Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Septembrski paket kršitev: glavne odločitve

Bruselj, 29. septembra 2016

Pregled po področjih

Evropska komisija v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politike EU (glej prilogi I in II), je zagotoviti pravilno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij.

Glavne odločitve Komisije (ki vključujejo 9 uradne opomine, 54 obrazloženih mnenj in 5 zadev, ki so bile predložene Sodišču Evropske unije) so v nadaljevanju predstavljene po področjih. Komisija poleg tega zaključuje 122 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12. Več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.

 

1. Proračun in človeški viri

(Več informacij: Alexander Winterstein - tel.: +32 229 93265, Andreana Stankova – tel.: +32 229 57857)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Proračun: tri države članice pred Sodiščem EU zaradi izgube dela prihodka v proračun EU v obliki carinskih dajatev

Evropska komisija se je odločila, da pred Sodiščem EU začne postopek proti Italiji, Nizozemski in Združenem kraljestvu, ker niso vplačale skupno 23,3 milijona evrov carinskih dajatev v proračun EU. Če država članica ne vplača v celoti svojega prispevka v proračun EU, morajo primanjkljaj kriti druge države članice. Italija je leta 2008 obvestila Komisijo, da ni mogla pobrati in vplačati v proračun EU 2,1 milijona evrov carinskih dajatev za tobačne proizvode, ki jih je dolgovala od leta 1997. Kar zadeva Združeno kraljestvo in Nizozemsko, so za izgubo tradicionalnih lastnih sredstev v proračunu EU kriva napačna potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki so jih izdali v njunih čezmorskih državah in ozemljih. Pri Združenem kraljestvu je šlo za aluminij, ki so ga iz tretjih držav uvozili v čezmorsko ozemlje Angvila in ga nato izvozili v EU. Uvoz je bil tako oproščen carine EU, toda to šteje za izgubo prihodkov v proračunu EU v višini 2,7 milijona evrov. Potem ko je Komisija oktobra 2014 organom Združenega kraljestva poslala obrazloženo mnenje, začenja zdaj naslednji korak v postopku za ugotavljanje kršitev. Pri Nizozemski je šlo za dva primera uvoza blaga: mleka v prahu in riža iz Curaçaa v letih 1997–2000 ter drobljencev in riževih izdelkov z Arube v letih 2002–2003. V obeh primerih so blago uvozili v Evropo s potrdili EUR.1, ki so jih izdali lokalni organi nizozemskih čezmorskih ozemelj in pri tem kršili sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj EU. Dolgovani znesek v proračunu EU za uvoz iz Curaçaa znaša 18,2 milijona evrov, za uvoz z Arube pa 0,3 milijona evrov. Evropska komisija je postopek za ugotavljanje kršitev začela leta 2013, obrazloženo mnenje je nizozemskim organom poslala oktobra 2014.

 

2. Enotni digitalni trg

(Več informacij: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Marie Frenay – tel.: +32 229 64532)

Obrazložena mnenja

Enotni digitalni trg: Komisija poziva 19 držav članic, naj izvedejo pravila o znižanju stroškov in tako omogočijo množičnejšo gradnjo širokopasovnih omrežij

Evropska komisija je pozvala Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo in Združeno kraljestvo, naj izvedejo ukrepe za znižanje stroškov za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij visoke hitrosti (Direktiva 2014/61/EU; glej povezano sporočilo za medije). Ta pravila si prizadevajo povečati skupno rabo in ponovno uporabo obstoječe fizične infrastrukture v raznih sektorjih (energetika, promet itd.) in naj bi omogočila do 30-odstotno znižanje stroškov gradnje hitrih internetnih povezav. Komisija je marca 2016 poslala uradni opomin vsem državam članicam, ki pravil še niso prenesle v svojo nacionalno zakonodajo. Več držav je nato Komisijo uradno obvestilo, da so direktivo v celoti prenesle.Pravila o znižanju stroškov podpirajo strateške cilje v zvezi s povezljivostjo, ki jih je pred kratkim predlagala Komisija (glej povezano sporočilo za medije): do leta 2025 bi morali vsi glavni akterji družbeno-ekonomskega razvoja, kot so šole, univerze, raziskovalna središča, prometna vozlišča, vsi ponudniki javnih storitev (na primer bolnišnice in javne uprave) in podjetja, ki slonijo na digitalnih tehnologijah, imeti dostop do zelo zmogljive – gigabitne – povezljivosti (ki uporabnikom omogoča prenos/nalaganje podatkov s hitrostjo enega gigabita na sekundo); vsa evropska gospodinjstva, tako v mestih kot na podeželju, bi morala imeti dostop do povezljivosti, ki omogoča hitrost prenosa vsaj 100 Mbps in ki jo je mogoče nadgraditi na Gbps, in vsa urbana območja ter glavne ceste in železnice bi morala imeti zagotovljeno neprekinjeno pokritost z omrežjem 5G, to je s peto generacijo brezžičnih komunikacijskih sistemov. Kot vmesni cilj bi moralo biti do leta 2020 omrežje 5G komercialno na voljo v vsaj enem večjem mestu v vsaki državi članici EU. Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 2016. Komisija pošilja danes zadnje opozorilo še preostalim 19 državam članicam. Te države imajo zdaj dva meseca časa, da Komisijo obvestijo o ukrepih za uskladitev svoje nacionalne zakonodaje s pravom EU; drugače lahko Komisija v skladu s pravili EU o postopku za ugotavljanje kršitev odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU in predlaga finančne sankcije.

 

3. Zaposlovanje, socialne zadeve, strokovna usposobljenost in mobilnost delovne sile

(Več informacij: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion - tel.: +32 229 67094)

Obrazloženo mnenje

Zdravje in varnost: Komisija poziva NEMČIJO, naj jo obvesti o prenosu direktive o označevanju in pakiranju snovi

Komisija je Nemčiji poslala obrazloženo mnenje, ker je več kot eno leto po roku za prenos direktive o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Direktiva 2014/27/EU) še ni obvestila o prenosu te direktive v nacionalno zakonodajo. Ta direktiva je nadomestila več direktiv o notranjem trgu v zvezi z razvrščanjem, označevanjem in pakiranjem kemičnih snovi ter jih uskladila z uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju (Uredba (ES) št. 1272/2008), ki je začela veljati 20. januarja 2009 in usklajuje sistem Unije za razvrščanje, označevanje in pakiranje kemičnih snovi ter zmesi z globalno usklajenim sistemom Združenih narodov (Globally Harmonised System – GHS). Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z navedeno direktivo, bi morali začeti veljati 1. junija 2015 in Komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena. Ker nemški organi Komisije še niso uradno obvestili o sprejetju potrebnih ukrepov, je Komisija v skladu s postopkom iz člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) poslala Nemčiji obrazloženo mnenje. Če nemški organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

4. Energetika

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazložena mnenja

Notranji energetski trg: Komisija poziva ŠPANIJO, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi s tretjim energetskim svežnjem

Evropska komisija je danes uradno pozvala Španijo, naj zagotovi pravilno izvajanje in uporabo direktive o električni energiji (Direktiva 2009/72/ES) in direktive o zemeljskem plinu (Direktiva2009/73/ES). Direktivi sta del tretjega energetskega svežnja in vsebujeta ključne določbe za pravilno delovanje energetskih trgov, vključno s pravili o ločevanju operaterjev prenosnih sistemov od dobaviteljev in proizvajalcev energije, o krepitvi neodvisnosti in pooblastil nacionalnih regulatorjev ter določbe v korist odjemalcev. Komisija je ugotovila, da sedanja španska zakonodaja preprečuje vsem podjetjem, razen obstoječim nacionalnim operaterjem sistemov za električno energijo in plin, da bi gradila in upravljala povezovalni daljnovod oziroma plinovod do drugih držav članic EU. Španija je v svojo zakonodajo tudi nepravilno prenesla več pravil o neodvisnosti nacionalnega regulativnega organa. Komisija je Španiji poslala uradni opomin februarja 2015. Ker država svoje zakonodaje še ni uskladila s pravom EU, ji zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Država članica ima dva meseca časa, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo neskladnosti. Po tem obdobju se Komisija lahko odloči, da zadeve predloži Sodišču EU.Več informacij o zakonodaji EU o notranjem trgu je na voljo na spletišču GD za energetiko.

Energijska učinkovitost: Komisija poziva ESTONIJO in POLJSKO, naj v celoti preneseta direktivo EU o energijski učinkovitosti

Evropska komisija je Estonijo in Poljsko pozvala, naj v svojo zakonodajo v celoti preneseta direktivo o energijski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Po tej direktivi morajo države članice EU v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 doseči določene prihranke energije. To morajo storiti z uporabo sistemov obveznosti energijske učinkovitosti oziroma drugih ciljnih ukrepov politike, ki spodbujajo varčevanje energije v gospodinjstvih, zgradbah, industriji in prometu. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je bil 5. junij 2014. Komisija je danes Estoniji in Poljski poslala dodatno obrazloženo mnenje, saj je ugotovila pomanjkljivosti v nacionalni zakonodaji, ki prenaša navedeno direktivo. Komisija še naprej spremlja prenos in izvajanje direktive in bo tudi v prihodnosti skrbela za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti. Estonija in Poljska imata zdaj dva meseca časa, da izpolnita svoje obveznosti. Po tem obdobju se Komisija lahko odloči, da proti državama sproži postopek pred Sodiščem EU. Priloga III vsebuje pregled prenosa direktive EU o energijski učinkovitosti po državah članicah.

 

5. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Komisija proti ZDRUŽENEMU KRALJESTVU začenja postopek pred Sodiščem EU, ker ni zaščitilo morskih živali

Evropska komisija začenja pred Sodiščem EU postopek proti Združenemu kraljestvu, ker ni predlagalo območij za zaščito pristaniške rjave pliskavke (Phocoena phocoena), morskega sesalca, ki se redno pojavlja v morskih vodah Združenega kraljestva.Po zakonodaji EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (direktiva o habitatih, Direktiva Sveta 92/43/EGS) morajo države članice predlagati seznam območij za številne živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe, da jih zavarujejo pred nevarnostmi, ki bi jih lahko resno ogrozile, ter s sprejetjem potrebnih ohranitvenih ukrepov poskrbeti za ustrezno vzdrževanje in obnovitev ugodnega stanja habitatov in populacij v celotni EU. Zaradi neugodnega stanja populacije pristaniške rjave pliskavke v Evropski uniji je 13 držav članic razen Združenega kraljestva predlagalo njeno zaščito v približno 200 območjih Natura 2000.Združeno kraljestvo je do zdaj uradno predlagalo zgolj eno manjše območje na Severnem Irskem (posebno ohranitveno območje Skerries in Causeway) in eno območje na Škotskem ( posebno ohranitveno območje Notranji Hebridi in Minches). Zaradi svojega obsežnega morskega okolja nosi Združeno kraljestvo še posebno odgovornost za varstvo te živalske vrste. Komisija je večkrat pozvala britanske organe, naj izpolnijo ključne obveznosti glede ohranitve te morske vrste, kot so že storile druge države članice. Komisija je pred današnjim ukrepom poslala vladi Združenega kraljestva uradni opomin junija 2013 in obrazloženo mnenje oktobra 2014. Združeno kraljestvo je sicer pred kratkim izvedlo javno posvetovanje o potencialnih območjih v angleškem in valižanskem morju in je ta mesec uradno predlagalo območje v škotskem morju, vendar to ni dovolj. Ker ni predlagalo in ni določilo zadostnega števila ohranitvenih območij, ostajajo predeli, kjer je gostota te populacije največja, brez potrebnega varstva. To se nanaša predvsem na zahtevo po ocenjevanju potencialno škodljivih posegov in dejavnosti, kot so denimo gradnja priobalnih vetrnih elektrarn, raziskave nahajališč nafte in plina, ribolov. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

Obrazložena mnenja

Direktive o naravi: Komisija poziva GRČIJO, naj odpravi nezakonito zastrupljanje ptic

Evropska komisija poziva Grčijo, naj vzpostavi splošen sistem varstva prostoživečih ptic in predvsem prepove namerno ubijanje ptic s strupenimi vabami. Raba strupenih vab je v Grčiji splošno razširjena in država ni sprejela še nobenega resnega ukrepa v zvezi s tem, kar je v nasprotju z direktivo o pticah (Direktiva 2009/147/ES) in direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS). V območju Natura 2000 na reki Nestos na primer je leta 2012 zaradi te nezakonite prakse izginila celotna kolonija jastrebov, vendar grški organi do danes niso skoraj nič naredili, da se takšni pripetljaji ne bi ponovili. Komisija je septembra 2013 proti Grčiji sprožila postopek za ugotavljanje kršitev ter grške organe pozvala, naj bolje obvladujejo ta pojav v državi in sprejmejo ukrepe za odpravo škodljivih posledic na reki Nestos iz leta 2012. Ker Grčija ni sprejela ukrepov, s katerimi bi v celoti izpolnila obveznosti po pravu EU, ji Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Če grški organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Odpadna voda: Komisija poziva IRSKO, naj izboljša zbiranje in čiščenje odpadne vode

Evropska komisija poziva Irsko, naj poskrbi za ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode v 38 aglomeracijah v državi. Po zakonodaji EU (Direktiva Sveta 91/271/EGS) morajo mesta komunalno odpadno vodo zbirati in čistiti, saj lahko neočiščena odpadna voda ogrozi zdravje ljudi in onesnaži jezera, reke, tla, obalno vodo in podtalnico. Države članice so morale do leta 1998 zagotoviti strožje čiščenje odpadne vode, ki jo aglomeracije odvajajo na občutljiva območja. Do leta 2000 so morale vzpostaviti ustrezne sisteme zbiranja in čiščenja za izpuste iz čistilnih naprav v velikih aglomeracijah, ki odpadno vodo odvajajo v vode, ki niso določene za ta namen. Zadnji rok se je iztekel konec leta 2005, ko je bilo treba vzpostaviti sisteme zbiranja in čiščenja odpadne vode, ki jo manjše in srednje aglomeracije odvajajo v sladko vodo, ter odpadne vode aglomeracij v rečnih ustjih. Te zahteve krši naslednjih 38 aglomeracij: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal in Waterford City. Komisija pošilja današnje obrazloženo mnenje po uradnem opominu, ki ga je irskim organom poslala septembra 2015. Če Irska v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Voda: Komisija poziva BOLGARIJO in SLOVAŠKO, naj preprečita onesnaževanje vode z nitrati

Evropska komisija poziva Bolgarijo in Slovaško, naj izpolnita obveznosti, ki jih v zvezi z onesnaževanjem z nitrati določa zakonodaja EU o vodah (Direktiva Sveta 91/676/EGS). Nitrati so bistvenega pomena za rast rastlin in se na splošno uporabljajo kot gnojilo. Toda v prekomernih količinah močno onesnažujejo vodo in posledično škodijo zdravju ljudi, gospodarstvu in okolju. Komisija je marca 2013 začela postopek za ugotavljanje kršitev proti bolgarskim organom, potem ko je ugotovila številne pomanjkljivosti v bolgarskem akcijskem programu za nitrate, ki ga od držav članic zahtevajo pravila EU o nitratih. Čeprav je Bolgarija številne pomanjkljivosti odpravila, potem ko je junija 2016 spremenila akcijski program za nitrate, pa še vedno ne izpolnjuje ključnih določb, denimo v zvezi z vnosom gnojil v tla in omejitvijo vnosa dušika iz živinskega gnoja na 170 kg N/ha na leto. Komisija je novembra 2012 začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Slovaški, potem ko je ugotovila številne pomanjkljivosti pri prenosu in izvajanju pravil EU o nitratih v državi. Čeprav je Slovaška po sprejetju zakona o gnojilih zdaj odpravila večino pomanjkljivosti, pa še vedno ni določila zadostnega števila območij, občutljivih za vnos nitratov, ne uskladila akcijskega programa za nitrate z zakonodajo EU. Bolgarija in Slovaška imata dva meseca časa, da Komisijo obvestita o ukrepih za odpravo teh pomanjkljivosti, sicer lahko Komisija proti njima začne postopek pred Sodiščem EU.

 

6. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Obrazložena mnenja

Enotni trg: Komisija poslala obrazloženo mnenje AVSTRIJI, NIZOZEMSKI, ROMUNIJI, SLOVAŠKI IN ŠVEDSKI v zvezi z bilateralno investicijsko pogodbo znotraj EU

Evropska komisija je danes poslala uradno zahtevo Avstriji, Nizozemski, Romuniji, Slovaški in Švedski, naj odpovejo bilateralne investicijske pogodbe, ki so jih sklenile znotraj EU. Bilateralne investicijske pogodbe so sporazumi o pogojih za zasebne naložbe državljanov in podjetij ene države članice v drugi državi članici. Mnoge so bile sklenjene v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Večinoma so jih sklenile obstoječe članice EU z državami, ki so po širitvi EU leta 2004 in 2007 postale države članice „EU 12“. Pogodbe naj bi povečale zaupanje vlagateljev v času, ko so se zasebni vlagatelji tudi zaradi zgodovinskih in političnih razlogov težko odločali za vlaganje v te države. Po širitvi EU so taka dodatna zagotovila odveč, saj na enotnem trgu pravila EU, denimo glede svobode ustanavljanja podjetij in prostega pretoka kapitala, že zagotavljajo pravni okvir za čezmejno vlaganje. Enaka pravila EU veljajo za vse države članice, kar prav tako predstavlja pravno varstvo za vlagatelje EU.

 

7. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)

(Več informacij: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Obrazložena mnenja

Storitve: Komisija poziva HRVAŠKO, naj odpravi diskriminatorne omejitve za ribolovne dovolilnice

Evropska komisija uradno poziva Hrvaško, naj odpravi diskriminatorne prakse v zvezi z letnimi dovolilnicami za športni in rekreacijski ribolov. Letne ribolovne dovolilnice so dostopne samo prebivalcem Hrvaške, medtem ko lahko osebe s prebivališčem v drugih državah EU pridobijo samo 30-dnevno dovoljenje. Obiskovalec, ki bi želel loviti ribe celo leto, bi moral kupiti dvanajst 30-dnevnih dovoljenj in zanje plačati 16-krat več, kot plača oseba s prebivališčem na Hrvaškem za letno dovolilnico. Komisija meni, da je tako ravnanje diskriminatorno in v nasprotju z direktivo o storitvah (Direktiva 2006/123/ES), s svobodo opravljanja storitev in načelom nediskriminacije, ki je zapisano v Pogodbi o delovanju EU (člena 56 in 18 Pogodbe). Hrvaška ni predložila dokazov, da državljani EU s prebivališčem v drugi državi EU s svojimi ribiškimi dejavnostmi bolj izkoriščajo hrvaške vire kot prebivalci Hrvaške oziroma da bolj ogrožajo ohranitev ribjih staležev. Ni torej utemeljenega razloga, zakaj bi bilo treba takšne ukrepe sprejeti samo na škodo ribičev iz drugih držav članic. Komisija je svojo zahtevo hrvaškim organom poslala v obliki obrazloženega mnenja. Hrvaška ima zdaj dva meseca časa, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja; v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

Javno naročanje: Komisija poziva SLOVAŠKO, naj upošteva pravila EU

Evropska komisija poziva Slovaško, naj pravilno izvrši določbe direktive o revizijskih postopkih in zaključi ponovno ocenjevanje oddanih ponudb. Postopek EU za oddajo javnega naročila obnove železniške proge v vrednosti več kot 250 milijonov evrov se je začel leta 2009, toda ocenjevanje ponudb še vedno ni zaključeno. Pravila EU o javnem naročanju želijo zagotoviti, da je postopek javnega naročanja transparenten in učinkovit ter da vsem gospodarskim subjektom omogoča poštene pogoje za sodelovanje na razpisu za pridobitev naročila. Osnovni pogoj pri tem je, da se oddane ponudbe ocenijo v razumnem časovnem roku in da naročniki končne odločitve učinkovito izvedejo. Ker Slovaška ni zaključila ocenjevanja ponudb, je prekršila člen 10 direktive o naročilih javnih organov in podjetij (Direktiva 2004/17/ES), ki govori o enakem obravnavanju in nediskriminaciji ponudnikov. Potem ko je Komisija slovaškim organom oktobra 2014 poslala uradni opomin, je slovaško Vrhovno sodišče preklicalo vse odločitve o oddaji tega naročila in odredilo ponovno ocenjevanje ponudb. Toda slovaški organi še dve leti po tej odločbi niso končali postopka ocenjevanja. Ker slovaški organi niso izvedli in izvršili odločbe Vrhovnega sodišča, so prekršili člen 2(8) direktive o revizijskih postopkih (Direktiva Sveta 92/13/EGS), ki govori o učinkovitem izvrševanju odločitev revizijskih organov. Slovaški organi imajo zdaj dva meseca časa, da Komisijo obvestijo o ukrepih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Slovaški sproži postopek pred Sodiščem EU.

Prosto gibanje strokovnjakov: Komisija poziva države članice, naj prenesejo pravila EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Evropska komisija je danes z obrazloženim mnenjem 14 držav članic pozvala, naj v nacionalno zakonodajo prenesejo Direktivo 2013/55/EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Direktiva uvaja sodoben sistem EU za priznavanje poklicnih kvalifikacij, poenostavlja obstoječa pravila in skrajšuje postopke priznavanja kvalifikacij ter hkrati zagotavlja, da kvalificirani strokovnjaki, ki želijo delati v drugi državi članici, spoštujejo zahteve države gostiteljice Direktivo je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 18. januarja 2016. Toda Avstrija, Belgija, Ciper, Finska, Francija, Grčija, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo še niso obvestili Komisije, da so direktivo prenesle v svojo zakonodajo. Države članice imajo zdaj dva meseca časa, da Komisijo obvestijo o popolnem prenosu te direktive, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

 

8. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo

(Več informacij: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

Uradni opomini

Izmenjava informacij za varnost: Komisija poziva države članice k boljši izmenjavi informacij v boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem

Sklepa k Prümski pogodbi (sklepa Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ) sta uvedla postopek za hitro in učinkovito izmenjavo podatkov med državami članicami na določenih področjih. Osrednji del pogodbe vsebuje pravila, ki državam članicam omogočajo vzajemno izmenjavo podatkov o preiskavah deoksiribonukleinske kisline (DNK), identifikaciji prstnih odtisov in zbirkah podatkov iz registrov vozil. Države članice bi morale sklepa k Prümski pogodbi v celoti začeti izvajati do avgusta 2011. Evropska komisija je danes sklenila, da Hrvaški, Grčiji, Irski, Italiji in Portugalski pošlje uradni opomin zaradi neizpolnjevanja sklepov k Prümski pogodbi. Navedene države članice namreč še niso uvedle avtomatizirane izmenjave podatkov za vsaj dve od treh kategorij podatkov v zvezi z DNK, prstnimi odtisi in nacionalnimi registri vozil. Postopek za ugotavljanje kršitev se tokrat prvič uporablja v okviru tako imenovanega „nekdanjega tretjega stebra“ na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Komisija je 1. decembra 2014 pridobila polna izvršilna pooblastila na tem področju,tj. pet let po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Zadevne države članice imajo dva meseca časa, da Komisiji odgovorijo. Komisija lahko nato državam pošlje obrazloženo mnenje. Izvajanje sklepov k Prümski pogodbi je pomemben del evropske agende za varnost iz leta 2015.

 

Evropska komisija spremlja pravilno izvajanje evropskih pravil glede predhodnih sestavin za eksplozive

Uredba (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive se je v vseh 28 državah članicah EU začela uporabljati septembra 2014. Uredba določa skupni okvir EU za preprečevanje zlorabe nekaterih kemičnih snovi, ki jih je mogoče uporabiti kot predhodne sestavine za eksplozive. V večini držav članic so uredbo v celoti izvedli, v nekaterih državah članicah pa ne izvajajo v celoti vseh določb. Komisija je zato z današnjim uradnim opominom začela postopke za ugotavljanje kršitev proti Cipru, Franciji, Luksemburgu in Španiji. Po uredbi morajo države članice med drugim vzpostaviti nacionalne kontaktne točke, na katere je mogoče prijaviti sumljive transakcije ter večja izginotja in kraje nadzorovanih snovi. Države članice morajo tudi redno razpošiljati smernice in uporabljati kazni. Če se države članice odločijo, da ne bodo obdržale popolne prepovedi snovi, morajo Komisijo obvestiti o izjemah v ureditvi dovoljenj ali evidentiranja. Zadevne države članice imajo dva meseca časa, da predložijo svoje pripombe. Pravilno izvajanje uredbe o predhodnih sestavinah za eksplozive je pomembna prvina evropske agende za varnost in sporočila Komisije o pravi varnostni uniji.

Obrazloženo mnenje

Nedovoljene migracije: Komisija poziva Španijo, da v celoti prenese direktivo EU o vračanju

Evropska komisija poziva Španijo, naj pospeši izvajanje direktive o vračanju (Direktiva 2008/115/ES) na določenih področjih in v celoti prenese vse določbe direktive v svojo nacionalno zakonodajo. Španija med drugim ni pravilno prenesla naslednjih določb: opredelitev vračanja v nacionalni zakonodaji, obveznost izdaje odločb o vrnitvi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, in jasna opredelitev vloge varuha človekovih pravic kot organa za spremljanje v skladu z direktivo o vračanju. Komisija pošilja obrazloženo mnenje, v katerem poziva Španijo, naj uskladi svojo zakonodajo z direktivo EU o vračanju. Če Španija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

9. Mobilnost in promet

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Cestni promet: Komisija proti Nemčiji začela postopek pred Sodiščem EU zaradi diskriminatornega cestninjenja

Evropska komisija se je odločila, da proti Nemčiji začne postopek pred Sodiščem EU v zvezi z načrtom nemških organov, da uvedejo shemo cestninjenja za osebna vozila (PKW-Maut), ki je po mnenju Komisije diskriminatorna. Nemška zakonodaja omogoča za vozila, registrirana v Nemčiji, zmanjšanje letnega davka na motorna vozila za vsoto, ki je enaka plačani cestnini. To bi dejansko pomenilo oprostitev plačila cestnine izključno za vozila, registrirana v Nemčiji. Tudi cena za kratkoročne vinjete (za manj kot leto dni), ki se uporabljajo samo za vozila, registrirana v tujini, je v določenih primerih nesorazmerno visoka. Čeprav Komisija podpira pošteno in učinkovito oblikovanje cen v prometnem sektorju– kot je znova potrdila v nedavni evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami, pa po njenem mnenju nemška shema ni v skladu z načelom nediskriminacije na podlagi državljanstva ter prostim pretokom blaga in storitev Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Nemška zakonodaja krši ta načela. Kljub številnim pogovorom z nemškimi organi od novembra 2014, Nemčija ni upoštevala temeljnih pomislekov Komisije. Komisija zato proti Nemčiji začenja postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

Obrazložena mnenja

Pomorščaki: Komisija poziva FRANCIJO k popolnemu prenosu direktive o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

Komisija je Francijo pozvala, naj v svojo nacionalno zakonodajo v celoti prenese Direktivo 2012/35/EU o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov. EU poudarja pomen izobraževanja in usposabljanja pomorščakov za ohranitev in krepitev ravni znanja in veščin v pomorskem sektorju EU ter zagotovitev varnosti v pomorskem prometu. Predpisi EU o usposabljanju in izdajanju spričeval pomorščakom morajo biti zato v skladu z mednarodnimi pravili. Direktiva je v zakonodajo EU vključila spremembe, ki jih je Mednarodna pomorska organizacija leta 2010 uvedla v Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (ti. „Konvencija STCW“). S spremembo Konvencije STCW je organizacija med drugim posodobila več standardov glede kompetenc. Častniki morajo denimo za zagotovitev varnosti plovbe znati uporabljati elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem (ECDIS). Uvedene so bile tudi dodatne zahteve glede zdravstvene sposobnosti, vključno z omejitvijo koncentracije alkohola v krvi zaradi preprečevanja zlorabe alkohola Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 4. julija 2014. Francija do danes tega še ni storila. Francoski organi imajo dva meseca časa, da sprejmejo ustrezne ukrepe in odpravijo pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Železniški promet: Evropska komisija poziva LITVO k prenosu zakonodaje EU o interoperabilnosti železniškega sistema

Evropska komisija je Litvo pozvala, naj nacionalne predpise uskladi z Direktivo Komisije 2014/106/ES o interoperabilnosti železniškega sistema. „Interoperabilnost“ pomeni zmožnost železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov, ki izpolnjujejo zahteve za te proge. Ta zmožnost je odvisna od celotnega sklopa pravnih, tehničnih in operativnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zadostitev bistvenih zahtev. Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 2016. Vendar pa Litva doslej še ni spremenila usklajenega postopka za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki zagotavljajo varnost in interoperabilnost posameznih delov železniškega sistema. Komisija je zato sklenila, da Litvi pošlje obrazloženo mnenje. Litovski organi imajo dva meseca časa, da odgovorijo Komisiji. Če ne bodo ustrezno ukrepali, lahko Komisija proti Litvi začne postopek pred Sodiščem EU.

Pomorski promet: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj v celoti prenese zakonodajo EU o skladnosti z zahtevami države zastave

Evropska komisija je pozvala Portugalsko, naj izpolni svoje obveznosti glede upravnega nadzora, kot ga določajo pravila EU o skladnosti z zahtevami države zastave (Direktiva 2009/21/ES). Sem sodi tudi preverjanje, ali konstrukcija, oprema in operativno upravljanje ladje izpolnjujejo varnostne predpise in ali imajo pomorščaki ustrezna spričevala o usposobljenosti. Ta direktiva vzpostavlja pravni okvir, ki omogoča izboljšanje izvajanja nalog držav zastave. Po direktivi bi morale države članice do junija 2012 vzpostaviti sistem vodenja kakovosti, česar Portugalska do danes še ni storila. Na varnost in okoljsko ravnanje ladjevja, ki pluje pod zastavo Portugalske, lahko dolgoročno negativno vpliva zlasti pomanjkanje delovne sile in sredstev v upravi. To je še toliko bolj pomembno glede na nedavno povečanje drugega portugalskega ladijskega registra na otoku Madeira. Komisija je zato sklenila, da Portugalski pošlje obrazloženo mnenje in ji da na voljo dva meseca časa za uskladitev z direktivo. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Država zastave pomeni državo, po katere zakonodaji je plovilo registrirano in ima dovoljenje za plovbo.

 

10. Obdavčenje in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Obrazloženo mnenje

Obdavčenje: Komisija poziva POLJSKO k izvajanju predpisov o tesnejšem medsebojnem sodelovanju in izmenjavi podatkov 

Evropska komisija je danes pozvala Poljsko, naj v celoti prenese Direktivo Sveta 2014/107/EU o medsebojnem sodelovanju na področju obdavčevanja dohodkov in kapitala. Namen direktive, ki spreminja Direktivo 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov med nacionalnimi davčnimi organi, je krepitev upravnega sodelovanja med državami članicami za učinkovitejše preprečevanje davčnih goljufij in utaj. Države članice so morale Direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 1. januarja 2016. Poljska Komisije še vedno ni obvestila o vseh potrebnih ukrepih za popoln prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Če se Poljska v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

MEMO/16/3125

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


Priloga_sl.pdf