Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Únorové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

Brusel 25. února 2016

Přehled podle oblastí politiky

Ve svém balíčku Evropská komise každý měsíc uvádí rozhodnutí o právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Rozhodnutí se týkají různých odvětví a politik EU (viz příloha I a II) a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí (34 odůvodněných stanovisek a tří žalob u Soudního dvora Evropské unie) jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 108 případů, u nichž se s členskými státy podařilo problematické body vyřešit, aniž Komise musela přikročit k dalším krokům.

Více informací o řízení EU o nesplnění povinnosti je k dispozici v informačním přehledu MEMO/12/12. Podrobnosti ke všem přijatým rozhodnutím o nesplnění povinnosti najdete zde.

1. Zemědělství a rozvoj venkova

(Další informace: Daniel Rosario tel. +32 229 56185, Clémence Robin – tel. +32 22952509)

Výzva

Zemědělství: Komise žádá ŘECKO, aby změnilo zákon týkající se povinného členství v družstvech

Komise žádá Řecko, aby změnilo zákon č. 6085/1934, jenž brání jednotlivým pěstitelům vína z řeckého ostrova Samos nezávisle vyrábět a prodávat víno. Tento zákon od pěstitelů vína na ostrově Samos vyžaduje, aby byli členy místních družstev, která naopak musí dodávat veškerou produkci vinného moštu a hroznů samoskému svazu vinařů (Samos UVC), který má výhradní práva na výrobu a prodej samoského vína. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 21. ledna 2015 obdržela podrobnější stížnost, zasílá Komise další výzvu. Pokud Řecko do dvou měsíců uspokojivým způsobem neodpoví, může Komise zaslat řeckým orgánům odůvodněné stanovisko.

2. Oblast klimatu

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229 52589)

Odůvodněné stanovisko

Jakost paliv: Komise žádá ITÁLII, aby zajistila provádění evropských norem jakosti paliv

Evropská komise vyzývá Itálii, aby přijala a oznámila vnitrostátní opatření k provedení směrnice Komise 2014/77/EUjakosti benzinu a motorové nafty. Účelem této směrnice je aktualizovat odkazy na technické normy pro paliva prodávaná v EU. Směrnice měla být provedena do 11. června 2015. Itálie zůstává navzdory výzvě, jež byla zaslána jí a dalším osmi členským státům dne 22. července 2015, jediným členským státem, který Komisi nesdělil svá vnitrostátní opatření pro dosažení souladu s těmito normami. Zbývající případy nesplnění povinnosti v jiných členských státech budou brzy uzavřeny. Evropská komise zaslala Itálii žádost v podobě odůvodněného stanoviska. Itálie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila opatření, která přijala za účelem provedení směrnice. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU. Soudní dvůr pak může rozhodnout o uložení finanční sankce.

3. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229 52589)

Odůvodněná stanoviska

Energetická účinnost: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby zajistilo plný soulad se směrnicí o budovách

Prostřednictvím odůvodněného stanoviska Evropská komise požádala Španělsko, aby zajistilo plný soulad se všemi požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Podle této směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost nových a stávajících budov, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a zavést povinné pravidelné inspekce topných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy mají podle směrnice navíc zajistit, aby od roku 2021 (od roku 2019 v případě veřejných budov) měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“. Podrobný přezkum vnitrostátních právních předpisů, kterými se směrnice provádí, odhalil některé nedostatky týkající se definice norem „budov s téměř nulovou spotřebou energie“ a jejich včasného uplatnění. Komise dále zjistila, že osvobození od požadavků směrnice zavedená vnitrostátními právními předpisy překračují rámec toho, co bylo uvedenou směrnicí stanoveno. Španělsko má dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo, jaká opatření přijalo k nápravě situace. Po uplynutí této lhůty se Komise může rozhodnout, že věc předá Soudnímu dvoru EU. Další informace o směrnici o energetické náročnosti budov lze najít na internetových stránkáchGŘ pro energetiku.

Vnitřní trh s energií: Komise vyzývá RAKOUSKO, BELGII A CHORVATSKO, aby zajistily plný soulad s třetím energetickým balíčkem

Evropská komise zaslala Rakousku a Belgii odůvodněná stanoviska, ve kterých tyto státy žádá, aby zajistily správné provádění a uplatňování směrnice o elektřině(směrnice 2009/72/ES) a směrnice o plynu (směrnice 2009/73/ES). Směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují klíčová ustanovení pro řádné fungování trhů s energií, včetně pravidel pro oddělení provozovatelů přenosových soustav od dodavatelů a výrobců energie, pro posílení vnitrostátních regulačních orgánů a pro lepší fungování maloobchodních trhů ku prospěchu spotřebitelů. Rakousko nesprávně provedlo několik požadavků týkajících se oddělení, pokud jde o model nezávislého provozovatele přenosové soustavy, a plně nedodrželo pravidla týkající se pravomoci vnitrostátního regulačního orgánu. Belgie správně neprovedla některá pravidla o oddělení vlastnictví, čímž téměř znemožnila jiným podnikům než provozovatelům celostátních plynárenských a elektroenergetických soustav rozvíjet a spravovat propojovací vedení do jiných členských států EU. Belgie také správně neprovedla některá pravidla týkající se pravomocí vnitrostátního regulačního orgánu a spotřebitelská ustanovení. Komise dnes také zaslala odůvodněné stanovisko Chorvatsku týkající se jeho pravidel pro trh se zemním plynem. Stávající vnitrostátní rámec vytváří neodůvodněné překážky pro vývoz domácí produkce zemního plynu, omezuje dovoz plynu z jiných členských států a vede k opožděnému otevření trhu se zemním plynem, což je v rozporu s pravidly o volném pohybu zboží ve Smlouvě o fungování EU, směrnici o plynu a nařízení o plynu (nařízení (ES) č. 715/2009). Stávající regulace cen pro firemní zákazníky a režim přístupu a přidělování kapacit pro skladování nejsou plně v souladu s pravidly vnitřního trhu EU s energií. Členské státy mají dva měsíce na to, aby Komisi informovaly o opatřeních přijatých k nápravě situace. Po uplynutí této lhůty se Komise může rozhodnout, že věc předá Soudnímu dvoru EU.

Těžba ropy a zemního plynu v moři: Komise žádá ŘECKO, NIZOZEMSKO a PORTUGALSKO, aby provedly směrnici o bezpečnosti těžebních činností na moři

Evropská komise dnes formálně požádalaŘecko, Nizozemsko a Portugalsko, aby podnikly kroky k provedení směrnice o bezpečnosti těžebních činností na moři (směrnice 2013/30/EU) do vnitrostátních právních předpisů. Směrnice vyžaduje, aby členské státy zavedly soubor pravidel, která umožní předcházet nehodám, jakož i okamžitě a účinně reagovat, pokud k takovým nehodám v zařízeních pro těžbu ropy a zemního plynu na moři dojde. Společnosti musí například před zahájením průzkumu nebo těžby připravit zprávu o významných rizicích pro svá zařízení na volném moři; při udělování licencí musí země EU zajistit, aby byly společnosti správně financovány a měly nezbytnou odbornou způsobilost; informace o tom, jak podniky a země EU zajišťují bezpečnost zařízení, musí být k dispozici občanům a podniky plně odpovídají za environmentální škody způsobené chráněným mořským druhům a přírodním stanovištím. Uvedená směrnice měla být ve vnitrostátním právu provedena do 19. července 2015. Komise dnes zaslala odůvodněná stanoviska Řecku, Nizozemsku a Portugalsku a požádala je, aby zajistily soulad s pravidly EU. Pokud tyto členské státy nesplní povinnost ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise obrátit na Soudní dvůr EU a požádat o uložení penále. V druhém pololetí roku 2015 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti kvůli neprovedení nebo neúplnému provedení směrnice o bezpečnosti těžebních činností na moři proti 15 členským státům EU. Komise i nadále sleduje provádění směrnice a všechny případné nedostatky bude řešit v nadcházejících cyklech. Další informace o bezpečnosti činností těžby ropy a zemního plynu na moři lze najít na internetových stránkách GŘ pro energetiku.

4. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Iris Petsa – tel. +32 229 93321)

Odůvodněná stanoviska

Odpad: Komise žádá DÁNSKO, aby provedlo pravidla EU týkající se odpadů z těžebního průmyslu

Evropská komise vyzývá Dánsko, aby plně sladilo své právní předpisy s pravidly EU pro nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (směrnice 2006/21/ES) má za cíl předcházet nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, nebo je co možná nejvíce omezit. Členské státy měly uvést v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. května 2008. Vzhledem k tomu, že četné nedostatky v dánské legislativě mohou vést k nižší úrovni ochrany lidského zdraví a životního prostředí, zaslala Komise v září 2011 výzvu, po které následovala v únoru 2015 další výzva. Ačkoli mělo Dánsko v úmyslu některé ze zjištěných problémů napravit, neučinilo tak včas a v provedení směrnice stále přetrvávají výrazné nedostatky. Komise proto nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Nepřijme-li Dánsko opatření do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Odpad: Komise žádá ITÁLII, aby provedla pravidla EU týkající se odpadních baterií

Evropská komise vyzývá Itálii, aby uvedla své právní předpisy týkající se odpadních baterií a akumulátorů do souladu s novou směrnicí EU o bateriích (směrnice 2013/56/EU), což je povinnost, která měla být splněna ke dni 1. července 2015. Revidovaná a aktualizovaná směrnice o bateriích, jejímž cílem je minimalizovat negativní dopady odpadních baterií a akumulátorů na životní prostředí, stanoví pravidla pro prodej a označování baterií obsahujících nebezpečné látky. To vyžaduje od členských států, aby zavedly stanovený počet míst pro sběr a recyklaci baterií a akumulátorů. Vzhledem k tomu, že Itálie Komisi neinformovala o přijetí žádných prováděcích právních předpisů, byla dne 23. září 2015 zaslána výzva. Itálie následně informovala Komisi o právních předpisech, které měly být přijaty, ale žádné oficiální potvrzení jejich přijetí Komise neobdržela. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko. Nepřijme-li Itálie opatření do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Odpad: Komise žádá SLOVINSKO, aby přijalo opatření týkající se nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů

Komise vyzývá Slovinsko, aby vypracovalo strategické plány nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů, které jsou základním kamenem každé vnitrostátní politiky v oblasti nakládání s odpady, v souladu s cíli směrnice 2008/98/ES a oběhového hospodářství. Plány pro nakládání s odpady měly členské státy přijmout do 12. prosince 2013 a jsou nezbytným předpokladem pro využívání prostředků EU. V roce 2013 Slovinsko přijalo národní program pro nakládání s komunálním odpadem, ale plán pro nakládání s odpady, který by zahrnoval všechny odpadové toky, stále chybí. Slovinsko mělo rovněž do 12. prosince 2013 přijmout program předcházení vzniku odpadů, který by se měl zaměřit na snižování objemu odpadu vyprodukovaného u zdroje. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko. Nepřijme-li Slovinsko opatření do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Směrnice o dusičnanech: Komise žádá ESTONSKO, aby bojovalo proti znečišťování vod dusičnany

Evropská komise vyzývá Estonsko, aby přijalo opatření proti znečišťování vod dusičnany. Dusičnany jsou pro rostliny nezbytné a v rozsáhlé míře se používají jako hnojivo, ale jejich nadměrné množství způsobuje závažné znečištění vody, které má zdravotní, hospodářské a environmentální důsledky. Komise konstatuje, že estonské vnitrostátní právní předpisy stále neobsahují dostatečná opatření pro dosažení cílů směrnice Rady 91/676/EHS, pokud jde o vytvoření akčního programu pro oblasti, kterým hrozí znečištění dusičnany. Mezi nedostatky patří například příliš krátká období, po která je zakázáno používat hnojiva, a neexistence jasné metodiky pro obecný požadavek vyváženého hnojení. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko a vyzývá estonské orgány, aby zajistily soulad s právními předpisy EU v této oblasti. Nepřijme-li Estonsko opatření do dvou měsíců, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť: Komise žádá ŘECKO, aby posílilo opatření na ochranu přírody

Evropská komise vyzývá Řecko, aby zesílilo ochranu domácích přírodních stanovišť a druhů zavedením odpovídající ochrany oblastí určených v rámci sítě Natura 2000. Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť (směrnice Rady 92/43/EHS) měly členské státy šest let na to, aby v rámci svých vnitrostátních předpisů vyhlásily chráněné oblasti (což v podstatě znamená změnit jejich status z „lokalit významných pro Společenství“ na „zvláštní oblasti ochrany“) a přijaly požadovaná opatření ke zlepšení stavu přírodních stanovišť a druhů, které se v těchto lokalitách vyskytují. Po uplynutí tohoto šestiletého období Řecko všechny své lokality významné pro Společenství vyhlásilo jako zvláštní oblasti ochrany, ale pro žádnou z těchto lokalit nestanovilo požadované priority a nezavedlo ochranná opatření. Tento významný nedostatek v dosažení souladu s klíčovými povinnosti vyplývajícími ze směrnice o ochraně přírodních stanovišť stojí v cestě řádné ochraně a správě lokalit a představuje závažnou hrozbu pro dobré fungování a soudržnost sítě Natura 2000 jako celku. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko a dává Řecku dva měsíce na odpověď. Jestliže Řecko nezareaguje, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

SMĚRNICE SEVESO III: Komise vyzývá DÁNSKO, LUCEMBURSKO a SLOVINSKO, aby začaly uplatňovat pravidla EU pro prevenci průmyslových havárií

Evropská komise vyzývá Dánsko, Lucembursko a Slovinsko, aby ji informovaly o tom, jak ve svém právním řádu provádějí směrnici Seveso III (směrnice 82/501/EHS), která měla být provedena do 31. května 2015. Smyslem směrnice (a předchozích směrnic Seveso I a II) je předcházet závažným haváriím s přítomností nebezpečných látek a omezovat jejich následky pro obyvatelstvo a životní prostředí. Nová směrnice vstoupila v platnost 1. června 2015 a bere v úvahu řadu změn v právních předpisech EU, včetně klasifikace chemických látek, a výraznější právo občanů na přístup k informacím a právní ochraně. Poté, co Dánsko, Lucembursko a Slovinsko nedodržely původní lhůtu, zaslala Komise v červenci 2015 výzvu. Nyní Komise zasílá odůvodněná stanoviska, a pokud dotčené členské státy do dvou měsíců nezareagují, mohou být případy předloženy Soudnímu dvoru EU.

5. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel. +32 229 56182, Heli Pietila – tel. +32 229 64950)

Předání věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Notáři: požadavky na státní občanství notářů: Komise žaluje Českou republiku u Soudního dvora EU

Komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU případ České republiky, jelikož tato země umožňuje přístup k výkonu povolání notáře v ČR pouze českým státním příslušníkům, a státní příslušníky ostatních členských států z něj tak vylučuje. Dle názoru Komise je taková podmínka státní příslušnosti v rozporu s pravidly o svobodě usazování a nelze ji odůvodnit článkem 51 Smlouvy o fungování EU, který se týká činností spjatých s výkonem veřejné moci. Komise se domnívá, že činnosti vykonávané českými notáři se nijak významně neliší od činností, které Soudní dvůr posuzoval v případech, kde rozhodl, že podmínka státní příslušnosti, kterou uvedené země stanovily pro přístup k výkonu povolání notáře, není v souladu s právem EU. Jelikož Česká republika na svém postoji trvá, rozhodla se Komise postoupit věc Soudnímu dvoru EU. Podobnou věc proti Maďarsku Soudní dvůr EU aktuálně projednává. Komise také pozorně sleduje situaci v ostatních členských státech. Více informací je k dispozici v úplné tiskové zprávě.

Odůvodněná stanoviska

Směrnice o službách: Komise vyzývá ŘECKO, aby odstranilo omezení v oblasti mediačních služeb

Evropská komise dnes v odůvodněném stanovisku požádala Řecko, aby odstranilo přetrvávající omezení v oblasti mediačních služeb. Mediace je proces, v jehož rámci se dvě nebo více stran pokoušejí urovnat spor s pomocí mediátora. Omezení uvalená na poskytovatele, kteří nabízejí odbornou přípravu pro mediátory v Řecku, zahrnují zvláštní požadavky na právní formu a podíl na kapitálu. V současné době musí odbornou přípravu pro mediátory v Řecku poskytovat neziskové společnosti zřízené alespoň jednou řeckou advokátní komorou a jednou řeckou komorou jiného typu. Komise se domnívá, že požadavky na právní formu a podíl na kapitálu nesplňují třístupňový test podle směrnice o službách (směrnice 2006/123/ES, článek 15), který umožňuje uložit na poskytovatele služeb požadavky, pokud jsou nediskriminační, opodstatněné naléhavým důvodem obecného zájmu a přiměřené. Uznávání mediátorských kvalifikací získaných v jiných členských státech podléhá navíc v Řecku diskriminačním a nepřiměřeným podmínkám, které se považují za neslučitelné se směrnicí o uznávání odborných kvalifikací (směrnice 2013/55/EU), jakož i se svobodou usazování (článek 49 SFEU). Řecko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, jež přijalo za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Jednotný trh: Komise vyzývá čtyři členské státy, aby dodržovaly směrnici o službách v oblasti regulovaných povolání

Evropská Komise podniká další kroky v rámci řízení o nesplnění povinnosti proti Rakousku, Kypru, NěmeckuPolsku, protože jejich vnitrostátní pravidla obsahují nadměrné a neopodstatněné překážky v oblasti profesionálních služeb. Komise se i po výměně stanovisek s uvedenými čtyřmi státy nadále domnívá, že jsou požadavky uložené na určité poskytovatele služeb v těchto členských státech v rozporu se směrnicí o službách (směrnice 2006/123/ES). Dnešní kroky se týkají následujícího: požadavky na funkci patentového zástupce, požadavky na právní formu a nadměrné požadavky ohledně podílu na kapitálu pro architekty a inženýry, patentové zástupce a veterináře a omezení ohledně víceoborových společností pro architekty, inženýry a patentové zástupce v Rakousku; požadavky na podíl na kapitálu pro všechny inženýrské profese, včetně stavebních inženýrů a architektů, na Kypru; minimální a maximální honoráře pro architekty a inženýry v Německu a minimální honoráře pro patentové zástupce v Polsku. Žádost Komise adresovaná Rakousku, Kypru, Německu a Polsku má podobu odůvodněného stanoviska. Členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření, jež přijaly za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU. Komise se dnes rovněž rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Řecku z důvodu zachovávaných omezení v oblasti vzdělávání mediátorů. Více informací je k dispozici v úplné tiskové zprávě.

6. Mobilita a doprava

(Další informace: Jakub Adamowicz – tel. +32 229 50595, Alexis Perier – tel. +32 229 69143)

Postoupení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Bezpečnost železniční dopravy: Komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ POLSKA

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU případ Polska kvůli tomu, že správně neprovedlo a neuplatňuje směrnici 2004/49/ESo bezpečnosti železnic ve Společenství. Směrnice 2004/49/ES ukládá členským státům povinnost zřídit nezávislý bezpečnostní orgán, nezávislé inspekční orgány pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí a vymezit společné zásady pro řízení, regulaci a dozor nad bezpečností železnic. Polsko plně neprovedlo a neuplatňuje směrnici na vnitrostátní úrovni. Konkrétněji, polská právní úprava nezaručuje, že bude vyšetřování závažných nehod a mimořádných událostí provádět nezávislý vyšetřovací orgán, a Polsko také nezajišťuje nezávislost bezpečnostního orgánu. Více informací je k dispozici v úplné tiskové zprávě.

Komise znovu předkládá Soudnímu dvoru EU případ PORTUGALSKA a navrhuje pokuty

Komise se rozhodla žalovat Portugalsko u Soudního dvora EU kvůli nesplnění předchozího rozsudku Soudního dvora týkajícího se pravidel EU pro vyrovnaný rozpočet provozovatelů železniční infrastruktury. V rozsudku C-557/10 ze dne 25. října 2012Soudní dvůr rozhodl, že Portugalsko porušuje právní předpisy EU (první železniční balíček), protože nepřijalo vnitrostátní opatření nezbytná pro zajištění, aby měl provozovatel železniční infrastruktury vyrovnaný rozpočet. Portugalsko tento problém dosud adekvátně neřešilo. Komise žádá Soudní dvůr, aby uložil paušální částku ode dne prvního rozsudku do doby, než Portugalsko napraví porušení. Do dnešního dne činí tato částka 5 385 995 EUR. Rovněž navrhuje denní pokutu ve výši 40 401 EUR, jež by se platila ode dne vydání druhého rozsudku Soudního dvora až do doby, než Portugalsko řádně vyhoví právním předpisům EU. Tyto sankce, které Komise navrhuje podle Lisabonské smlouvy, zohledňují závažnost porušení právních předpisů, dobu jeho trvání a odrazující účinek, který bere v úvahu platební schopnost daného členského státu. Konečné rozhodnutí o pokutě přísluší Soudnímu dvoru. 

Odůvodněná stanoviska

Letecká doprava: Komise vyzvala BELGII, aby dodržovala předpisy EU týkající se leteckých poplatků

Evropská komise požádala Belgii, aby řádně provedla a uplatňovala směrnici 2009/12/ES o letištních poplatcích. Letištní poplatky jsou poplatky, které letecké společnosti hradí letištím za využívání jejich infrastruktury. Tato směrnice stanoví minimální normy pro výpočet letištních poplatků s cílem zabránit diskriminaci a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž pro všechny letecké společnosti využívající letiště v EU. Členské státy měly uvést v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. března 2011. K dnešnímu dni Belgie správně neprovedla ustanovení týkající se zřízení nezávislého orgánu dohledu, který má řešit spory mezi letišti a leteckými společnostmi ohledně poplatků. Žádost byla odeslána v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti v podobě doplňujícího odůvodněného stanoviska. Belgie má nyní dva měsíce na to, aby Evropské komisi oznámila opatření, která přijala za účelem úplného provedení směrnice. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Letecká doprava: Komise žádá POLSKO, aby ukončilo diskriminační zacházení v podobě letištních poplatků na vratislavském letišti

Evropská komise požádala Polsko, aby změnilo systém letištních poplatků uplatňovaný na Letišti Mikuláše Koperníka ve Vratislavi. Nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb v Evropské unii zavádí zásadu volného pohybu leteckých služeb v EU. Rovněž brání členským státům ukládat pro provozování leteckých služeb uvnitř EU přísnější podmínky než pro vnitrostátní služby. Komise se domnívá, že letištní poplatky zavedené na tomto letišti představují neodůvodněnou zátěž přeshraničního poskytování leteckých služeb v EU. Žádost měla formu odůvodněného stanoviska. Polsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, která přijalo za účelem změny letištních poplatků na tomto letišti. Pokud tak neučiní, může se Komise obrátit na Soudní dvůr EU.

Námořní doprava: Komise žádá KYPR, aby řádně provedl právní předpis v oblasti námořní bezpečnosti

Evropská komise požádala Kypr, aby řádně provedl směrnici 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. Státní přístavní inspekce zahrnuje inspekci zahraničních plavidel v přístavech členského státu s cílem ověřit, zda stav lodě a její vybavení splňují požadavky příslušných mezinárodních úmluv. Tyto inspekce rovněž ověří, zda je plavidlo osazeno posádkou a provozováno v souladu s platnými mezinárodními právními předpisy, jakož i způsobilost velitele a důstojníků na palubě. Právní předpis EU stanoví, že se celkové břímě inspekcí rozloží mezi všechny pobřežní státy EU a že každý členský stát má provést inspekci přiděleného počtu plavidel. Kypr od roku 2011 požadovaný počet plavidel nekontroluje. Komise se proto domnívá, že Kypr neprovádí směrnici 2009/16/ES. Kypr má dva měsíce na to, aby Komisi informoval o všech opatřeních, která přijal k zajištění řádného provedení směrnice do svého vnitrostátního práva. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Silniční doprava: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby dodržovalo pravidla EU týkající se přístupu k povolání provozovatele silniční dopravy

Evropská komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Španělsku kvůli nesplnění požadavků nařízení (ES) č. 1071/2009 týkajících se podmínek, které musí splňovat podniky, aby mohly působit na trhu silniční dopravy. Jedním z kritérií je, že podniky musí mít k dispozici jedno nebo více vozidel registrovaných v členském státě, v němž jsou usazeny. Španělské právní předpisy však vyžadují, aby měly podniky k dispozici nejméně tři vozidla namísto jednoho. Komise se domnívá, že tento požadavek je nepřiměřený a potenciálně představuje diskriminaci drobných podnikatelů v silniční nákladní dopravě, kteří mají velmi často k dispozici pouze jedno vozidlo a jsou tak z trhu silniční dopravy vyloučeni. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby odpovědělo. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Silniční doprava: Komise žádá POLSKO, aby správně uplatňovalo pravidla EU týkající se maximální hmotnosti a rozměrů nákladních vozidel

Evropská komise požádala Polsko, aby dodržovalo své závazky podle směrnice Rady 96/53/ES, která stanoví mimo jiné pravidla pro maximální celkovou hmotnost a hmotnost na nápravu těžkých nákladních vozidel ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. Podle směrnice by mělo být nákladním vozidlům o hmotnosti do 40 tun celkové hmotnosti a s maximálním zatížením 11,5 tuny na hnací nápravu umožněno volně se pohybovat v silničních sítích členských států, až na několik výjimek, jako jsou například národní parky či malé vesnice. Polsko však ukládá takovým vozidlům poplatek za zvláštní povolení na přibližně 97 % svých silničních sítí. Komise dnes, po rozsáhlých kontaktech s polskými orgány, zaslala žádost ve formě odůvodněného stanoviska. Polsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, která přijalo za účelem správného uplatnění směrnice. Pokud tak neučiní, může se Komise obrátit na Soudní dvůr EU.

Silniční doprava: Komise vyzývá RUMUNSKO, aby zajistilo soulad se směrnicí o silničních poplatcích 

Evropská komise požádala Rumunsko, aby splnilo všechny požadavky směrnice 2011/76/EU týkající se výběru silničních poplatků za užívání těžkých nákladních vozidel. Podle této směrnice musí členské státy zavést nebo změnit příslušné definice (například „mýtné“ a „poplatek za pozemní komunikace“) a zajistit, aby byly poplatky přiměřené a aby jejich výnosy byly využívány pro dosažení návratnosti nákladů na pozemní komunikace. Podrobné zkoumání rumunských vnitrostátních předpisů odhalilo, že směrnice nebyla provedena správně. Rumunsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, jež přijalo za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Železniční doprava: Komise vyzývá sedm členských států k provedení směrnice

Komise vyzvala Bulharsko, Českou republiku, Německo, Řecko, Lotyšsko, Lucembursko a Rumunsko k provedení směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Směrnice obsahuje základní ustanovení týkající se otevření trhu v železničním odvětví. Stanoví pravidla pro řízení infrastruktury a železniční dopravy, kritéria pro udělování licencí železničním společnostem a zásady a postupy pro stanovení a vybírání poplatků za pozemní komunikace a přidělování kapacity infrastruktury, jakož i regulační dohled. Členské státy měly uvést v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. června 2015. Evropská komise dne 22. července 2015 zaslala výzvu několika členským státům. Výše uvedených sedm členských států dosud žádné opatření Komisi nesdělilo. Mají dva měsíce na to, aby tak učinily. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU. 

MEMO/16/319

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar