Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Överträdelser i september: de viktigaste besluten

Bryssel den 29 september 2016

Ärenden efter politikområde

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot EU-länder som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden (se bilagorna I och II) och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, så att den gynnar både medborgare och företag.

Här redogörs för kommissionens viktigaste beslut (9 formella underrättelser, 54 motiverade yttranden och 5 ärenden som överlämnats till EU-domstolen), indelade efter politikområden. Kommissionen avslutar också 122 ärenden där tvistefrågorna med de berörda länderna har lösts utan att kommissionen behövt fortsätta förfarandet.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/12/12. Mer detaljerad information om alla beslut som fattats hittills finns i registret över överträdelseförfaranden.

 

1. Budget och personal

(Mer information: Alexander Winterstein – tfn: +32 2 299 32 65, Andreana Stankova – tfn: +32 2 295 78 57

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Budget: Talan i domstolen mot tre EU-länder för förlust av tullintäkter i EU-budgeten

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan i EU-domstolen mot Italien, Nederländerna och Storbritannien på grund av de inte har betalat totalt 23,3 miljoner euro i form av tullar till EU:s budget. Om ett EU-land inte bidrar fullt ut till EU:s budget, måste de andra länderna kompensera för underskottet. Italien anmälde 2008 till kommissionen att landet sedan 1997 inte kunnat uppbära tullar på 2,1 miljoner euro på tobaksvaror och betala detta belopp till EU:s budget. När det gäller Storbritannien och Nederländerna har unionens egna medel gått förlorade på grund av att EUR 1-certifikat felaktigt har utfärdats i de brittiska och nederländska utomeuropeiska länderna och territorierna. I Storbritanniens fall importerades aluminium från tredjeländer först till det utomeuropeiska territoriet Anguilla och återexporterades sedan till EU. Importen var befriad från EU-tullar men detta betraktas som ett inkomstbortfall på 2,7 miljoner euro i EU-budgeten. Kommissionen sände ett motiverat yttrande till de brittiska myndigheterna i oktober 2014 och inleder nu nästa steg i överträdelseförfarandet. För Nederländernas del handlar det om två fall av import – dels av mjölkpulver och ris från Curaçao under perioden 1997–2000, dels av gryn och risprodukter från Aruba under perioden 2002–2003. I båda fallen importerades varorna till EU med EUR.1-certifikat, som hade utfärdats av de lokala myndigheterna i de nederländska utomeuropeiska territorierna. Detta strider mot beslutet om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med EU. De belopp som ska betalas till EU-budgeten är 18,2 miljoner euro för importen från Curaçao och 0,3 miljoner euro för importen från Aruba. Överträdelseförfarandet inleddes 2013 och ett motiverat yttrande skickades till de nederländska myndigheterna i oktober 2014.

 

2. Den digitala inre marknaden

(Mer information: Nathalie Vandystadt - tfn: +32 2 296 70 83, Marie Frenay – tfn: +32 2 296 45 32)

Motiverat yttrande

Den digitala inre marknaden: Kommissionen uppmanar 19 EU-länder att genomföra reglerna om minskning av kostnaderna som ska bidra till utbyggnaden av bredband

EU-kommissionen har uppmanat Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Österrike att genomföra åtgärderna för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (direktiv 2014/61/EU, se pressmeddelande). Syftet med reglerna är att öka delningen och återanvändningen av befintlig fysisk infrastruktur inom olika sektorer (energi, transport, osv.) och att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsinternet med upp till 30 %. I mars 2016 sände kommissionen en formell underrättelse till de EU-länder som fortfarande inte hade införlivat reglerna i den nationella lagstiftningen. Flera av dem har sedan anmält till kommissionen att de har genomfört direktivet fullt ut.Reglerna om minskning av kostnaderna stöder de strategiska konnektivitetsmål som EU-kommissionen nyligen har föreslagit (se pressmeddelande). Enligt målen bör alla viktiga socioekonomiska drivkrafter – skolor, universitet, forskningscentrum och transportknutpunkter, alla leverantörer av offentliga tjänster såsom sjukhus och offentliga förvaltningar samt företag som är beroende av digital teknik senast 2025 ha tillgång till extremt hög anslutningskapacitet (möjlighet att ladda ned eller upp en gigabit data per sekund). Alla europeiska hushåll, såväl på landsbygden som i städerna, bör ha tillgång till anslutningsmöjligheter som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till Gbit/s, och alla stadsområden och större vägar och järnvägar bör ha oavbruten 5G-täckning, dvs. femte generationens trådlösa kommunikationssystem. Som ett mellanliggande mål bör 5G bli kommersiellt tillgängligt i minst en större stad i alla EU-länder senast 2020. EU-länderna skulle ha införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 2016. Kommissionen sänder därför en sista varning till de återstående 19 EU-länderna idag. Dessa länder har två månader på sig att anmäla till kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa den nationella lagstiftningen till EU-lagstiftningen. I annat fall kan kommissionen i enlighet med EU:s regler för överträdelser besluta att väcka talan i EU-domstolen och föreslå finansiella sanktioner.

 

3. Sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 2 296 22 53, Sara Soumillion – tfn: +32 2 296 70 94)

Motiverat yttrande

Arbetsmiljö: Kommissionen uppmanar TYSKLAND att anmäla om direktivet om förpackning och märkning har införlivats

EU-kommissionen har sänt ett motiverat yttrande till Tyskland på grund av att landet mer än ett år efter tidsfristen fortfarande inte anmält att man införlivat direktivet om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (direktiv 2014/27/EU) i sin nationella lagstiftning. Direktiv 2014/27/EU ersätter flera tidigare direktiv om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och anpassar dem till förordning (EG) nr 1272/2008. Förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009 och anpassar unionens system för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar till FN:s globala standard (GHS). EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 1 juni 2015 och genast underrättat kommissionen. Eftersom de tyska myndigheterna fortfarande inte har meddelat kommissionen att de nödvändiga lagarna eller författningarna skulle ha antagits har kommissionen sänt ett motiverat yttrande till Tyskland i enlighet med det förfarande som anges i artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Om de tyska myndigheterna inte vidtar några åtgärder inom två månader kan talan väckas i EU-domstolen.

 

4. Energi

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Nicole Bockstaller – tfn: +32 2 295 25 89)

Motiverade yttranden

Den inre marknaden för energi: Kommissionen uppmanar SPANIEN att helt genomföra det tredje energipaketet

EU-kommissionen lämnade i dag en formell begäran till Spanien om att landet skulle se till att eldirektivet (direktiv 2009/72/EG) och gasdirektivet (direktiv2009/73/EG) genomförs och tillämpas korrekt. Direktiven ingår i det tredje energipaketet och innehåller de viktigaste bestämmelserna för att energimarknaderna ska kunna fungera korrekt. De omfattar bl.a. bestämmelser om åtskillnad av överföring från energileverantörer och energiproducenter, om ökat oberoende och utökad behörighet för de nationella tillsynsmyndigheterna samt bestämmelser som gynnar konsumenterna. Kommissionen ansåg att den spanska lagstiftningen hindrar andra företag än de nationella företag som är systemansvariga för el och gas från att anlägga och driva sammanlänkningar av elsystem till andra EU-länder. Spanien har även felaktigt införlivat flera bestämmelser om den nationella tillsynsmyndighetens oberoende. En formell underrättelse sändes till Spanien i februari 2015. Eftersom Spanien fortfarande inte efterlever EU:s lagstiftning sänder kommissionen nu ett motiverat yttrande. Spanien har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Spanien vid EU-domstolen.Mer information om EU:s lagstiftning om den inre marknaden finns på GD Energis webbplats.

Energieffektivitet: Kommissionen uppmanar ESTLAND och POLEN att fullt ut införliva EU:s direktiv om energieffektivitet

EU-kommissionen har uppmanat Estland och Polen att se till att direktivet om energieffektivitet (direktiv2012/27/EU) införlivas fullt ut. Enligt detta direktiv måste EU-länderna göra vissa energibesparingar under perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Som ett led i detta ska de införa kvotpliktsystem för energieffektivitet och vidta andra riktade politiska åtgärder för att driva på en energieffektivisering i privatbostäder, offentliga byggnader, industrin och transportsektorn. Direktivet skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 5 juni 2014. Kommissionen har i dag sänt nya motiverade yttranden till Estland och Polen, eftersom man konstaterat att det finns brister i den nationella lagstiftning genom vilken direktivet införlivas. Kommissionen fortsätter att övervaka införlivandet och genomförandet av direktivet och kommer att ta itu med eventuella brister i ett senare skede. Estland och Polen har två månader på sig att fullgöra sina skyldigheter, varefter kommissionen kan besluta att väcka talan vid EU-domstolen. En översikt över införlivandet av direktivet om energieffektivitet i de olika EU-länderna finns i bilaga III.

 

5. Miljö

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Iris Petsa – tfn: +32 2 299 33 21)

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Kommissionen väcker talan mot Storbritannien för bristande skydd av marina arter

EU-kommissionen väcker talan mot Storbritannien i EU-domstolen för att landet inte föreslagit skyddsområden för tumlaren (Phocoena phocoena), ett havslevande däggdjur som är vanligt förekommande i brittiska vatten.Enligt EU-lagstiftningen om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet, rådets direktiv 92/43/EEG) ska EU-länderna lägga fram en förteckning över områden för ett antal arter och livsmiljötyper och vidta nödvändiga bevarandeåtgärder för att skydda arterna och livsmiljöerna från hot som allvarligt skulle kunna skada dem och för att upprätthålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus i hela EU. Tumlarens bevarandestatus är ogynnsam i EU, och 13 EU-länder, förutom Storbritannien, har därför utsett områden för skydd av denna art i cirka 200 Natura 2000-områden. Storbritannien har hittills bara föreslagit ett litet område i Nordirland (Skerries and Causeway Special Area of Conservation) och ett område i Skottland (the Inner Hebrides and Minches Special Area of Conservation). På grund av Storbritanniens omfattande havsområde har landet ett särskilt ansvar för skyddet av denna art. Kommissionen har upprepade gånger uppmanat de brittiska myndigheterna att fullgöra de skyldigheter de har när det gäller bevarandet av denna art, såsom andra EU-länder redan har gjort. Den åtgärd kommissionen vidtar i dag följer på en formell underrättelse som sändes till Storbritannien i juni 2013 och ett motiverat yttrande som sändes i oktober 2014. Storbritannien anordnade nyligen ett offentligt samråd om ett antal potentiella områden i engelska och walesiska vatten och föreslog denna månad formellt ett område i skotska vatten, men fler åtgärder måste vidtas. Om Storbritannien inte föreslår och utser tillräckliga områden kommer de områden där antalet tumlare är störst inte att ha det skydd som krävs. Detta gäller särskilt kravet att göra adekvata bedömningar av potentiellt skadlig utveckling eller verksamhet, t.ex. konstruktion av havsbaserade vindkraftparker, olje- och gasprospektering samt fiske. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden

Naturvårdsdirektiven: Kommissionen uppmanar GREKLAND att vidta åtgärder mot olaglig förgiftning av fåglar

EU-kommissionen uppmanar Grekland att införa ett allmänt system för skydd av vilda fåglar och att förbjuda att fåglar avsiktligt dödas med beten som innehåller gift. Beten som innehåller gift används allmänt i Grekland och trots kraven i fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG) och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) har inga kraftfulla åtgärder vidtagits. Till exempel i floden Nestos som är ett Natura 2000-område ledde detta olagliga förfarande 2012 till att en hel koloni av en viss art gamar utrotades. Ändå har de grekiska myndigheterna hittills inte gjort mycket för att hindra att något liknande inträffar igen. Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Grekland i september 2013, och uppmanade de grekiska myndigheterna att utöva striktare kontroller av detta fenomen i hela landet och att vidta nödvändiga åtgärder för att reparera de skador som hade skett i Nestos 2012. Eftersom Grekland ännu inte har vidtagit några åtgärder för att garantera att EU-lagstiftningen följs, sänder kommissionen ett motiverat yttrande. Om de grekiska myndigheterna inte vidtar några åtgärder inom två månader kan talan väckas i EU-domstolen.

Avloppsvatten: Kommissionen uppmanar IRLAND att förbättra uppsamlingen och reningen av avloppsvatten

EU-kommissionen uppmanar Irland att säkerställa ändamålsenlig rening av avloppsvatten från tätbebyggelse i 38 tätorter i landet. Enligt EU-lagstiftningen (rådets direktiv 91/271/EEG) måste både mindre och större städer samla upp och rena avloppsvatten från tätbebyggelse, eftersom orenat avloppsvatten kan utgöra en risk för människors hälsa och förorena sjöar, floder, mark, kustvatten och grundvatten. EU-länderna skulle senast i slutet av 1998 ha sett till att avloppsvatten från tätbebyggelse som släpps ut i känsliga områden renas ordentligt. De skulle senast i slutet av 2000 ha sett till att det finns lämpliga ledningsnät och lämplig rening för utsläpp från reningsverk som betjänar större tätorter som släpper ut avloppsvatten i andra än fastställda vattendrag. Den sista tidsfristen löpte ut i slutet av 2005, då det enligt kraven skulle finnas ledningsnät och rening för utsläpp från medelstora och små tätorter i sötvatten eller flodmynningar. Följande 38 tätorter bryter mot dessa krav: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal och Waterford City. Det motiverade yttrande som nu översänds följer på en kompletterande formell underrättelse som skickades till de irländska myndigheterna i september 2015. Om Irland inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet föras vidare till EU-domstolen.

Vatten: Kommissionen uppmanar BULGARIEN och SLOVAKIEN att vidta åtgärder mot vattenföroreningar orsakade av nitrater

EU-kommissionen uppmanar Bulgarien och Slovakien att följa EU:s vattenlagstiftning och dess bestämmelser mot nitratförorening (rådets direktiv 91/676/EEG). Nitrater är nödvändiga för att växter ska frodas och används i stor omfattning som gödselmedel. För höga halter av nitrater kan dock orsaka allvarliga vattenföroreningar, vilket kan få följder för människors hälsa, för ekonomin och för miljön. I mars 2013 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Bulgarien efter att ha konstaterat ett antal brister i det åtgärdsprogram för nitrater som landet måste ha enligt EU-reglerna. Bulgarien ändrade i juni 2016 åtgärdsprogrammet för nitrater och har sedan dess rättat till flera problem, men landet följer fortfarande inte vissa grundläggande bestämmelser, t.ex. om spridning på mark av gödselmedel och användningsgränsen på högst 170 kg N/ha/år för stallgödsel. I november 2012 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Slovakien efter att ha konstaterat ett antal brister i fråga om införandet och tillämpningen av EU:s regler om nitrater. De flesta problemen har kunnat lösas sedan Slovakien antog en lag om gödselmedel, men landet måste fortfarande utse tillräckligt många nitratkänsliga områden och se till att åtgärdsprogrammet för nitrater är förenligt med EU-lagstiftningen. Bulgarien och Slovakien har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit för att komma till rätta med bristerna. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen.

 

6. Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Letizia Lupini – tfn: +32 2 295 19 58)

Motiverat yttrande

Inre marknaden: Kommissionen sänder motiverade yttranden till ÖSTERRIKE, NEDERLÄNDERNA, RUMÄNIEN, SLOVAKIEN och SVERIGE om de bilaterala investeringsavtal de ingått med andra EU-länder

EU-kommissionen har i dag sänt en formell begäran till Österrike, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Sverige och uppmanat länderna att avsluta de bilaterala investeringsavtal de ingått med andra EU-länder. Bilaterala investeringsavtal reglerar företags och enskildas privata investeringar i en annan stat än den egna. Många av dessa avtal ingicks på 1990-talet. De slöts huvudsakligen mellan befintliga EU-medlemmar och de 12 länder som anslöt sig till unionen 2004 respektive 2007. Syftet med avtalen var att ge garantier till privata investerare vid en tidpunkt då de – ibland av historiska och politiska skäl – kanske tvekade att investera i de berörda länderna. Efter utvidgningen borde sådana ”extra” garantier inte vara nödvändiga, eftersom EU-reglerna på den inre marknaden, t.ex. om etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital, i sig utgör ett regelverk för gränsöverskridande investeringar. Alla EU-länder omfattas av samma europeiska regler, som även ger skydd för investerare från EU.

 

7. Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

(Mer information: Lucia Caudet – tfn: +32 2 295 61 82, Maria Sarantopoulou – tfn: +32 2 291 37 40)

Motiverade yttranden

Tjänster: Kommissionen uppmanar KROATIEN att avskaffa diskriminerande begränsningar för fiskelicenser

EU-kommissionen har formellt uppmanat Kroatien att upphöra med diskriminerande praxis när det gäller årliga licenser för sport- och fritidsfiske. Årliga fiskelicenser beviljas endast personer som är fast bosatta i Kroatien, medan icke-bofasta personer från andra EU-länder endast kan få licenser för högst 30 dagar. En besökare som vill fiska hela året skulle därför behöva köpa tolv 30-dagars licenser, vilket kostar 16 gånger så mycket som en person som är fast bosatt i Kroatien skulle betala för en årslicens. Kommissionen anser att denna praxis är diskriminerande och strider mot tjänstedirektivet (direktiv 2006/123/EG), friheten att tillhandahålla tjänster och principen om icke-diskriminering i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artiklarna 56 och 18 i EUF-fördraget). Kroatien har inte lagt fram några belägg för att utländska fiskare skulle utnyttja kroatiska resurser mer än de inhemska fiskarna gör eller att de skulle innebära ett större hot mot bevarandet av fiskbestånden. Det finns därför ingen anledning till att sådana åtgärder endast ska gälla personer som inte är bosatta i landet. Kommissionens begäran sänds i form av ett motiverat yttrande. Kroatien har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Kroatien vid EU-domstolen.

Offentlig upphandling: Kommissionen uppmanar SLOVAKIEN att följa EU:s bestämmelser

EU-kommissionen uppmanar Slovakien att korrekt tillämpa bestämmelserna i direktivet om rättsmedel genom att slutföra den nya utvärderingen av anbud. År 2009 inleddes ett EU-omfattande förfarande för offentlig upphandling för återuppbyggnad av en järnväg, med ett kontrakt värt över 250 miljoner euro, men utvärderingen av anbuden har ännu inte slutförts. EU:s regler för offentlig upphandling ska garantera att all offentlig upphandling är öppen, effektiv och ger samtliga ekonomiska aktörer en rättvis chans att delta i ett anbudsförfarande för att tilldelas ett kontrakt. Detta förutsätter att de inlämnade anbuden utvärderas inom rimlig tid och att eventuella beslut genomförs effektivt av de upphandlande enheterna. Genom att inte slutföra utvärderingen av anbuden har Slovakien överträtt artikel 10 i försörjningsdirektivet (direktiv 2004/17/EG), enligt vilken anbudsgivare ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. En formell underrättelse sändes till de slovakiska myndigheterna i oktober 2014 och efter det ogiltigförklarade Slovakiens högsta domstol samtliga beslut om tilldelning av detta kontrakt och beordrade en ny utvärdering av anbuden. Trots att det gått nästan två år sedan detta har de slovakiska myndigheterna fortfarande inte slutfört utvärderingen. Genom att inte införliva och tillämpa högsta domstolens beslut har de slovakiska myndigheterna överträtt artikel 2.8 i direktivet om rättsmedel (rådets direktiv 92/13/EEG) enligt vilken EU-länderna ska se till att ett prövningsorgans beslut verkligen följs. Slovakien har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet vid EU-domstolen.

Fri rörlighet för yrkesutövare: Kommissionen uppmanar EU-länderna att införliva EU:s bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer

EU-kommissionen sände idag motiverade yttranden till 14 EU-länder som uppmanas att införliva direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer. Genom direktivet införs ett modernt EU-system för erkännande av yrkeskvalifikationer, med enklare regler och snabbare förfaranden för erkännandet. Direktivet ska även garantera att kvalificerade yrkesutövare som vill arbeta i ett annat EU-land uppfyller kraven i värdlandet. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 18 januari 2016. Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike har emellertid ännu inte anmält till kommissionen att de helt och hållet införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning. Dessa länder har två månader på sig att underrätta kommissionen om att de har införlivat direktivet fullt ut. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot länderna vid EU-domstolen.

 

8. Migration, inrikes frågor och medborgarskap

(Mer information: Tove Ernst – tfn: +32 2 298 67 64, Markus Lammert – tfn: +32 2 298 04 23)

Formella underrättelser

Utbyte av information om säkerhet: Kommissionen uppmanar EU-länderna att förbättra informationsutbytet för att motverka terrorism och grov brottslighet

I och med Prümbesluten (rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF) infördes förfaranden för att EU-länderna snabbt och effektivt ska kunna utbyta uppgifter inom specifika områden. Bestämmelserna i dessa beslut ger EU-länderna möjlighet att söka i varandras databaser med DNA-analyser, automatiska system för identifiering av fingeravtryck och fordonsregister. Prümbesluten skulle ha genomförts av EU-länderna senast i augusti 2011. EU-kommissionen beslutade idag att sända formella underrättelser till Kroatien, Grekland, Irland, Italien och Portugal för att de inte följt Prümbesluten. De här länderna har ännu inte sett till att uppgifter inom minst två av de tre kategorierna (DNA, fingeravtryck och nationella fordonsregister) utbyts automatiskt. Det är första gången man inlett överträdelseförfaranden för ett instrument som tidigare omfattades av den tredje pelaren, dvs. som gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Kommissionen fick fullständiga verkställande befogenheter på detta område den 1 december 2014, fem år efter att Lissabonfördraget trädde i kraft. EU-länderna har två månader på sig att svara, och efter det kan kommissionen besluta att sända dem ett motiverat yttrande. Genomförandet av Prümbesluten är en viktig del av 2015 års europeiska säkerhetsagenda.

 

EU-kommissionen ser aktivt till att de europeiska reglerna om sprängämnesprekursorer tillämpas korrekt

I september 2014 trädde förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer i kraft i alla 28 EU-länder. Bestämmelserna i förordningen är avsedda att förhindra missbruk av vissa kemiska ämnen som kan användas som sprängämnesprekursorer. De flesta EU-länder har genomfört förordningen fullt ut, men i vissa länder har inte alla bestämmelser genomförts. Därför inleder kommissionen överträdelseförfaranden mot Cypern, Frankrike, Luxemburg och Spanien genom att sända formella underrättelser till dem. Enligt förordningen ska EU-länderna bland annat inrätta nationella kontaktpunkter för rapportering av misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder av de ämnen som omfattas av förordningen. EU-länderna måste även sprida riktlinjer och besluta om påföljder. Om länderna väljer att inte förbjuda vissa ämnen helt och hållet, måste de meddela kommissionen om de undantag som beviljats inom ramen för ett tillståndssystem eller ett registreringssystem. De berörda länderna har två månader på sig att inkomma med synpunkter. Att förordningen om sprängämnesprekursorer genomförs korrekt är viktiga mål både i den europeiska säkerhetsagendan och i kommissionens meddelande om en verklig säkerhetsunion.

Motiverat yttrande

Irreguljär migration: Kommissionen uppmanar Spanien att se till att EU-direktivet om återvändande införlivas

EU-kommissionen uppmanar Spanien att påskynda genomförandet av direktivet om återvändande (direktiv 2008/115/EG) på vissa specifika områden och se till att samtliga bestämmelser i det införlivas i spansk lagstiftning. Spanien har t.ex. inte på korrekt sätt införlivat de bestämmelser som gäller definitionen av återvändande i den egna lagstiftningen, skyldigheten att utfärda beslut om återvändande till tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet och en klar definition av ombudsmannens roll som ett övervakningsorgan i enlighet med direktivet om återvändande. Kommissionen sänder därför ett motiverat yttrande till Spanien och uppmanar landet att ändra sin lagstiftning så att den följer EU-direktivet. Om Spanien inte åtgärdar problemet inom två månader kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

 

9. Transport och rörlighet

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Alexis Perier – tfn: +32 2 296 91 43)

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Vägtransporter: Kommissionen väcker talan mot Tyskland på grund av diskriminerande vägavgifter

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan vid EU-domstolen mot Tyskland på grund av de tyska myndigheternas planer på att införa vägavgifter för personbilar (PKW-Maut). Kommissionen anser att det nya systemet är diskriminerande. Enligt den tyska lagstiftningen får hela vägavgiften för fordon som är registrerade i Tyskland dras av från den årliga fordonsskatten. Bilar som är registrerade i Tyskland skulle alltså de facto vara befriade från avgiften. Dessutom är priserna för vinjetter för kort tid (mindre än ett år), som endast är avsedda för fordon som är registrerade utomlands, i vissa fall oproportionerligt höga. Kommissionen stöder visserligen korrekta och effektiva priser på transportområdet – såsom konstaterades i den nyligen antagna europeiska strategin för utsläppssnål rörlighet – men anser ändå att det tyska systemet innebär brott mot principerna om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet och om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den tyska lagstiftningen är inte förenlig med dessa principer. Trots de många diskussioner som förts med de tyska myndigheterna sedan november 2014 har de grundläggande problem som kommissionen påtalat inte åtgärdats. Kommissionen väcker därför talan mot Tyskland vid EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden

Sjöfolk: Kommissionen uppmanar Frankrike att slutföra införlivandet av direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk

Kommissionen har uppmanat Frankrike att se till att samtliga bestämmelser i direktiv 2012/35/EU om minimikrav på utbildning för sjöfolk införlivas i fransk lagstiftning. Utbildning för sjöfolk är en viktig fråga för EU, dels för att kunskaperna och färdigheterna på sjöfartsområdet ska upprätthållas och utvecklas, dels på grund av sjösäkerheten. EU:s bestämmelser om utbildning och certifiering av sjöfolk ska vara i linje med internationella bestämmelser. De ändringar som gjordes i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen) 2010 införlivas därför i EU-lagstiftningen genom direktivet. I och med ändringarna av STCW-konventionen uppdateras bland annat flera kompetensnormer. Exempelvis måste befäl kunna använda elektroniska sjökorts- och informationssystem (ECDIS) för att garantera navigationssäkerheten. Genom ändringarna införs också ytterligare hälsokrav, t.ex. om promillegränser för förebyggande av alkoholmissbruk. EU-länderna skulle ha införlivat detta direktiv senast den 4 juli 2014. Frankrike har fortfarande inte gjort detta. Landet har nu två månader på sig att vidta de åtgärder som krävs för att införliva direktivet. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot Frankrike vid EU-domstolen.

Järnvägstransporter: Kommissionen uppmanar LITAUEN att införliva EU:s regler om driftskompatibla järnvägsnät

Kommissionen har uppmanat Litauen att ändra sina nationella bestämmelser så att de stämmer överens med kommissionens direktiv 2014/106/EU om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet i EU, dvs. att järnvägssystemet erbjuder säker tågtrafik utan driftsavbrott samtidigt som prestandakraven för de berörda tåglinjerna uppfylls. Ett driftskompatibelt järnvägssystem kräver att alla föreskrifter samt tekniska och driftsmässiga villkor iakttas, så att de väsentliga kraven uppfylls. EU-länderna skulle ha följt detta direktiv senast den 1 januari 2016. Litauen har dock hittills inte ändrat det harmoniserade förfarandet för kontroll av överensstämmelse med tekniska krav som säkerställer att delar av järnvägssystemet är säkra och driftskompatibla. Kommissionen har därför beslutat att sända ett motiverat yttrande till Litauen. De litauiska myndigheterna har två månader på sig att svara kommissionen. Om de inte vidtar tillfredsställande åtgärder kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

Sjötransport: Kommissionen uppmanar PORTUGAL att helt införliva EU-reglerna om flaggstatsförpliktelser

EU-kommissionen har uppmanat Portugal att utöva den tillsyn som föreskrivs i EU:s regler om flaggstatsförpliktelser (direktiv 2009/21/EG). Tillsynen omfattar bland annat kontroller av att fartygets konstruktion, utrustning och befälhavare uppfyller säkerhetsbestämmelserna och att sjöpersonalens kompetens har certifierats. Genom direktivet inrättas en rättslig ram som ska göra EU-länderna till bättre flaggstater. Enligt detta direktiv skulle ett kvalitetsledningssystem ha inrättats senast i juni 2012, men hittills har Portugal inte infört ett sådant. Framför allt kan bristen på personal och andra resurser i förvaltningen på lång sikt ha en negativ inverkan på säkerheten och miljöprestandan för de fartyg som för portugisisk flagg. Detta är allt viktigare med tanke på att Portugals andra fartygsregister på Madeira nyligen ökat. Kommissionen har därför beslutat att sända ett motiverat yttrande till Portugal, som har två månader på sig att följa direktivet. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot Portugal vid EU-domstolen. Ett fartygs flaggstat är den stat enligt vars lagstiftning fartyget är registrerat eller har godkänts.

 

10. Skatter och tullar

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Patrick Mc Cullough – tfn: +32 2 298 71 83)

Motiverat yttrande

Skatter: Kommissionen uppmanar POLEN genomföra reglerna om stärkt ömsesidigt bistånd och utbyte av information 

Kommissionen uppmanar i dag Polen att helt införliva rådets direktiv 2014/107/EU som handlar om ömsesidigt bistånd på området inkomst- och kapitalbeskattning. Genom direktivet ändras direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar mellan skattemyndigheter. Syftet med det är att stärka det administrativa samarbetet mellan EU-länderna så att de bättre kan bekämpa skatteundandragande och skattefusk. EU-länderna skulle ha införlivat dessa regler senast den 1 januari 2016. Polen har ännu inte underrättat kommissionen om alla åtgärder som är nödvändiga för att fullständigt införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. Om Polen inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

MEMO/16/3125

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


Bilaga_sv.pdf