Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Процедури за нарушение от месец февруари: основни решения

Брюксел, 25 февруари 2016 r.

Преглед по области на политиката

С месечния си пакет от решения по процедурите за нарушение Европейската комисия предприема правни действия спрямо държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС (вж. приложения I и II) и имат за цел да се осигури правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията (34 мотивирани становища и 3 сезирания на Съда на Европейския съюз), са представени по-долу, групирани по области на политиката. Наред с предприемането на тези действия Комисията приключва 108 случая, в които проблемите със съответните държави членки са решени и не е необходимо тя да продължи производството.

За повече информация относно процедурата на ЕС за нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по процедурите за нарушение.

1. Селско стопанство и развитие на селските райони

(За повече информация: Daniel Rosario — тел.: +32 229 56185, Clémence Robin — тел.: +32 229 52509)

Официално уведомително писмо

Селско стопанство: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да измени своето законодателство относно задължителното членство в кооперации

Европейската комисия иска от Гърция да промени своя Задължителен закон 6085/1934, съгласно който на гръцкия остров Самос лозарите не могат самостоятелно да произвеждат вино и да търгуват с вино. Този закон задължава лозарите на острова да членуват в местни кооперации, които от своя страна трябва да предоставят целия си добив на мъст и грозде на Съюза на лозаро-винарските кооперации на Самос, който има изключителното право да произвежда и да предлага на пазара самоско вино. Предвид на това, че на 21 януари 2015 г. бе получена по-подробна жалба, Комисията сега изпраща друго, допълнително официално уведомително писмо. Ако в срок от два месеца Гърция не даде задоволителен отговор, Комисията може да изпрати на гръцките органи мотивирано становище.

2. Действия в областта на климата

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Мотивирано становище

Качество на горивата: Комисията иска от ИТАЛИЯ да осигури прилагането на европейските стандарти за качество на горивата

Европейската комисия приканва Италия да приеме мерки за транспониране в националното ѝ законодателство на Директива 2014/77/ЕС на Комисията относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и да уведоми Комисията за тези мерки. Целта на тази директива е да се актуализират препратките към техническите стандарти за горивата, продавани в ЕС, като тя трябваше да бъде транспонирана до 11 юни 2015 г. Въпреки че на 22 юли 2015 г. на Италия и на други осем държави членки бе изпратено официално уведомително писмо, Италия е единствената държава членка, която все още не е уведомила Комисията за своите национални мерки за спазване на тези стандарти. Започнатите процедури за нарушение спрямо други държави членки скоро ще бъдат приключени. Европейската комисия изпрати на Италия искане под формата на мотивирано становище и страната разполага с два месеца, за да я уведоми за мерките, които е предприела, за да транспонира Директивата. В противен случай Комисията може да заведе дело срещу Италия пред Съда на ЕС, който може да реши да ѝ наложи финансови санкции.

3. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Мотивирани становища

Енергийна ефективност: Комисията иска от ИСПАНИЯ да осигури пълно съответствие с Директивата за сградите

С изпращането на мотивирано становище Европейската комисия поиска от Испания да спазва изцяло всички изисквания от Директивата относно енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС). Съгласно тази директива държавите членки трябва да установят и да прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на новите и съществуващите сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това с Директивата се изисква държавите членки да направят нужното, така че от 2021 г. всички нови сгради да бъдат „с близко до нулево нетно потребление на енергия“ (за обществените сгради този срок е 2019 г.). Подробен преглед на националното законодателство, с което се транспонира Директивата, показа, че съществуват някои недостатъци по отношение на определянето и прилагането във времето на стандартите за такива сгради. Освен това Комисията констатира, че въведените в националното законодателство случаи на освобождаване от изискванията по Директивата надхвърлят предвиденото в нея. В срок от два месеца Испания трябва да уведоми Европейската комисия за предприетите мерки за коригиране на това положение, в противен случай Комисията може да сезира със случая Съда на ЕС. Повече информация за Директивата относно енергийните характеристики на сградите е поместена на уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика“.

Вътрешен енергиен пазар: Комисията приканва АВСТРИЯ, БЕЛГИЯ и ХЪРВАТИЯ да спазват изцяло Третия енергиен пакет

Европейската комисия изпрати мотивирани становища до Австрия и Белгия, с които поиска от тези държави да осигурят правилното транспониране и прилагане на Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО) и на Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО).Директивите са част от Третия енергиен пакет и съдържат ключови разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително правила за отделяне на операторите на преносни системи от доставчиците и производителите на енергия, за засилване на ролята на националните регулатори и за подобряване на функционирането на пазарите на дребно в интерес на потребителите. Австрия е транспонирала неправилно няколко изисквания за отделяне, отнасящи се до модела на независим преносен оператор, и не е спазила изцяло правилата за правомощията на националния регулаторен орган. Белгия е транспонирала неправилно някои от правилата за отделяне на собствеността, което прави почти невъзможно предприятия, различни от националните заварени оператори на газовата и електроенергийната система, да развиват и да управляват междусистемни връзки с други държави — членки на ЕС. Освен това Белгия не е транспонирала правилно някои правила за правомощията на националния регулатор и някои разпоредби, отнасящи се до потребителите. Комисията изпрати днес мотивирано становище и до Хърватия във връзка с правилата на страната по отношение на пазара на газ. Действащата национална уредба създава неоснователни пречки пред износа на газ, добиван в Хърватия, ограничава вноса на газ от други държави членки и води до забавяне на отварянето на пазара на газ в разрез с правилата за свободното движение на стоки, залегнали в ДФЕС, в Директивата за природния газ и в Регламента за природния газ (Регламент (ЕО) № 715/2009). Съществуващото регулиране на цените за небитови клиенти и режимът за достъп до капацитета за съхранение и за разпределение на този капацитет не отговарят напълно на правилата на вътрешния енергиен пазар на ЕС. В срок от два месеца тези държави членки трябва да уведомят Европейската комисия за мерките, които са предприели за коригиране на положението. След изтичането на този срок Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Офшорен добив на нефт и газ: Комисията приканва ГЪРЦИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ и ПОРТУГАЛИЯ да транспонират Директивата относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води

Днес Европейската комисия поиска официално от Гърция, Нидерландия и Португалия да предприемат действия, за да осигурят транспонирането на Директивата относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води (Директива 2013/30/ЕС) в националното си право. Директивата изисква от държавите членки да въведат набор от правила, които да спомогнат за предотвратяване на аварии, както и за бърза и ефективна реакция при възникването на такива аварии в инсталации за нефт или газ в крайбрежните води. Така например, още преди започването на проучвателни или добивни дейности, дружествата следва да изготвят за своите офшорни инсталации доклад за големите опасности; при издаването на лицензи държавите от ЕС трябва да гарантират, че дружествата са добре финансирани и имат необходимия технически експертен опит; информацията за това как дружествата и държавите от ЕС осигуряват безопасността на инсталациите, трябва да бъде достъпна за гражданите, а дружествата носят цялата отговорност за екологичните щети, причинени на защитените морски видове и естествените местообитания. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 19 юли 2015 г. Комисията изпрати днес мотивирани становища до Гърция, Нидерландия и Португалия, с които иска от тях да се съобразят с правилата на ЕС. Ако държавите членки не изпълнят това задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на финансови санкции. През втората половина на 2015 г. Комисията започна процедури за нарушение срещу 15 държави членки във връзка с нетранспонирането на Директивата относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Комисията продължава да наблюдава прилагането на директивата и през следващите етапи на процедурите за нарушение ще работи по отстраняването на всички недостатъци. Повече информация за Директивата относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води е поместена на уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика“.

4. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Iris Petsa – тел.: +32 229 93321)

Мотивирани становища

Отпадъци: Комисията приканва ДАНИЯ да въведе разпоредбите на ЕС относно миннодобивните отпадъци

Европейската комисия приканва Дания да приведе законодателството си в пълно съответствие с правилата на ЕС относно управлението на отпадъците от миннодобивната промишленост. Директивата относно миннодобивните отпадъци (Директива 2006/21/ЕО) има за цел предотвратяването или намаляването, доколкото е възможно, на неблагоприятните въздействия върху здравето на човека и околната среда, породени в резултат на управлението на отпадъците от миннодобивната промишленост. Държавите членки трябваше да въведат в сила мерките, необходими за привеждане в съответствие с посочената директива, в срок до 1 май 2008 г. Тъй като редица недостатъци в законодателството на Дания могат да доведат до по-ниско равнище на защита на здравето на човека и на околната среда, Комисията изпрати официално уведомително писмо през септември 2011 г., последвано от допълнително официално уведомително писмо през февруари 2015 г. Въпреки намерението на Дания да отстрани някои установени проблеми, това не бе направено навреме и все още остават значителни пропуски в прилагането. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Дания не предприеме действия, случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Отпадъци: Комисията приканва ИТАЛИЯ да въведе разпоредбите на ЕС относно отпадъците от батерии

Европейската комисия приканва Италия да приведе своето законодателство относно отпадъците от батерии и акумулатори в съответствие с новата директива на ЕС за батериите (Директива 2013/56/ЕС) — задължение, което трябваше да бъде изпълнено до 1 юли 2015 г. Преразгледаната и осъвременена Директива за батериите, чиято цел е да се сведе до минимум отрицателното въздействие на отпадъците от батерии и акумулатори върху околната среда, установява правила за предлагането на пазара и етикетирането на батерии, съдържащи опасни вещества. С нея от държавите членки се изисква да определят количествени цели за събирането и рециклирането на батерии и акумулатори. Тъй като Италия не уведоми Комисията за законодателство, което привежда в действие тези изисквания, на 23 септември 2015 г. беше изпратено официално уведомително писмо. Впоследствие Италия информира Комисията за предстоящото приемане на законодателни разпоредби, но официално потвърждение за приемането им не бе получено. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Италия не предприеме действия, случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Отпадъци: Комисията приканва СЛОВЕНИЯ да приеме мерки за управление на отпадъците и предотвратяване на образуването на отпадъци

Комисията приканва Словения да изработи стратегически планове за управление на отпадъците и за предотвратяването на образуването на отпадъци, което е крайъгълният камък на всяка национална политика за управление на отпадъците, в съответствие с целите на Директива 2008/98/ЕО и кръговата икономика. Държавите членки трябваше да приемат планове за управление на отпадъците — предусловие за ползването на средства от ЕС — до 12 декември 2013 г. През 2013 г. Словения прие национална програма за управление на общинските отпадъци, но все още липсва план за управление на отпадъците, обхващащ всички отпадъчни потоци. Словения трябваше също така да приеме до 12 декември 2013 г. програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци, чиято цел е да се намали количеството генерирани при източника отпадъци. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Словения не предприеме действия, случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Директива за нитратите: Комисията приканва ЕСТОНИЯ да се бори със замърсяването на водите, причинено от нитрати

Европейската комисия приканва Естония да предприеме мерки за противодействие на замърсяването на водите, причинявано от нитрати. Нитратите имат съществено значение за растенията и са широко използвани като торове, но прекомерното им натрупване води до сериозно замърсяване на водите и до последици за здравето, икономиката и околната среда. Според Комисията националното законодателство на Естония все още не съдържа достатъчни мерки за постигане целите на Директива 91/676/ЕИО на Съвета по отношение на изработването на програма за действие за зоните, уязвими от замърсяване с нитрати. Сред недостатъците са твърде кратките периоди, през които е забранено разпръскването на торове, и липсата на ясна методология във връзка с общото изискване за балансирано торене. Комисията изпраща мотивирано становище с настоятелен призив към естонските власти да се съобразят със законодателството на ЕС в тази област. Ако те не изпълнят това искане в рамките на два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Директива за местообитанията: Комисията приканва ГЪРЦИЯ да засили мерките за опазване на природата

Европейската комисия приканва Гърция да засили защитата на местообитанията и коренните видове като въведе подходящо равнище на защита на териториите, определени в рамките на мрежата „Натура 2000“ В съответствие с Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета), държавите членки разполагаха с шест години, за да определят по националното си законодателство защитени зони (или от техническа гледна точка да ги превърнат от „територии от значение за Общността“ в „специални защитени територии“) и да приемат необходимите мерки за подобряване на състоянието на местообитанията и на видовете, които обитават тези територии. След изтичането на този шестгодишен период Гърция официално е определила всички свои територии от значение за Общността като специални защитени зони, но не е установила необходимите приоритети и мерки за опазване за нито една от териториите. Този значителен пропуск в спазването на основните задължения по Директивата за местообитанията пречи на доброто опазване и управление на териториите и представлява сериозна заплаха за правилното функциониране и съгласуваността на мрежата „Натура 2000“ като цяло. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище, като дава на Гърция срок за отговор от два месеца. Ако Гърция не предприеме действия, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Директива SEVESO III: Комисията приканва ДАНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ и СЛОВЕНИЯ да приложат правилата на ЕС за предотвратяване на промишлените аварии

Европейската комисия приканва Дания, Люксембург и Словения да изпратят информация за начина, по който Директива Seveso III (Директива 82/501/ЕИО) е въведена в националното законодателство — задължение, което трябваше да бъде изпълнено до 31 май 2015 г. Директивата и нейните предшественици (директиви Seveso I и II) имат за цел предотвратяването на големи аварии, които включват опасни вещества, и ограничаването на последиците от тях върху гражданите и околната среда. С новата директива, която влезе в сила на 1 юни 2015 г., се вземат предвид редица промени в законодателството на ЕС, включително във връзка с класифицирането на химикалите, и се увеличават правата на гражданите за достъп до информация и правосъдие. След като Дания, Люксембург и Словения не спазиха първоначалния срок, през юли 2015 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма. Сега Комисията изпраща мотивирани становища и ако тези държави членки не предприемат мерки в срок от два месеца, срещу тях може да бъдат заведени дела в Съда на Европейския съюз.

5. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet – тел.: +32 229 56182, Heli Pietila – тел.: +32 229 64950)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Нотариуси: Изискване за гражданство по отношение на нотариусите: Комисията завежда дело в Съда на ЕС срещу ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Европейската комисия реши да заведе дело в Съда на ЕС срещу Чешката република, тъй като посочената държава разрешава само на лица с чешко гражданство да имат достъп и да упражняват професията на нотариус в Чешката република, като по този начин се изключват гражданите на други държави членки. Според Комисията това изискване за гражданство е в противоречие с правилата относно свободата на установяване и не може да бъде обосновано съгласно член 51 от ДФЕС, който се отнася до дейности, свързани с упражняването на публична власт. Комисията счита, че дейностите, упражнявани от чешките нотариуси, не се различават съществено от дейностите, разгледани от Съда на Европейския съюз и във връзка с които Съдът заключи, че налаганите от въпросните страни изисквания за националност за достъп до професията на нотариус не са в съответствие с правото на ЕС. Тъй като Чешката република поддържа своята позиция, Комисията реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Подобно дело срещу Унгария понастоящем е висящо в Съда на ЕС. Комисията също следи отблизо положението в другите държави членки. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

Мотивирани становища

Директива за услугите: Комисията приканва ГЪРЦИЯ да премахне ограниченията в областта на услугите за медиация

Европейската комисия поиска днес в мотивирано становище от Гърция да отстрани оставащите ограничения в областта на услугите за медиация. Медиацията е процес, при които две или повече страни се опитват да разрешат спора помежду си със съдействието на медиатор. В Гърция ограниченията за доставчиците, които предлагат обучение за медиатори, включват специална правно-организационна форма и изисквания във връзка с участието. Понастоящем обучението за медиатори в Гърция трябва да бъде предоставяно от дружества с нестопанска цел, създадени от поне една гръцка адвокатска колегия и една от гръцките камари. Комисията счита, че изискванията за правно-организационната форма и участието не отговарят на триетапната проверка, определена в Директивата за услугите (член 15 от Директива 2006/123/ЕО), която разрешава налагането на изисквания, при условие че те не са дискриминационни, оправдани са от наложителна причина, свързана с обществения интерес, и са пропорционални. Освен това признаването в Гърция на получените в друга държава членка квалификации на медиатори зависи от редица дискриминационни и непропорционални условия, за които се счита, че не съответстват на Директивата относно признаването на професионалните квалификации (Директива 2013/55/ЕС), както и на свободата на установяване (член 49 от ДФЕС). Гърция разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушението. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Единен пазар: Комисията настоява четири държави членки да спазват Директивата за услугите по отношение на регулираните професии

Европейската комисия предприема следващи стъпки в процедурите за нарушение срещу Австрия, Кипър, Германия и Полша на основание, че техните национални правила предвиждат прекомерни и неоснователни пречки в областта на професионалните услуги. Въпреки обмяната на информация с четирите държави членки, Комисията продължава да счита, че изискванията, налагани на някои доставчици на услуги в тези държави членки, противоречат на Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО). Днешното действие засяга: изискванията за седалището на патентните адвокати, правната форма и прекомерните изисквания за притежаването на акции или дялове за архитектите, инженерите, патентните адвокати и ветеринарите, както и ограниченията за мултидисциплинарните дружества за архитектите, инженерите и патентните адвокати в Австрия; изискванията за притежаването на акции или дялове за всички инженерни професии, в това число строителните инженери и архитектите в Кипър; минималните и максималните тарифи за архитектите и инженерите в Германия и минималните тарифи за представителите по патентноправни въпроси в Полша. Искането на Комисията, отправено до Австрия, Кипър, Германия и Полша, е под формата на мотивирано становище. В срок от два месеца тези държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за коригиране на положението, в противен случай Комисията може да сезира за случая Съда на ЕС. Днес Комисията реши да изпрати на Гърция мотивирано становище поради продължаващите ограничения в областта на обученията за медиатори. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

6. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Jakub Adamowicz – тел.: +32 229 50595, Alexis Perier - тел.: +32 229 69143)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Безопасност на железопътния транспорт: Комисията предявява иск до Съда на ЕС срещу ПОЛША

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Полша за неправилното транспониране и неприлагането на Директива 2004/49/ЕОотносно безопасността на железопътния транспорт в Общността. Съгласно Директива 2004/49/ЕО държавите членки са длъжни да създадат независим орган по безопасността и независим орган за разследване на произшествия и инциденти, както и да определят общи принципи за управлението, регулирането и контрола на безопасността на железопътния транспорт. Полша не е транспонирала изцяло Директивата на национално равнище и не я прилага в необходимата степен. По-конкретно, полското законодателство нито гарантира, че разследването на тежки произшествия и инциденти се извършва от независимия разследващ орган, нито че органът по безопасността е независим. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

Комисията предлага да се наложат глоби на ПОРТУГАЛИЯ и предявява иск срещу нея пред Съда на ЕС

Комисията реши да предяви иск срещу Португалия пред Съда на ЕС (Съда) във връзка с неспазването на предишно решение на Съда относно правилата на ЕС за баланса между приходите и разходите на управителя на железопътната инфраструктура. В Решение по дело C-557/10 от 25 октомври 2012 г.Съдът постанови, че Португалия е в нарушение на правото на ЕС (първи пакет от мерки за железопътния транспорт), тъй като не е приела необходимите национални мерки, с които да се гарантира балансът между приходите и разходите на управителя на железопътната инфраструктура. Към днешна дата Португалия все още не е намерила подходящо решение на този проблем. Комисията поиска от Съда да наложи еднократна имуществена санкция от датата на първото решение, докато Португалия не коригира нарушението. Размерът на санкцията възлиза към момента на 5 385 995 EUR. Комисията също така предлага дневна парична санкция в размер на 40 401 EUR, която ще бъде дължима от датата на второто решение на Съда, докато Португалия не започне да прилага правилно правото на ЕС. Тези санкции, предложени от Комисията по силата на Договора от Лисабон, са съобразени с тежестта на нарушението, неговата продължителност и възпиращия ефект в зависимост от платежоспособността на държавата членка. Окончателното решение за санкциите се взема от Съда на ЕС. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

Мотивирани становища

Въздушен транспорт: Комисията иска от БЕЛГИЯ да спазва законодателството на ЕС относно летищните такси

Европейската комисия поиска от Белгия да транспонира правилно в националното си законодателство Директива 2009/12/EО относно летищните такси и да я прилага. Летищните такси се плащат от въздушните превозвачи на летищата за използването на инфраструктурата им. С Директивата се установяват минимални изисквания за изчисляването на летищните такси, за да бъде избегната дискриминацията и да се осигури лоялна конкуренция между всички въздушни превозвачи, използващи летища в ЕС. Държавите членки трябваше да въведат в сила мерките, необходими за привеждане в съответствие с Директивата, в срок до 15 март 2011 г. До момента Белгия все още не е транспонирала правилно в националното си законодателство разпоредбите относно създаването на независим надзорен орган, който да разрешава споровете между летищата и въздушните превозвачи във връзка с таксите. Искането на Комисията бе изпратено под формата на допълнително мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. В срок от два месеца Белгия трябва да уведоми Европейската комисия за предприетите мерки за цялостно транспониране на Директивата, в противен случай Комисията може да сезира за случая Съда на ЕС.

Въздушен транспорт: Комисията иска от ПОЛША да преустанови дискриминационното третиране по отношение на летищните такси на летище „Wrocław“

Европейската комисия поиска от Полша да промени системата на летищните такси, прилагани на летище „Wrocław Nicolaus Copernicus“. С Регламент (ЕО) № 1008/2008относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в ЕС се установява принципът на свободно предоставяне на услуги в сектора на въздухоплаването. С него освен това се забранява на държавите членки да налагат по-тежки условия за извършване на въздухоплавателни услуги в рамките на ЕС, отколкото условията, наложени за вътрешните полети. Комисията счита, че летищните такси на това летище представляват неоправдана тежест за предоставянето на трансгранични услуги в сектора на въздухоплаването в ЕС. Искането е изпратено под формата на мотивирано становище. В срок от два месеца Полша трябва да уведоми Комисията за мерките, които е предприела, за да промени системата на летищните такси, прилагани на това летище, в противен случай Комисията може да сезира за случая Съда на ЕС.

Морски транспорт: Комисията иска от КИПЪР да прилага правилно законодателството за морска безопасност

Европейската комисия поиска от Кипър да прилага правилно Директива 2009/16/EО относно държавния пристанищен контрол. Държавният пристанищен контрол включва проверка на чуждестранни кораби в националните пристанища, чрез която се контролира дали състоянието на кораба или на неговото оборудване отговаря на изискванията на приложимите международни конвенции. При тези проверки се проверява също така, наред с компетентността на капитана и офицерите на борда, дали плавателният съд се управлява и експлоатира в съответствие с приложимото международно право. Законодателството на ЕС предвижда, че общата тежест на проверките се разпределя между всички крайбрежни държави от ЕС и че от всяка държава членка се очаква да проверява определен брой плавателни съдове. От 2011 г. насам Кипър не е проверил изисквания брой плавателни съдове. Поради това Комисията е на мнение, че Кипър не прилага Директива 2009/16/ЕО. В срок от два месеца Кипър трябва да уведоми Европейската комисия за предприетите мерки за правилното прилагане на Директивата, в противен случай Комисията може да сезира за случая Съда на ЕС.

Автомобилен транспорт: Комисията иска от ИСПАНИЯ да спазва правилата на ЕС относно достъпа до професията автомобилен превозвач

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище до Испания във връзка с неизпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 1071/2009 относно условията, които трябва да бъдат спазени от предприятията, за да работят на пазара на автомобилния транспорт. Един от критериите за предприятията е да разполагат с едно или повече превозни средства, които са регистрирани в държавата членка на установяване. Испанското законодателство обаче изисква от предприятията да разполагат с най-малко три превозни средства, вместо само с едно. Комисията смята, че това изискване е непропорционално и потенциално дискриминира малките превозвачи, които много често имат само едно превозно средство и поради това са изключени от пазара на автомобилния транспорт. В срок от два месеца Испания трябва да даде своя отговор, в противен случай Комисията може да сезира за случая Съда на ЕС.

Автомобилен транспорт: Комисията иска от ПОЛША да прилага правилно правилата на ЕС относно максималните маси и размери на камиони

Европейската комисия поиска от Полша да спази задълженията си, произтичащи от Директива 96/53/ЕО на Съвета, с която се определят, наред с другото, правилата за максималната обща маса и максималното натоварване на ос на тежкотоварните превозни средства в националния и международния транспорт. Съгласно Директивата на камионите с обща маса до 40 тона и най-много 11,5 тона за задвижващата ос следва да бъде разрешено да пътуват свободно по пътните мрежи на държавите членки с малки изключения, например в национални паркове или малки села. Въпреки това Полша задължава за такива превозни средства да се заплаща специално разрешително за 97 % от своята пътна мрежа. След обширна кореспонденция с полските органи Комисията изпрати днес искане под формата на мотивирано становище. В срок от два месеца Полша трябва да уведоми Комисията за предприетите мерки за правилното прилагане на Директивата, в противен случай Комисията може да сезира за случая Съда на ЕС.

Автомобилен транспорт: Комисията иска от РУМЪНИЯ да спазва Директивата относно заплащането на пътни такси 

Европейската комисия поиска от Румъния да изпълни изискванията на Директива 2011/76/ЕС относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили. Съгласно Директивата държавите членки трябва да установят или изменят съответните определения (например тези за „ТОЛ такса“ и „такса за инфраструктура“) и да гарантират, че таксите за ползване са пропорционални и че приходите от тях се използват за възстановяване на инфраструктурните разходи. Подробен преглед на румънското национално законодателство показа, че Директивата не е транспонирана правилно. В срок от два месеца Румъния трябва да уведоми Комисията за мерките, които е предприела за коригиране на положението, в противен случай Комисията може да сезира за случая Съда на ЕС.

Железопътен транспорт: Комисията иска от седем държави членки да транспонират Директивата

Комисията поиска от България, Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния и Чешката република да транспонират в националното си законодателство Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство. В Директивата се съдържат основните разпоредби за отварянето на пазара в сектора на железопътния транспорт. С нея се установяват правилата за управление на железопътната инфраструктура и дейностите в областта на железопътния транспорт, критериите за лицензиране на железопътни предприятия, принципите и процедурите за определяне и събиране на инфраструктурни такси и за разпределяне на инфраструктурния капацитет, както и за упражняване на регулаторен надзор. Държавите членки трябваше да въведат в сила мерките, необходими за привеждане в съответствие с Директивата, в срок до 16 юни 2015 г. На 22 юли 2015 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на няколко държави членки. Досега посочените по-горе седем държави членки не са уведомили Комисията, че са предприели някакви мерки. Ако в срок до два месеца те не изпратят информация за предприетите мерки, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

MEMO/16/319

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar