinu (Uredba (EZ) br. 715/2009). Postojeći pravilnik o cijenama za potrošače koji nisu u kategoriji kućanstava i režim pristupa te raspodjele kapaciteta za sustave skladišta plina nisu u potpunosti u skladu s pravilima EU-a za unutarnje energetsko tržište. Države članice imaju rok od dva mjeseca kako bi obavijestile Komisiju o poduzetim mjerama za poboljšanje tog stanja. Nakon toga, Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

Odobalne naftne i plinske djelatnosti: Komisija zahtijeva od GRČKE, NIZOZEMSKE i PORTUGALA da prenesu Direktivu o odobalnoj sigurnosti

Europska komisija danas je službeno zatražila od Grčke, Nizozemske i Portugala da poduzmu mjere za osiguranje prenošenja Direktive o odobalnoj sigurnosti (Direktiva 2013/30/EU) u nacionalna zakonodavstva. Tom se Direktivom od država članica zahtijeva uvođenje skupa pravila za sprječavanje nesreća te za hitan i učinkovit odgovor u slučaju takvih nesreća na odobalnim naftnim ili plinskim objektima. Naprimjer, prije početka istraživanja ili proizvodnje poduzeća moraju pripremiti izvješća o većim opasnostima za svoje odobalne objekte; pri izdavanju odobrenja države članice EU-a moraju osigurati da poduzeća raspolažu dostatnim financijskim sredstvima i potrebnim tehničkim stručnim znanjem; informacije o tome na koji način poduzeća i države članice EU-a održavaju sigurnost u objektima moraju biti dostupne građanima, a poduzeća su u potpunosti odgovorna za štetu u okolišu prouzročenu zaštićenim morskim vrstama i prirodnim staništima. Direktiva je morala biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo do 19. srpnja 2015. Komisija je danas Grčkoj, Nizozemskoj i Portugalu poslala obrazložena mišljenja zahtijevajući od njih usklađivanje s pravilima EU-a. Ako države članice ne izvrše tu obvezu u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti te predmete uputiti Sudu EU-a i zatražiti novčane kazne. Tijekom drugog semestra 2015. Komisija je pokrenula postupke zbog povrede propisa za neprenošenje ili nepotpuno prenošenje Direktive o odobalnoj sigurnosti protiv 15 država članica. Komisija nastavlja nadzirati provedbu Direktive, a sve nedostatke rješavat će u nadolazećim ciklusima postupaka zbog povrede propisa. Dodatne informacije o Direktivi o odobalnoj sigurnosti dostupne su na internetskoj stranici Glavne uprave za energetiku.

4. Zaštita okoliša

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Obrazložena mišljenja

Otpad: Komisija zahtijeva od DANSKE da prenese pravila EU-a o rudarskom otpadu

Europska komisija zatražila je od Danske da potpuno uskladi svoje zakonodavstvo s pravilima EU-a o upravljanju otpadom iz ekstraktivnih industrija. Direktivom o rudarskom otpadu (Direktiva 2006/21/EZ) nastoji se spriječiti ili što je moguće više smanjiti sve negativne učinke na zdravlje ljudi i okoliš uzrokovane upravljanjem otpadom iz ekstraktivnih industrija. Države članice morale su do 1. svibnja 2008. donijeti mjere potrebne za usklađivanje s tom Direktivom. Budući da brojni nedostaci u danskom zakonodavstvu mogu dovesti do niže razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša, Komisija je u rujnu 2011. poslala službenu opomenu, a u veljači 2015. dodatnu službenu opomenu. Iako je Danska namjeravala ispraviti situaciju u pogledu određenih utvrđenih pitanja, nije to učinila na vrijeme te i dalje postoje znatni nedostaci u provedbi. Zbog toga Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje. Ako Danska u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, taj predmet može se uputiti Sudu Europske unije.

Otpad: Komisija zahtijeva od ITALIJE da prenese pravila EU-a o otpadnim baterijama

Europska komisija zahtijeva od Italije da uskladi svoje zakonodavstvo o otpadnim baterijama i akumulatorima s novom Direktivom EU-a o baterijama (Direktiva 2013/56/EU), što je morala učiniti do 1. srpnja 2015. Revidiranom i ažuriranom Direktivom o baterijama, kojom se negativni učinak otpadnih baterija i akumulatora na okoliš nastoji svesti na najmanju moguću mjeru, utvrđuju se pravila za stavljanje na tržište i označivanje baterija koje sadržavaju opasne tvari. Njome se od država članica zahtijeva da odrede kvantificirane ciljeve za skupljanje i recikliranje baterija i akumulatora. Budući da Italija nije obavijestila Komisiju o zakonodavstvu za provedbu tih mjera, 23. rujna 2015. poslana joj je službena opomena. Nakon toga, Italija je obavijestila Komisiju o zakonodavnim odredbama koje namjerava donijeti, ali Komisija nije primila službenu potvrdu o njihovu donošenju. Zbog toga Komisija šalje obrazloženo mišljenje. Ako Italija u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, taj predmet može se uputiti Sudu Europske unije.

Otpad: Komisija traži od SLOVENIJE da donese mjere gospodarenja otpadom i sprečavanja stvaranja otpada

Komisija zahtijeva od Slovenije da sastavi strateške planove za gospodarenje otpadom i sprečavanje stvaranja otpada, koji su okosnice svake nacionalne politike gospodarenja otpadom, u skladu s ciljevima Direktive 2008/98/EZ i kružnog gospodarstva. Države članice trebale su donijeti planove za gospodarenje otpadom do 12. prosinca 2013. Ti su planovi preduvjet za upotrebu sredstava EU-a. Slovenija je 2013. donijela nacionalni program za gospodarenje komunalnim otpadom, ali i dalje nedostaje plan za gospodarenje otpadom iz svih tokova. Slovenija je do 12. prosinca 2013. trebala donijeti i program za sprečavanje nastanka otpada kojim bi se trebalo nastojati smanjiti količina otpada koji nastaje na izvoru. Zbog toga Komisija šalje obrazloženo mišljenje. Ako Slovenija u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, taj predmet može se uputiti Sudu Europske unije.

Direktiva o nitratima: Komisija zahtijeva od ESTONIJE da poduzme mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima

Europska komisija poziva Estoniju da poduzme mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima. Nitrati su neophodni za rast biljaka i često se upotrebljavaju kao gnojiva, ali prekomjerne razine nitrata mogu uzrokovati onečišćenje vode i imati posljedice za zdravlje, gospodarstvo i okoliš. Komisija smatra da estonsko nacionalno zakonodavstvo i dalje ne uključuje dostatne mjere za postizanje ciljeva Direktive Vijeća 91/676/EEZ u pogledu uspostave programa djelovanja za zone koje su izložene zagađenju nitratima. Neki od nedostataka uključuju prekratka razdoblja zabrane upotrebe gnojiva i nedostatak jasne metodologije za opći zahtjev za uravnoteženu gnojidbu. Komisija šalje obrazloženo mišljenje u kojem zahtijeva od estonskih nadležnih tijela usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a u tom području. Ako ta nadležna tijela u roku od dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Direktiva o staništima: Komisija traži od GRČKE da pojača svoje mjere zaštite prirode

Europska komisija zahtijeva od Grčke da pojača zaštitu autohtonih staništa i vrsta uvođenjem odgovarajuće razine zaštite za područja uključena u mrežu Natura 2000. U skladu s Direktivom o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) države članice imale su rok od šest godina za imenovanje područja zaštićenih nacionalnim zakonodavstvom (tj. pretvaranje „područja od važnosti za Zajednicu” u „posebna područja očuvanja”) i donošenje potrebnih mjera za poboljšanje statusa staništa i vrsti prisutnih na tim područjima. Nakon isteka tog šestogodišnjeg roka Grčka je službeno preimenovala sva područja od važnosti za Zajednicu u posebna područja očuvanja, ali nije uspostavila zatražene prioritete i mjere očuvanja ni za jedno područje. Zbog tog znatnog nedostatka u sukladnosti s ključnim obvezama na temelju Direktive o staništima nije moguće pouzdano štititi ta područja i njima upravljati te su ozbiljno ugroženi uspješno funkcioniranje i usklađenost mreže Natura 2000 u cjelini. Komisija stoga šalje obrazloženo mišljenje i daje Grčkoj rok od dva mjeseca za odgovor. Ako Grčka ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

DIREKTIVA SEVESO III: Komisija traži od DANSKE, LUKSEMBURGA i SLOVENIJE da prenesu pravila EU-a o sprečavanju industrijskih nesreća

Europska komisija zahtijeva od Danske, Luksemburga i Slovenije da je obavijeste o tome kako je Direktiva Seveso III (Direktiva 82/501/EEZ) prenesena u njihova nacionalna zakonodavstva, što su bili obvezni učiniti do 31. svibnja 2015. Cilj je Direktive i njezinih prethodnih verzija (direktive Seveso I i II) sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i ograničavanje njihovih posljedica za zdravlje ljudi i okoliš. U novoj se Direktivi, koja je stupila na snagu 1. lipnja 2015., uzima u obzir niz promjena u zakonodavstvu EU-a, uključujući razvrstavanje kemikalija i veća prava građana na pristup informacijama i pravosuđu. Nakon što su Danska, Luksemburg i Slovenija propustili izvorni rok, Europska komisija uputila im je službene opomene u srpnju 2015. Komisija sada šalje obrazložena mišljenja, a ako u roku od dva mjeseca dotične države članice ne poduzmu odgovarajuće mjere, ti se predmeti mogu uputiti Sudu Europske unije.

5. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo i MSP-ovi

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Heli Pietila – tel.: +32 229 64950)

Upućivanje Sudu Europske unije

Javni bilježnici – obvezno državljanstvo za javne bilježnike: Komisija upućuje predmet protiv Češke Sudu Europske unije

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije protiv Češke zbog toga što se u toj državi javnim bilježništvom smiju baviti samo češki državljani, čime se isključuju državljani drugih država članica. Komisija smatra da je zahtjev državljanstva suprotan propisima o slobodi poslovnog nastana i ne može se opravdati u skladu s člankom 51. UFEU-a, koji se odnosi na djelatnosti povezane s izvršavanjem javnih ovlasti. Komisija smatra da se djelatnost javnih bilježnika u Češkoj ni po čemu znatno ne razlikuje od djelatnosti koje je razmatrao Sud, pri čemu je zaključio da nametnuti zahtjev državljanstva za pristupanje službi javnog bilježnika u dotičnim zemljama nije u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Budući da Češka nije poduzela mjere kako bi promijenila tu situaciju, Komisija je odlučila uputiti taj predmet Sudu Europske unije. Sličan predmet protiv Mađarske trenutačno se vodi pred Sudom Europske unije. Komisija pomno prati stanje i u drugim državama članicama. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

Obrazložena mišljenja

Direktiva o uslugama: Komisija zahtijeva od GRČKE da ukine ograničenja u području usluga mirenja

Europska komisija danas je u obrazloženom mišljenju zatražila od Grčke da ukine postojeća ograničenja u području usluga mirenja. Mirenje je postupak u kojem najmanje dvije stranke pokušavaju riješiti svoj spor uz pomoć miritelja. Ograničenja za pružatelje usluga osposobljavanja za miritelje u Grčkoj uključuju posebne zahtjeve u vezi s pravnim oblikom i vlasničkom strukturom. Osposobljavanje za miritelje u Grčkoj trenutačno moraju pružati neprofitna poduzeća koja je osnovala najmanje jedna grčka odvjetnička komora i jedna grčka komora. Komisija smatra da zahtjevi u vezi s pravnim oblikom i vlasničkom strukturom ne zadovoljavaju tri uvjeta utvrđena u Direktivi o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ, članak 15.), kojom se dopušta uvođenje zahtjeva za pružatelje usluga ako su ti zahtjevi nediskriminirajući, opravdani prevladavajućim razlogom od društvenog interesa i proporcionalni. Osim toga, priznavanje kvalifikacija miritelja stečenih u drugim državama članicama u Grčkoj podliježe diskriminirajućim i neproporcionalnim uvjetima koji se smatraju nesukladnima s Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2013/55/EU) te sa slobodom poslovnog nastana (članak 49. UFEU-a). Grčka ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. U protivnom, Europska komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Grčke Sudu Europske unije.

Jedinstveno tržište: Komisija zahtijeva od četiriju država članica usklađivanje s Direktivom o uslugama u području reguliranih struka

Europska komisija poduzima daljnje korake u postupcima zbog povrede propisa protiv Austrije, Cipra, Njemačke i Poljske na temelju toga što njihovi nacionalni propisi uključuju pretjerane i neopravdane prepreke u području stručnih usluga. Unatoč razmjenama s tim četirima državama članicama Komisija i dalje smatra da zahtjevi uvedeni za pružatelje određenih vrsta usluga u tim državama članicama nisu u skladu s Direktivom o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ). Današnji daljnji koraci odnose se na sljedeća područja: zahtjeve o mjestu sjedišta za patentne zastupnike, zahtjeve u pogledu pravnog oblika i nerazmjerne zahtjeve u pogledu vlasničke strukture za arhitekte, inženjere, patentne zastupnike i veterinare te ograničenja u pogledu multidisciplinarnih poduzeća za arhitekte, inženjere i patentne zastupnike u Austriji, zahtjeve u pogledu vlasničke strukture za sve inženjerske struke, uključujući inženjere građevinarstva i arhitekte na Cipru, najniže i najviše tarife za arhitekte i inženjere u Njemačkoj i najniže tarife za patentne zastupnike u Poljskoj. Komisija Austriji, Cipru, Njemačkoj i Poljskoj upućuje zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Države članice sada imaju rok od dva mjeseca kako bi obavijestile Komisiju o mjerama koje su poduzele za rješavanje tog pitanja.U protivnom, Komisija može uputiti predmete Sudu Europske unije. Osim toga, Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Grčkoj zbog zadržavanja ograničenja u području osposobljavanja miritelja. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

6. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50595, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Upućivanja Sudu Europske unije

Sigurnost željeznica: Komisija upućuje predmet protiv POLJSKE Sudu Europske unije

Europska komisija odlučila je uputiti predmet protiv Poljske Sudu Europske unije zbog nepravilnog prenošenja i provedbe Direktive 2004/49/EZo sigurnosti željeznica Zajednice. Direktivom 2004/49/EZ od država članica zahtijeva se da uspostave neovisno tijelo nadležno za sigurnost, neovisno istražno tijelo za nesreće i poremećaje te da utvrde zajednička načela za reguliranje i nadzor željezničke sigurnosti te upravljanje sigurnošću. Poljska nije u potpunosti prenijela i provela Direktivu na nacionalnoj razini. Točnije, poljskim zakonodavstvom ne jamči se da istragu ozbiljnih nesreća i poremećaja provodi neovisno istražno tijelo, a ne osigurava se ni neovisnost tijela nadležnog za sigurnost. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

Komisija predlaže kazne i ponovno upućuje predmet protiv PORTUGALA Sudu Europske unije

Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Portugala Sudu Europske unije zbog nepoštovanja prethodne presude Suda u pogledu pravila EU-a o poravnanju računa upravitelja željezničke infrastrukture. U presudi C-557/10 od 25. listopada 2012., Sud je presudio da Portugal krši zakonodavstvo EU-a (prvi željeznički paket) jer nije donio nacionalne mjere potrebne za osiguranje poravnanja računa upravitelja željezničke infrastrukture. Portugal do danas nije na odgovarajući način riješio taj problem. Komisija od Suda traži da naloži plaćanje paušalnog iznosa od datuma prve presude do datuma kad Portugal ispravi to kršenje. Taj iznos do danas je dosegao 5 385 995 EUR. Komisija predlaže i dnevnu kaznu od 40 401 EUR koja bi bila naplativa od datuma druge presude Suda do usklađivanja Portugala sa zakonodavstvom EU-a. Tim kaznama, koje Komisija predlaže u skladu s Ugovorom iz Lisabona, uzima se u obzir ozbiljnost prekršaja, njegovo trajanje i odvraćajući učinak koji odražava mogućnost plaćanja države članice. Konačnu odluku o kaznama donosi Sud.

Obrazložena mišljenja

Zračni promet: Komisija od BELGIJE zahtijeva usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a o naknadama zračnih luka

Europska komisija zatražila je od Belgije da ispravno prenese i provede Direktivu 2009/12/EZ o naknadama zračnih luka. Naknade zračnih luka naknade su koje zračni prijevoznici plaćaju zračnim lukama za upotrebu njihove infrastrukture. Direktivom se utvrđuju minimalni standardi za izračun naknada zračnih luka kako bi se izbjegla diskriminacija i osiguralo pravedno tržišno natjecanje među zračnim prijevoznicima koji se službe zračnim lukama u EU-u. Države članice morale su do 15. ožujka 2011. donijeti zakone potrebne za usklađivanje s tom Direktivom. Belgija do danas nije ispravno prenijela odredbe o uspostavi neovisnog nadzornog tijela za rješavanje sporova o naknadama između zračnih luka i zračnih prijevoznika. Zahtjev je poslan u obliku ƒdopunskog obrazloženog mišljenja u okviru postupaka u okviru postupka zbog povrede prava EU-a. Belgija ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za potpuno prenošenje Direktive. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Belgije Sudu Europske unije.

Zračni promet: Komisija zahtijeva od POLJSKE da prekine s naplatom diskriminatornih naknada u zračnoj luci u Wrocławu

Europska komisija zatražila je od Poljske da izmijeni sustav naknada koji se primjenjuje u zračnoj luci Nicolaus Copernicus u Wrocławu. Uredbom (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici utvrđuje se načelo slobode pružanja usluga zračnog prijevoza u EU-u. Osim toga, njome se sprečava da države članice uvedu uvjete za pružanje usluga zračnog prijevoza unutar EU-a koji su zahtjevniji od istovjetnih uvjeta za domaće usluge. Komisija smatra da naknade koje se naplaćuju u toj zračnoj luci čine neopravdano opterećenje za pružanje usluga prekograničnog zračnog prijevoza u EU-u. Poljskoj je upućen zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Poljska ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za promjenu sustava naknada u toj zračnoj luci. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Poljske Sudu Europske unije.

Pomorski promet: Komisija zahtijeva od CIPRA da ispravno provede zakonodavstvo o pomorskoj sigurnosti

Europska komisija zatražila je od Cipra da ispravno provede Direktivu 2009/16/EZ o nadzoru države luke. Nadzor države luke uključuje pregled stranih brodova u nacionalnim lukama kako bi se provjerilo da je stanje broda i opreme u skladu sa zahtjevima primjenjivih međunarodnih konvencija. Takvim pregledima provjerava se i da se plovilima upravlja i da se posada odabire u skladu s primjenjivim međunarodnim pravom, a provjerava se i osposobljenost zapovjednika i časnika na brodu. Zakonodavstvom EU-a predviđa se da se ukupno opterećenje nastalo zbog pregleda dijeli između svih obalnih država EU-a, a svaka država članica treba pregledati zadani broj plovila. Cipar od 2011. nije pregledao potrebni broj plovila. Komisija stoga smatra da Cipar nije proveo Direktivu 2009/16/EZ. Cipar ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzeo za ispravnu provedbu Direktive. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Cipra Sudu Europske unije.

Cestovni prijevoz: Komisija zahtijeva od ŠPANJOLSKE da postupa u skladu s pravilima EU-a o pristupu obavljanju djelatnosti cestovnog prijevoznika

Europska komisija odlučila je poslati Španjolskoj obrazloženo mišljenje zbog neispunjavanja zahtjeva Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uvjetima koje poduzeća moraju ispuniti kako bi poslovala na tržištu cestovnog prijevoza. U skladu s jednim kriterijem poduzeća moraju imati na raspolaganju najmanje jedno vozilo registrirano u državi članici poslovnog nastana. Međutim, na temelju španjolskog zakonodavstva od poduzeća se zahtijeva da imaju na raspolaganju najmanje tri vozila umjesto samo jednog. Komisija smatra da je taj zahtjev nerazmjeran i da je moguće da se njime diskriminiraju mali prijevoznici, koji često na raspolaganju imaju samo jedno vozilo te su isključeni iz tržišta cestovnog prijevoza. Španjolska ima rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Španjolske Sudu Europske unije.

Cestovni prijevoz: Komisija traži od POLJSKE da ispravno primjeni pravila EU-a o najvećoj dopuštenoj masi i dimenzijama kamiona

Europska komisija zahtijeva od Poljske da ispoštuje svoje obveze na temelju Direktive Vijeća 96/53/EZ, kojom se, među ostalim, utvrđuju pravila za najveću ukupnu masu i osovinsko opterećenje teških teretnih vozila u nacionalnom i međunarodnom prijevozu. U skladu s tom Direktivom kamioni ukupne mase do 40 tona i najvećeg osovinskog opterećenja od 11,5 tona trebali bi moći slobodno putovati cestovnim mrežama država članica uz tek nekoliko iznimaka, npr. kroz nacionalne parkove ili manja naselja. Međutim, Poljska je za takva vozila uvela posebnu naknadu na oko 97 % svoje mreže. Nakon opširnih rasprava s poljskim nadležnim tijelima Komisija je danas poslala zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Poljska ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela radi ispravne primjene Direktive. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Poljske Sudu Europske unije.

Cestovni prijevoz: Komisija od RUMUNJSKE zahtijeva usklađivanje s Direktivom o pristojbama za teretna vozila 

Europska komisija traži od Rumunjske da ispuni sve zahtjeve Direktive 2011/76/EU o pristojbama koje se naplaćuju za teška teretna vozila. U skladu s tom Direktivom države članice moraju uspostaviti ili izmijeniti relevantne definicije (npr. pojma „cestarina” ili „infrastrukturna pristojba”) i osigurati da su pristojbe razmjerne te da se njima ostvareni prihodi upotrebljavaju za pokrivanje infrastrukturnih troškova. Detaljnom analizom rumunjskog nacionalnog zakonodavstva otkriveno je da Direktiva nije ispravno prenesena. Rumunjska ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Željeznički prijevoz: Komisija zahtijeva od sedam država članica da prenesu Direktivu

Komisija zahtijeva od Bugarske, Češke, Njemačke, Grčke, Latvije, Luksemburga i Rumunjske da prenesu Direktivu 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. Ta Direktiva sadržava osnovne odredbe za otvaranje tržišta u željezničkom sektoru. Njome se utvrđuju pravila za upravljanje infrastrukturom i aktivnostima željezničkog prijevoza, kriteriji za izdavanje dozvola željezničkim poduzećima, načela i postupci za određivanje te ubiranje pristojbi za upotrebu infrastrukture i za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta te regulatorni nadzor. Države članice morale su do 16. lipnja 2015. donijeti mjere potrebne za usklađivanje s tom Direktivom . Europska komisija uputila je 22. srpnja 2015. službenu opomenu nizu država članica. Prethodno navedenih sedam država članica nisu Komisiju obavijestile ni o kakvim mjerama. Za to imaju rok od dva mjeseca. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmete protiv tih država članica Sudu Europske unije.

MEMO/16/319

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Documents


Prilog HR.pdf